Vestigingen van bedrijven; grootte, rechtsvorm, bedrijfstak, regio

Vestigingen van bedrijven; grootte, rechtsvorm, bedrijfstak, regio

Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Perioden Regio's Vestigingsgrootte 0 werkzame personen (aantal) Vestigingsgrootte 1 werkzame persoon (aantal) Vestigingsgrootte 2 tot 10 werkzame personen (aantal) Vestigingsgrootte 10 of meer werkzame personen (aantal) Rechtsvorm Eenmanszaken (aantal) Rechtsvorm VOF, CV en maatschap (aantal) Rechtsvorm NV's en BV's (aantal) Rechtsvorm Overige rechtsvormen (aantal)
A Landbouw, bosbouw en visserij 2021* Nederland 895 38.165 36.640 2.340 34.975 35.005 7.850 215
B Delfstoffenwinning 2021* Nederland 20 370 80 90 245 30 280 10
C Industrie 2021* Nederland 2.250 46.625 17.000 9.500 42.025 7.915 24.745 690
D Energievoorziening 2021* Nederland 100 1.455 300 145 455 230 1.035 275
E Waterbedrijven en afvalbeheer 2021* Nederland 350 1.270 500 560 865 105 1.420 285
F Bouwnijverheid 2021* Nederland 1.975 173.870 27.070 6.100 167.315 15.115 26.320 265
G Handel 2021* Nederland 10.415 162.720 97.335 21.340 146.040 49.300 93.740 2.720
H Vervoer en opslag 2021* Nederland 1.775 35.690 12.530 4.610 32.840 8.270 12.810 680
I Horeca 2021* Nederland 2.420 31.600 31.805 6.310 35.110 21.270 14.785 970
J Informatie en communicatie 2021* Nederland 1.570 82.755 13.760 4.150 67.985 7.325 25.605 1.315
K Financiële dienstverlening 2021* Nederland 24.280 95.435 15.045 2.425 5.510 3.840 124.955 2.885
L Verhuur en handel van onroerend goed 2021* Nederland 1.750 21.060 7.930 895 7.850 5.175 17.125 1.485
M Specialistische zakelijke diensten 2021* Nederland 8.180 329.170 41.945 8.095 267.725 22.670 93.580 3.415
N Verhuur en overige zakelijke diensten 2021* Nederland 2.255 64.905 17.385 6.985 59.600 8.695 21.815 1.415
R Cultuur, sport en recreatie 2021* Nederland 1.295 104.170 12.180 1.995 94.440 7.765 7.450 9.990
S Overige dienstverlening 2021* Nederland 1.425 97.245 15.650 1.560 92.070 6.495 3.795 13.520
U Extraterritoriale organisaties 2021* Nederland 0 20 70 30 0 0 0 125
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over het aantal vestigingen van bedrijven naar grootteklasse op basis van het aantal werkzame personen en naar rechtsvorm. De vestigingen zijn voorts ingedeeld naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008) en naar diverse regionale indelingen (onder andere COROP-gebieden, provincies en landsdelen) gebaseerd op de gemeentelijke indeling per 1 januari van het verslagjaar.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2010.

Status van de cijfers:
De cijfers tot en met 2019 zijn definitief. De cijfers van de laatste twee jaren hebben een voorlopig karakter.

Wijzigingen per 7 april 2021:
De gegevens over 1 januari 2021 zijn toegevoegd. Nagekomen informatie over de periode 2019 en 2020 is verwerkt.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers zijn doorgaans 3 maanden na afloop van het verslagjaar beschikbaar.

Toelichting onderwerpen

Vestigingsgrootte
Indeling van vestigingen van bedrijven gebaseerd op het aantal werkzame personen.

Het aantal werkzame personen wordt vastgesteld op basis van de werknemers op de loonlijst, inclusief meewerkende firmanten, eigenaren en familieleden.
0 werkzame personen
Vestigingen met 0 werkzame personen.

