Medisch geschoolden; arbeidspositie, positie in de werkkring, 1999-2017

Medisch geschoolden; arbeidspositie, positie in de werkkring, 1999-2017

Geslacht Leeftijd Beroepen en specialismen Perioden Medisch geschoolden (aantal) Arbeidspositie Werkzaam Totaal werkzaam (aantal) Arbeidspositie Werkzaam Werkzaam in de zorg Totaal werkzaam in de zorg (aantal) Arbeidspositie Werkzaam Werkzaam in de zorg Ziekenhuis (aantal) Arbeidspositie Werkzaam Werkzaam in de zorg Geestelijke gezondheidszorg (aantal) Arbeidspositie Werkzaam Werkzaam in de zorg Gehandicaptenzorg (aantal) Arbeidspositie Werkzaam Werkzaam in de zorg Verpleging, verzorging en thuiszorg (aantal) Arbeidspositie Werkzaam Werkzaam in de zorg Huisartszorg (aantal) Arbeidspositie Werkzaam Werkzaam in de zorg Overige zorg (aantal) Arbeidspositie Werkzaam Werkzaam elders Totaal werkzaam elders (aantal) Arbeidspositie Werkzaam Werkzaam elders Werkzaam in zorgverwante takken (aantal) Arbeidspositie Werkzaam Werkzaam elders Uitzendbranche (aantal) Arbeidspositie Werkzaam Werkzaam elders Werkzaam buiten de zorg (aantal) Arbeidspositie Werkzaam Werkzaam elders Werkkring onbekend (aantal) Arbeidspositie Niet werkzaam Totaal niet werkzaam (aantal) Arbeidspositie Niet werkzaam Arbeidsongeschikt (aantal) Arbeidspositie Niet werkzaam Uitkering (aantal) Arbeidspositie Niet werkzaam Pensioen (aantal) Arbeidspositie Niet werkzaam Geen inkomen (aantal)
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal verpleegkundigen 2014 180.560 174.285 161.675 73.220 20.120 15.390 38.605 2.645 11.695 12.610 5.455 1.555 4.630 965 6.275 1.265 1.005 1.845 2.160
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal verpleegkundigen 2015 187.375 178.340 164.750 73.580 19.975 15.040 41.490 2.880 11.785 13.590 6.020 1.730 4.800 1.040 9.035 1.515 1.190 3.760 2.575
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal verpleegkundigen 2016 193.470 181.685 167.395 74.565 18.880 14.745 44.400 3.065 11.740 14.290 6.230 1.745 5.120 1.195 11.780 1.990 1.210 5.710 2.870
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal verpleegkundigen 2017* 201.150 186.370 171.140 76.270 18.655 14.655 46.275 3.255 12.030 15.230 6.610 2.065 5.520 1.035 14.780 2.305 1.305 7.825 3.350
Totaal mannen en vrouwen 55 tot 60 jaar Totaal verpleegkundigen 2014 26.055 25.325 23.385 8.880 3.510 2.770 5.890 405 1.930 1.940 780 215 765 175 730 205 205 75 250
Totaal mannen en vrouwen 55 tot 60 jaar Totaal verpleegkundigen 2015 27.665 26.710 24.555 9.220 3.565 2.920 6.340 475 2.030 2.155 925 225 845 165 955 300 240 100 315
Totaal mannen en vrouwen 55 tot 60 jaar Totaal verpleegkundigen 2016 28.730 27.575 25.305 9.510 3.405 2.950 6.800 540 2.100 2.270 975 225 895 180 1.150 445 215 125 370
Totaal mannen en vrouwen 55 tot 60 jaar Totaal verpleegkundigen 2017* 29.365 28.085 25.650 9.600 3.270 2.940 7.015 625 2.205 2.435 1.070 240 975 145 1.280 510 195 125 450
Totaal mannen en vrouwen 60 tot 65 jaar Totaal verpleegkundigen 2014 13.555 11.965 11.055 4.105 2.070 875 2.975 135 905 905 350 95 305 160 1.595 265 190 840 295
Totaal mannen en vrouwen 60 tot 65 jaar Totaal verpleegkundigen 2015 16.265 13.590 12.450 4.645 2.185 1.125 3.320 170 1.010 1.140 460 130 385 165 2.675 390 365 1.520 400
Totaal mannen en vrouwen 60 tot 65 jaar Totaal verpleegkundigen 2016 19.035 15.695 14.250 5.250 2.310 1.430 3.955 205 1.095 1.445 555 145 500 245 3.345 565 445 1.910 425
Totaal mannen en vrouwen 60 tot 65 jaar Totaal verpleegkundigen 2017* 21.455 17.630 16.015 5.920 2.490 1.730 4.385 265 1.230 1.615 630 160 595 225 3.825 645 515 2.145 520
Totaal mannen en vrouwen 65 jaar of ouder Totaal verpleegkundigen 2014 2.095 1.105 830 115 90 30 425 20 150 275 10 65 55 145 985 45 5 930 10
Totaal mannen en vrouwen 65 jaar of ouder Totaal verpleegkundigen 2015 3.630 1.390 1.010 185 120 35 470 30 175 380 20 75 95 185 2.240 30 25 2.140 45
Totaal mannen en vrouwen 65 jaar of ouder Totaal verpleegkundigen 2016 5.710 1.835 1.370 280 180 50 610 30 215 470 35 75 135 225 3.875 75 45 3.675 85
Totaal mannen en vrouwen 65 jaar of ouder Totaal verpleegkundigen 2017* 8.460 2.545 1.920 470 305 110 745 40 255 620 65 95 190 275 5.920 95 135 5.555 130
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel toont het aantal medisch geschoolden naar hun arbeidspositie en positie in de werkkring in een verslagjaar. Met 'medisch geschoolden' wordt hier bedoeld: gediplomeerde zorgverleners die staan ingeschreven in het BIG-register (Beroepen in de Gezondheidszorg) en deel uitmaken van de BRP-bevolking (BasisRegistratie Personen) of in Nederland werkzaam zijn. Medische beroepen of functies die niet in het BIG-register zijn opgenomen, zijn ook in deze tabel niet opgenomen. Het aanleggen van het BIG-register is een taak die voortkomt uit de Wet BIG (Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg). Het BIG-register verschaft duidelijkheid over de bevoegdheid van een zorgverlener. De medisch geschoolden zijn onderverdeeld in een aantal beroepen, inclusief de specialismen per beroep, aan de hand van het BIG-register. De tabel geeft een viertal onderwerpen weer: de arbeidspositie, de positie in de werkkring, het aantal arbeidsplekken per persoon, en de deeltijdfactor van de medisch geschoolden actief als werknemer. De cijfers zijn uitgesplitst naar leeftijd en geslacht. Medisch geschoolden kunnen meerdere bevoegdheden hebben. Hierdoor kan de som van de detailgegevens afwijken van het totaal.

