Milieubelastingen en -heffingen; nationale rekeningen

Milieubelastingen en -heffingen; nationale rekeningen

Betalingsplichtigen Perioden Opbrengst milieubelastingen Belastingen op milieugrondslag Afvalstoffenbelasting (mln euro) Opbrengst milieuheffingen Afvalstoffenheffing en reinigingsrechten (mln euro)
E Waterbedrijven en afvalbeheer 2021* 69 7
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Ter ondersteuning en financiering van het milieubeleid zijn door de overheid diverse belastingen en heffingen ingesteld. Deze tabel geeft een overzicht van de opbrengsten van de milieubelastingen en milieuheffingen.
De opbrengsten van de milieubelastingen en milieuheffingen kunnen worden onderverdeeld naar betalingsplichtige. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in particuliere huishoudens, bedrijfstakken en niet-ingezetenen die de belastingen betalen.
De hierboven genoemde opbrengsten van de milieubelastingen en -heffingen worden in volgende grootheden weergegeven:
- Waarde in werkelijke prijzen, mln euro

De tabel maakt deel uit van de milieurekeningen. De milieurekeningen kwantificeren de relatie tussen economie en milieu. Om tot een consistente statistische beschrijving te komen van deze relatie sluiten de milieurekeningen aan op de classificaties, definities en de revisiestrategie van de nationale rekeningen. Hierdoor wijken milieucijfers uit de milieurekeningen in een aantal gevallen af van de milieucijfers elders op CBS-website.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1995

Status van de cijfers:
De meest recente jaren 2020 en 2021 hebben de status voorlopig, de verslagjaren 1995-2019 hebben de status definitief.

Wijzigingen per 21 november 2022:
Cijfers over 2021 zijn toegevoegd. De emissierechten worden nu in een aparte kolom weergegeven en niet bij de energiebelasting opgeteld zoals voorheen.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe cijfers worden jaarlijks gepubliceerd rond oktober.

Toelichting onderwerpen

Opbrengst milieubelastingen
Belastingen die het afremmen van milieubelastende activiteiten beogen via een verhoging van de prijs. De opbrengsten van deze belastingen gaan naar de algemene middelen van de overheid en worden dus niet speciaal gebruikt voor de financiering van milieumaatregelen. Voorbeelden van milieubelastingen zijn accijnzen op benzine, motorrijtuigenbelasting, energiebelasting en belastingen op personenauto's en motorrijwielen (BPM).
Belastingen op milieugrondslag
Verzamelnaam voor de volgende productgebonden belastingen: belastingen op grondwater, leidingwater, afvalstoffen, brandstoffen, energie, verpakkingen en vliegtuigpassagiers. Deze belastingen zijn onderdeel van de Wet belastingen op milieugrondslag.
Afvalstoffenbelasting
De afvalstoffenbelasting wordt geheven over afval dat wordt gestort. De belasting heeft tot doel te stimuleren dat afval vanuit milieuperspectief op een zo goed mogelijke manier wordt verwerkt. De afvalstoffenbelasting is een productgebonden belasting en maakt deel uit van de door het rijk geheven belastingen op milieugrondslag.
Opbrengst milieuheffingen
Heffingen die zijn ingevoerd voor de financiering van specifieke milieumaatregelen die door de overheid worden uitgevoerd.
Afvalstoffenheffing en reinigingsrechten
De afvalstoffenheffing is een vergoeding voor de kosten van het periodiek ophalen en verwerken van huishoudelijk afval door gemeenten. Gebruikers van een perceel dienen deze gemeentelijke heffing te betalen.
Reinigingsrechten zijn een betaling door een ondernemer voor het ophalen van bedrijfsafvalstoffen. Met de opbrengsten van de afvalstoffenheffing en de reinigingsrechten worden de kosten voor de inzameling en de verwerking van huishoudelijk afval en bedrijfsafval gedekt.