Geregistreerde criminaliteit; regio (indeling 2015) 2005 - 2014

Geregistreerde criminaliteit; regio (indeling 2015) 2005 - 2014

Soort misdrijf Regio's Perioden Geregistreerde misdrijven Totaal geregistreerde misdrijven (aantal) Geregistreerde misdrijven % van totaal geregistreerde misdrijven (%) Geregistreerde misdrijven Per 1 000 inwoners (per 1 000 inwoners) Opgehelderde misdrijven Totaal opgehelderde misdrijven (aantal) Opgehelderde misdrijven % van totaal geregistreerde misdrijven (%) Geregistreerde verdachten Totaal geregistreerde verdachten (aantal)
Misdrijven, totaal Sint-Oedenrode 2014* 745 100 41,4 140 18,7 170
1 Vermogensmisdrijven Sint-Oedenrode 2014* 470 64 26,3 50 10,2 65
1.1 Diefstal/verduistering en inbraak Sint-Oedenrode 2014* 455 61 25,4 40 9,2 60
1.1.1 Diefstal en inbraak met geweld Sint-Oedenrode 2014* 5 0 . 0 33,3 5
1.1.2 Diefstal en inbraak zonder geweld Sint-Oedenrode 2014* 455 61 25,3 40 9,1 55
1.2 Bedrog Sint-Oedenrode 2014* 5 1 . 0 14,3 0
1.2.1 Oplichting Sint-Oedenrode 2014* 5 1 . 0 14,3 0
1.2.2 Flessentrekkerij Sint-Oedenrode 2014* - - - - - -
1.2.3 Bedrog (overig) Sint-Oedenrode 2014* - - - - - -
1.3 Valsheidsmisdrijf Sint-Oedenrode 2014* 5 1 . 0 40,0 0
1.3.1 Muntmisdrijf Sint-Oedenrode 2014* 0 0 . - - -
1.3.2 Valsheid in zegels en merken Sint-Oedenrode 2014* - - - - - -
1.3.3 Valsheid in geschriften Sint-Oedenrode 2014* 5 1 . 0 50,0 0
1.4 Heling Sint-Oedenrode 2014* 5 0 . 5 100,0 5
1.5 Afpersing en afdreiging Sint-Oedenrode 2014* 0 0 . - - -
1.6 Bankbreuk Sint-Oedenrode 2014* - - - - - -
1.7 Witwassen Sint-Oedenrode 2014* - - - - - -
1.8 Vermogensmisdrijf (overig) Sint-Oedenrode 2014* - - - - - -
2 Vernielingen, misdr.openb.orde/gezag Sint-Oedenrode 2014* 115 15 6,4 15 11,4 15
2.1 Vernieling en beschadiging Sint-Oedenrode 2014* 90 12 . 5 7,8 10
2.1.1 Vernieling aan auto Sint-Oedenrode 2014* 55 8 . 0 3,5 5
2.1.2 Vernieling aan openbaar gebouw Sint-Oedenrode 2014* - - - - - -
2.1.3 Vernieling middel openb.vervoer Sint-Oedenrode 2014* - - - - - -
2.1.4 Dierenmishandeling Sint-Oedenrode 2014* - - - - - -
2.1.5 Vernieling, beschadiging (overig) Sint-Oedenrode 2014* 35 4 . 5 15,2 5
2.2 Openbare orde misdrijf Sint-Oedenrode 2014* 10 1 . 5 36,4 5
2.2.1 Openlijke geweldpleging Sint-Oedenrode 2014* 0 0 . - - -
2.2.1.1 Openlijk geweld tegen persoon Sint-Oedenrode 2014* 0 0 . - - -
2.2.1.2 Openlijk geweld tegen goed Sint-Oedenrode 2014* - - - - - -
2.2.2 Huisvredebreuk Sint-Oedenrode 2014* 0 0 . 0 100,0 0
2.2.3 Lokaalvredebreuk Sint-Oedenrode 2014* 5 1 . 5 60,0 5
2.2.4 Computervredebreuk Sint-Oedenrode 2014* 5 0 . - - -
2.2.5 Discriminatie Sint-Oedenrode 2014* - - - - - -
2.2.6 Openbare orde misdrijf (overig) Sint-Oedenrode 2014* - - - - - -
2.3 Brandstichting/ontploffing Sint-Oedenrode 2014* 10 2 . 0 8,3 0
2.4 Openbaar gezag misdrijf Sint-Oedenrode 2014* 0 0 . 0 100,0 0
