Warmtepompen; aantallen, thermisch vermogen en energiestromen,1994-2021

Warmtepompen; aantallen, thermisch vermogen en energiestromen,1994-2021

Warmtepompen Sector Perioden Warmtepompen In gebruik genomen warmtepompen (aantal) Warmtepompen Uit gebruik genomen warmtepompen (aantal) Warmtepompen Opgestelde warmtepompen einde van jaar (aantal) Thermisch vermogen van warmtepompen In gebruik genomen thermisch vermogen (megawatt) Thermisch vermogen van warmtepompen Uit gebruik genomen thermisch vermogen (megawatt) Thermisch vermogen van warmtepompen Opgesteld thermisch vermogen einde jaar (megawatt) Energiestromen Bruto warmteproductie warmtepompen (TJ) Energiestromen Verbruik van elektriciteit en aardgas (TJ) Energiestromen Onttrekking warmte uit bodem of lucht (TJ) Vermeden verbruik van fossiele energie (TJ)
Warmtepompen; totaal Totaal gebouwen 2021 368.142 5.494 1.470.614 2.095 81 10.420 24.924 8.723 16.201 8.301
Warmtepompen; totaal Woningen 2021 322.450 4.613 1.063.324 1.558 26 5.411 12.988 4.636 8.353 4.108
Warmtepompen; totaal Utiliteitsgebouwen, kassen en stallen 2021 45.692 881 407.290 537 55 5.008 11.936 4.088 7.848 4.192
Warmtepompen bodemwarmte; totaal Totaal gebouwen 2021 21.792 3.446 106.264 215 78 1.865 7.384 1.864 5.520 3.900
Warmtepompen bodemwarmte; totaal Woningen 2021 21.300 2.565 96.992 139 23 771 3.053 769 2.284 1.614
Warmtepompen bodemwarmte; totaal Utiliteitsgebouwen, kassen en stallen 2021 492 881 9.272 77 55 1.094 4.331 1.095 3.236 2.286
Warmtepompen bodemwarmte; gesloten Totaal gebouwen 2021 19.549 1.283 83.686 133 11 755 2.991 753 2.239 1.585
Warmtepompen bodemwarmte; gesloten Woningen 2021 19.413 1.283 80.481 127 11 596 2.361 592 1.769 1.255
Warmtepompen bodemwarmte; gesloten Utiliteitsgebouwen, kassen en stallen 2021 136 0 3.205 6 0 159 631 161 470 330
Warmtepompen bodemwarmte; open Totaal gebouwen 2021 2.243 2.164 22.579 82 66 1.109 4.392 1.111 3.281 2.315
Warmtepompen bodemwarmte; open Woningen 2021 1.887 1.283 16.512 12 11 175 692 177 515 359
Warmtepompen bodemwarmte; open Utiliteitsgebouwen, kassen en stallen 2021 356 881 6.067 70 55 934 3.700 934 2.766 1.955
Warmtepompen buitenluchtwarmte; totaal Totaal gebouwen 2021 346.350 2.048 1.364.349 1.880 3 8.555 17.541 6.860 10.681 4.401
Warmtepompen buitenluchtwarmte; totaal Woningen 2021 301.150 2.048 966.332 1.420 3 4.640 9.936 3.867 6.069 2.494
Warmtepompen buitenluchtwarmte; totaal Utiliteitsgebouwen, kassen en stallen 2021 45.200 0 398.017 460 0 3.915 7.605 2.993 4.612 1.907
Warmtepompen buitenluchtwarmte; lucht Totaal gebouwen 2021 296.584 0 1.143.210 1.493 0 6.767 6.982 2.686 4.296 1.755
Warmtepompen buitenluchtwarmte; lucht Woningen 2021 253.185 0 760.434 1.148 0 3.495 3.175 1.221 1.954 798
Warmtepompen buitenluchtwarmte; lucht Utiliteitsgebouwen, kassen en stallen 2021 43.399 0 382.776 345 0 3.271 3.807 1.465 2.342 957
Warmtepompen buitenluchtwarmte; water Totaal gebouwen 2021 49.766 2.048 221.139 387 3 1.788 10.558 4.173 6.385 2.646
Warmtepompen buitenluchtwarmte; water Woningen 2021 47.965 2.048 205.898 271 3 1.145 6.761 2.646 4.115 1.696
Warmtepompen buitenluchtwarmte; water Utiliteitsgebouwen, kassen en stallen 2021 1.801 0 15.241 115 0 643 3.798 1.528 2.270 950
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over aantallen warmtepompen, de capaciteit van deze warmtepompen en de hoeveelheid geproduceerde en verbruikte energie. De temperatuur van de warmte uit de bodem of buitenlucht is vaak niet hoog genoeg voor direct gebruik. Daarom worden warmtepompen ingezet om de temperatuur naar een voldoende hoog niveau te brengen. Warmte uit de bodem of buitenlucht is een vorm van hernieuwbare energie. Er zijn ook cijfers opgenomen over het vermeden verbruik van fossiele energie en vermeden emissies van kooldioxide. De gegevens kunnen worden uitgesplitst naar warmtebron (bodem of buitenlucht) en naar sector (woningen of utiliteit).

