Werkzame beroepsbevolking; wisseling van beroepsniveau

Werkzame beroepsbevolking; wisseling van beroepsniveau

Beroep Beroep voorgaande periode Persoonskenmerken Perioden Werkzame beroepsbevolking (x 1 000)
Totaal Totaal Totaal personen 2019 8.249
Totaal Totaal Totaal personen 2020 3e kwartaal 8.604
Totaal Totaal Totaal personen 2020 4e kwartaal 8.638
Totaal Beroepsniveau 1 (ISCO 2008) Totaal personen 2019 686
Totaal Beroepsniveau 1 (ISCO 2008) Totaal personen 2020 3e kwartaal 710
Totaal Beroepsniveau 1 (ISCO 2008) Totaal personen 2020 4e kwartaal 701
Totaal Beroepsniveau 2 (ISCO 2008) Totaal personen 2019 3.376
Totaal Beroepsniveau 2 (ISCO 2008) Totaal personen 2020 3e kwartaal 3.397
Totaal Beroepsniveau 2 (ISCO 2008) Totaal personen 2020 4e kwartaal 3.413
Totaal Beroepsniveau 3 (ISCO 2008) Totaal personen 2019 1.419
Totaal Beroepsniveau 3 (ISCO 2008) Totaal personen 2020 3e kwartaal 1.517
Totaal Beroepsniveau 3 (ISCO 2008) Totaal personen 2020 4e kwartaal 1.525
Totaal Beroepsniveau 4 (ISCO 2008) Totaal personen 2019 2.704
Totaal Beroepsniveau 4 (ISCO 2008) Totaal personen 2020 3e kwartaal 2.898
Totaal Beroepsniveau 4 (ISCO 2008) Totaal personen 2020 4e kwartaal 2.907
Totaal Beroepsniveau onbekend (ISCO 2008) Totaal personen 2019 64
Totaal Beroepsniveau onbekend (ISCO 2008) Totaal personen 2020 3e kwartaal 82
Totaal Beroepsniveau onbekend (ISCO 2008) Totaal personen 2020 4e kwartaal 92
Geen wisseling van beroep Totaal Totaal personen 2019 6.988
Geen wisseling van beroep Totaal Totaal personen 2020 3e kwartaal 8.187
Geen wisseling van beroep Totaal Totaal personen 2020 4e kwartaal 8.204
Geen wisseling van beroep Beroepsniveau 1 (ISCO 2008) Totaal personen 2019 532
Geen wisseling van beroep Beroepsniveau 1 (ISCO 2008) Totaal personen 2020 3e kwartaal 673
Geen wisseling van beroep Beroepsniveau 1 (ISCO 2008) Totaal personen 2020 4e kwartaal 655
Geen wisseling van beroep Beroepsniveau 2 (ISCO 2008) Totaal personen 2019 2.842
Geen wisseling van beroep Beroepsniveau 2 (ISCO 2008) Totaal personen 2020 3e kwartaal 3.227
Geen wisseling van beroep Beroepsniveau 2 (ISCO 2008) Totaal personen 2020 4e kwartaal 3.233
Geen wisseling van beroep Beroepsniveau 3 (ISCO 2008) Totaal personen 2019 1.239
Geen wisseling van beroep Beroepsniveau 3 (ISCO 2008) Totaal personen 2020 3e kwartaal 1.471
Geen wisseling van beroep Beroepsniveau 3 (ISCO 2008) Totaal personen 2020 4e kwartaal 1.478
Geen wisseling van beroep Beroepsniveau 4 (ISCO 2008) Totaal personen 2019 2.375
Geen wisseling van beroep Beroepsniveau 4 (ISCO 2008) Totaal personen 2020 3e kwartaal 2.815
Geen wisseling van beroep Beroepsniveau 4 (ISCO 2008) Totaal personen 2020 4e kwartaal 2.838
Geen wisseling van beroep Beroepsniveau onbekend (ISCO 2008) Totaal personen 2019 0
Geen wisseling van beroep Beroepsniveau onbekend (ISCO 2008) Totaal personen 2020 3e kwartaal 0
Geen wisseling van beroep Beroepsniveau onbekend (ISCO 2008) Totaal personen 2020 4e kwartaal 0
Beroepsniveau 1 (ISCO 2008) Totaal Totaal personen 2019 100
Beroepsniveau 1 (ISCO 2008) Totaal Totaal personen 2020 3e kwartaal 32