2.4.1 Niet opvolgen van ambtelijk bevel Sint-Oedenrode 2014* 0 0 . 0 100,0 0
2.4.2 Wederspannigheid Sint-Oedenrode 2014* - - - - - -
2.4.3 Valse aangifte Sint-Oedenrode 2014* - - - - - -
2.4.5 Verblijf ongewenste vreemdeling Sint-Oedenrode 2014* - - - - - -
2.4.6 Openbaar gezag misdrijf (overig) Sint-Oedenrode 2014* - - - - - -
3 Gewelds- en seksuele misdrijven Sint-Oedenrode 2014* 65 8 . 45 69,8 50
3.1 Mishandeling Sint-Oedenrode 2014* 35 5 . 25 67,6 25
3.2 Bedreiging en stalking Sint-Oedenrode 2014* 20 3 . 15 76,2 15
3.2.1 Bedreiging Sint-Oedenrode 2014* 20 3 . 15 84,2 15
3.2.2 Stalking Sint-Oedenrode 2014* 0 0 . - - -
3.3 Seksueel misdrijf Sint-Oedenrode 2014* 5 0 . 0 33,3 0
3.3.1 Aanranding Sint-Oedenrode 2014* - - - - - -
3.3.2 Verkrachting Sint-Oedenrode 2014* - - - - - -
3.3.3 Schennis der eerbaarheid Sint-Oedenrode 2014* - - - - - -
3.3.4 Ontucht met minderjarige Sint-Oedenrode 2014* 0 0 . - - 0
3.3.5 Pornografie Sint-Oedenrode 2014* - - - - - -
3.3.6 Ontucht met misbruik van gezag Sint-Oedenrode 2014* 0 0 . 0 100,0 0
3.3.7 Seksueel misdrijf (overig) Sint-Oedenrode 2014* 0 0 . - - -
3.4 Levensmisdrijf Sint-Oedenrode 2014* 0 0 . 0 100,0 0
3.5 Vrijheidsbeneming/gijzeling Sint-Oedenrode 2014* - - - - - -
3.6 Mensenhandel, mensensmokkel Sint-Oedenrode 2014* 0 0 . 0 100,0 0
3.7 Geweldsmisdrijf (overig) Sint-Oedenrode 2014* - - - - - -
4 Misdrijven WvSr (overig) Sint-Oedenrode 2014* 5 1 . 0 50,0 5
5 Verkeersmisdrijven Sint-Oedenrode 2014* 85 11 . 30 33,7 30
5.1 Verlaten plaats ongeval Sint-Oedenrode 2014* 60 8 . 5 9,8 5
5.2 Rijden onder invloed Sint-Oedenrode 2014* 20 3 . 20 100,0 20
5.3 Rijden tijdens ontzegging Sint-Oedenrode 2014* 0 0 . 0 100,0 0
5.4 Rijden tijdens rijverbod Sint-Oedenrode 2014* - - - - - -
5.5 Voeren vals kenteken Sint-Oedenrode 2014* - - - - - -
5.6 Joyriding Sint-Oedenrode 2014* - - - - - -
5.7 Weigeren blaastest/bloedonderzoek Sint-Oedenrode 2014* - - - - - -
5.8 Verkeersmisdrijf (overig) Sint-Oedenrode 2014* - - - - - -
6 Drugsmisdrijven Sint-Oedenrode 2014* 5 0 . 0 66,7 5
6.1 Harddrugs Sint-Oedenrode 2014* 5 0 . 0 66,7 5
6.2 Softdrugs Sint-Oedenrode 2014* - - - - - -
7 (Vuur)wapenmisdrijven Sint-Oedenrode 2014* 0 0 . 0 100,0 0
9 Misdrijven overige wetten Sint-Oedenrode 2014* 0 0 . - - -
9.1 Militair misdrijf Sint-Oedenrode 2014* - - - - - -
9.2 Misdrijf (overig) Sint-Oedenrode 2014* 0 0 . - - -
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over misdrijven die door de politie zijn geregistreerd. Behalve de absolute aantallen misdrijven zijn in de tabel ook de aantallen misdrijven per 1000 inwoners in de betreffende gemeente of regio opgenomen. Daarnaast bevat de tabel het aantal misdrijven dat inmiddels is opgehelderd en het aantal verdachten dat bij deze misdrijven is geregistreerd. De cijfers zijn uitgesplitst naar gemeente van plegen, regionale eenheid, soort misdrijf en jaar van melden.

