Motorvoertuigen; vanaf 1927

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers vanaf 1927 (peildatum 1 januari) over het aantal motorvoertuigen met een geldig Nederlands kenteken. Het betreft hier gegevens over personenauto's, motorfietsen en bedrijfsmotorvoertuigen (bestelauto's, vrachtauto's, trekkers voor opleggers, speciale voertuigen en bussen), exclusief bromfietsen. De cijfers zijn gebaseerd op de kentekenregistratie van de RDW(Rijksdienst voor het Wegverkeer). Met behulp van deze kentekenregistratie zijn tellingen gemaakt van alle voertuigen met actuele, houderschapsplichtige kentekens die op de peildatum van het betreffende jaar (1 januari of 1 augustus) in het kentekenbestand voorkwamen.

In de loop van de jaren heeft de registratie van voertuigen een aantal belangrijke veranderingen ondergaan. Vóór 1995 was de peildatum van het motorvoertuigenpark 1 augustus van het betreffende jaar, vanaf 1995 is de peildatum 1 januari. Andere verschillen in de registratie zijn ontstaan doordat er vóór 1995 beperktere mogelijkheden bestonden om voertuigen die zijn afgevoerd (zoals bijvoorbeeld gesloopte of geëxporteerde voertuigen) uit het bestand te verwijderen. Vanaf 1995 hebben wijzigingen van diverse wettelijke kaders ertoe geleid dat de registratie op dit gebied 'zuiverder' is geworden.
Zo is sinds 1995 de registratie van de houderschapsbelasting van motorrijtuigen verbeterd, onder andere door het afschaffen van deel 3 van het kentekenbewijs. Op basis van deze registratie is het onderscheid tussen actieve voertuigen (met geldig kenteken) en niet-actieve voertuigen (zonder geldig kenteken) goed te maken.

Vanaf 1995 is de reeks voortgezet met daarin alleen voertuigen met een geldig kenteken (dus exclusief voertuigen die zijn gesloopt, geëxporteerd, buiten de registratie zijn gesteld of behoren tot de bedrijfsvoorraad).
Om aan de veranderingen in de registratiemethodiek tegemoet te komen, zijn in de huidige historische reeks aanpassingen gedaan aan eerder gepubliceerde data. Bij de interpretatie van deze reeks, dient zowel bij vergelijkingen tussen cijfers onderling als ook bij vergelijking met gedetailleerde informatie uit de afzonderlijke jaarpublicaties uit het verleden, met bovenstaande aanpassingen rekening te worden gehouden.

Het selecteren van voertuigcategorieën uit het Kentekenregister van de RDW is verbeterd door gebruik te maken van een verzekeringsindicator. Hierdoor zijn in de historische reeks motorvoertuigen cijfers van de jaren 2019 tot en met 2021 gewijzigd. Jaarlijks wordt de reeks aangevuld met actuele gegevens. Ook dan wordt de verbeterde selectiemethode toegepast. Door de verbeterde selectiemethode zijn er kleine verschillen tussen de resultaten van 2019 ‘oude methode’ en 2019 ‘verbeterde methode’. Door het toepassen van de verbeterde selectiemethode is het aantal personenauto’s in 2019 gemiddeld ongeveer 1 procent lager dan volgens de oude methode. Bij bedrijfsvoertuigen is het verschil tussen de ‘oude methode’ en de ‘verbeterde methode’ gemiddeld 1,5 procent.

De cijfers op voertuigniveau uit de tabel met de historische reeks zijn bedoeld om een langjarige vergelijking te kunnen maken. Daarom staan er ook cijfers in van vóór 2019. Andere tabellen over voertuigaantallen op StatLine zijn uitgesplitst naar meer detailniveau (bijv. brandstofsoort). Hierbij zijn de ontwikkelingen ten opzichte van een jaar eerder ook op dat niveau belangrijk. Gedetailleerdere parkgegevens zijn niet terug te leggen vóór 2019. Daarom zijn die gegevens gearchiveerd en zijn de reeksen met meer detail met de verbeterde informatie opnieuw gestart vanaf 2019.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1927.

Status van de cijfers: definitief.