Beroepsniveau 1 (ISCO 2008) Totaal Totaal personen 2020 4e kwartaal 35
Beroepsniveau 1 (ISCO 2008) Beroepsniveau 1 (ISCO 2008) Totaal personen 2019 30
Beroepsniveau 1 (ISCO 2008) Beroepsniveau 1 (ISCO 2008) Totaal personen 2020 3e kwartaal 8
Beroepsniveau 1 (ISCO 2008) Beroepsniveau 1 (ISCO 2008) Totaal personen 2020 4e kwartaal 11
Beroepsniveau 1 (ISCO 2008) Beroepsniveau 2 (ISCO 2008) Totaal personen 2019 60
Beroepsniveau 1 (ISCO 2008) Beroepsniveau 2 (ISCO 2008) Totaal personen 2020 3e kwartaal 20
Beroepsniveau 1 (ISCO 2008) Beroepsniveau 2 (ISCO 2008) Totaal personen 2020 4e kwartaal 21
Beroepsniveau 1 (ISCO 2008) Beroepsniveau 3 (ISCO 2008) Totaal personen 2019 6
Beroepsniveau 1 (ISCO 2008) Beroepsniveau 3 (ISCO 2008) Totaal personen 2020 3e kwartaal 2
Beroepsniveau 1 (ISCO 2008) Beroepsniveau 3 (ISCO 2008) Totaal personen 2020 4e kwartaal 3
Beroepsniveau 1 (ISCO 2008) Beroepsniveau 4 (ISCO 2008) Totaal personen 2019 4
Beroepsniveau 1 (ISCO 2008) Beroepsniveau 4 (ISCO 2008) Totaal personen 2020 3e kwartaal 2
Beroepsniveau 1 (ISCO 2008) Beroepsniveau 4 (ISCO 2008) Totaal personen 2020 4e kwartaal 1
Beroepsniveau 1 (ISCO 2008) Beroepsniveau onbekend (ISCO 2008) Totaal personen 2019 0
Beroepsniveau 1 (ISCO 2008) Beroepsniveau onbekend (ISCO 2008) Totaal personen 2020 3e kwartaal 0
Beroepsniveau 1 (ISCO 2008) Beroepsniveau onbekend (ISCO 2008) Totaal personen 2020 4e kwartaal 0
Beroepsniveau 2 (ISCO 2008) Totaal Totaal personen 2019 464
Beroepsniveau 2 (ISCO 2008) Totaal Totaal personen 2020 3e kwartaal 120
Beroepsniveau 2 (ISCO 2008) Totaal Totaal personen 2020 4e kwartaal 113
Beroepsniveau 2 (ISCO 2008) Beroepsniveau 1 (ISCO 2008) Totaal personen 2019 95
Beroepsniveau 2 (ISCO 2008) Beroepsniveau 1 (ISCO 2008) Totaal personen 2020 3e kwartaal 22
Beroepsniveau 2 (ISCO 2008) Beroepsniveau 1 (ISCO 2008) Totaal personen 2020 4e kwartaal 24
Beroepsniveau 2 (ISCO 2008) Beroepsniveau 2 (ISCO 2008) Totaal personen 2019 245
Beroepsniveau 2 (ISCO 2008) Beroepsniveau 2 (ISCO 2008) Totaal personen 2020 3e kwartaal 60
Beroepsniveau 2 (ISCO 2008) Beroepsniveau 2 (ISCO 2008) Totaal personen 2020 4e kwartaal 64
Beroepsniveau 2 (ISCO 2008) Beroepsniveau 3 (ISCO 2008) Totaal personen 2019 64
Beroepsniveau 2 (ISCO 2008) Beroepsniveau 3 (ISCO 2008) Totaal personen 2020 3e kwartaal 15
Beroepsniveau 2 (ISCO 2008) Beroepsniveau 3 (ISCO 2008) Totaal personen 2020 4e kwartaal 14
Beroepsniveau 2 (ISCO 2008) Beroepsniveau 4 (ISCO 2008) Totaal personen 2019 59
Beroepsniveau 2 (ISCO 2008) Beroepsniveau 4 (ISCO 2008) Totaal personen 2020 3e kwartaal 23
Beroepsniveau 2 (ISCO 2008) Beroepsniveau 4 (ISCO 2008) Totaal personen 2020 4e kwartaal 11
Beroepsniveau 2 (ISCO 2008) Beroepsniveau onbekend (ISCO 2008) Totaal personen 2019 0
Beroepsniveau 2 (ISCO 2008) Beroepsniveau onbekend (ISCO 2008) Totaal personen 2020 3e kwartaal 0
Beroepsniveau 2 (ISCO 2008) Beroepsniveau onbekend (ISCO 2008) Totaal personen 2020 4e kwartaal 0
Beroepsniveau 3 (ISCO 2008) Totaal Totaal personen 2019 228
