Burgers en politie; persoonskenmerken 2012-2019

Burgers en politie; persoonskenmerken 2012-2019

Persoonskenmerken Marges Perioden Contact van burgers met politie Contact met politie in eigen gemeente (% contact gehad) Contact van burgers met politie (On)Tevredenheid contact politie Tevreden over contact Totaal (in % van laatste contact) Contact van burgers met politie (On)Tevredenheid contact politie Ontevreden over contact Totaal (in % van laatste contact) Contact van burgers met politie (On)Tevredenheid contact politie Ontevreden over contact Handhaving (in % van laatste contact) Contact van burgers met politie (On)Tevredenheid contact politie Ontevreden over contact Aangifte/melding (in % van laatste contact) Contact van burgers met politie (On)Tevredenheid contact politie Ontevreden over contact Andere (in % van laatste contact) Contact van burgers met politie (On)Tevredenheid contact politie Ontevreden over contact Op initiatief politie (in % van laatste contact) Contact van burgers met politie (On)Tevredenheid contact politie Ontevreden over contact Op initiatief burger (in % van laatste contact) Functioneren politie Algemeen Totale functioneren - tevreden (% ) Functioneren politie Algemeen Totale functioneren - ontevreden (% ) Functioneren politie Buurt Totale functioneren - tevreden (% ) Functioneren politie Buurt Totale functioneren - ontevreden (% ) Functioneren politie Buurt Oordeel beschikbaarheid politie Je ziet politie te weinig in de buurt (% '(helemaal) eens') Functioneren politie Buurt Oordeel beschikbaarheid politie Komt hier te weinig uit auto (% '(helemaal) eens') Functioneren politie Buurt Oordeel beschikbaarheid politie Is hier te weinig aanspreekbaar (% '(helemaal) eens') Functioneren politie Buurt Oordeel beschikbaarheid politie Heeft te weinig tijd voor allerlei zaken (% '(helemaal) eens') Functioneren politie Buurt Oordeel beschikbaarheid politie Komt niet snel als je ze roept (% '(helemaal) eens') Functioneren politie Buurt Oordeel beschikbaarheid politie Beschikbaarheid politie - schaalscore (Schaalscore (0 - 10))
Totaal personen Waarde 2012 27,7 58,6 19,2 29,5 20,6 14,0 26,8 17,3 28,9 10,2 25,3 9,2 51,7 44,4 37,2 31,2 20,4 4,3
Totaal personen Waarde 2017 22,3 61,4 16,6 24,4 19,5 11,9 21,8 15,6 32,2 7,8 27,1 7,2 47,8 40,6 33,5 29,9 16,1 4,5
Totaal personen Waarde 2019 19,0 65,6 15,3 21,8 16,8 12,5 19,3 14,6 35,2 7,0 28,0 6,1 47,4 38,9 31,7 28,3 14,1 4,7
Geslacht: Mannen Waarde 2012 29,5 56,5 21,3 31,0 23,0 15,2 29,3 18,8 31,3 12,7 28,0 10,9 52,4 46,9 38,9 33,5 21,5 4,3
Geslacht: Mannen Waarde 2017 23,1 59,9 18,2 25,8 21,5 12,6 23,3 16,9 34,7 9,8 30,1 8,6 48,4 42,8 34,7 32,0 16,6 4,5
Geslacht: Mannen Waarde 2019 19,6 64,1 16,8 23,1 18,6 13,2 21,1 15,9 38,1 8,9 31,2 7,2 48,1 41,0 32,7 29,9 14,5 4,6
Geslacht: Vrouwen Waarde 2012 26,0 60,8 17,0 27,1 18,2 12,9 23,1 15,7 26,5 7,8 22,6 7,5 50,8 41,4 35,1 28,4 19,1 4,4
Geslacht: Vrouwen Waarde 2017 21,5 63,0 15,0 22,1 17,6 11,2 19,4 14,3 29,8 5,8 24,3 5,8 46,9 37,9 32,0 27,3 15,4 4,6
Geslacht: Vrouwen Waarde 2019 18,3 67,1 13,7 19,2 15,0 11,8 16,3 13,4 32,4 5,2 24,8 5,1 46,5 36,3 30,4 26,4 13,7 4,7
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


De Veiligheidsmonitor (VM) is een tweejaarlijks terugkerend bevolkingsonderzoek naar veiligheid, leefbaarheid en slachtofferschap. Ook wordt er aandacht besteed aan overlast in de buurt, respectloos gedrag, preventiemaatregelen, het functioneren van de politie en het gemeentelijke veiligheidsbeleid. Hierdoor wordt op eenduidige wijze cijfers verkregen over de (beleving van) veiligheid op zowel landelijk, regionaal als (beneden)lokaal niveau.

