Indirecte belastingen en bestedingen; kenmerken part huishoudens, 2006-2013

Indirecte belastingen en bestedingen; kenmerken part huishoudens, 2006-2013

Kenmerken huishouden Perioden Huishoudens Particuliere huishoudens (x 1 000) Huishoudens Personen per huishouden (aantal) Inkomen Bruto-inkomen (1 000 euro) Inkomen Besteedbaar inkomen (1 000 euro) Bestedingen Totaal bestedingen (1 000 euro) Bestedingen BTW-plichtige goederen Totaal (euro) Bestedingen BTW-plichtige goederen Hoog BTW-tarief (euro) Bestedingen BTW-plichtige goederen Laag BTW-tarief (euro) Bestedingen Niet BTW-plichtige goederen (euro) Bestedingen Goederen met extra heffing Frisdrank (euro) Bestedingen Goederen met extra heffing Alcoholhoudende dranken (euro) Bestedingen Goederen met extra heffing Tabaksproducten (euro) Bestedingen Goederen met extra heffing Brandstoffen (euro) Bestedingen Goederen met extra heffing Energie (euro) Bestedingen Goederen met extra heffing Water (euro) Bestedingen Goederen met extra heffing Verzekeringen (euro) Indirecte belastingen Indirecte belastingen (euro) Indirecte belastingen Omzetbelasting (BTW) Totaal (euro) Indirecte belastingen Omzetbelasting (BTW) Hoog BTW-tarief (euro) Indirecte belastingen Omzetbelasting (BTW) Laag BTW-tarief (euro) Indirecte belastingen Verbruiksbelasting frisdrank (euro) Indirecte belastingen Accijns Totaal accijns (euro) Indirecte belastingen Accijns Accijns op alcoholhoudende dranken (euro) Indirecte belastingen Accijns Accijns op tabaksproducten (euro) Indirecte belastingen Accijns Accijns op brandstoffen (euro) Indirecte belastingen Milieubelasting Totaal milieubelasting (euro) Indirecte belastingen Milieubelasting Milieubelasting op energie (euro) Indirecte belastingen Milieubelasting Milieubelasting op water (euro) Indirecte belastingen Assurantiebelasting (euro) Indirecte belastingen Motorrijtuigenbelasting (euro) Belastingdruk Druk op bruto inkomen (%) Belastingdruk Druk op besteedbaar inkomen (%) Belastingdruk Druk op bestedingen (%)
Totaal particuliere huishoudens 2013 7.488 2,2 58,0 33,6 33,0 21.615 12.820 8.790 11.385 410 985 615 1.150 1.805 160 1.000 4.755 2.685 2.225 455 20 1.025 160 395 470 415 400 15 175 435 8,2 14,2 14,4
Alleenstaande man 2013 1.284 1,0 34,9 20,1 21,6 12.990 7.815 5.180 8.620 335 740 695 875 1.285 105 650 3.160 1.640 1.355 285 15 900 125 420 355 180 170 10 115 310 9,0 15,7 14,6
Alleenstaande vrouw 2013 1.432 1,0 28,0 18,3 22,1 13.185 8.130 5.055 8.870 170 515 455 505 1.365 105 590 2.765 1.680 1.410 270 10 600 85 300 215 210 200 10 100 165 9,9 15,1 12,5
Paar, zonder kinderen 2013 2.143 2,0 64,1 37,9 37,0 25.210 14.860 10.350 11.820 425 1.275 575 1.380 1.945 155 1.180 5.470 3.115 2.580 535 20 1.150 210 375 560 470 455 15 205 515 8,5 14,4 14,8
Paar, alleen kinderen < 18 2013 1.322 3,9 86,0 46,5 41,7 27.370 16.070 11.300 14.370 555 1.025 365 1.555 2.190 230 1.305 5.905 3.365 2.790 580 25 1.030 160 245 625 600 575 30 225 650 6,9 12,7 14,1
Paar, minstens één kind >= 18 2013 662 3,8 98,2 54,6 50,8 35.745 20.780 14.965 15.025 770 1.740 1.085 1.780 2.535 225 1.550 7.850 4.375 3.605 765 40 1.705 280 705 715 765 740 25 270 700 8,0 14,4 15,5
Totaal eenoudergezin 2013 515 2,5 44,5 28,2 29,9 19.045 11.585 7.460 10.835 395 685 680 915 1.785 180 845 4.175 2.405 2.010 395 20 920 120 410 390 405 385 20 145 280 9,4 14,8 14,0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel vindt u gegevens over indirecte belastingen die bij de (consumptieve) bestedingen van particuliere huishoudens zijn inbegrepen. De onderscheiden indirecte belastingen zijn de omzetbelasting (BTW), accijnzen, verbruiksbelasting, milieubelasting op energie en water, assurantiebelasting en motorrijtuigenbelasting. Er kunnen meerdere belastingsoorten op een product of dienst van toepassing zijn of worden geheven en deze worden apart weergegeven in de tabel.

