Energiebalans; aanbod, omzetting en verbruik

Energiebalans; aanbod, omzetting en verbruik

Energiedragers Perioden Energieomzetting Inzet energie voor omzetting Totaal inzet (PJ) Energieomzetting Inzet energie voor omzetting Inzet elektriciteit/WKK-omzetting (PJ) Energieomzetting Inzet energie voor omzetting Inzet andere omzetting (PJ) Energieomzetting Productie energie uit omzetting Totaal productie (PJ) Energieomzetting Productie energie uit omzetting Productie elektriciteit/WKK-omzetting (PJ) Energieomzetting Productie energie uit omzetting Productie andere omzetting (PJ) Energieomzetting Saldo inzet-productie energie Totaal saldo energieomzetting (PJ) Energieomzetting Saldo inzet-productie energie Saldo elektriciteit/WKK-omzetting (PJ) Energieomzetting Saldo inzet-productie energie Saldo andere omzetting (PJ)
Totaal energiedragers 2021** 5.066,8 943,1 4.123,7 4.609,6 613,7 3.995,9 457,2 329,4 127,8
Totaal kool en koolproducten 2021** 308,9 144,1 164,7 108,4 108,4 200,5 144,1 56,3
Steenkool en bruinkool 2021** 233,9 118,0 115,9 233,9 118,0 115,9
Totaal steenkool 2021** 233,9 118,0 115,9 233,9 118,0 115,9
Antraciet 2021**
Cokeskool 2021** 115,9 115,9 115,9 115,9
Ketelkolen 2021** 118,0 118,0 118,0 118,0
Bruinkool 2021**
Totaal koolproducten 2021** 74,9 26,1 48,8 108,4 108,4 -33,5 26,1 -59,6
Cokesovencokes 2021** 48,8 48,8 53,7 53,7 -4,9 -4,9
Bruinkoolbriketten 2021**
Steenkoolbriketten 2021**
Steenkoolteer 2021** 3,0 3,0 -3,0 -3,0
Gasfabriekgas 2021**
Cokesovengas 2021** 1,6 1,6 15,1 15,1 -13,5 1,6 -15,1
Hoogovengas 2021** 24,5 24,5 36,5 36,5 -12,0 24,5 -36,5
Totaal aardoliegrondstoffen en producten 2021** 3.883,2 16,9 3.866,4 3.845,2 3.845,2 38,0 16,9 21,2
Totaal aardoliegrondstoffen 2021** 2.484,6 2.484,6 2.484,6 2.484,6
Ruwe aardolie 2021** 2.296,8 2.296,8 2.296,8 2.296,8
Aardgascondensaat 2021** 154,7 154,7 154,7 154,7
Additieven 2021** 33,1 33,1 33,1 33,1
Overige aardoliegrondstoffen 2021**
Totaal aardolieproducten 2021** 1.398,6 16,9 1.381,8 3.845,2 3.845,2 -2.446,6 16,9 -2.463,4
Restgassen uit olie 2021** 21,4 16,2 5,2 203,4 203,4 -182,0 16,2 -198,2
Lpg 2021** 41,8 41,8 78,8 78,8 -37,0 -37,0
Nafta 2021** 715,3 715,3 524,7 524,7 190,6 190,6
Motorbenzine 2021** 30,3 30,3 854,1 854,1 -823,9 -823,9
Jetfuel op benzinebasis 2021**
Vliegtuigbenzine 2021** 0,0 0,0 2,8 2,8 -2,8 -2,8
Vliegtuigkerosine 2021** 50,1 50,1 187,8 187,8 -137,8 -137,8
Overige kerosine (petroleum) 2021** 21,8 21,8 25,1 25,1 -3,3 -3,3
Gas-, dieselolie en lichte stookolie 2021** 163,4 0,5 162,8 1.231,8 1.231,8 -1.068,4 0,5 -1.068,9
Zware stookolie 2021** 262,2 262,2 497,6 497,6 -235,4 -235,4
Terpentine en speciale benzine 2021** 55,0 55,0 39,7 39,7 15,4 15,4
Smeermiddelen 2021** 8,3 8,3 52,9 52,9 -44,6 -44,6
Bitumen 2021** 0,0 0,0 30,9 30,9 -30,9 -30,9
Minerale wassen 2021** 2,8 2,8 10,0 10,0 -7,3 -7,3
Petroleumcokes 2021** 15,1 15,1 -15,1 -15,1
Overige aardolieproducten 2021** 26,4 0,1 26,2 90,5 90,5 -64,1 0,1 -64,3
Aardgas 2021** 489,8 463,4 26,4 8,3 8,3 481,5 463,4 18,1
Hernieuwbare energie 2021** 291,5 239,1 52,4 291,5 239,1 52,4
Waterkracht 2021** 0,3 0,3 0,3 0,3
Totaal windenergie 2021** 64,8 64,8 64,8 64,8
Windenergie op land 2021** 36,2 36,2 36,2 36,2
Windenergie op zee 2021** 28,6 28,6 28,6 28,6
Totaal zonne-energie 2021** 41,4 41,4 41,4 41,4
Zonnewarmte 2021**
Zonnestroom 2021** 41,4 41,4 41,4 41,4
Aardwarmte 2021**
Omgevingsenergie 2021**
Totaal biomassa 2021** 185,0 132,6 52,4 185,0 132,6 52,4
Hernieuwbaar huishoudelijk afval 2021** 40,9 40,9 40,9 40,9
Vaste en vloeibare biomassa 2021** 128,3 82,9 45,4 128,3 82,9 45,4
Biogas 2021** 15,7 8,7 7,0 15,7 8,7 7,0
Elektriciteit 2021** 439,7 439,7 -439,7 -439,7
Warmte 2021** 5,9 5,9 208,0 174,0 34,0 -202,1 -168,1 -34,0
Totaal overige energiedragers 2021** 87,6 73,8 13,8 87,6 73,8 13,8
Kernenergie 2021** 37,3 37,3 37,3 37,3
Niet biogeen huish. afval en reststoom 2021** 45,8 34,9 11,0 45,8 34,9 11,0
Energie uit overige bronnen 2021** 4,5 1,7 2,8 4,5 1,7 2,8
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over het aanbod, de omzetting en het verbruik van energie. Energie komt onder andere vrij bij de verbranding van bijvoorbeeld aardgas, aardolie, steenkool en biobrandstoffen. Energie kan ook worden verkregen uit elektriciteit of warmte of worden onttrokken aan de natuur, bijvoorbeeld windkracht of zonne-energie. In de energiestatistiek heten al deze bronnen waaruit energie kan worden gebruikt 'energiedragers'.

