Ondervonden delicten; persoonskenmerken

Ondervonden delicten; persoonskenmerken

Persoonskenmerken Marges Perioden Ondervonden delicten totaal Aantal delicten (per 100 inwoners) Geweldsdelicten Geweldsdelicten totaal Aantal delicten (per 100 inwoners)
Totaal personen Waarde 2019 23,7 3,1
Geslacht: Mannen Waarde 2019 24,9 3,5
Geslacht: Vrouwen Waarde 2019 22,5 2,7
Leeftijd: 15 tot 25 jaar Waarde 2019 29,2 4,1
Leeftijd: 25 tot 45 jaar Waarde 2019 28,5 3,9
Leeftijd: 45 tot 65 jaar Waarde 2019 23,7 3,1
Leeftijd: 65 jaar of ouder Waarde 2019 13,7 1,2
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting

De Veiligheidsmonitor (VM) is een tweejaarlijks terugkerend bevolkingsonderzoek naar veiligheid, leefbaarheid en slachtofferschap. Ook wordt er aandacht besteed aan overlast in de buurt, respectloos gedrag, preventiemaatregelen, het functioneren van de politie en het gemeentelijke veiligheidsbeleid. Hierdoor wordt op eenduidige wijze cijfers verkregen over de (beleving van) veiligheid op zowel landelijk, regionaal als (beneden)lokaal niveau.

In deze tabel staat het aantal delicten dat burgers persoonlijk en als privépersoon ondervonden hebben in de 12 maanden voorafgaand aan het onderzoek centraal. Het gaat om traditionele delicten zoals geweld, vermogensdelicten en vandalisme, en ook om computercriminaliteit ofwel cybercrime. De gegevens worden weergegeven voor de persoonskenmerken geslacht, leeftijd, burgerlijke staat, migratieachtergrond, opleidingsniveau, seksuele geaardheid, en ook voor het totaal.

De Veiligheidsmonitor is een steekproefonderzoek. Dit betekent dat de weergegeven cijfers schattingen zijn, waarvoor betrouwbaarheidsmarges gelden. Deze marges zijn ook in de tabel opgenomen. De cijfers hebben betrekking op personen van 15 jaar of ouder, tenzij anders vermeld. De enquête is uitgevoerd in de periode augustus tot en met november van het verslagjaar.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2012

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 2 maart 2020
De jaarcijfers 2019 zijn toegevoegd.
Tussen 2012 en 2017 is de Veiligheidsmonitor jaarlijks uitgevoerd. In 2017 is besloten de frequentie van dit onderzoek te verlagen naar één keer per twee jaar. De Veiligheidsmonitor 2019 is dus de eerste in deze tweejaarlijkse uitvoeringsfrequentie.

Wijzigingen per 26 april 2019
De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties (Marges) zijn aangepast.
Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen.
De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe gegevens verschijnen tweejaarlijks omstreeks maart.

Toelichting onderwerpen

Ondervonden delicten totaal
Exclusief ondervonden cybercrime delicten.
Aantal delicten
Geweldsdelicten
Bij geweldsdelicten is sprake van aanvallen of mishandelen door te slaan of te schoppen, of door een pistool, een mes, een stuk hout, een schaar of iets anders tegen iemand te gebruiken, of door daarmee te dreigen.
Op basis van details van het laatste voorval is een nadere specificatie mogelijk in:
- Mishandeling;
- Bedreiging;
- Geweld met seksuele bedoelingen.
Geweldsdelicten totaal
Aantal delicten