Naast de indirecte belastingen op (consumptieve) bestedingen zijn ook de bijbehorende bestedingen die particuliere huishoudens doen in de tabel opgenomen. De particuliere huishoudens zijn in deze tabel onderscheiden naar diverse kenmerken, naar omvang, samenstelling, leeftijd, inkomensbron, woonsituatie en inkomenshoogte.

De indirecte belastingen op bestedingen zijn geschat met behulp van gegevens over bestedingen uit het Budgetonderzoek. Indien voor een groep huishoudens met specifieke kenmerken minder dan 50 waarnemingen uit het Budgetonderzoek beschikbaar zijn, worden cijfers over bestedingen, indirecte belastingen en druk onvoldoende betrouwbaar geacht en niet getoond.

Gegevens beschikbaar van 2006 tot en met 2013.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 21 juni 2019:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Huishoudens
Particuliere huishoudens
Het aantal particuliere huishoudens met het betreffende kenmerk.
---
Particulier huishouden:
Eén of meer personen die samen een woonruimte bewonen en zichzelf daar
niet-bedrijfsmatig voorzien in de dagelijkse levensbehoeften.
---
De uitkomsten hebben betrekking op particuliere huishoudens met inkomen
in Nederland. Personen die in tehuizen of inrichtingen verblijven, zijn
buiten beschouwing gebleven.
Personen per huishouden
Gemiddeld aantal personen per huishouden.
Inkomen
Het gemiddelde inkomen van alle huishoudens met het betreffende kenmerk.
Bruto-inkomen
Het gemiddeld bruto-inkomen per huishouden.
Het bruto-inkomen bestaat uit het primair inkomen (inkomen uit arbeid,
onderneming en vermogen) verhoogd met:
- uitkeringen inkomensverzekering voor werkloosheid,
arbeidsongeschiktheid, pensioen en nabestaandenpensioen. Dit zijn
uitkeringen zoals uitkering ingevolge de Werkloosheidswet (WW/nWW), de
Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO), de wet werk en inkomen
naar arbeidsvermogen (WIA) en de Algemene Ouderdomswet (AOW),
- uitkeringen sociale voorziening zoals de Wet Werk en Bijstand,
- gebonden overdrachten voor wonen en studie zoals huurtoeslag en
tegemoetkoming studiekosten, en
- ontvangen inkomensoverdrachten zoals alimentatie van de
ex-echtgeno(o)t(e).
Het weergegeven bedrag is inclusief de bijdragen van werknemers,
werkgevers, uitkeringsontvangers en uitkeringsinstanties in de premies
voor de sociale verzekeringen.
Besteedbaar inkomen
Gemiddeld besteedbaar inkomen per huishouden.
Het besteedbaar inkomen bestaat uit het bruto-inkomen verminderd met
- betaalde inkomensoverdrachten zoals alimentatie van de
ex-echtgeno(o)t(e),
- premies inkomensverzekeringen zoals premies betaald voor sociale
verzekeringen, volksverzekeringen en particuliere verzekeringen in
verband met werkloosheid, arbeidsongeschiktheid en ouderdom en
nabestaanden,
- premies ziektekostenverzekeringen, en
- belastingen op inkomen en vermogen.
Bestedingen
Het gemiddelde van de consumptieve bestedingen per huishouden.
Totaal bestedingen
Uitgaven voor goederen en diensten die worden gebruikt voor de
rechtstreekse bevrediging van individuele behoeften van
leden van de gemeenschap. De uitgaven kunnen zowel op het eigen
grondgebied als in het buitenland worden gedaan.
--
Dit is de optelling van de in deze tabel genoemde bestedingen aan
BTW-plichtige en niet BTW-plichtige goederen. Er heeft een ophoging op de
bestedingen aan alcohol, frisdrank en tabak naar de macrocijfers van
Nationale Rekeningen plaatsgevonden.
BTW-plichtige goederen
Het gemiddelde van de totale bestedingen aan BTW-plichtige goederen en
diensten per huishouden.
Totaal
Het gemiddelde van de bestedingen aan goederen en diensten die onder het
hoge (algemene) en het lage tarief van de BTW vallen.
--
De omzetbelasting oftewel BTW (= belasting toegevoegde waarde) wordt
indirect door de burger betaald bij het kopen van goederen of diensten.
Ondernemers berekenen deze door in hun verkoopprijs en dragen deze
belasting af. De BTW kent twee tarieven: het hoge (algemene) tarief en
het verlaagde tarief en wordt in procenten van de prijs exclusief BTW
berekend. Verder zijn een aantal goederen en diensten vrijgesteld van BTW.
Hoog BTW-tarief
Het gemiddelde van de bestedingen aan goederen en diensten die onder het
hoge (algemene) tarief van de BTW vallen.
--
De omzetbelasting oftewel BTW (= belasting toegevoegde waarde) wordt
