Bedrijven; snelle groeiers, bedrijfsgrootte, rechtsvorm, bedrijfstak

Bedrijven; snelle groeiers, bedrijfsgrootte, rechtsvorm, bedrijfstak

Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Perioden Totaal snelgroeiende bedrijven (aantal)
A-U Alle economische activiteiten 2022* 10.410
Totaal (ex. financieel of nutsbedrijven) 2022* 10.135
A Landbouw, bosbouw en visserij 2022* 250
01 Landbouw 2022* 245
02 Bosbouw 2022* 5
03 Visserij 2022* 0
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 2022* 980
B Delfstoffenwinning 2022* 5
06 Winning van aardolie en aardgas 2022* 0
08 Delfstoffenwinning (geen olie en gas) 2022* 0
09 Dienstverlening delfstoffenwinning 2022* 0
C Industrie 2022* 900
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie 2022* 180
10 Voedingsmiddelenindustrie 2022* 170
11 Drankenindustrie 2022* 10
12 Tabaksindustrie 2022* 0
13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie 2022* 30
13 Textielindustrie 2022* 20
14 Kledingindustrie 2022* 10
15 Leer- en schoenenindustrie 2022* 0
16+23 Hout- en bouwmaterialenindustrie 2022* 60
16 Houtindustrie 2022* 35
17-18 Papier- en grafische industrie 2022* 40
17 Papierindustrie 2022* 10
18 Grafische industrie 2022* 30
19-22 Raffinaderijen en chemie 2022* 90
19 Aardolie-industrie 2022* 0
20-21 Chemie en farmaceutische industrie 2022* 45
20 Chemische industrie 2022* 30
21 Farmaceutische industrie 2022* 15
22 Rubber- en kunststofproductindustrie 2022* 45
23 Bouwmaterialenindustrie 2022* 30
24-30, 33 Metalektro 2022* 410
24-25 Basismetaal, metaalprod.-industrie 2022* 140
24 Basismetaalindustrie 2022* 10
25 Metaalproductenindustrie 2022* 130
26-28 Elektrotechn. en machine-industrie 2022* 180
26-27 Elektrische en elektron. Industrie 2022* 60
26 Elektrotechnische industrie 2022* 25
27 Elektrische apparatenindustrie 2022* 35
28 Machine-industrie 2022* 120
29-30 Transportmiddelenindustrie 2022* 35
29 Auto- en aanhangwagenindustrie 2022* 15
30 Overige transportmiddelenindustrie 2022* 20
31 Meubelindustrie 2022* 40
32 Overige industrie 2022* 45
33 Reparatie en installatie van machines 2022* 55
D Energievoorziening 2022* 30
35 Energiebedrijven 2022* 30
E Waterbedrijven en afvalbeheer 2022* 45
36 Waterleidingbedrijven 2022* 0
37 Afvalwaterinzameling en -behandeling 2022* 0
38 Afvalbehandeling en recycling 2022* 35
39 Sanering en overig afvalbeheer 2022* 5
F Bouwnijverheid 2022* 610
41 Algemene bouw en projectontwikkeling 2022* 190
42 Grond-, water- en wegenbouw 2022* 50
43 Gespecialiseerde bouw 2022* 370
G-I Handel, vervoer en horeca 2022* 3.535
G Handel 2022* 2.020
45 Autohandel en -reparatie 2022* 145
46 Groothandel en handelsbemiddeling 2022* 1.155
47 Detailhandel (niet in auto's) 2022* 720
H Vervoer en opslag 2022* 465
49 Vervoer over land 2022* 230
50 Vervoer over water 2022* 10
51 Vervoer door de lucht 2022* 5
52 Opslag, dienstverlening voor vervoer 2022* 175
53 Post en koeriers 2022* 50
I Horeca 2022* 1.050
55 Logiesverstrekking 2022* 125
56 Eet- en drinkgelegenheden 2022* 925
J Informatie en communicatie 2022* 865
58-60 Uitgeverijen, film,radio en t.v. 2022* 65
58 Uitgeverijen 2022* 30
59 Film- en tv-productie; geluidsopname 2022* 30
60 Radio- en televisieomroepen 2022* 5
61 Telecommunicatie 2022* 20
62-63 IT- en informatiedienstverlening 2022* 780
62 IT-dienstverlening 2022* 700
63 Diensten op het gebied van informatie 2022* 80
K Financiële dienstverlening 2022* 205
64 Bankwezen 2022* 70
65 Verzekeraars en pensioenfondsen 2022* 15
66 Overige financiële dienstverlening 2022* 120
L Verhuur en handel van onroerend goed 2022* 90
68 Verhuur en handel van onroerend goed 2022* 90
M-N Zakelijke dienstverlening 2022* 2.055
M Specialistische zakelijke diensten 2022* 1.165
69-71 Management- en technisch advies 2022* 775
69 Juridische diensten en administratie 2022* 165
70 Holdings en managementadviesbureaus 2022* 305
71 Architecten-, ingenieursbureaus e.d. 2022* 305
72 Research 2022* 120
73-75 Reclame, design, overige diensten 2022* 265
73 Reclamewezen en marktonderzoek 2022* 140
74 Design, fotografie, vertaalbureaus 2022* 100
75 Veterinaire dienstverlening 2022* 25
N Verhuur en overige zakelijke diensten 2022* 890
77 Verhuur van roerende goederen 2022* 60
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over het aantal snelgroeiende bedrijven. Dit zijn bedrijven met een gemiddelde jaarlijkse groei (aantal werknemers) van 10% per jaar of meer, over een periode van 3 achtereenvolgende jaren. De cijfers over snelle groeiers zijn beschikbaar naar bedrijfsgrootte, rechtsvorm en economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling (SBI 2008). Bij het bepalen van de economische activiteit, bedrijfsgrootte en rechtsvorm is naar de situatie aan het eind van de groeiperiode gekeken.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2010.

Status van de cijfers:
De cijfers tot en met 2021 zijn definitief.

Wijzigingen per 8 februari 2024:
De voorlopige cijfers over het jaar 2022 zijn geactualiseerd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers zijn doorgaans 7 maanden na afloop van het verslagjaar beschikbaar.

Toelichting onderwerpen

Totaal snelgroeiende bedrijven
Een snelgroeiend bedrijf of snelle groeier is een bedrijf met een gemiddelde jaarlijkse groei van 10% per jaar of meer, over een periode van 3 achtereenvolgende jaren, gemeten in het aantal werknemers.

Dit betekent dat er over een periode van 3 jaar een totale groei van tenminste 33,1% moet worden behaald. Daarnaast moeten de bedrijven aan het begin van de groeiperiode minimaal 10 werknemers hebben en worden bedrijven die zijn opgericht in het startjaar van de groeiperiode niet meegeteld.

Een snelgroeiend bedrijf in jaar t heeft dus in de periode t-3 tot t een groei van tenminste 33,1% behaald, heeft in het jaar t-3 minimaal 10 werknemers en is opgericht vóór het jaar t-3.