Voorraad woningen; standen en mutaties vanaf 1921

Voorraad woningen; standen en mutaties vanaf 1921

Perioden Beginstand voorraad (x 1 000) Nieuwbouw (aantal) Overige toevoeging (aantal) Sloop (aantal) Overige onttrekking (aantal) Correctie (aantal) Saldo voorraad (aantal) Eindstand Voorraad (x 1 000)
1921 1.442 . . 1.642 253 . 38.469 1.480
1925 1.607 . . 3.245 1.232 . 42.714 1.650
1930 1.821 51.501 2.240 5.976 3.234 . 44.531 1.865
1935 2.037 45.231 5.367 4.011 3.594 . 42.993 2.080
1940 2.199 17.661 3.436 . . . -13.061 2.186
1945 2.177 389 1.064 26.637 2.744 . -27.928 2.149
1950 2.178 47.300 8.103 2.157 997 -556 51.693 2.230
1955 2.460 60.819 1.102 8.224 1.377 50 52.370 2.512
1960 2.818 83.815 794 7.348 3.714 -20.265 53.282 2.872
1965 3.160 115.027 581 10.378 4.086 134 101.278 3.261
1970 3.687 117.284 751 11.573 6.971 -290 99.201 3.787
1975 4.318 123.005 1.166 8.720 6.218 -32.148 77.086 4.396
1980 4.763 116.493 2.675 7.618 7.745 1.264 105.069 4.868
1985 5.319 101.116 5.383 5.031 5.398 1.520 97.590 5.416
1990 5.847 100.888 4.159 8.831 3.133 29 93.113 5.940
1995 6.253 97.726 5.127 10.812 3.446 -945 87.649 6.341
2000 6.669 74.774 4.359 10.857 3.462 9 64.824 6.734
2005 6.956 71.541 7.851 14.846 5.498 -1.627 57.421 7.013
2010 7.290 60.556 6.493 12.568 3.772 -1.526 49.183 7.339
2011 7.339 62.199 8.231 11.232 4.362 -6.940 47.895 7.387
2012 7.387 48.668 42.193 13.653 26.278 11.604 62.534 7.449
2013 7.449 49.311 63.837 12.903 18.427 4.196 86.014 7.535
2014 7.535 45.170 34.242 10.989 16.151 371 52.643 7.588
2015 7.588 48.381 30.015 11.519 14.005 464 53.336 7.641
2016 7.641 54.849 30.819 10.138 31.169 490 44.851 7.686
2017 7.686 62.982 27.632 12.862 23.154 209 54.807 7.741
2018 7.741 66.585 26.976 8.759 11.267 386 73.921 7.815
2019 7.815 71.548 26.525 10.684 11.203 686 76.872 7.892
2020 7.892 69.985 22.855 10.245 8.286 234 74.543 7.966
2021 7.966 71.221 25.411 9.925 8.409 952 79.250 8.046
2022 8.046 74.560 24.077 10.559 8.835 406 79.649 8.125
2023* 8.125 73.333 20.640 9.294 6.522 594 78.751 8.204
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over de veranderingen in de voorraad woningen in Nederland volgens de definities van de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG). De BAG bevat basisgegevens over alle gebouwen en adressen per gemeente in Nederland. De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van de vulling van de BAG. Vanaf verslagjaar 2012 maakt CBS voor de statistiek ‘voorraad woningen en niet-woningen’ gebruik van de BAG als bron.
Daarvoor was de statistiek over de woningvoorraad gebaseerd op het Woningregister. Bij deze overgang naar een andere bron is een methodebreuk ontstaan. Omdat er behoefte is aan doorlopende lange tijdreeksen, is er onderzoek verricht naar de aard en omvang van de methodebreuk in de woningvoorraad 2011-2012 en is deze breuk gerepareerd. Uitgangspunt bij deze breukreparatie is dat de nieuwe definities volgens de BAG leidend zijn. Gegevens over de woningvoorraad voor 2012 sluiten in deze tabel aan bij de gegevens na 2012.

Vanaf 2021 is het CBS volledig overgegaan op het gebruik van BAG 2.0. Door deze overgang komen de nieuwe statussen 'verbouwing' en 'ten onrechte opgevoerd' voor panden en verblijfsobjecten beschikbaar in de BAG. Verblijfsobjecten met de nieuwe status ‘verbouwing’ worden tot de voorraad gerekend. Deze uitbreiding heeft niet geleid tot een trendbreuken in de voorraad en heeft alleen als consequentie dat de statussen waarin een verblijfsobject zich bevindt, kunnen worden verbijzonderd.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1921

Status van de cijfers:
De cijfers over de verslagperiode 1921 tot en met 2022 zijn definitief.

