Personeel penitentiaire inrichtingen; geslacht (1994-2016)

Personeel penitentiaire inrichtingen; geslacht (1994-2016)

Geslacht Perioden Personeel (aantal)
Mannen en vrouwen 2016 8.421
Mannen 2016 5.700
Vrouwen 2016 2.722
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat de omvang van het personeel van de penitentiaire inrichtingen op de peildatum. In de tabel zijn de gegevens uitgesplitst naar geslacht van het personeel.

Gegevens beschikbaar van 1994 tot en met 2016.
De peildatum is 30 september.

Status van de cijfers:
De gegevens zijn definitief.
Er is enige voorzichtigheid geboden bij het interpreteren van de aantallen. Van 1994 tot 2004 komen dubbeltellingen voor omdat sommige personeelsleden hun functie bij meer dan één inrichting vervullen en de personeelsomvang per inrichting is waargenomen. Vanaf 2005 is er bijna geen sprake meer van deze dubbeltellingen omdat de waarneming veelal per cluster (inrichtingen) geschiedt.

Wijzigingen per 15 maart 2018:
Geen, deze tabel is stopgezet. In het kader van de bezuinigingen die zijn voortgekomen uit het kabinet Rutte II heeft het CBS inhoudelijke keuzes moeten maken in het statistiekprogramma. Als resultaat hiervan is er vanaf 2018 geen financiering meer voor deze statistiek.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Personeel
Alleen overheidspersoneel met een vast dienstverband of met een tijdelijk dienstverband met uitzicht op een vast dienstverband is meegeteld. De personeelsgegevens zijn niet gecorrigeerd voor arbeidsduurverkorting en deeltijdfuncties.