Voorraad woningen en niet-woningen; mutaties, gebruiksfunctie, regio

Voorraad woningen en niet-woningen; mutaties, gebruiksfunctie, regio

Gebruiksfunctie Regio's Perioden Beginstand voorraad (aantal) Nieuwbouw (aantal) Overige toevoeging (aantal) Sloop (aantal) Overige onttrekking (aantal) Correctie (aantal) Saldo voorraad (aantal) Eindstand voorraad (aantal)
Woning en niet-woning totaal Venlo 2024 1e kwartaal * 57.646 20 28 80 10 29 -13 57.633
Woning Venlo 2024 1e kwartaal * 48.986 19 21 62 7 30 1 48.987
Niet-woning met functie: bijeenkomst Venlo 2024 1e kwartaal * 424 0 4 2 0 0 2 425
Niet-woning met functie: cel (detentie) Venlo 2024 1e kwartaal * 1 0 0 0 0 0 0 1
Niet-woning met functie: gezondheidszorg Venlo 2024 1e kwartaal * 382 0 0 0 0 0 0 382
Niet-woning met functie: industrie Venlo 2024 1e kwartaal * 1.512 0 1 6 2 0 -7 1.506
Niet-woning met functie: kantoor Venlo 2024 1e kwartaal * 443 0 0 6 1 0 -7 436
Niet-woning met functie: logies Venlo 2024 1e kwartaal * 916 0 0 0 0 0 0 916
Niet-woning met functie: onderwijs Venlo 2024 1e kwartaal * 67 0 0 0 0 0 0 67
Niet-woning met functie: sport Venlo 2024 1e kwartaal * 70 0 0 0 0 -1 -1 69
Niet-woning met functie: winkel Venlo 2024 1e kwartaal * 816 0 2 0 0 0 2 818
Niet-woning met overig gebruik Venlo 2024 1e kwartaal * 3.625 1 0 4 0 0 -3 3.622
Niet-woning met meerdere functies Venlo 2024 1e kwartaal * 404 0 0 0 0 0 0 404
Niet-woning totaal Venlo 2024 1e kwartaal * 8.660 1 7 18 3 -1 -14 8.646
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over de voorraad woningen en niet-woningen en de mutaties daarin, zoals nieuwbouw en sloop. De gegevens zijn afkomstig uit de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG).
De niet-woningen zijn uitgesplitst naar verschillende gebruiksfuncties.
De gegevens worden verder uitgesplitst naar landsdelen, provincies, COROP-gebieden en gemeenten.

Vanaf 2021 is het CBS volledig overgegaan op het gebruik van BAG 2.0. Door deze overgang komen de nieuwe statussen 'verbouwing' en 'ten onrechte opgevoerd' voor panden en verblijfsobjecten beschikbaar in de BAG. Verblijfsobjecten met de nieuwe status ‘verbouwing’ worden tot de voorraad gerekend. Deze uitbreiding heeft niet geleid tot een trendbreuken in de voorraad en heeft alleen als consequentie dat de statussen waarin een verblijfsobject zich bevindt, kunnen worden verbijzonderd.

Gegevens beschikbaar vanaf januari 2012.

Status van de cijfers:
De cijfers van 2012 tot en met 2022 zijn definitief.
De cijfers van januari tot en met maart 2023, en het eerste kwartaal van 2023 zijn nader voorlopig.
De cijfers vanaf april 2023 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 30 april 2024:
De voorlopige cijfers van maart en het eerste kwartaal 2024 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers worden circa 1 maand na de verslagmaand gepubliceerd.
In mei 2024 worden de definitieve cijfers van 2023 gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Beginstand voorraad
Aantal aan het begin van de periode.

In sommige gevallen is in de BAG een mutatie doorgevoerd, waarbij het adresgegeven pas geldig is ná de geldigheid van de mutatie of het adresgegeven is na de peildatum ingetrokken. Deze mutatie is dan op dat moment niet adresseerbaar en wordt niet als mutatie meegenomen in de publicatie. In dat geval wijkt de eindstand af van de beginstand plus het saldo van de mutatie, of de beginstand wijkt af van de eindstand van de voorgaande maand.
Nieuwbouw
Door nieuwbouw aan de voorraad toegevoegd.
Overige toevoeging
Om andere redenen dan nieuwbouw aan de voorraad toegevoegd, bijvoorbeeld splitsing, verbouw of verandering van gebruiksfunctie.
Sloop
Door sloop aan de voorraad onttrokken.
Overige onttrekking
Om andere redenen dan sloop onttrokken aan de voorraad, zoals samenvoeging of verandering van gebruiksfunctie.
Correctie
Saldo van negatieve en positieve (administratieve) correcties.

Onder correcties vallen:
- Een mutatie die betrekking heeft op een al eerder gepubliceerde periode.
- Een mutatie die een onlogische statusovergang van een verblijfsobject oplevert; bijvoorbeeld van ‘in gebruik’ naar ‘gevormd’.
- Een mutatie van een verblijfsobject die al in eerdere periode(n) aan de voorraad is toegevoegd en/of onttrokken.

Correcties op dubbeltellingen in 2012 en 2013:
Sommige woningen die in 2012 en 2013 op basis van de BAG als nieuwbouw werden afgeleid, stonden al geregistreerd in het tot 2012 gebruikte CBS-Woningregister. De woningen die van 1992 tot 2012 al zijn aangemeld als nieuwbouw zijn in de definitieve cijfers verwerkt onder 'Correctie'.
Woningen die van 2010 tot 2012 in de CBS-Woningenquete al waren afgemeld vanwege sloop, doch ook als sloop zijn afgeleid uit de BAG, zijn alleen in verslagjaar 2012 opgenomen onder 'Correctie'. In 2013 was het aantal dubbel getelde sloop te gering voor het toepassen van een correctie.
De correcties op dubbeltellingen zijn alleen toegepast op woningen, en niet op niet-woningen.
Saldo voorraad
Het aantal dat aan de voorraad is toegevoegd minus het aantal dat aan de voorraad is onttrokken, plus correcties.
Eindstand voorraad
Aantal in de voorraad aan het einde van de periode.

In sommige gevallen is in de BAG een mutatie doorgevoerd, waarbij het adresgegeven pas geldig is ná de geldigheid van de mutatie of het adresgegeven is na de peildatum ingetrokken. Deze mutatie is dan op dat moment niet adresseerbaar en wordt niet als mutatie meegenomen in de publicatie. In dat geval wijkt de eindstand af van de beginstand plus het saldo van de mutatie, of de beginstand wijkt af van de eindstand van de voorgaande maand.

Bij gebruiksfuncties van niet-woningen kan de eindvoorraad afwijken van de som van beginvoorraad en mutatiesaldo omdat verandering van gebruiksfunctie (bijv. van kantoorfunctie naar winkelfunctie) niet als mutatie wordt geregistreerd, maar wel zichtbaar wordt in de eindvoorraad.