Bedrijfsbestelauto's; bedrijfstakken/branches (SBI 2008), 2009 - 2016

Bedrijfsbestelauto's; bedrijfstakken/branches (SBI 2008), 2009 - 2016

Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Perioden Bedrijfsbestelauto's (aantal)
36 Waterleidingbedrijven 2016* 899
360 Waterleidingbedrijven 2016* 899
3600 Waterleidingbedrijven 2016* 899
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over het aantal bestelauto's op naam van bedrijven (bedrijfsbestelauto's) naar bedrijfstak (SBI 2008). De cijfers hebben betrekking op bestelauto's met een geldig Nederlands kenteken die tijdens (een deel van) het verslagjaar zijn toegelaten tot het verkeer op de openbare weg, inclusief:
- Bestelauto's die in (een deel van) het jaar behoren tot de bedrijfsvoorraad.
- Bestelauto's die slechts een deel van het jaar actief zijn op het wegennet, zoals nieuwe of geïmporteerde voertuigen en voertuigen die gedurende het jaar zijn gesloopt of geëxporteerd.

De berekende aantallen zijn dus hoger dan het aantal geregistreerde (actieve) bestelauto's op peildatum 1 januari.

Doordat de kwaliteit van het leasebestand (van de Belastingdienst) van 2016 beter is dan de jaren ervoor kunnen meer bestelauto's toegewezen worden aan de branche van het bedrijf dat de bestelauto leased (de lessee). Hierdoor kunnen verschuivingen ontstaan tussen onder andere branches en regio's.

Gegevens beschikbaar van 2009 tot en met 2016.

Status van de cijfers:
De cijfers over 2011 tot en met 2016 zijn voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt. De cijfers over de voorgaande jaren zijn definitief.

Wijzigingen per 12 juli 2019
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Is er een opvolger?
Deze tabel wordt opgevolgd door Bedrijfsbestelauto's; bedrijfstakken/branches (SBI 2008, 3-digits). Zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Bedrijfsbestelauto's
Bestelauto's die op naam staan van een bedrijf.
---
Bestelauto:
3- en 4-wielige vrachtvoertuigen, waarvan het ledig gewicht vermeerderd
met het laadvermogen ten hoogste 3500 kg bedraagt.
---
Hoofdgebruiker:
De hoofdgebruiker is het bedrijf dat de bestelauto het langste deel van
het verslagjaar in gebruik heeft gehad.
---
Bedrijf:
Tot de bedrijven behoren rechtspersonen en een deel van de natuurlijke
personen met een bedrijf zoals eenmanszaken.