Het betreft altijd nevenvestigingen van bedrijven met meer dan één vestiging.
1 werkzame persoon
Vestigingen met 1 werkzame persoon.
2 tot 10 werkzame personen
Vestigingen met 2 tot 10 werkzame personen.
10 of meer werkzame personen
Vestigingen met 10 of meer werkzame personen.
Rechtsvorm
Vorm van juridische eenheden die in het recht bekend is, bijvoorbeeld besloten vennootschap, naamloze vennootschap, commanditaire vennootschap, vereniging, stichting, maatschap, eenmanszaak en dergelijke.

Formeel is de rechtsvorm een kenmerk van een juridische eenheid en niet van een bedrijf. Als een bedrijf uit meer dan één rechtspersoon bestaat, dan heeft het in principe geen eigen rechtsvorm. In de tabellen worden dergelijke bedrijven opgenomen onder de rechtsvorm van die juridische eenheid die als kern van de combinatie kan worden beschouwd.
Eenmanszaken
Bij een eenmanszaak is de eigenaar zelf aansprakelijk voor alle handelingen en vermogensaangelegenheden. Er is geen onderscheid tussen bedrijfs- en privébezittingen. Schuldeisers (crediteuren) van de onderneming kunnen zich verhalen op het privé-vermogen en privé-schuldeisers kunnen zich op de bezittingen van de onderneming verhalen.
VOF, CV en maatschap
De vennootschap onder firma (VOF) of een commanditaire vennootschap (CV) is een samenwerkingsvorm tussen één of meer partners of vennoten. Iedere vennoot brengt geld, goederen, arbeidskracht en/of goodwill in, in het bedrijf. Iedere vennoot is met zijn privé-vermogen voor 100% aansprakelijk als de vennootschap haar verplichtingen niet nakomt, ook als deze door een andere (bevoegde) vennoot zijn aangegaan. Bij een commanditaire vennootschap is een deel van de vennoten slechts financieel betrokken. Zij mogen niet namens de vennootschap naar buiten treden.

Maatschap
De klasse omvat:
- Maatschap
- Rederij

De maatschap is een samenwerkingsvorm tussen twee of meer personen, maten genaamd, die ieder iets inbrengen, met het doel het voordeel dat daaruit voortvloeit, gezamenlijk te delen. De inbreng kan arbeid, geld of goederen zijn. Een maatschap wordt vooral gekozen door (vrije) beroepsbeoefenaren, zoals artsen, accountants of fysiotherapeuten. Iedere maat die daartoe bevoegd is, kan namens de maatschap een overeenkomst sluiten, waarna alle maten aansprakelijk zijn voor gelijke delen. Heeft een maat echter onbevoegd gehandeld, dan zijn de overige maten in beginsel niet aansprakelijk en heeft de onbevoegd handelende maat slechts zichzelf gebonden.

Van een rederij is sprake indien een zeeschip, respectievelijk een binnenschip aan twee of meer personen gezamenlijk toebehoort.
NV's en BV's
Naamloze vennootschap (NV)
Rechtspersoon met een in aandelen verdeeld maatschappelijk kapitaal, waarbij de aandelen vrij overdraagbaar zijn.

Besloten vennootschap (BV)
Rechtspersoon met een in aandelen verdeeld maatschappelijk kapitaal. De aandelen staan op naam en zijn niet vrij overdraagbaar. De aansprakelijkheid van de aandeelhouders is beperkt tot het bedrag waarmee zij in de vennootschap deelnemen.
Overige rechtsvormen
Deze klasse omvat o.a.:
- Stichtingen;
- Verenigingen;
- Corporaties;
- Publiekrechtelijke rechtspersonen (overheid);
- Rechtsvormen van buitenlandse ondernemingen;
- Europees economisch samenwerkingsverband;
- Doelvermogen;
- Fonds voor gemene rekening;
- Kerkgenootschap.