Vestigingen van bedrijven; grootte, rechtsvorm, bedrijfstak, regio

Vestigingen van bedrijven; grootte, rechtsvorm, bedrijfstak, regio

Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Perioden Regio's Vestigingsgrootte 0 werkzame personen (aantal) Vestigingsgrootte 1 werkzame persoon (aantal) Vestigingsgrootte 2 tot 10 werkzame personen (aantal) Vestigingsgrootte 10 of meer werkzame personen (aantal) Rechtsvorm Eenmanszaken (aantal) Rechtsvorm VOF, CV en maatschap (aantal) Rechtsvorm NV's en BV's (aantal) Rechtsvorm Overige rechtsvormen (aantal)
A-U Alle economische activiteiten 2022* Nederland 80.880 1.687.915 400.150 106.295 1.403.140 228.240 559.350 84.510
A Landbouw, bosbouw en visserij 2022* Nederland 950 39.825 36.830 2.345 36.035 34.970 8.700 245
B Delfstoffenwinning 2022* Nederland 30 410 90 90 275 30 305 15
C Industrie 2022* Nederland 2.395 51.620 17.705 9.720 46.095 8.215 26.415 715
D Energievoorziening 2022* Nederland 120 1.920 315 155 620 255 1.260 370
E Waterbedrijven en afvalbeheer 2022* Nederland 385 1.320 515 565 880 100 1.480 325
F Bouwnijverheid 2022* Nederland 2.125 192.195 28.360 6.345 183.755 15.585 29.360 320
G Handel 2022* Nederland 10.865 181.540 100.585 21.925 160.390 51.685 100.060 2.780
H Vervoer en opslag 2022* Nederland 1.845 40.640 12.800 4.785 37.225 8.255 13.870 720
I Horeca 2022* Nederland 2.750 34.205 32.465 6.820 37.115 21.665 16.490 970
J Informatie en communicatie 2022* Nederland 1.660 91.635 14.530 4.375 74.200 7.510 28.940 1.545
K Financiële dienstverlening 2022* Nederland 25.460 106.640 15.965 2.470 5.780 4.190 137.490 3.070
L Verhuur en handel van onroerend goed 2022* Nederland 1.805 23.360 8.405 920 8.305 5.420 19.175 1.590
M Specialistische zakelijke diensten 2022* Nederland 8.850 358.045 43.515 8.400 285.455 22.845 106.645 3.865
N Verhuur en overige zakelijke diensten 2022* Nederland 2.490 73.090 17.880 7.190 66.605 9.080 23.365 1.600
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2022* Nederland 565 610 460 2.300 155 0 20 3.760
P Onderwijs 2022* Nederland 2.185 105.450 9.750 9.010 102.450 6.465 5.340 12.135
Q Gezondheids- en welzijnszorg 2022* Nederland 13.475 171.110 32.095 15.280 163.440 17.730 28.335 22.455
R Cultuur, sport en recreatie 2022* Nederland 1.380 109.175 12.280 2.010 97.255 7.685 8.075 11.825
S Overige dienstverlening 2022* Nederland 1.550 105.080 15.530 1.560 97.070 6.550 4.020 16.080
T Huishoudens 2022* Nederland 0 25 5 0 20 0 10 0
U Extraterritoriale organisaties 2022* Nederland 0 25 75 30 5 0 0 125
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over het aantal vestigingen van bedrijven naar grootteklasse op basis van het aantal werkzame personen en naar rechtsvorm. De vestigingen zijn voorts ingedeeld naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008) en naar diverse regionale indelingen (onder andere COROP-gebieden, provincies en landsdelen) gebaseerd op de gemeentelijke indeling per 1 januari van het verslagjaar.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2010.

Status van de cijfers:
De cijfers tot en met 2020 zijn definitief. De cijfers van de laatste twee jaren hebben een voorlopig karakter.

Wijzigingen per 11 mei 2022:
De gegevens over 1 januari 2022 zijn toegevoegd. Nagekomen informatie over de periode 2020 en 2021 is verwerkt.
De gegevens over de periode 2014-2019 zijn gecorrigeerd voor wat betreft de indeling naar vestigingsgrootte. Op basis van een foutieve externe administratieve bron is de bedrijfsgrootte van bedrijven met de rechtsvorm ‘Vennootschap onder Firma’ onjuist vastgesteld en daarmee ook de grootte van de bedrijfsvestiging. Het betreft voornamelijk een verschuiving van de groep ‘1 werkzame persoon’ naar de groep ‘2-10 werkzame personen’. Het effect van foutieve bron is in de periode 2014-2019 elk jaar groter geworden. De correctie betreft een toename van 27 duizend vestigingen met 2-10 werkzame personen in 2014 tot een toename van 54 duizend in 2019.

