Vestigingen van bedrijven; grootte, rechtsvorm, bedrijfstak, regio

Vestigingen van bedrijven; grootte, rechtsvorm, bedrijfstak, regio

Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Perioden Regio's Vestigingsgrootte 0 werkzame personen (aantal) Vestigingsgrootte 1 werkzame persoon (aantal) Vestigingsgrootte 2 tot 10 werkzame personen (aantal) Vestigingsgrootte 10 of meer werkzame personen (aantal) Rechtsvorm Eenmanszaken (aantal) Rechtsvorm VOF, CV en maatschap (aantal) Rechtsvorm NV's en BV's (aantal) Rechtsvorm Overige rechtsvormen (aantal)
A-U Alle economische activiteiten 2023* Nederland 79.140 1.772.340 398.860 108.260 1.499.405 221.760 555.315 82.120
A Landbouw, bosbouw en visserij 2023* Nederland 930 40.260 36.525 2.290 36.390 34.780 8.595 240
B Delfstoffenwinning 2023* Nederland 25 445 85 105 320 30 295 10
C Industrie 2023* Nederland 2.325 53.955 17.685 9.705 48.795 7.960 26.260 655
D Energievoorziening 2023* Nederland 120 2.025 350 165 830 255 1.215 350
E Waterbedrijven en afvalbeheer 2023* Nederland 345 1.320 560 580 905 100 1.480 320
F Bouwnijverheid 2023* Nederland 2.050 209.035 29.215 6.285 201.040 15.675 29.590 285
G Handel 2023* Nederland 10.605 181.210 99.075 22.180 162.180 48.940 99.235 2.720
H Vervoer en opslag 2023* Nederland 1.810 44.940 12.800 4.825 41.695 7.965 14.030 685
I Horeca 2023* Nederland 2.825 37.910 32.070 7.295 41.255 21.120 16.830 895
J Informatie en communicatie 2023* Nederland 1.670 95.115 14.245 4.485 78.075 6.950 29.115 1.375
K Financiële dienstverlening 2023* Nederland 25.825 100.405 15.365 2.395 5.945 4.085 131.440 2.520
L Verhuur en handel van onroerend goed 2023* Nederland 1.805 23.105 8.480 940 8.390 5.365 19.100 1.475
M Specialistische zakelijke diensten 2023* Nederland 8.820 371.250 42.960 8.665 298.530 21.720 108.015 3.435
N Verhuur en overige zakelijke diensten 2023* Nederland 2.445 83.300 18.295 7.350 77.500 9.150 23.250 1.495
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2023* Nederland 480 585 490 2.320 180 0 20 3.670
P Onderwijs 2023* Nederland 1.920 112.955 9.665 9.225 110.150 6.295 5.400 11.920
Q Gezondheids- en welzijnszorg 2023* Nederland 12.545 191.830 33.025 15.700 184.150 17.450 29.300 22.200
R Cultuur, sport en recreatie 2023* Nederland 1.240 115.995 12.435 2.185 103.030 7.520 8.160 13.140
S Overige dienstverlening 2023* Nederland 1.365 106.650 15.455 1.525 100.025 6.390 3.965 14.610
T Huishoudens 2023* Nederland 0 20 5 0 20 0 10 0
U Extraterritoriale organisaties 2023* Nederland 0 25 75 30 5 0 0 125
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over het aantal vestigingen van bedrijven naar grootteklasse op basis van het aantal werkzame personen en naar rechtsvorm. De vestigingen zijn voorts ingedeeld naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008) en naar diverse regionale indelingen (onder andere COROP-gebieden, provincies en landsdelen) gebaseerd op de gemeentelijke indeling per 1 januari van het verslagjaar.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2010.

Status van de cijfers:
De cijfers tot en met 2021 zijn definitief. De cijfers van de laatste twee jaren hebben een voorlopig karakter.

Wijzigingen per 27 maart 2023:
De gegevens over 1 januari 2023 zijn toegevoegd. Nagekomen informatie over de periode 2021 en 2022 is verwerkt.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers zijn doorgaans 4 maanden na afloop van het verslagjaar beschikbaar.

