Sociale contacten en maatschappelijke participatie

Sociale contacten en maatschappelijke participatie

Persoonskenmerken Cijfersoort Perioden Sociale contacten Contact met familieleden Dagelijks (%)
Totaal persoonskenmerken Waarde 2012 32,0
Totaal persoonskenmerken Waarde 2013 28,8
Totaal persoonskenmerken Waarde 2014 29,1
Totaal persoonskenmerken Waarde 2015 30,2
Totaal persoonskenmerken Waarde 2016 31,7
Totaal persoonskenmerken Waarde 2017 30,5
Totaal persoonskenmerken Waarde 2018 33,6
Totaal persoonskenmerken Waarde 2019 33,6
Totaal persoonskenmerken Waarde 2020 33,0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat informatie over de deelname aan sociale activiteiten en maatschappelijke participatie van personen van 15 jaar en ouder. Bij sociale activiteiten gaat het om contacten met familie, vrienden en buren en om informele hulp die mensen aan anderen geven.
Bij maatschappelijke participatie gaat het om participatie in organisaties, zoals lidmaatschappen van verenigingen, verenigingsdeelname en vrijwilligerswerk. Politieke participatie maakt ook deel uit van maatschappelijke participatie. In deze tabel zijn deelname aan politieke acties (vanaf 18 jaar) en politieke interesse opgenomen. Alle onderwerpen zijn uitgesplitst naar geslacht, leeftijd, migratieachtergrond, hoogst behaald onderwijsniveau, positie in het huishouden en stedelijkheid van de gemeente.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2012

Status van de cijfers: definitief

Wijzigingen per 19 mei 2021
De jaarcijfers 2020 zijn toegevoegd.


Wijzigingen per 31 mei 2018
De jaarcijfers 2017 zijn toegevoegd. De items over lidmaatschappen van verenigingen zijn in het jaar 2017 niet bevraagd.

Wijzigingen per 15 mei 2017
De jaarcijfers 2016 zijn toegevoegd.
Een aantal onderliggende codes van bepaalde persoonskenmerken zijn aangepast. Tevens zijn onzekerheidsmarges toegevoegd. De toevoeging van deze betrouwbaarheidsintervallen leidt tot gedetailleerdere cijfers.

Wijzigingen per 10 maart 2016
Voor het jaar 2013 waren de cijfers over Positie in het huishouden: ‘eenouder’ en Positie in het huishouden: ‘lid paar geen ouder’ per ongeluk verwisseld. Dit is in deze versie hersteld. Deze correctie heeft geen gevolgen voor de overige cijfers in de tabel.
Tevens zijn de jaarcijfers over 2014 en 2015 toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers:
Nieuwe gegevens verschijnen jaarlijks.

Toelichting onderwerpen

Sociale contacten
Contacten met familie, vrienden en buren. Het gaat hierbij om persoonlijke ontmoetingen, telefonische en schriftelijke contacten en om contact via bijvoorbeeld e-mail, sms, chat of door berichtjes te sturen.
Contact met familieleden
Contact met één of meer familie- of gezinsleden die niet in huis wonen
Dagelijks