Beroepsniveau 3 (ISCO 2008) Totaal Totaal personen 2020 3e kwartaal 45
Beroepsniveau 3 (ISCO 2008) Totaal Totaal personen 2020 4e kwartaal 51
Beroepsniveau 3 (ISCO 2008) Beroepsniveau 1 (ISCO 2008) Totaal personen 2019 12
Beroepsniveau 3 (ISCO 2008) Beroepsniveau 1 (ISCO 2008) Totaal personen 2020 3e kwartaal 2
Beroepsniveau 3 (ISCO 2008) Beroepsniveau 1 (ISCO 2008) Totaal personen 2020 4e kwartaal 5
Beroepsniveau 3 (ISCO 2008) Beroepsniveau 2 (ISCO 2008) Totaal personen 2019 107
Beroepsniveau 3 (ISCO 2008) Beroepsniveau 2 (ISCO 2008) Totaal personen 2020 3e kwartaal 25
Beroepsniveau 3 (ISCO 2008) Beroepsniveau 2 (ISCO 2008) Totaal personen 2020 4e kwartaal 24
Beroepsniveau 3 (ISCO 2008) Beroepsniveau 3 (ISCO 2008) Totaal personen 2019 29
Beroepsniveau 3 (ISCO 2008) Beroepsniveau 3 (ISCO 2008) Totaal personen 2020 3e kwartaal 5
Beroepsniveau 3 (ISCO 2008) Beroepsniveau 3 (ISCO 2008) Totaal personen 2020 4e kwartaal 9
Beroepsniveau 3 (ISCO 2008) Beroepsniveau 4 (ISCO 2008) Totaal personen 2019 80
Beroepsniveau 3 (ISCO 2008) Beroepsniveau 4 (ISCO 2008) Totaal personen 2020 3e kwartaal 13
Beroepsniveau 3 (ISCO 2008) Beroepsniveau 4 (ISCO 2008) Totaal personen 2020 4e kwartaal 14
Beroepsniveau 3 (ISCO 2008) Beroepsniveau onbekend (ISCO 2008) Totaal personen 2019 0
Beroepsniveau 3 (ISCO 2008) Beroepsniveau onbekend (ISCO 2008) Totaal personen 2020 3e kwartaal 0
Beroepsniveau 3 (ISCO 2008) Beroepsniveau onbekend (ISCO 2008) Totaal personen 2020 4e kwartaal 0
Beroepsniveau 4 (ISCO 2008) Totaal Totaal personen 2019 345
Beroepsniveau 4 (ISCO 2008) Totaal Totaal personen 2020 3e kwartaal 84
Beroepsniveau 4 (ISCO 2008) Totaal Totaal personen 2020 4e kwartaal 88
Beroepsniveau 4 (ISCO 2008) Beroepsniveau 1 (ISCO 2008) Totaal personen 2019 12
Beroepsniveau 4 (ISCO 2008) Beroepsniveau 1 (ISCO 2008) Totaal personen 2020 3e kwartaal 2
Beroepsniveau 4 (ISCO 2008) Beroepsniveau 1 (ISCO 2008) Totaal personen 2020 4e kwartaal 4
Beroepsniveau 4 (ISCO 2008) Beroepsniveau 2 (ISCO 2008) Totaal personen 2019 88
Beroepsniveau 4 (ISCO 2008) Beroepsniveau 2 (ISCO 2008) Totaal personen 2020 3e kwartaal 24
Beroepsniveau 4 (ISCO 2008) Beroepsniveau 2 (ISCO 2008) Totaal personen 2020 4e kwartaal 26
Beroepsniveau 4 (ISCO 2008) Beroepsniveau 3 (ISCO 2008) Totaal personen 2019 73
Beroepsniveau 4 (ISCO 2008) Beroepsniveau 3 (ISCO 2008) Totaal personen 2020 3e kwartaal 19
Beroepsniveau 4 (ISCO 2008) Beroepsniveau 3 (ISCO 2008) Totaal personen 2020 4e kwartaal 21
Beroepsniveau 4 (ISCO 2008) Beroepsniveau 4 (ISCO 2008) Totaal personen 2019 172
Beroepsniveau 4 (ISCO 2008) Beroepsniveau 4 (ISCO 2008) Totaal personen 2020 3e kwartaal 39
Beroepsniveau 4 (ISCO 2008) Beroepsniveau 4 (ISCO 2008) Totaal personen 2020 4e kwartaal 37
Beroepsniveau 4 (ISCO 2008) Beroepsniveau onbekend (ISCO 2008) Totaal personen 2019 0
Beroepsniveau 4 (ISCO 2008) Beroepsniveau onbekend (ISCO 2008) Totaal personen 2020 3e kwartaal 0
Beroepsniveau 4 (ISCO 2008) Beroepsniveau onbekend (ISCO 2008) Totaal personen 2020 4e kwartaal 0
Beroepsniveau onbekend (ISCO 2008) Totaal Totaal personen 2019 124