Toelichting onderwerpen

Vestigingsgrootte
Indeling van vestigingen van bedrijven gebaseerd op het aantal werkzame personen.

Het aantal werkzame personen wordt vastgesteld op basis van de werknemers op de loonlijst, inclusief meewerkende firmanten, eigenaren en familieleden.
0 werkzame personen
Vestigingen met 0 werkzame personen.

Het betreft altijd nevenvestigingen van bedrijven met meer dan één vestiging.
1 werkzame persoon
Vestigingen met 1 werkzame persoon.
2 tot 10 werkzame personen
Vestigingen met 2 tot 10 werkzame personen.
10 of meer werkzame personen
Vestigingen met 10 of meer werkzame personen.
Rechtsvorm
Vorm van juridische eenheden die in het recht bekend is, bijvoorbeeld besloten vennootschap, naamloze vennootschap, commanditaire vennootschap, vereniging, stichting, maatschap, eenmanszaak en dergelijke.

Formeel is de rechtsvorm een kenmerk van een juridische eenheid en niet van een bedrijf. Als een bedrijf uit meer dan één rechtspersoon bestaat, dan heeft het in principe geen eigen rechtsvorm. In de tabellen worden dergelijke bedrijven opgenomen onder de rechtsvorm van die juridische eenheid die als kern van de combinatie kan worden beschouwd.
Eenmanszaken
Bij een eenmanszaak is de eigenaar zelf aansprakelijk voor alle handelingen en vermogensaangelegenheden. Er is geen onderscheid tussen bedrijfs- en privébezittingen. Schuldeisers (crediteuren) van de onderneming kunnen zich verhalen op het privé-vermogen en privé-schuldeisers kunnen zich op de bezittingen van de onderneming verhalen.
VOF, CV en maatschap
De vennootschap onder firma (VOF) of een commanditaire vennootschap (CV) is een samenwerkingsvorm tussen één of meer partners of vennoten. Iedere vennoot brengt geld, goederen, arbeidskracht en/of goodwill in, in het bedrijf. Iedere vennoot is met zijn privé-vermogen voor 100% aansprakelijk als de vennootschap haar verplichtingen niet nakomt, ook als deze door een andere (bevoegde) vennoot zijn aangegaan. Bij een commanditaire vennootschap is een deel van de vennoten slechts financieel betrokken. Zij mogen niet namens de vennootschap naar buiten treden.

Maatschap
De klasse omvat:
- Maatschap
- Rederij

De maatschap is een samenwerkingsvorm tussen twee of meer personen, maten genaamd, die ieder iets inbrengen, met het doel het voordeel dat daaruit voortvloeit, gezamenlijk te delen. De inbreng kan arbeid, geld of goederen zijn. Een maatschap wordt vooral gekozen door (vrije) beroepsbeoefenaren, zoals artsen, accountants of fysiotherapeuten. Iedere maat die daartoe bevoegd is, kan namens de maatschap een overeenkomst sluiten, waarna alle maten aansprakelijk zijn voor gelijke delen. Heeft een maat echter onbevoegd gehandeld, dan zijn de overige maten in beginsel niet aansprakelijk en heeft de onbevoegd handelende maat slechts zichzelf gebonden.

Van een rederij is sprake indien een zeeschip, respectievelijk een binnenschip aan twee of meer personen gezamenlijk toebehoort.
NV's en BV's
Naamloze vennootschap (NV)
Rechtspersoon met een in aandelen verdeeld maatschappelijk kapitaal, waarbij de aandelen vrij overdraagbaar zijn.

Besloten vennootschap (BV)
Rechtspersoon met een in aandelen verdeeld maatschappelijk kapitaal. De aandelen staan op naam en zijn niet vrij overdraagbaar. De aansprakelijkheid van de aandeelhouders is beperkt tot het bedrag waarmee zij in de vennootschap deelnemen.
Overige rechtsvormen
Deze klasse omvat o.a.:
- Stichtingen;
- Verenigingen;
- Corporaties;
- Publiekrechtelijke rechtspersonen (overheid);
- Rechtsvormen van buitenlandse ondernemingen;
- Europees economisch samenwerkingsverband;
- Doelvermogen;
- Fonds voor gemene rekening;
- Kerkgenootschap.