De gegevens per gemeente worden voor alle jaren gepresenteerd volgens de gemeentelijke indeling van 1 januari 2015.

Gegevens beschikbaar van 2005 tot en met 2014.

Status van de cijfers
Het kan voorkomen dat de gemeente van plegen binnen een regio niet bekend is. Onbekende gemeenten binnen de regio worden niet apart vermeld, maar zijn wel meegeteld in het totaal van de regio.
De cijfers over de jaren 2005-2011 zijn definitief.
De cijfers over 2012, 2013 en 2014 zijn voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 17 maart 2016:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Deze tabel wordt opgevolgd door Geregistreerde criminaliteit; soort misdrijf, regio (indeling 2016) Zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Geregistreerde misdrijven
Misdrijven, door de politie vastgelegd in een proces-verbaal van aangifte of in een ambtshalve opgemaakt proces-verbaal.
Totaal geregistreerde misdrijven
Aantal in het verslagjaar geregistreerde misdrijven.
% van totaal geregistreerde misdrijven
Percentage van het totaal aantal geregistreerde misdrijven, totaal.
Per 1 000 inwoners
Aantal in het verslagjaar geregistreerde misdrijven per 1 000 inwoners. Als het CBS van mening is dat het relatieve cijfers geen verantwoorde conclusie toelaat bij de vergelijking tussen gemeenten, dan is de betreffende cel leeg gelaten. Het delict komt dan te weinig voor en/of de betreffende gemeente is qua inwoneraantal te klein voor een onderlinge vergelijking.
Opgehelderde misdrijven
Misdrijven waarbij tenminste één verdachte bij de politie bekend is, ook al is deze voortvluchtig of ontkent hij/zij het strafbare feit te hebben gepleegd.
Totaal opgehelderde misdrijven
Aantal in het verslagjaar geregistreerde, opgehelderde misdrijven.

Per verslagjaar worden de geregistreerde misdrijven van dat jaar weergegeven. Gedurende drie jaar worden de nieuw opgehelderde misdrijven aan de cijfers toegevoegd. Naarmate een verslagjaar langer verstreken is, wordt het aantal in het verslagjaar geregistreerde opgehelderde zaken daardoor hoger. Daarom moet met de uitleg van het ophelderingspercentage voorzichtig worden omgegaan. In plaats van het percentage in één jaar kan beter de trend van het percentage worden bekeken.
% van totaal geregistreerde misdrijven
Aantal in het verslagjaar geregistreerde, opgehelderde diefstallen in procenten van het aantal in het verslagjaar geregistreerde diefstallen.

Per verslagjaar worden de geregistreerde misdrijven van dat jaar weergegeven. Gedurende drie jaar worden de nieuw opgehelderde misdrijven aan de cijfers toegevoegd. Naarmate een verslagjaar langer verstreken is, wordt het aantal in het verslagjaar geregistreerde opgehelderde zaken daardoor hoger. Daarom moet met de uitleg van het ophelderingspercentage voorzichtig worden omgegaan. In plaats van het percentage in één jaar kan beter de trend van het percentage worden bekeken.

Geregistreerde verdachten
Natuurlijke personen die worden verdacht van het plegen van een geregistreerd misdrijf.
Totaal geregistreerde verdachten
Totaal aantal in het verslagjaar geregistreerde verdachten.