Musea; financiële gegevens, bedrijfsopbrengsten en -kosten 1993 - 2013

Musea; financiële gegevens, bedrijfsopbrengsten en -kosten 1993 - 2013

Perioden Musea (aantal) Bedrijfsopbrengsten Totaal bedrijfsopbrengsten (mln euro) Bedrijfsopbrengsten Directe opbrengsten Totaal directe opbrengsten (mln euro) Bedrijfsopbrengsten Directe opbrengsten Publiekinkomsten Totaal publieksinkomsten (mln euro) Bedrijfsopbrengsten Directe opbrengsten Sponsorinkomsten (mln euro) Bedrijfsopbrengsten Directe opbrengsten Overige inkomsten Totaal overige inkomsten (mln euro) Bedrijfsopbrengsten Indirecte opbrengsten Totaal indirecte opbrengsten (mln euro) Bedrijfsopbrengsten Indirecte opbrengsten Subsidies overheid Totaal subsidies overheid (mln euro) Bedrijfsopbrengsten Indirecte opbrengsten Subsidies overheid Rijk Totaal rijkssubsidies (mln euro) Bedrijfsopbrengsten Indirecte opbrengsten Subsidies overheid Rijk Min. Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (mln euro) Bedrijfsopbrengsten Indirecte opbrengsten Subsidies overheid Rijk Overige ministeries (mln euro) Bedrijfsopbrengsten Indirecte opbrengsten Subsidies overheid Provincie (mln euro) Bedrijfsopbrengsten Indirecte opbrengsten Subsidies overheid Gemeente (mln euro) Bedrijfsopbrengsten Indirecte opbrengsten Subsidies overheid Loonsubsidies/afdrachtskortingen (mln euro) Bedrijfsopbrengsten Indirecte opbrengsten Overige subsidies en bijdragen Totaal overige subsidies/bijdragen (mln euro) Bedrijfsopbrengsten Indirecte opbrengsten Overige subsidies en bijdragen Publieke middelen Totaal publieke middelen (mln euro) Bedrijfsopbrengsten Indirecte opbrengsten Overige subsidies en bijdragen Publieke middelen Europese projecten (mln euro) Bedrijfsopbrengsten Indirecte opbrengsten Overige subsidies en bijdragen Publieke middelen Overige publieke middelen (mln euro) Bedrijfsopbrengsten Indirecte opbrengsten Overige subsidies en bijdragen Private middelen (mln euro) Bedrijfskosten Totale bedrijfskosten (mln euro) Bedrijfskosten Arbeidskosten Totaal arbeidskosten (mln euro) Bedrijfskosten Huisvestingskosten Totaal huisvestingskosten (mln euro) Bedrijfskosten Afschrijvingen (mln euro) Bedrijfskosten Aankoop museumstukken (mln euro) Bedrijfskosten Andere kosten Totaal andere kosten (mln euro) Bedrijfsresultaat (mln euro) Financieel resultaat (mln euro) Saldo reserves/voorzieningen (mln euro) Saldo bijzonder baten/lasten (mln euro) Eind resultaat (mln euro)
1995 744 293 91 48 8 35 202 191 95 . . 15 81 . 11 . . . . 290 140 47 13 7 83 3 -4 . . -1
1997 942 284 91 51 8 32 193 180 82 . . 21 77 . 13 . . . . 283 147 40 14 8 74 1 -3 . . -2
1999 902 357 110 54 8 48 246 225 102 . . 17 102 4 21 . . . . 370 183 51 15 24 97 -13 -4 . . -17
2001 873 407 116 61 8 47 291 264 140 . . 16 104 4 27 . . . . 414 199 79 19 16 101 -7 -5 7 . -5
2003 828 475 127 64 10 53 347 313 168 . . 22 115 8 34 . . . . 502 227 97 24 34 120 -27 -5 7 . -25
2005 775 525 142 72 11 59 380 346 186 . . 28 126 6 34 . . . . 562 246 105 23 47 141 -37 -3 6 . -34
2007 773 604 167 82 15 70 436 384 213 . . 34 132 5 52 . . . . 687 268 122 25 92 180 -83 0 7 . -76
2009 810 704 196 95 19 82 508 440 231 . . 41 164 4 67 . . . . 702 304 145 29 24 199 2 3 13 . 18
2011 788 821 245 128 15 101 576 471 237 183 54 51 179 3 105 43 6 37 62 856 359 167 35 28 267 -35 -1 2 0 -35
2013 799 878 295 161 21 113 584 488 242 199 43 44 200 2 96 10 7 2 86 882 361 196 38 40 246 -4 -3 1 1 -4
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat uitkomsten over bedrijfsopbrengsten en -kosten van musea.