In deze tabel staan de ervaringen van burgers met de politie centraal. Het gaat om contacten met de politie en de tevredenheid van de burger over de politie. De gegevens worden weergegeven voor de persoonskenmerken geslacht, leeftijd, burgerlijke staat, migratieachtergrond, opleidingsniveau, seksuele geaardheid en ook voor het totaal.

De Veiligheidsmonitor is een steekproefonderzoek. Dit betekent dat de weergegeven cijfers schattingen zijn, waarvoor betrouwbaarheidsmarges gelden. Deze marges zijn ook in de tabel opgenomen. De cijfers hebben betrekking op personen van 15 jaar of ouder, tenzij anders vermeld. De enquête is uitgevoerd in het laatste kwartaal van het jaar.

Door wijzigingen in de vraagstellingen en in de onderzoeksopzet zijn de uitkomsten van de Veiligheidsmonitor (VM) niet zonder meer te vergelijken met die van eerdere slachtofferenquêtes, zoals de Integrale Veiligheidsmonitor (IVM; 2008-2011) en de Veiligheidsmonitor Rijk (VMR; 2005-2008). Voor meer informatie zie de onder 4. Bronnen en Methoden opgenomen onderzoeksbeschrijving Veiligheidsmonitor vanaf 2012.

In 2019 zijn er in de vraagblokken 'tevredenheid laatste politiecontact' en 'oordeel functioneren politie algemeen' beperkte wijzigingen doorgevoerd. Voor meer informatie zie de onder 4 opgenomen beschrijving van verschillen in de vragenlijst 2019 t.o.v. 2017.

Gegevens beschikbaar van 2012 tot en met 2019

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.
Deze tabel wordt opgevolgd door de tabel 'Sociale veiligheid; persoonskenmerken'. Zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Contact van burgers met politie
In de VM is eerst gevraagd of men in de afgelopen 12 maanden wel eens contact heeft gehad met de politie. Aan degenen die in de afgelopen 12 maanden wel eens contact met de politie hebben gehad zijn daarna voor het laatste contact enkele vervolgvragen gesteld, met name over de reden van dit laatste contact, het soort contact, de wijze van contact en de (on)tevredenheid over dit contact.
Contact met politie in eigen gemeente
Aandeel respondenten dat aangeeft in de afgelopen 12 maanden wel eens contact te hebben gehad met de politie in de eigen buurt of elders binnen de gemeente.
(On)Tevredenheid contact politie
Gevraagd is:
Hoe tevreden of ontevreden bent u over het optreden van de politie bij die gelegenheid?
De antwoordmogelijkheden zijn:
zeer tevreden', 'tevreden', 'niet tevreden en niet ontevreden',
ontevreden', 'zeer ontevreden', 'geen antwoord'.
Tevreden over contact
Totaal
Onder 'tevreden' worden alle respondenten verstaan die 'zeer tevreden' of 'tevreden' hebben geantwoord.
Ontevreden over contact
Totaal
Onder 'ontevreden' worden alle respondenten verstaan die 'zeer ontevreden' of 'ontevreden' hebben geantwoord.
Handhaving
Onder 'ontevreden' worden alle respondenten verstaan die 'zeer ontevreden' of 'ontevreden' hebben geantwoord.
Aangifte/melding
Onder 'ontevreden' worden alle respondenten verstaan die 'zeer ontevreden' of 'ontevreden' hebben geantwoord.
Andere
Onder 'ontevreden' worden alle respondenten verstaan die 'zeer ontevreden' of 'ontevreden' hebben geantwoord.
Op initiatief politie
Onder 'ontevreden' worden alle respondenten verstaan die 'zeer ontevreden' of 'ontevreden' hebben geantwoord.
Op initiatief burger
Onder 'ontevreden' worden alle respondenten verstaan die 'zeer ontevreden' of 'ontevreden' hebben geantwoord.
Functioneren politie
Algemeen
Het gaat hier om het oordeel over het totale functioneren van de politie in het algemeen en om specifieke aspecten van het algemene functioneren van de politie, zoals het vertrouwen in de politie, het beeld van de politie als 'crimefighter', de wederkerigheid en de communicatie tussen burgers en politie.
Totale functioneren - tevreden
% tevreden

