Aardgas- en aardoliereserves; nationale rekeningen

Aardgas- en aardoliereserves; nationale rekeningen

Perioden Aardgasreserves Beginstand (mld Sm³) Aardgasreserves Nieuwe vondsten (mld Sm³) Aardgasreserves Onttrekking en overige mutaties (mld Sm³) Aardgasreserves Eindstand (mld Sm³) Aardoliereserves Beginstand (mln Sm³) Aardoliereserves Nieuwe vondsten (mln Sm³) Aardoliereserves Onttrekking en overige mutaties (mln Sm³) Aardoliereserves Eindstand (mln Sm³)
1990 1.865 33,0 215,0 2.113 68,0 . -4,0 64,0
1995 1.997 15,0 -60,0 1.952 56,0 . -6,0 50,0
2000 1.836 25,0 -84,0 1.777 32,0 . -2,0 30,0
2005 1.572 15,0 -77,0 1.510 34,0 . 1,9 35,9
2010 1.390 5,2 -91,2 1.304 50,0 . -4,3 45,7
2015 932 0,8 7,6 940 34,8 . -3,3 31,5
2020 181 . -35,3 146 30,3 . -0,7 29,6
2021 146 . -2,5 143 29,6 . 5,3 34,9
2022* 143 . -39,6 104 34,9 - -18,6 16,3
Bron: CBS, TNO
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting

De (fysieke) aardgas- en aardoliereserves bestaan uit de in Nederland aangetroffen hoeveelheden aardgas en aardolie die aangetoond en commercieel en sociaal-maatschappelijk winbaar zijn, vermeerderd met hoeveelheden waarvan winning in de toekomst aannemelijk is. Naast het Groningenveld (dat in principe gesloten gaat worden in 2024) heeft Nederland de zogenoemde ‘kleine gas- en olievelden op land’ (waaronder ook de boorputten in de Waddenzee) en velden in de Noordzee.

De reserves sluiten aan bij standen zoals opgenomen in het Jaarverslag Delfstoffen en aardwarmte in Nederland dat wordt samengesteld door TNO in opdracht van het ministerie van EZK. Definities en cijfers zijn conform het Petroleum Resource Management Systeem dat sinds 2013 door TNO wordt gehanteerd. Vanwege aansluiting op conventies in de Milieurekeningen en Nationale Rekeningen wordt gesproken over reserves in plaats van voorraden zoals in het TNO rapport.

De beginstand van de reserves is 1 januari en de eindstand is 31 december. De voorraden en stromen zijn in de Statline tabel gemeten in Sm3. In 2018 heeft een forse herwaardering van de fysieke gasvoorraden in het Groningenveld plaatsgevonden.

De tabel maakt deel uit van de milieurekeningen. De milieurekeningen kwantificeren de relatie tussen economie en milieu. Om tot een consistente statistische beschrijving te komen van deze relatie sluiten de milieurekeningen aan op de classificaties en definities van de nationale rekeningen. Hierdoor wijken milieucijfers uit de milieurekeningen in een aantal gevallen af van de milieucijfers elders op CBS-website.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1987

Status van de cijfers:
De cijfers van het laatste jaar in deze tabel zijn voorlopig, alle voorgaande jaren zijn definitief.

Erratum 22 september 2023:
Er was een onvolkomenheid in de verwerking ontdekt waardoor de eindbalans van de aardgasreserves voor de jaren 2016 tot en met 2022 te hoog was ingeschat. Dit is gecorrigeerd waardoor de cijfers nu weer overeenkomen met de gegevens in de TNO jaarverslagen (omgerekend naar Sm3).

Wijzigingen per 31 augustus 2023:
De voorlopige cijfers van 2022 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers komen jaarlijks eind augustus.

Toelichting onderwerpen

Aardgasreserves
De reserves bestaan uit de in Nederland aangetroffen hoeveelheden aardgas die aangetoond en commercieel en sociaal-maatschappelijk winbaar zijn, vermeerderd met hoeveelheden waarvan winning in de toekomst aannemelijk is.
Beginstand
De beginstand bestaat uit de hoeveelheid reserves per 1 januari van het verslagjaar. De beginstand is gelijk aan de eindstand van het voorgaande jaar.
Nieuwe vondsten
Nieuw ontdekte gasvelden op Nederlands grondgebied.
Onttrekking en overige mutaties
Bestaat uit de onttrekking van aardgas (ten laste van de reserve) en netto saldo van ondergrondse opslag van aardgas.Daarnaast worden de reserves bijgesteld (herevaluatie) door bijstellingen van schattingen van reeds bestaande reserves vanwege veranderende technische (bijvoorbeeld nieuwe technieken), sociaal-maatschappelijke (bijvoorbeeld veiligheid en gevoel van veiligheid)) en economische omstandigheden (andere marktomstandigheden).
Eindstand
De eindstand bestaat uit de hoeveelheid reserves per 31 december van het verslagjaar. De eindstand vormt de beginstand van het volgende verslagjaar.
Aardoliereserves
De reserves bestaan uit de in Nederland aangetroffen hoeveelheden aardolie die aangetoond en commercieel en sociaal-maatschappelijk winbaar zijn, vermeerderd met hoeveelheden waarvan winning in de toekomst aannemelijk is.
Beginstand
De beginstand bestaat uit de hoeveelheid reserves per 1 januari van het verslagjaar. De beginstand is gelijk aan de eindstand van het voorgaande jaar.
Nieuwe vondsten
Nieuw ontdekte aardolievoorkomens op Nederlands grondgebied.
Aardolievoorkomen: een natuurlijke geïsoleerde accumulatie van olie in een poreus gesteente in de diepe ondergrond, afgesloten of omgeven door een ondoorlatend gesteente.

Onttrekking en overige mutaties
Bestaat uit de onttrekking van aardolie (ten laste van de reserve). Daarnaast worden de reserves bijgesteld (herevaluatie) door bijstellingen van schattingen van reeds bestaande reserves vanwege veranderende technische (bijvoorbeeld nieuwe technieken), sociaal-maatschappelijke (bijvoorbeeld veiligheid en gevoel van veiligheid) en economische omstandigheden (andere marktomstandigheden).
Eindstand
De eindstand bestaat uit de hoeveelheid reserves per 31 december van het verslagjaar. De eindstand vormt de beginstand van het volgende verslagjaar.