Criminaliteit meest gedaald in Oost- en Zuid-Nederland

In de afgelopen vier jaar is de criminaliteit in Nederland gedaald. Dat rapporteren burgers in de enquête van de Veiligheidsmonitor en dat blijkt ook uit cijfers over geregistreerde criminaliteit. De daling is tussen 2012 en 2016 het sterkst geweest in Oost- en Zuid-Nederland. In 9 op de 10 gemeenten daalde het aantal woninginbraken. Regionaal bestaan grote verschillen in criminaliteit, onveiligheidsgevoelens en buurtoverlast. Dat meldt het CBS bij de publicatie van de Veiligheidsmonitor en de voorlopige cijfers over geregistreerde criminaliteit.

In 2016 rapporteerden burgers in de Veiligheidsmonitor 13 procent minder delicten waarvan ze slachtoffer werden, dan in 2012. Inwoners van Overijssel, Gelderland, Zuid-Holland en Noord-Brabant ondervonden minder gewelds- vermogens- en vandalismedelicten dan in 2012. Ook andere provincies laten procentuele dalingen zien, maar deze zijn rekening houdend met de betrouwbaarheidsmarges van dit steekproefonderzoek niet groot genoeg om van een daadwerkelijke afname te kunnen spreken.

Het patroon van de afname van de door burgers gerapporteerde criminaliteit komt in grote lijnen ook terug in de daling van het aantal gewelds- en seksuele misdrijven, vermogensmisdrijven en vernielingen dat de politie registreerde. In de provincies in het oosten en zuiden van het land namen deze soorten misdrijven sneller af dan de gemiddelde daling van 20 procent in Nederland tussen 2012 en 2016.

Meeste criminaliteit, onveiligheidsgevoelens en overlast in stedelijke regio’s

In 2016 werden inwoners van politiedistricten die liggen in of rond de vier grote steden slachtoffer van meer gewelds- vermogens- en vandalismedelicten dan inwoners elders. Het aantal ondervonden delicten liep uiteen van 71 per 100 inwoners in district Amsterdam-West, tot 19 per 100 in district Zeeland.

Niet alleen werden inwoners van stedelijke regio’s geconfronteerd met meer criminaliteit, ze voelden zich ook onveiliger in hun eigen buurt en ervaarden er meer overlast. De percentages inwoners die zich wel eens onveilig voelden in de eigen buurt zijn het hoogst rond de vier grote steden en in Zuid-Limburg. Ook het aandeel mensen dat veel buurtoverlast ervaarde was hier het hoogst, naast Kennemerland, West-Brabant, de omgeving van Tilburg en op de Zuid-Hollandse eilanden. In het minder verstedelijkte noorden, oosten en zuidwesten van het land gaven burgers minder vaak aan zich onveilig te voelen of overlast te ervaren.

Minder woninginbraken dan in 2012

Het aantal geregistreerde woninginbraken was in 2016 40 procent lager dan in 2012. In bijna 350 van de 390 gemeenten daalde het aantal geregistreerde woninginbraken. Bij drie op de tien gemeenten was sprake van een halvering of een nog sterkere daling. In Oudewater werden in 2016 80 procent minder inbraken geregistreerd dan in 2012. Dat is de grootste daling in deze periode. Van de gemeenten waar het aantal geregistreerde woninginbraken niet daalde, deed de grootste stijging zich voor in Waddinxveen. Hier verdubbelde het aantal woninginbraken.