Vestigingen van bedrijven; grootte, rechtsvorm, bedrijfstak, regio

Vestigingen van bedrijven; grootte, rechtsvorm, bedrijfstak, regio

Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Perioden Regio's Vestigingsgrootte 0 werkzame personen (aantal) Vestigingsgrootte 1 werkzame persoon (aantal) Vestigingsgrootte 2 tot 10 werkzame personen (aantal) Vestigingsgrootte 10 of meer werkzame personen (aantal) Rechtsvorm Eenmanszaken (aantal) Rechtsvorm VOF, CV en maatschap (aantal) Rechtsvorm NV's en BV's (aantal) Rechtsvorm Overige rechtsvormen (aantal)
A Landbouw, bosbouw en visserij 2020* Nederland 720 37.125 36.735 2.290 34.155 35.065 7.405 245
B Delfstoffenwinning 2020* Nederland 20 340 85 90 190 35 285 25
C Industrie 2020* Nederland 1.605 45.960 17.660 9.910 40.620 8.090 24.525 1.900
D Energievoorziening 2020* Nederland 85 1.170 290 145 280 240 925 245
E Waterbedrijven en afvalbeheer 2020* Nederland 195 1.260 530 685 855 110 1.410 295
F Bouwnijverheid 2020* Nederland 1.430 163.265 26.460 6.160 156.765 15.015 25.175 365
G Handel 2020* Nederland 8.845 154.750 97.010 20.915 137.400 47.675 92.640 3.800
H Vervoer en opslag 2020* Nederland 1.400 33.115 12.630 4.760 30.325 8.260 12.530 790
I Horeca 2020* Nederland 1.990 29.390 30.870 6.405 32.740 20.915 14.010 995
J Informatie en communicatie 2020* Nederland 1.265 81.935 13.860 4.120 67.215 7.290 24.665 2.005
K Financiële dienstverlening 2020* Nederland 21.805 95.965 15.510 3.095 5.580 3.840 123.855 3.100
L Verhuur en handel van onroerend goed 2020* Nederland 1.545 20.725 7.975 970 7.820 5.175 16.680 1.540
M Specialistische zakelijke diensten 2020* Nederland 6.605 324.975 42.235 8.410 265.290 22.610 90.210 4.120
N Verhuur en overige zakelijke diensten 2020* Nederland 1.620 60.905 17.390 7.455 55.645 8.430 21.640 1.655
R Cultuur, sport en recreatie 2020* Nederland 955 101.740 12.145 2.035 90.935 7.605 7.170 11.160
S Overige dienstverlening 2020* Nederland 1.045 94.600 15.650 1.690 88.415 6.450 3.685 14.430
U Extraterritoriale organisaties 2020* Nederland 0 20 75 35 0 0 0 130
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over het aantal vestigingen van bedrijven naar grootteklasse op basis van het aantal werkzame personen en naar rechtsvorm. De vestigingen zijn voorts ingedeeld naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008) en naar diverse regionale indelingen (onder andere COROP-gebieden, provincies en landsdelen) gebaseerd op de gemeentelijke indeling per 1 januari van het verslagjaar.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2010.

Status van de cijfers:
De cijfers tot en met 2018 zijn definitief. De cijfers van de laatste twee jaren hebben een voorlopig karakter.

Wijzigingen per 8 april 2020:
De gegevens over 1 januari 2020 zijn toegevoegd. Nagekomen informatie over de periode 2018 en 2019 is verwerkt.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers zijn doorgaans 3 maanden na afloop van het verslagjaar beschikbaar.

Toelichting onderwerpen

Vestigingsgrootte
Indeling van vestigingen van bedrijven gebaseerd op het aantal werkzame personen.

Het aantal werkzame personen wordt vastgesteld op basis van de werknemers op de loonlijst, inclusief meewerkende firmanten, eigenaren en familieleden.
0 werkzame personen
Vestigingen met 0 werkzame personen.