In 2014 is een sterke daling te zien van het aantal geregistreerde verpleegkundigen, verloskundigen en fysiotherapeuten in het BIG-register. Dit is het gevolg van een verplichte herregistratie en strengere werkervaringseisen.
In 2017 is een daling te zien in het aantal geregistreerde tandartsen, apothekers, gezondheidszorg psychologen en psychotherapeuten als gevolg van een verplichte herregistratie.

Gegevens beschikbaar van: 1999 tot en met 2017

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief, met uitzondering van 2017; deze zijn voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de cijfers over 2017 niet meer definitief gemaakt. Het gebruikte peilmoment in een verslagjaar is vanaf 2012 de laatste vrijdag voor kerst. Voor eerdere verslagjaren is het peilmoment de laatste vrijdag in september.

Wijzigingen per 9 juli 2020:
Geen, de tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Deze tabel is stopgezet en opgevolgd door een nieuwe afgeslankte tijdreekstabel met cijfers vanaf 1999 (zie paragraaf 3). De nieuwe tijdreekstabel verschilt op een aantal punten van de huidige tijdreekstabel. In de nieuwe tabel is de deeltijdfactor van de medisch geschoolden actief als werknemer als onderwerp weggelaten. Bij de arbeidspositie zijn de niet-werkzamen niet verder ingedeeld naar categorieën (Arbeidsongeschikt, Uitkering, Pensioen of Geen inkomen) en is de sectorindeling van de werkzamen in de zorg achterwege gelaten.
Ook komen er binnenkort nog 3 nieuwe tabellen over medisch geschoolden naar sociaaleconomische categorie (voornaamste inkomstenbron) en sector naar leeftijd en geslacht, regio, uren per week voor personen in loondienst met cijfers vanaf 2013.

Toelichting onderwerpen

Medisch geschoolden
Medisch geschoolden zijn gediplomeerde zorgverleners die staan ingeschreven in het BIG-register, en deel uitmaken van de GBA-bevolking of in Nederland werkzaam zijn. Medische beroepen of functies welke niet in het BIG-register zijn opgenomen, zijn ook in deze tabel niet opgenomen. Dit geeft het aantal geregistreerde medisch geschoolden weer in het gekozen beroep of specialisme, zonder verdere uitsplitsingen naar verrichte arbeid.