Het aanbod van energie wordt gevormd door de winning van energie, het saldo van in- en uitvoer en het saldo van de voorraadmutatie. Dit wordt ook wel het primair energieaanbod genoemd, omdat dit de hoeveelheid energie is die in het land beschikbaar is voor omzetting of verbruik.

Van de energieomzetting geeft de tabel zowel cijfers over de inzet van energiedragers voor omzetting (de hoeveelheid energie die is gebruikt om andere energiedragers van te maken), als over de productie van energie nà de omzetting (de hoeveelheid energie die is gemaakt uit andere energiedragers), als over het saldo van inzet en productie. Dit saldo van energieomzetting is te interpreteren als het verlies van energie bij de omzetting.

Vervolgens toont de energiebalans het finaal verbruik van energie, dit is het eindverbruik van energie. Eerst betreft dit het eigen verbruik en de distributieverliezen. Na aftrek van deze hoeveelheden blijft het finaal verbruik van energie-afnemers over. Dit bestaat uit het finaal energieverbruik en het niet-energetisch gebruik. Het finaal energieverbruik is de energie die energie-afnemers benutten voor energetische doeleinden. Het wordt gespecificeerd voor achtereenvolgens de nijverheid, het vervoer en de overige afnemers, uitgesplitst naar diverse subsectoren. De laatste vorm van energieverbruik is het niet-energetisch gebruik. Dit is het gebruiken van een energiedrager voor het maken van een product dat geen energiedrager is.