Het betreft altijd nevenvestigingen van bedrijven met meer dan één vestiging.
1 werkzame persoon
Vestigingen met 1 werkzame persoon.
2 tot 10 werkzame personen
Vestigingen met 2 tot 10 werkzame personen.
10 of meer werkzame personen
Vestigingen met 10 of meer werkzame personen.
Rechtsvorm
Vorm van juridische eenheden die in het recht bekend is, bijvoorbeeld besloten vennootschap, naamloze vennootschap, commanditaire vennootschap, vereniging, stichting, maatschap, eenmanszaak en dergelijke.

Formeel is de rechtsvorm een kenmerk van een juridische eenheid en niet van een bedrijf. Als een bedrijf uit meer dan één rechtspersoon bestaat, dan heeft het in principe geen eigen rechtsvorm. In de tabellen worden dergelijke bedrijven opgenomen onder de rechtsvorm van die juridische eenheid die als kern van de combinatie kan worden beschouwd.
Eenmanszaken
Bij een eenmanszaak is de eigenaar zelf aansprakelijk voor alle handelingen en vermogensaangelegenheden. Er is geen onderscheid tussen bedrijfs- en privébezittingen. Schuldeisers (crediteuren) van de onderneming kunnen zich verhalen op het privé-vermogen en privé-schuldeisers kunnen zich op de bezittingen van de onderneming verhalen.
VOF, CV en maatschap
De vennootschap onder firma (VOF) of een commanditaire vennootschap (CV) is een samenwerkingsvorm tussen één of meer partners of vennoten. Iedere vennoot brengt geld, goederen, arbeidskracht en/of goodwill in, in het bedrijf. Iedere vennoot is met zijn privé-vermogen voor 100% aansprakelijk als de vennootschap haar verplichtingen niet nakomt, ook als deze door een andere (bevoegde) vennoot zijn aangegaan. Bij een commanditaire vennootschap is een deel van de vennoten slechts financieel betrokken. Zij mogen niet namens de vennootschap naar buiten treden.

Maatschap
De klasse omvat:
- Maatschap
- Rederij

De maatschap is een samenwerkingsvorm tussen twee of meer personen, maten genaamd, die ieder iets inbrengen, met het doel het voordeel dat daaruit voortvloeit, gezamenlijk te delen. De inbreng kan arbeid, geld of goederen zijn. Een maatschap wordt vooral gekozen door (vrije) beroepsbeoefenaren, zoals artsen, accountants of fysiotherapeuten. Iedere maat die daartoe bevoegd is, kan namens de maatschap een overeenkomst sluiten, waarna alle maten aansprakelijk zijn voor gelijke delen. Heeft een maat echter onbevoegd gehandeld, dan zijn de overige maten in beginsel niet aansprakelijk en heeft de onbevoegd handelende maat slechts zichzelf gebonden.

Van een rederij is sprake indien een zeeschip, respectievelijk een binnenschip aan twee of meer personen gezamenlijk toebehoort.
NV's en BV's
Naamloze vennootschap (NV)
Rechtspersoon met een in aandelen verdeeld maatschappelijk kapitaal, waarbij de aandelen vrij overdraagbaar zijn.

Besloten vennootschap (BV)
Rechtspersoon met een in aandelen verdeeld maatschappelijk kapitaal. De aandelen staan op naam en zijn niet vrij overdraagbaar. De aansprakelijkheid van de aandeelhouders is beperkt tot het bedrag waarmee zij in de vennootschap deelnemen.
Overige rechtsvormen
Deze klasse omvat o.a.:
- Stichtingen;
- Verenigingen;
- Corporaties;
- Publiekrechtelijke rechtspersonen (overheid);
- Rechtsvormen van buitenlandse ondernemingen;
- Europees economisch samenwerkingsverband;
- Doelvermogen;
- Fonds voor gemene rekening;
- Kerkgenootschap.