Wijziging per 31 januari 2024:
De voorlopige cijfers van 2023 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De voorlopige jaarcijfers worden circa 2 maanden na de verslagperiode gepubliceerd.
De definitieve jaarcijfers worden circa 6 maanden na de verslagperiode gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Beginstand voorraad
Aantal aan het begin van de periode.
In sommige gevallen is vanaf 2012 in de BAG een mutatie doorgevoerd, waarbij het adresgegeven pas geldig is ná de geldigheid van de mutatie of het adresgegeven is na de peildatum ingetrokken. Deze mutatie is dan op dat moment niet adresseerbaar en wordt niet als mutatie meegenomen in de publicatie. In dat geval wijkt de eindstand af van de beginstand plus het saldo van de mutatie, of de beginstand wijkt af van de eindstand van het voorgaande jaar.
Nieuwbouw
Door nieuwbouw aan de voorraad toegevoegd.
Overige toevoeging
Om andere redenen dan nieuwbouw aan de voorraad toegevoegd, bijvoorbeeld splitsing, verbouw of verandering van gebruiksfunctie.
Sloop
Door sloop aan de voorraad onttrokken.  
Overige onttrekking
Om andere redenen dan sloop onttrokken aan de voorraad, zoals samenvoeging of verandering van gebruiksfunctie.
Correctie
Saldo van negatieve en positieve (administratieve) correcties.
De administratieve correcties zijn vaak het gevolg van een dubbeltelling, zoals nieuwbouwwoningen die twee keer zijn toegevoegd. Daarnaast gaat het over eerder gesloopte woningen die niet zijn doorgegeven, of nieuwbouwwoningen die abusievelijk zijn opgenomen maar in het betreffende jaar (nog) niet zijn gebouwd.
Voor de periode tot 2012 geldt dat de correcties in het betreffende jaar werden vastgesteld na afstemming met de gemeenten ten behoeve van de definitieve cijfers.
Vanaf 2012 vallen onder correcties op basis van de BAG:
- Een mutatie die betrekking heeft op een al eerder gepubliceerde periode.
- Een mutatie die een onlogische statusovergang van een verblijfsobject oplevert; bijvoorbeeld van ‘in gebruik’ naar ‘gevormd’.
- Een mutatie van een verblijfsobject die al in eerdere periode(n) aan de voorraad is toegevoegd en/of onttrokken.

Eenmalige correcties op dubbeltellingen in 2012 en 2013:
Sommige woningen die in 2012 en 2013 op basis van de BAG als nieuwbouw werden afgeleid, stonden al geregistreerd in het tot 2012 gebruikte CBS-Woningregister. De woningen die van 1992 tot 2012 al zijn aangemeld als nieuwbouw zijn in de definitieve cijfers verwerkt onder 'Correctie'.
Woningen die van 2010 tot 2012 in de CBS-Woningenquête al waren afgemeld vanwege sloop, doch ook als sloop zijn afgeleid uit de BAG, zijn alleen in verslagjaar 2012 opgenomen onder 'Correctie'. In 2013 was het aantal dubbel getelde sloop te gering voor het toepassen van een correctie.
Saldo voorraad
Het aantal dat aan de voorraad is toegevoegd minus het aantal dat aan de voorraad is onttrokken, plus correcties.
Voor alle jaren vóór 2012 geldt dat saldo voorraad (toevoegingen minus onttrekkingen plus correcties) gelijk is aan de groei van de woningvoorraad (eindstand minus beginstand).
In sommige gevallen is vanaf 2012 in de BAG een mutatie doorgevoerd, waarbij het adresgegeven pas geldig is ná de geldigheid van de mutatie of het adresgegeven is na de peildatum ingetrokken. Deze mutatie is dan op dat moment niet adresseerbaar en wordt niet als mutatie meegenomen in de publicatie. In dat geval wijkt de eindstand af van de beginstand plus het saldo van de mutatie, of de beginstand wijkt af van de eindstand van het voorgaande jaar.
Eindstand Voorraad
Aantal in de voorraad aan het einde van de periode.
In sommige gevallen is vanaf 2012 in de BAG een mutatie doorgevoerd, waarbij het adresgegeven pas geldig is ná de geldigheid van de mutatie of het adresgegeven is na de peildatum ingetrokken. Deze mutatie is dan op dat moment niet adresseerbaar en wordt niet als mutatie meegenomen in de publicatie. In dat geval wijkt de eindstand af van de beginstand plus het saldo van de mutatie, of de beginstand wijkt af van de eindstand van het voorgaande jaar.