Beroepsniveau onbekend (ISCO 2008) Totaal Totaal personen 2020 3e kwartaal 136
Beroepsniveau onbekend (ISCO 2008) Totaal Totaal personen 2020 4e kwartaal 146
Beroepsniveau onbekend (ISCO 2008) Beroepsniveau 1 (ISCO 2008) Totaal personen 2019 4
Beroepsniveau onbekend (ISCO 2008) Beroepsniveau 1 (ISCO 2008) Totaal personen 2020 3e kwartaal 2
Beroepsniveau onbekend (ISCO 2008) Beroepsniveau 1 (ISCO 2008) Totaal personen 2020 4e kwartaal 2
Beroepsniveau onbekend (ISCO 2008) Beroepsniveau 2 (ISCO 2008) Totaal personen 2019 35
Beroepsniveau onbekend (ISCO 2008) Beroepsniveau 2 (ISCO 2008) Totaal personen 2020 3e kwartaal 40
Beroepsniveau onbekend (ISCO 2008) Beroepsniveau 2 (ISCO 2008) Totaal personen 2020 4e kwartaal 46
Beroepsniveau onbekend (ISCO 2008) Beroepsniveau 3 (ISCO 2008) Totaal personen 2019 8
Beroepsniveau onbekend (ISCO 2008) Beroepsniveau 3 (ISCO 2008) Totaal personen 2020 3e kwartaal 6
Beroepsniveau onbekend (ISCO 2008) Beroepsniveau 3 (ISCO 2008) Totaal personen 2020 4e kwartaal 1
Beroepsniveau onbekend (ISCO 2008) Beroepsniveau 4 (ISCO 2008) Totaal personen 2019 12
Beroepsniveau onbekend (ISCO 2008) Beroepsniveau 4 (ISCO 2008) Totaal personen 2020 3e kwartaal 7
Beroepsniveau onbekend (ISCO 2008) Beroepsniveau 4 (ISCO 2008) Totaal personen 2020 4e kwartaal 5
Beroepsniveau onbekend (ISCO 2008) Beroepsniveau onbekend (ISCO 2008) Totaal personen 2019 64
Beroepsniveau onbekend (ISCO 2008) Beroepsniveau onbekend (ISCO 2008) Totaal personen 2020 3e kwartaal 82
Beroepsniveau onbekend (ISCO 2008) Beroepsniveau onbekend (ISCO 2008) Totaal personen 2020 4e kwartaal 92
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel vindt u gegevens van werkzame personen van 15 tot 75 jaar in Nederland, met uitzondering van personen in inrichtingen, instellingen en tehuizen (institutionele bevolking). De cijfers laten het aantal personen met betaald werk zien dat van beroep is gewisseld. Daarbij is beroepsniveau vermeld voor en na wisseling van beroep. Het gaat daarbij zowel om kwartaal- en jaarcijfers. Kwartaalcijfers laten zien hoeveel personen een kwartaal eerder een ander beroep hadden. De jaarcijfers laten zien hoeveel personen een jaar eerder een ander beroep hadden. De cijfers zijn afkomstig van de Enquête Beroepsbevolking (EBB). ). Bij een wisseling van beroep gaat het om een wisseling van beroepsgroep volgens de Beroepenindeling ROA CBS 2014 (BRC).

Gegevens beschikbaar vanaf: 2e kwartaal 2003

Status van de cijfers
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 16 februari 2021:
De cijfers over het vierde kwartaal en de jaarcijfers 2020 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Deze tabel wordt ieder kwartaal aangevuld met nieuwe cijfers.

Toelichting onderwerpen

Werkzame beroepsbevolking
Personen die zowel in de huidige als voorgaande periode behoren tot de werkzame beroepsbevolking.

Tot de werkzame beroepsbevolking behoren personen die betaald werk hebben.
Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar. Bij betaald werk gaat het om werkzaamheden ongeacht de arbeidsduur.