Gegevens beschikbaar: 1993 tot en met 2013.

Status van de cijfers:
De cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 6 oktober 2016:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De tabel is stopgezet omdat de onderzoekspopulatie vanaf 2015 is herijkt. Daardoor zijn de resultaten van 1993 tot en met 2013 niet meer goed te vergelijken met de resultaten van 2015 en verder.

Toelichting onderwerpen

Musea
Een museum is een permanente instelling ten dienste van de samenleving en haar ontwikkeling, toegankelijk voor publiek, niet gericht op het maken van winst, die de materiële getuigenissen van de mens en zijn omgeving verwerft, behoudt, wetenschappelijk onderzoekt, presenteert en hierover informeert voor doeleinden van studie, educatie en genoegen.
Bedrijfsopbrengsten
De opbrengsten uit de eigenlijke bedrijfsvoering, i.c. de verkopen van goederen en diensten, subsidies en (schade)uitkeringen.
Totaal bedrijfsopbrengsten
Directe opbrengsten
De opbrengsten uit de eigenlijke bedrijfsvoering, i.c. de verkopen van goederen en diensten.
---
Hieronder worden verstaan: inkomsten uit entreegelden, vergoedingen museumkaart, sponsoring, (pacht)inkomsten uit horeca en winkel, opbrengsten bruikleenverkeer en dergelijke.
Totaal directe opbrengsten
Publiekinkomsten
Inkomsten uit entree en vergoedingen voor de museumkaart.
Totaal publieksinkomsten
Sponsorinkomsten
Een sponsor is een persoon die, of bedrijf dat de kosten van iets draagt met als tegenprestatie dat het museum reclame maakt voor de sponsor. Dit zijn voornamelijk sponsors uit het bedrijfsleven.
Overige inkomsten
Totaal overige inkomsten
Indirecte opbrengsten
Opbrengsten uit subsidies en (schade)uitkeringen en inkomsten uit publieke en private middelen.
---
Bijvoorbeeld: overheidssubsidies, subsidies en bijdragen uit publieke en private middelen.
Totaal indirecte opbrengsten
Subsidies overheid
Betalingen om niet die door de overheid of de Instellingen van de Europese Unie worden gedaan aan ingezeten producenten, met het doel de productieniveaus, de prijzen of de beloning van de productiefactoren te beïnvloeden.
Totaal subsidies overheid
Rijk
Alle ministeries (inclusief alle diensten die deel uitmaken van de eigen organisatie), de begrotingsfondsen en de agentschappen.
Totaal rijkssubsidies
Min. Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.
Overige ministeries
Provincie
Bij wet opgerichte publiekrechtelijke lichamen, evenals bijvoorbeeld het Rijk, de gemeenten en de waterschappen.
---
Tot de provincie behoren alle diensten die deel uitmaken van de eigen organisatie. Uitgesloten zijn privaatrechtelijke rechtspersonen, zoals stichtingen en naamloze vennootschappen, ook als deze volledig gecontroleerd worden door de provincies. Belangrijke taken van provincies zijn het verzorgen van een samenhangend verkeers- en vervoerbeleid, de zorg voor de waterhuishouding, het beheer van het milieu, de bevordering van economische activiteiten en de welzijnszorg.
Gemeente
Een bij wet opgericht publiekrechtelijk lichaam, evenals bijvoorbeeld het Rijk, de provincies en de waterschappen.
---
Tot de gemeente behoren alle diensten die deel uitmaken van de eigen organisatie. Uitgesloten zijn privaatrechtelijke rechtspersonen, zoals stichtingen en naamloze vennootschappen, ook als deze volledig gecontroleerd worden door de gemeenten. Belangrijke voorbeelden van uiteenlopende gebieden van gemeentelijke zorg zijn: sociale voorzieningen, ruimtelijke ordening, onderwijs, milieu, onderhoud/beheer van wegen en openbaar vervoer.
Loonsubsidies/afdrachtskortingen
Tegemoetkoming van de overheid in de loonkosten van een bedrijf, gebaseerd op de Wet terugdringing arbeidsongeschiktheidsvolume (TAV).
---
In feite bestaan er twee onderdelen en wel een subsidie in de directe loonkosten en een subsidie voor kosten in verband met training en begeleiding van de arbeidsongeschikte werkzoekenden.
Voorwaarden:
- de arbeidsongeschikte werkzoekende wordt te werk gesteld door bemiddeling van het ABP of de GMD.