Onder 'tevreden' worden alle respondenten verstaan die 'zeer tevreden' of 'tevreden' hebben geantwoord. Dit antwoord is gepercenteerd op alle respondenten.
Totale functioneren - ontevreden
% ontevreden

Onder 'ontevreden' worden alle respondenten verstaan die 'zeer ontevreden' of 'ontevreden' hebben geantwoord. Dit antwoord is gepercenteerd op alle respondenten.
Buurt
De gegevens hebben betrekking op het oordeel van de burger over het functioneren van de politie in de buurt, ongeacht of men er in het afgelopen jaar contact mee heeft gehad.
Het gaat hierbij om het oordeel over het totale functioneren van de politie in de buurt en om specifieke aspecten van het optreden en de beschikbaarheid van de politie in de buurt.
Totale functioneren - tevreden
% tevreden

Onder 'tevreden' worden alle respondenten verstaan die 'zeer tevreden' of 'tevreden' hebben geantwoord. Dit antwoord is gepercenteerd op alle respondenten.

Totale functioneren - ontevreden
% ontevreden

Onder 'ontevreden' worden alle respondenten verstaan die 'zeer ontevreden' of 'ontevreden' hebben geantwoord. Dit antwoord is gepercenteerd op alle respondenten.
Oordeel beschikbaarheid politie
Om de beschikbaarheid van de politie in de buurt te meten zijn de respondenten de volgende stellingen voorgelegd:
- Je ziet de politie in de buurt te weinig.
- Komt hier te weinig uit de auto.
- Is hier te weinig aanspreekbaar.
- Heeft te weinig tijd voor allerlei zaken.
- Komt niet snel als je ze roept.
De antwoordmogelijkheden zijn: 'helemaal mee eens', 'mee eens', niet mee eens en niet mee oneens', mee oneens', helemaal mee oneens', 'geen antwoord'.
Je ziet politie te weinig in de buurt
% '(helemaal) eens'
De antwoorden 'helemaal mee eens' en 'mee eens' zijn samengenomen en gepercenteerd op alle respondenten.
Komt hier te weinig uit auto
Volledige stelling: De politie komt hier te weinig uit de auto.
% '(helemaal) eens'
De antwoorden 'helemaal mee eens' en 'mee eens' zijn samengenomen en gepercenteerd op alle respondenten.
Is hier te weinig aanspreekbaar
Volledige stelling: De politie is hier te weinig aanspreekbaar.
% '(helemaal) eens'
De antwoorden 'helemaal mee eens' en 'mee eens' zijn samengenomen en gepercenteerd op alle respondenten.
Heeft te weinig tijd voor allerlei zaken
Volledige stelling: De politie heeft hier te weinig tijd voor allerlei
zaken.
% '(helemaal) eens'
De antwoorden 'helemaal mee eens' en 'mee eens' zijn samengenomen en gepercenteerd op alle respondenten.
Komt niet snel als je ze roept
Volledige stelling: De politie komt niet snel als je ze roept.
% '(helemaal) eens'
De antwoorden 'helemaal mee eens' en 'mee eens' zijn samengenomen en gepercenteerd op alle respondenten.
Beschikbaarheid politie - schaalscore
De schaalscore is gebaseerd op de volgende stellingen:
- Je ziet de politie in de buurt te weinig.
- De politie komt hier te weinig uit de auto.
- De politie is hier te weinig aanspreekbaar.
- De politie heeft hier te weinig tijd voor allerlei zaken.
- De politie komt niet snel als je ze roept.
('helemaal mee eens' = 0; 'mee eens' = 1; 'niet mee eens en niet mee oneens' = 2; mee oneens' = 3; 'helemaal mee oneens'= 4; 'geen antwoord'= missing).
De waarden worden bij elkaar opgeteld en vermenigvuldigd met 10/20. De schaalscore loopt van 0 tot 10. De antwoorden op deze 'negatieve' stellingen zijn omgerekend, zodat geldt: hoe hoger de waarde van de schaalscore, hoe positiever de respondenten oordelen over de beschikbaarheid van de politie in de buurt.