Gegevens beschikbaar van:
1994 tot en met 2021

Status van de cijfers:
Deze tabel geeft definitieve cijfers tot en met 2021.

Wijzigingen per 19 april 2023:
Geen, deze tabel is stopgezet.


Wanneer komen er nieuwe cijfers:
Niet meer van toepassing.
Deze tabel wordt opgevolgd door de tabel Warmtepompen; aantallen, thermisch vermogen en energiestromen. Zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Warmtepompen
Een warmtepomp is een apparaat waarmee warmte op een lage temperatuur door toevoer van hulp-energie (vaak elektriciteit) wordt omgezet in warmte bij hoge temperatuur.

De werking komt overeen met die van een koelkast. Ook daar wordt warmte van lage temperatuur (in de koelkast) omgezet naar warmte van hoge temperatuur (buiten de koelkast). Daarbij wordt warmte van binnen de koelkast verplaatst naar buiten de koelkast.

Over het aantal warmtepompen zijn drie soorten gegevens beschikbaar:
1. Het aantal in gebruik genomen warmtepompen in een bepaald jaar.
2. Het aantal uit gebruik genomen warmtepompen in een bepaald jaar.
3. Het aantal warmtepompen opgesteld aan het eind van een bepaald jaar.
In gebruik genomen warmtepompen
Het aantal warmtepompen dat in het verslagjaar in gebruik is genomen.
Uit gebruik genomen warmtepompen
Het aantal warmtepompen dat in het verslagjaar uit gebruik is genomen en als verwijderd wordt beschouwd.
Opgestelde warmtepompen einde van jaar
Het aantal warmtepompen dat op 31 december van het verslagjaar in gebruik is.
Thermisch vermogen van warmtepompen
Maximale warmteproductie per tijdseenheid

Voor thermisch vermogen wordt als eenheid Megawatt gebruikt.
In gebruik genomen thermisch vermogen
Het thermisch vermogen dat in het verslagjaar in gebruik is genomen.
Uit gebruik genomen thermisch vermogen
Het thermisch vermogen dat in het verslagjaar uit gebruik is genomen en als verwijderd wordt beschouwd.
Opgesteld thermisch vermogen einde jaar
Het thermisch vermogen dat op 31 december van het verslagjaar in gebruik is.
Energiestromen
Bij warmtepompen zijn drie energiestromen relevant;
1. de bruto productie van warmte (uitgaande energie)
2. het eigen verbruik van elektriciteit en aardgas (ingaande energie) en
3. de onttrekking van warmte uit de bodem of buitenlucht (ingaande energie).
De ingaande stromen zijn gelijk aan de uitgaande stroom.

Voor energiestromen wordt als eenheid de TeraJoule (TJ) gebruikt.
Dit is 1 000 000 000 000 joule (een 1 met 12 nullen). Een joule is een eenheid van energie die overeenkomt met 0,24 calorie.
Een TJ komt overeen met 31 600 kubieke meter aardgas of 278 000 kilowattuur elektriciteit.
Bruto warmteproductie warmtepompen
Totale warmteproductie van de warmtepompen.
Verbruik van elektriciteit en aardgas
Eigen verbruik van elektriciteit en aardgas door warmtepompen.
Onttrekking warmte uit bodem of lucht
Onttrekking van warmte uit de bodem of buitenlucht voor nuttige toepassing.

De hoeveelheid onttrokken warmte uit de bodem of buitenlucht wordt doorgaans berekend uit de totale warmteproductie van de warmtepomp minus het eigen verbruik van elektriciteit of aardgas door de warmtepomp.
Vermeden verbruik van fossiele energie
Het vermeden verbruik van fossiele energie is de hoeveelheid fossiele energie (en kernenergie) die nodig geweest zou zijn als de hernieuwbare energie niet gebruikt zou zijn.
Bij de berekening van vermeden verbruik van fossiele energie gaat het om de som van:
1. Het vermeden verbruik van fossiele energie door de binnenlandse productie van elektriciteit, warmte en gas uit hernieuwbare bronnen.
2. Het vermeden verbruik van fossiele energie door de op de binnenlandse markt verkochte biobrandstoffen voor het wegverkeer.
De import en export van groene stroom telt niet mee.

In deze tabel wordt als eenheid de TeraJoule (TJ) gebruikt.
Dit is 1 000 000 000 000 joule (een 1 met 12 nullen). Een joule is een eenheid van energie die overeenkomt met 0,24 calorie.
Een TJ komt overeen met 31 600 kubieke meter aardgas of 278 000 kilowattuur elektriciteit.