Gegevens beschikbaar:
Vanaf 1946.

Status van de cijfers:
Alle cijfers tot en met verslagjaar 2020 zijn definitief. De cijfers over 2021 zijn nader voorlopig.

Wijzigingen per 15 december 2022:
De cijfers vanaf 1990 tot en met 2019 zijn gereviseerd. De revisie betreft voornamelijk het verbruik van gas- dieselolie en licht stookolie en het werkt door in de bovenliggende energiedragers (totaal aardolieproducten en totaal aardoliegrondstoffen en –producten en totaal energiedragers).
De revisie is tweeledig:
- Nieuwe gegevens over het verbruik van diesel in mobiele werktuigen zijn verwerkt. Daardoor gaat het finaal energieverbruik van gas- dieselolie en licht stookolie bij de bouw, diensten en landbouw omhoog. De grootste wijziging zit bij de bouw (+10 PJ van 1990 t/m 2015, aflopend tot 1 PJ in 2019. Bij de landbouw gaat het om 0,5 tot 1,5 PJ vanaf ongeveer 2010 en bij de diensten om 0 tot 3 PJ in de hele periode.
- De methode voor omgaan met statistisch verschil is aangepast. Voorheen werd vanaf 2013 uitgegaan van statistisch verschil van -3 procent op jaarbasis, aansluitend bij oude data (t/m 2012) over verbruik diesel wegverkeer gebaseerd op het aparte accijnstarief enkel voor gebruik voor wegverkeer wat tot die tijd bestond. In de nieuwe methode wordt het statistisch verschil weggewerkt vanaf 2015: Het finaal energieverbruik van wegverkeer wordt berekend als restpost door de totale marktleveringen van diesel te verminderen met de leveringen aan overige afnemers.
Het eerste en het tweede punt werkt allebei door op finaal energieverbruik wegverkeer wat daardoor omlaag gaat met gemiddeld ruim 5 procent vanaf 2015.
Vóór de accijnsaanpassing van 2013 was er een positief statistisch verschil, dat wil zeggen meer aanbod dan verbruik. Door de verbeterde gegevens waarbij het verbruik is gestegen is dit statistisch verschil kleiner geworden en in een aantal jaren negatief.


Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Voorlopige cijfers: april volgend op het verslagjaar.
Nader voorlopige cijfers: juni/juli volgend op het verslagjaar.
Definitieve cijfers: december van het tweede jaar volgend op het verslagjaar.

Toelichting onderwerpen

Energieomzetting
Het veranderen van de ene energiedrager in de andere. Dit kan de omzetting zijn van een brandstof in elektriciteit of warmte. Het kan ook de omzetting zijn van een brandstof in een andere soort brandstof, zoals de omzetting van ruwe aardolie in benzine.
Inzet energie voor omzetting
Totaal inzet
De hoeveelheid energie die is gebruikt om andere energiedragers van te produceren. Het kan een omzetting zijn van een brandstof in warmte of elektriciteit. Het kan ook een fysieke bewerking van de ene in de andere brandstof zijn, zoals de omzetting van ruwe aardolie in benzine.