- de werkgever sluit een privaat- of publiekrechtelijke arbeidsovereenkomst met de arbeidsongeschikte werkzoekende.
- het uurloon is tenminste gelijk aan het wettelijke minimumloon.
- terzake van dezelfde dienstbetrekking bestaat geen recht op de vrijstelling voor het werkgeversgedeelte van de premie werknemersverzekeringen.
Overige subsidies en bijdragen
Het betreft hier inkomsten uit publieke middelen zoals Europese projecten, overheidsfondsen en dergelijke en inkomsten uit private middelen zoals uitkeringen verzekeringen voor schade en ziekte en giften van private fondsen en goede doelen loterijen.
Totaal overige subsidies/bijdragen
Publieke middelen
Inkomsten uit Europese projecten en overheidsfondsen.
Totaal publieke middelen
Europese projecten
Overige publieke middelen
Inkomsten uit overheidsfondsen zoals het Mondriaanfonds.
Private middelen
Bijdragen en giften van vriendenverenigingen, bedrijven (geen sponsoring), private fondsen (bijvoorbeeld VSB, Prins Bernard Cultuurfonds, fondsen op naam, goede doelen loterijen).
Bedrijfskosten
De kosten die zijn gemaakt om de bedrijfsopbrengsten te realiseren, t.w. de inkoopwaarde van de omzet, de arbeidskosten (PS), de afschrijvingen op vaste activa en de zgn. overige bedrijfskosten.
Totale bedrijfskosten
Arbeidskosten
In de productiestatistieken (PS) van het CBS wordt hieronder verstaan: de brutolonen en -salarissen van werknemers en de ten laste van de werkgevers komende sociale premies.
---
Tot de arbeidskosten worden niet gerekend de overige personeelskosten, t.w. betalingen i.v.m. uitzendkrachten en ingeleend personeel, opleidingskosten, kosten van werving en selectie van personeel, kosten van kantine, arbodiensten, bedrijfskleding, jubilea e.d. Op de arbeidskosten (PS) zijn subsidies niet in mindering gebracht.
Totaal arbeidskosten
Huisvestingskosten
De kosten voor huur, lease, reparatie, onderhoud, schoonmaak en verzekering van gebouwen en terreinen, waterverbruik, inrichting. Verder ook milieuheffingen en onroerendzaakbelastingen.
Totaal huisvestingskosten
Afschrijvingen
De waardevermindering van duurzame productiemiddelen, zoals machines, gebouwen, vervoermiddelen en software, als gevolg van normale slijtage en voorzienbare economische veroudering.
Aankoop museumstukken
Kosten van de aankoop van museumstukken ter uitbreiding of vernieuwing van de collectie.
Andere kosten
Inkoop van artikelen voor winkel en horeca, tentoonstellingskosten, kosten voor marketing en communicatie en overige kosten
Totaal andere kosten
Bedrijfsresultaat
De bedrijfsopbrengsten minus de bedrijfskosten.
---
Het resultaat behaald uit de productieactiviteiten, i.c. de verkopen van goederen en diensten, alsmede de waarde van voorraadmutaties, geactiveerde productie voor het eigen bedrijf, subsidies en schade-uitkeringen.
Financieel resultaat
De financiële baten minus de financiële lasten.
Saldo reserves/voorzieningen
Het verschil tussen de totale toevoegingen en onttrekkingen aan reserves/voorzieningen. Het betreft hier toevoegingen en onttrekkingen aan interne voorzieningsfondsen zoals aanloop- en reorganisatiefondsen en onderhoudsfondsen groot onderhoud. Saldo bijzondere baten en lasten is het verschil tussen winsten en verliezen die niet uit de gewone bedrijfsvoering voortkomen.
Saldo bijzonder baten/lasten
Het saldo van de baten en lasten die niet te maken hebben met de normale bedrijfsvoering, zoals kosten voortvloeiende uit reorganisatie, boekwinsten en -verliezen uit de verkoop van een bedrijf of andere activa, waaronder (im-)materiële vaste activa. Afschrijving (dubieuze) debiteuren valt ook onder deze post.
Eind resultaat
Som van bedrijfsresultaat plus saldo rentebaten en -lasten plus saldo toevoegingen en onttrekkingen reserves plus saldo bijzondere baten en lasten.
---
Tot en met 1999 exclusief saldo toevoegingen en onttrekkingen reserves en tot en met 2009 exclusief saldo bijzondere baten en lasten.