Wijzigingen per 1 september 2023:
De cijfers van 1 januari 2022 en 1 januari 2023 zijn toegevoegd. Het selecteren van voertuigcategorieën uit het Kentekenregister van de RDW is verbeterd door gebruik te maken van een verzekeringsindicator. Hierdoor zijn in de historische reeks motorvoertuigen cijfers van de jaren 2019 tot en met 2021 gewijzigd. Jaarlijks wordt de reeks aangevuld met actuele gegevens. Ook dan wordt de verbeterde selectiemethode toegepast. Door de verbeterde selectiemethode zijn er kleine verschillen tussen de resultaten van 2019 ‘oude methode’ en 2019 ‘verbeterde methode’. Door het toepassen van de verbeterde selectiemethode is het aantal personenauto’s in 2019 gemiddeld ongeveer 1 procent lager dan volgens de oude methode. Bij bedrijfsvoertuigen is het verschil tussen de ‘oude methode’ en de ‘verbeterde methode’ gemiddeld 1,5 procent.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het tweede kwartaal 2024 verschijnen de definitieve cijfers per 1 januari 2024.

Toelichting onderwerpen

Totaal motorvoertuigen
Gemotoriseerd voertuig voor het wegverkeer.
Hieronder vallen personenauto's, bedrijfsmotorvoertuigen (bestelauto's, vrachtauto's, trekkers, speciale voertuigen, bussen), motorfietsen en voertuigen met een bromfietskenteken.
Op rails rijdende voertuigen en fietsen met trapondersteuning vallen hier niet onder.
Personenauto
Motorvoertuig voor personenvervoer over de weg, exclusief brom- en motorfietsen, met maximaal negen zitplaatsen (met inbegrip van de bestuurdersplaats).

Hieronder vallen:
a) personenauto's
b) bestelwagens ontworpen voor en voornamelijk gebruikt voor het vervoer van reizigers
c) taxi's
d) huurauto's
e) ziekenwagens
f) kampeerwagens (campers).
Lichte wegvoertuigen voor goederenvervoer over de weg, touringcars, autobussen en minibussen vallen hier niet onder.
Het begrip personenauto omvat ook taxi's en huurauto's met minder dan tien zitplaatsen. Vanaf 1 mei 2009 worden kampeerwagens gekentekend als personenauto of als bus afhankelijk van het aantal zitplaatsen. Vóór die datum zijn kampeerwagens geregistreerd als speciale voertuigen.

In de loop van de jaren kan de samenstelling van de voertuigen behorende tot deze categorie door bijvoorbeeld wetswijzigingen zijn gewijzigd.
Motorfiets
Voertuig voor het wegverkeer op twee, drie of vier wielen met een onbeladen gewicht van maximaal 400 kg. Dergelijke motorvoertuigen met een cilinderinhoud van meer dan 50 cm³ vallen hieronder, alsook motorvoertuigen met een cilinderinhoud van minder dan 50 cm³ die niet aan de definitie van bromfiets beantwoorden.

In de loop van de jaren kan de samenstelling van de voertuigen behorende tot deze categorie door bijvoorbeeld wetswijzigingen zijn gewijzigd.
Totaal bedrijfsmotorvoertuigen
Motorvoertuig ingericht voor het vervoer van goederen of personen, voor het uitvoeren van bijzondere doeleinden of voor het trekken van opleggers.

Hieronder vallen bestelauto's, vrachtauto's, trekkers, speciale voertuigen en bussen.
Aanhangwagens en opleggers vallen hier niet onder.
Bestelauto
Een bedrijfsvoertuig, ingericht voor het vervoer van goederen, waarvan het leeg gewicht vermeerderd met het laadvermogen (toegestane maximum massa) ten hoogste 3500 kg bedraagt.

Bestelwagens ontworpen en voornamelijk gebruikt voor goederenvervoer, pick-ups en kleine vrachtwagens met een brutogewicht van niet meer dan 3500 kg vallen hieronder.

In de loop van de jaren kan de samenstelling van de voertuigen behorende tot deze categorie door bijvoorbeeld wetswijzigingen zijn gewijzigd.
Speciaal voertuig
Motorvoertuig voor het wegverkeer ontworpen voor andere doeleinden dan personen- of goederenvervoer.

Hieronder vallen:
a) kampeerwagens (campers)
b) voertuigen voor vervoer voertuigen
c) vuilniswagens
d) brandweerwagens
e) mobiele kranen
f) hoogwerkers
h) overige speciale motorvoertuigen voor het wegverkeer.

Vanaf 1 mei 2009 worden kampeerwagens gekentekend als personenauto of als bus afhankelijk van het aantal zitplaatsen. Vóór die datum zijn kampeerwagens geregistreerd als speciale voertuigen.

In de loop van de jaren kan de samenstelling van de voertuigen behorende tot deze categorie door bijvoorbeeld wetswijzigingen zijn gewijzigd.
Bus
Motorvoertuig voor personenvervoer over de weg met meer dan negen zitplaatsen (met inbegrip van de bestuurdersplaats).

In de loop van de jaren kan de samenstelling van de voertuigen behorende tot deze categorie door bijvoorbeeld wetswijzigingen zijn gewijzigd.