De totale inzet voor energieomzettingen is de som van:
- Inzet elektriciteit/WKK-omzetting
- Inzet andere omzetting
Inzet elektriciteit/WKK-omzetting
De hoeveelheid energie die is gebruikt voor de productie van:
- alleen elektriciteit,
- elektriciteit en nuttig gebruikte warmte samen, ook bekend als warmtekrachtkoppeling (WKK). Warmte heeft de vorm van stoom of warm water.
Inzet andere omzetting
De hoeveelheid energie die is gebruikt voor de productie van:
- de ene brandstof uit de andere, bijvoorbeeld het gebruik van ruwe aardolie als grondstof voor de productie van aardolieproducten, zoals benzine.
- alleen warmte. Dit is het geval bij bedrijven die warmte afleveren aan een ander bedrijf. Warmte heeft de vorm van stoom of warm water.
Productie energie uit omzetting
Totaal productie
De hoeveelheid energie die is vervaardigd uit een andere energiedrager. Het kan een productie zijn van warmte of elektriciteit uit een brandstof. Het kan ook een productie van een brandstof zijn door fysieke bewerking van een andere, zoals de productie van benzine uit ruwe aardolie.

De totale productie uit energieomzettingen is de som van:
- Productie elektriciteit/WKK-omzetting
- Productie andere omzetting
Productie elektriciteit/WKK-omzetting
De hoeveelheid energie die wordt geproduceerd door elektriciteit- en WKK-omzetting.
Hieronder vallen de productie van:
- alleen elektriciteit
- elektriciteit en nuttig gebruikte warmte samen, ook bekend als warmtekrachtkoppeling (WKK). Warmte heeft de vorm van stoom of warm water.
Productie andere omzetting
De hoeveelheid energie die wordt geproduceerd door een andere omzetting.
Hieronder vallen:
- steenkool- en aardolieproducten die zijn gemaakt uit andere brandstoffen, bijvoorbeeld de productie van aardolieproducten, zoals benzine uit ruwe aardolie.
- warmte van bedrijven die warmte afleveren aan een ander bedrijf. Warmte heeft de vorm van stoom of warm water.
Dit is exclusief de warmte uit warmtekrachtkoppeling (WKK).
Saldo inzet-productie energie
Totaal saldo energieomzetting
Het verschil tussen de inzet voor en productie uit omzettingen.

Het totale saldo energieomzetting is de som van het saldo:
- bij elektriciteit/WKK-omzetting
- bij andere omzettingen

Voor de ingezette energiedragers, zoals aardgas en steenkool, is het saldo energieomzetting altijd positief. Voor de geproduceerde energiedragers, zoals elektriciteit of benzine, is het saldo altijd negatief. Bij de omzetting naar deze energiedragers wordt er immers meer van geproduceerd dan ingezet. Voor het totaal van alle energiedragers is het saldo de hoeveelheid energie die verloren is gegaan bij de omzetting van energiedragers.
Saldo elektriciteit/WKK-omzetting
De inzet minus de productie bij de omzetting van energiedragers in:
- alleen elektriciteit,
- elektriciteit en nuttig gebruikte warmte samen, ook bekend als warmtekrachtkoppeling (WKK). Warmte heeft de vorm van stoom of warm water.

Voor de ingezette energiedragers, zoals aardgas en steenkool, is het saldo energieomzetting altijd positief. Voor de geproduceerde energiedragers, zoals elektriciteit of benzine, is het saldo altijd negatief. Bij de omzetting naar deze energiedragers wordt er immers meer van geproduceerd dan ingezet. Voor het totaal van alle energiedragers is het saldo de hoeveelheid energie die verloren is gegaan bij de omzetting van energiedragers.
Saldo andere omzetting
De inzet minus de productie bij de omzetting van energiedragers in:
- een andere brandstof, zoals bij de productie van steenkool- en aardolieproducten.
- alleen warmte. Dit is het geval bij bedrijven die warmte afleveren aan een ander bedrijf. Dit is exclusief warmteproductie uit warmtekrachtkoppeling (WKK).

Voor de ingezette energiedragers, zoals aardgas en steenkool, is het saldo energieomzetting altijd positief. Voor de geproduceerde energiedragers, zoals elektriciteit of benzine, is het saldo altijd negatief. Bij de omzetting naar deze energiedragers wordt er immers meer van geproduceerd dan ingezet. Voor het totaal van alle energiedragers is het saldo de hoeveelheid energie die verloren is gegaan bij de omzetting van energiedragers.