Ondervonden delicten; regio

Ondervonden delicten; regio

Marges Perioden Regio's Ondervonden delicten totaal Aantal delicten (per 100 inwoners) Cybercrime Ondervonden delicten cybercrime totaal (per 100 inwoners) Cybercrime Identiteitsfraude Identiteitsfraude totaal (per 100 inwoners) Cybercrime Identiteitsfraude Skimming (per 100 inwoners) Cybercrime Identiteitsfraude Phishing/pharming (per 100 inwoners) Cybercrime Koop- en verkoopfraude Koop- en verkoopfraude totaal (per 100 inwoners) Cybercrime Koop- en verkoopfraude Koopfraude (per 100 inwoners) Cybercrime Koop- en verkoopfraude Verkoopfraude (per 100 inwoners)
Waarde 2019 Nederland 23,7 22,3 0,6 0,1 0,5 5,7 5,2 0,4
Waarde 2019 Noord-Nederland (LD) 20,8 23,6 0,3 . 0,3 5,4 5,1 0,2
Waarde 2019 Oost-Nederland (LD) 18,8 21,7 0,6 0,1 0,5 6,1 5,6 0,4
Waarde 2019 West-Nederland (LD) 27,4 22,5 0,6 0,1 0,6 5,7 5,3 0,4
Waarde 2019 Zuid-Nederland (LD) 21,6 21,7 0,5 . 0,4 5,2 4,9 0,4
Waarde 2019 Groningen (PV) 21,6 23,8 0,5 0,0 0,5 4,8 4,4 .
Waarde 2019 Friesland (PV) 20,0 22,8 . . . 5,6 5,4 .
Waarde 2019 Drenthe (PV) 20,8 24,3 0,2 0,0 0,2 5,9 5,5 0,4
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting

De Veiligheidsmonitor (VM) is een tweejaarlijks terugkerend bevolkingsonderzoek naar veiligheid, leefbaarheid en slachtofferschap. Ook wordt er aandacht besteed aan overlast in de buurt, respectloos gedrag, preventiemaatregelen, het functioneren van de politie en het gemeentelijke veiligheidsbeleid. Hierdoor wordt op eenduidige wijze cijfers verkregen over de (beleving van) veiligheid op zowel landelijk, regionaal als (beneden)lokaal niveau.

In deze tabel staat het aantal delicten dat burgers persoonlijk en als privépersoon ondervonden hebben in de 12 maanden voorafgaand aan het onderzoek centraal. Het gaat om traditionele delicten zoals geweld, vermogensdelicten en vandalisme, en ook om computercriminaliteit ofwel cybercrime. De gegevens worden weergegeven voor Nederland in totaliteit, de landsdelen en provincies, en daarnaast ook voor de regionale politie eenheden, politie districten, politie basisteams en voor alle gemeenten met meer dan 70 000 inwoners. Van deze gemeenten met meer dan 70 000 inwoners zijn ook de cijfers van de stedennetwerken G4 en G32 en de overige gemeenten die niet tot deze stedennetwerken behoren opgenomen.

De Veiligheidsmonitor is een steekproefonderzoek. Dit betekent dat de weergegeven cijfers schattingen zijn, waarvoor betrouwbaarheidsmarges gelden. Deze marges zijn ook in de tabel opgenomen. De cijfers hebben betrekking op personen van 15 jaar of ouder, tenzij anders vermeld. De enquête is uitgevoerd in de periode augustus tot en met november van het verslagjaar.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2012

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 7 april 2020
De regio-indeling is aangepast. De cijfers in deze tabel worden getoond op basis van de regio-indeling van de meest recente verslagperiode. Een onjuiste weergave van het decimale format bij de uitkomsten van de kolom totaal ondervonden delicten slachtofferschap is hersteld. Bij de gemeenten met 70 000 of meer inwoners waren cijfers en volgorde van de gemeente onjuist. Dit is eveneens hersteld.

Wijzigingen per 4 maart 2020
Niet alle regionale cijfers zijn in deze versie volledig geactualiseerd en zijn daarom voorlopig op een punt (ontbreekt) gezet. De actualisatie van alle regionale indelingen volgt in de loop van maart 2020.

Wijzigingen per 2 maart 2020
De jaarcijfers 2019 zijn toegevoegd.
Het stedennetwerk G32 heeft in 2018 besloten de naam te veranderen naar G40, in verband met het groeiende aantal aangesloten steden. Voor 2019 is deze benaming daarom aangepast.
Tussen 2012 en 2017 is de Veiligheidsmonitor jaarlijks uitgevoerd. In 2017 is besloten de frequentie van dit onderzoek te verlagen naar één keer per twee jaar. De Veiligheidsmonitor 2019 is dus de eerste in deze tweejaarlijkse uitvoeringsfrequentie.

Wijzigingen per 14 augustus 2019
De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties (Marges) zijn aangepast.
Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen.
De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe gegevens verschijnen tweejaarlijks omstreeks maart.

Toelichting onderwerpen

Ondervonden delicten totaal
Exclusief ondervonden cybercrime delicten.
Aantal delicten
Cybercrime
Ondervonden delicten cybercrime totaal
Totaal aantal ondervonden cybercrime delicten per 100 inwoners. Cybercrime betreft:
- identiteitsfraude;
- koop- en verkoopfraude;
- hacken;
- cyberpesten.
Identiteitsfraude
Zonder toestemming via internet gebruik maken van iemands persoonlijke gegevens voor financieel gewin, bijv. voor het opnemen of overmaken van geld, het afsluiten van leningen of het opvragen van officiële documenten.
Identiteitsfraude totaal
Skimming
Phishing/pharming
Koop- en verkoopfraude
Oplichting via internet bij het kopen of verkopen van goederen, bijv. doordat gekochte goederen niet geleverd werden of niet betaald werd voor geleverde diensten.
Koop- en verkoopfraude totaal
Koopfraude
Verkoopfraude