Arbeidspositie
Indeling van de bevolking in:
- werkzame beroepsbevolking,
- werkloze beroepsbevolking,
- niet-beroepsbevolking.
---
De beroepsbevolking heeft in deze tabel betrekking op de geregistreerde medisch geschoolden. De categorieën werkzaam en niet werkzaam zijn verder onderverdeeld in een aantal groepen, waarbij de categorie niet-beroepsbevolking opgedeeld is over de overige twee categorieën. Een werkzame medisch geschoolde is ingedeeld aan de hand van zijn of haar primaire arbeidsbetrekking, de betrekking waarmee de persoon het hoogste jaarinkomen verdiende. Een niet werkzame medisch geschoolde is slechts ingedeeld in een van de genoemde groepen, waarbij de weergegeven volgorde bepalend is voor de indeling.
Werkzaam
Persoon die een baan heeft bij een in Nederland gevestigd bedrijf of bij een particulier huishouden in Nederland.
---
Werkzame personen kunnen worden onderscheiden in werknemers en zelfstandigen. Ze kunnen woonachtig zijn in Nederland, maar ook in het buitenland.
Totaal werkzaam
Werkzaam in de zorg
Personen die een arbeidsbetrekking hebben binnen de Nederlandse zorgsector. Deze wordt gedefinieerd door de Standaard Bedrijfsindeling (SBI) als organisaties met een SBI-code beginnend met 85 (SBI 1993) of beginnend met 86, 87 of 88 (SBI 2008).
Totaal werkzaam in de zorg
Ziekenhuis
Medisch-specialistische centra voor behandeling en verpleging met overnachting, niet gericht op ziektebeelden van psychische aard.
Deze klasse omvat:
- universitair medische centra (86.10.1);
- algemene ziekenhuizen (86.10.2);
- revalidatieklinieken (86.10.3);
- categorale ziekenhuizen (86.10.3).
Geestelijke gezondheidszorg
Maatschappelijke sector waartoe met ingang van 1997 de volgende soorten instellingen worden gerekend:
- Algemene psychiatrische ziekenhuizen en instellingen voor kinder- en jeugdpsychiatrie, forensische psychiatrie, klinische verslavingszorg en psychiatrische deeltijdbehandeling;
- Regionale instellingen voor Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg (RIAGG-en);
- Ambulante verslavingszorg waaronder Consultatiebureaus voor Alcohol en Drugs (CAD's);
- Regionale Instellingen voor Beschermd Wonen (RIBW-en) en Psychiatrische Woonvoorzieningen (PWV-en);
- Geïntegreerde instellingen, d.w.z. instellingen met verschillende werksoorten. De laatste jaren zijn veel van bovengenoemde instellingen opgegaan in instellingen die grote delen van (of het hele) gebied van deze sector bestrijken.
---
Deze sector bevat ook de praktijken van zelfstandig gevestigd psychiaters, psychologen en psychotherapeuten.
Gehandicaptenzorg
De categorie gehandicaptenzorg omvat huizen en dagverblijven voor geestelijk en lichamelijk gehandicapten.
Verpleging, verzorging en thuiszorg
De categorie verzorging, verpleging en thuiszorg omvat verpleeghuizen, verzorgingshuizen en aanbieders van thuiszorg.
Huisartszorg
De categorie huisartszorg omvat de huisartspraktijken.
Overige zorg
De categorie overige zorg omvat het volledige aanbod in de Nederlandse gezondheids- en welzijnszorg zoals afgebakend in de Standaard BedrijfsIndeling (SBI), met uitzondering van de in deze tabel specifiek genoemde zorgsectoren. Onder overige zorg vallen ook maatschappen van medisch specialisten, ook al zijn zij werkzaam in een specifieke zorgsector zoals ziekenhuizen.
Werkzaam elders
Personen die een arbeidsbetrekking hebben buiten de Nederlandse zorgsector.
Totaal werkzaam elders
Werkzaam in zorgverwante takken
De categorie zorgverwante takken omvat zorgaanbod dat niet direct binnen de Nederlandse gezondheids- en welzijnszorg valt, maar waar wel werkzame zorgprofessionals verwacht mogen worden, zoals het onderwijs, de overheid of zorgondersteunende bedrijven zoals zorgverzekeraars of de farmaceutische industrie.
Uitzendbranche
Werkzaam buiten de zorg
Werkkring onbekend
De categorie werkkring onbekend omvat personen van wie niet bekend is in welke sector zij betaalde arbeid uitoefenen.
Niet werkzaam
Persoon die in een situatie verkeert waardoor hij of zij geen betaalde arbeid kan of wil verrichten.
Totaal niet werkzaam
Arbeidsongeschikt
Situatie waarin iemand verkeert als hij of zij door ziekte of gebrek een belemmering ondervindt bij het verkrijgen of verrichten van arbeid.
Uitkering
Situatie van een persoon of huishouden waarbij men voor het inkomen afhankelijk is van inkomensvervangende uitkeringen, met uitzondering van een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Met ingang van verslagjaar 2012 worden de sociale uitkeringen binnen de statistiek 'Medisch geschoolden' op een gewijzigde manier afgeleid, Een klein deel van de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen is toegewezen aan de groep 'sociale voorzieningen overig', en niet meer als zodanig afzonderlijk te herkennen. Het gaat daarbij om (rest)uitkeringsbedragen die strikt genomen tot de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen behoren, zoals de IOAW (Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werklozewerknemers), de IOAZ (Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen) en de Wajong (Wet arbeidsongeschiktheidsvoorzieningen jonggehandicapten). Hierdoor is het aantal medisch geschoolden met een sociale uitkering gestegen ten opzichte van eerdere jaren.
Pensioen
Een periodieke en gelijkmatige uitkering ter vervanging van of in aanvulling op inkomen uit arbeid die ingaat wegens het bereiken van een bepaalde leeftijd, het overlijden of arbeidsongeschiktheid.
Geen inkomen
De categorie geen inkomen omvat personen die geen enkel formeel bekend inkomen uit arbeid, pensioen of uitkering ontvangen.