Vanaf periode 2015 zijn gegevens over de volgende sectoren toegevoegd aan de tabel:
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten
P Onderwijs
Q Gezondheids- en welzijnszorg
T Huishoudens
A-U Alle economische activiteiten

Daarnaast zijn op nationaal niveau de volgende indelingen toegevoegd:
Nederland, Buitenland, Niet in te delen
Buitenland
Nederland; niet in te delen

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificatie SBI (2008) zijn aangepast.
Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen.
De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers zijn doorgaans 4 maanden na afloop van het verslagjaar beschikbaar.

Toelichting onderwerpen

Vestigingsgrootte
Indeling van vestigingen van bedrijven gebaseerd op het aantal werkzame personen.

Het aantal werkzame personen wordt vastgesteld op basis van de werknemers op de loonlijst, inclusief meewerkende firmanten, eigenaren en familieleden.
0 werkzame personen
Vestigingen met 0 werkzame personen.

Het betreft altijd nevenvestigingen van bedrijven met meer dan één vestiging.
1 werkzame persoon
Vestigingen met 1 werkzame persoon.
2 tot 10 werkzame personen
Vestigingen met 2 tot 10 werkzame personen.
10 of meer werkzame personen
Vestigingen met 10 of meer werkzame personen.
Rechtsvorm
Vorm van juridische eenheden die in het recht bekend is, bijvoorbeeld besloten vennootschap, naamloze vennootschap, commanditaire vennootschap, vereniging, stichting, maatschap, eenmanszaak en dergelijke.

Formeel is de rechtsvorm een kenmerk van een juridische eenheid en niet van een bedrijf. Als een bedrijf uit meer dan één rechtspersoon bestaat, dan heeft het in principe geen eigen rechtsvorm. In de tabellen worden dergelijke bedrijven opgenomen onder de rechtsvorm van die juridische eenheid die als kern van de combinatie kan worden beschouwd.
Eenmanszaken
Bij een eenmanszaak is de eigenaar zelf aansprakelijk voor alle handelingen en vermogensaangelegenheden. Er is geen onderscheid tussen bedrijfs- en privébezittingen. Schuldeisers (crediteuren) van de onderneming kunnen zich verhalen op het privé-vermogen en privé-schuldeisers kunnen zich op de bezittingen van de onderneming verhalen.
VOF, CV en maatschap
De vennootschap onder firma (VOF) of een commanditaire vennootschap (CV) is een samenwerkingsvorm tussen één of meer partners of vennoten. Iedere vennoot brengt geld, goederen, arbeidskracht en/of goodwill in, in het bedrijf. Iedere vennoot is met zijn privé-vermogen voor 100% aansprakelijk als de vennootschap haar verplichtingen niet nakomt, ook als deze door een andere (bevoegde) vennoot zijn aangegaan. Bij een commanditaire vennootschap is een deel van de vennoten slechts financieel betrokken. Zij mogen niet namens de vennootschap naar buiten treden.

Maatschap
De klasse omvat:
- Maatschap
- Rederij

De maatschap is een samenwerkingsvorm tussen twee of meer personen, maten genaamd, die ieder iets inbrengen, met het doel het voordeel dat daaruit voortvloeit, gezamenlijk te delen. De inbreng kan arbeid, geld of goederen zijn. Een maatschap wordt vooral gekozen door (vrije) beroepsbeoefenaren, zoals artsen, accountants of fysiotherapeuten. Iedere maat die daartoe bevoegd is, kan namens de maatschap een overeenkomst sluiten, waarna alle maten aansprakelijk zijn voor gelijke delen. Heeft een maat echter onbevoegd gehandeld, dan zijn de overige maten in beginsel niet aansprakelijk en heeft de onbevoegd handelende maat slechts zichzelf gebonden.

Van een rederij is sprake indien een zeeschip, respectievelijk een binnenschip aan twee of meer personen gezamenlijk toebehoort.
NV's en BV's
Naamloze vennootschap (NV)
Rechtspersoon met een in aandelen verdeeld maatschappelijk kapitaal, waarbij de aandelen vrij overdraagbaar zijn.

Besloten vennootschap (BV)
Rechtspersoon met een in aandelen verdeeld maatschappelijk kapitaal. De aandelen staan op naam en zijn niet vrij overdraagbaar. De aansprakelijkheid van de aandeelhouders is beperkt tot het bedrag waarmee zij in de vennootschap deelnemen.
Overige rechtsvormen
Deze klasse omvat o.a.:
- Stichtingen;
- Verenigingen;
- Corporaties;
- Publiekrechtelijke rechtspersonen (overheid);
- Rechtsvormen van buitenlandse ondernemingen;
- Europees economisch samenwerkingsverband;
- Doelvermogen;
- Fonds voor gemene rekening;
- Kerkgenootschap.