Stroomdiagram energie voor Nederland, 2022

Het grootste deel van de energiedragers ruwe aardolie en aardolieproducten wordt ingevoerd. Hiervan wordt meer dan driekwart uitgevoerd. Het meeste aardgas dat wordt verbruikt komt uit de Nederlandse bodem.

Energiestromen 2022Het stroomschema energie geeft een grafische voorstelling van de winning, invoer, uitvoer, bunkers en verbruik van de energiedragers ruwe aardolie, aardolieproducten, aardgas, steenkool, hernieuwbare energie, kernenergie, warmte en afval en overige energiedragers in 2022 10 372 Invoer 7 727 Uitvoer 67 Elektriciteit 241 Steenkool 50 Olie 539 Aardgas 1 035 Winning 40 Kernenergie 364 Hernieuwbaar 41 Afval en overig 615 129 146 392 258 34 304 Bunkers 3 Bunkers 995 Olie 2 279 Finaal verbruik + eigen verbruik energiesector + distributie verliezen 32 Steenkool Verlies (bij omzetting) Verlies (bij omzetting) 594 Aardgas 423 Elektriciteit 179 Warmte 57 Hernieuwbaar 0 Afval en overige 72 Hernieuwbaar 5 Steenkool Hernieuwbaar 82 41 Elektriciteit 5 Overig Energiestromen, 2022 Eenheid: 1015 joule (PJ) 4 502 Ruwe aardolie 3 616 Aardolieproducten 1 889 Ruwe aardolie 4 476 Aardolieproducten 1 234 Aardgas 1 869 Aardgas Elektriciteit en WKK omzetting Brandstof en warmte-omzetting10 372Invoer7 727Uitvoer67Elektriciteit241Steenkool50Olie539Aardgas1 035Winning40Kernenergie364Hernieuwbaar41Afval en overig61512914639225834304Bunkers3Bunkers995Olie2 279Finaal verbruik + eigen verbruik energiesector + distributieverliezen32SteenkoolVerlies(bij omzetting)Verlies(bij omzetting)594Aardgas423Elektriciteit179Warmte57Hernieuwbaar0Afval en overige72Hernieuwbaar5SteenkoolHernieuwbaar8241Elektriciteit5OverigEnergiestromen, 2022Eenheid: 1015 joule (PJ)4 502Ruwe aardolie3 616Aardolieproducten1 889Ruwe aardolie4 476Aardolieproducten1 234Aardgas1 869AardgasElektriciteit enWKK omzettingBrandstofen warmte-omzetting

Toelichting bij het stroomschema

Het stroomschema energie geeft een grafische voorstelling van de winning, invoer, uitvoer, bunkers en verbruik van de energiedragers ruwe aardolie, aardolieproducten, aardgas, steenkool, hernieuwbare energie, kernenergie, warmte en afval en overige energiedragers in 2021 (nader voorlopige cijfers).

Aanbod van energiedragers

Het energieaanbod wordt bepaald door zowel de winning, invoer, uitvoer, bunkers als ook de voorraadmutatie van energiedragers. In het stroomschema worden de voorraadmutatie en de statistische verschillen verwaarloosd.

Winning en invoer van energiedragers

In Nederland wordt vooral aardgas gewonnen. Winning van hernieuwbare energie is de afgelopen jaren ook toegenomen. De invoer van energiedragers betreft vooral ruwe aardolie, aardolieproducten, aardgas en steenkool.

Brandstof- en warmteomzetting

Een belangrijk deel van de ingevoerde ruwe olie wordt in de aardolie-industrie omgezet in aardolieproducten, zoals benzine en diesel. Ook wordt steenkool omgezet in steenkoolcokes en worden aardgas, biomassa en restgassen omgezet in warmteketels omgezet in verkochte warmte. Als deze omzettingen vallen onder het de brandstof- en warmteomzettingen. Bij deze omzettingen gaat een deel van de energie verloren wat ook zichtbaar is gemaakt.

In de figuur is alleen de inzet van olie en steenkool voor brandstof- en warmteomzetting te zien. De kleinere inzet van aardgas, steenkool, hernieuwbaar, afval en overig en warmte is weggelaten, maar wel te vinden op StatLine.

Elektriciteit- en wkkomzetting

De omzettingen waarbij elektriciteitsproductie betrokken is zijn apart weergegeven, omdat dit een grote stroom is met relatief veel verliezen welke optreden bij productie van elektriciteit uit brandstoffen als aardgas, steenkool en biomassa. Er is sprake van opwekking van elektriciteit in installaties die alleen elektriciteit en in installaties die tegelijkertijd elektriciteit en warmte maken. Dit laatste heet warmtekrachtkoppeling (wkk).

Bunkers

Bunkers tellen niet mee voor het energieverbruik van Nederland. Het betreft de levering van brandstof voor de internationale scheepvaart en voor de internationale luchtvaart. Dit betreft schepen of vliegtuigen die vertrekken uit Nederlandse havens en aankomen in/op buitenlandse (lucht)havens. De bunkers kunnen daardoor ook worden gezien als een vorm van uitvoer.

Meer informatie

Meer informatie over winning, verbruik, invoer en uitvoer van energiedragers in Nederland is te vinden in de databank StatLine van het CBS.

Downloads

Bronnen