indirect door de burger betaald bij het kopen van goederen of diensten.
Ondernemers berekenen deze door in hun verkoopprijs en dragen deze
belasting af. De BTW kent twee tarieven: het hoge (algemene) tarief en
het verlaagde tarief en wordt in procenten van de prijs exclusief BTW
berekend. Verder zijn een aantal goederen en diensten vrijgesteld van BTW.
Laag BTW-tarief
Het gemiddelde van de bestedingen aan goederen en diensten die onder het
lage tarief van de BTW vallen.
--
De omzetbelasting oftewel BTW (= belasting toegevoegde waarde) wordt
indirect door de burger betaald bij het kopen van goederen of diensten.
Ondernemers berekenen deze door in hun verkoopprijs en dragen deze
belasting af. De BTW kent twee tarieven: het hoge (algemene) tarief en
het verlaagde tarief en wordt in procenten van de prijs exclusief BTW
berekend. Verder zijn een aantal goederen en diensten vrijgesteld van BTW.
Niet BTW-plichtige goederen
Het gemiddelde van de bestedingen aan goederen en diensten waar geen BTW
over geheven wordt.
Goederen met extra heffing
De gemiddelde bestedingen aan de goederen en diensten waar de
belangrijkste overige indirecte belastingen over worden geheven.
Frisdrank
Het gemiddelde van de bestedingen aan vruchtensap, groentesap,
mineraalwater, mengsels daarvan en limonade.
Alcoholhoudende dranken
De gemiddelde besteding aan alcoholhoudende dranken.
Tabaksproducten
De gemiddelde besteding aan sigaretten, sigaren en rooktabak.
Brandstoffen
De gemiddelde besteding aan benzine, dieselolie, LPG en motorolie.
Energie
De gemiddelde besteding aan elektriciteit, gas en warmte.
Water
De gemiddelde besteding aan leidingwater.
Verzekeringen
De gemiddelde bestedingen aan verzekeringen waarvoor assurantiebelasting
is verschuldigd.
--
De assurantiebelasting is een belasting op verzekeringen. Er wordt
belasting geheven over het bedrag dat moet worden betaald in verband met
de verzekering (dit zijn meestal de poliskosten en de premie).
Voor de volgende verzekeringen is geen assurantiebelasting verschuldigd:
-levensverzekeringen -ongevallen-, invaliditeits-, en
arbeidsongeschiktheidsverzekeringen
-ziekte- en ziektekostenverzekeringen -werkloosheidsverzekeringen
-verzekeringen van zeeschepen (behalve pleziervaartuigen) en
luchtvaartuigen die bedoeld zijn als openbaar vervoermiddel in het
internationale verkeer -transportverzekeringen -herverzekeringen
-exportkredietverzekeringen.
Premies voor deze verzekeringen zijn daarom niet in deze post opgenomen.
Indirecte belastingen
Het gemiddelde bedrag per huishouden aan belastingen die begrepen zijn in
de bestedingen. De gemiddelden zijn berekend over alle huishoudens, dus
ook over huishoudens welke niets hebben uitgegeven aan de betreffende
goederen of diensten.
Indirecte belastingen
Het gemiddelde totaal bedrag aan indirecte belastingen per particulier
huishouden aan omzetbelasting (BTW), accijnzen, verbruiksbelasting,
milieubelasting op energie en water, assurantiebelasting en
motorrijtuigenbelasting. Alleen bedragen over indirecte belastingen die
bij de (consumptieve) bestedingen van particuliere huishoudens zijn
inbegrepen zijn opgenomen.
--
Belastingen die niet zijn genoemd in deze tabel zijn ook niet opgenomen.
De belangrijkste ontbrekende belastingen zijn lokale heffingen, BPM en
overdrachtsbelasting.
Omzetbelasting (BTW)
Het bedrag aan omzetbelasting betaald over de BTW-plichtige goederen en
diensten.
Totaal
Het gemiddelde bedrag per huishouden aan de totale omzetbelasting (BTW)
aan goederen en diensten.
--
De omzetbelasting oftewel BTW (= belasting toegevoegde waarde) wordt
indirect door de burger betaald bij het kopen van goederen of diensten.
Ondernemers berekenen deze door in hun verkoopprijs en dragen deze
belasting af. De BTW kent twee tarieven: het hoge (algemene) tarief en
het verlaagde tarief en wordt in procenten van de prijs exclusief BTW
berekend. Verder zijn een aantal goederen en diensten vrijgesteld van BTW.
Hoog BTW-tarief
Het gemiddelde bedrag per huishouden aan omzetbelasting (BTW) aan
goederen en diensten die onder het hoge (algemene) tarief van de BTW
vallen.
--
De omzetbelasting oftewel BTW (= belasting toegevoegde waarde) wordt
indirect door de burger betaald bij het kopen van goederen of diensten.
Ondernemers berekenen deze door in hun verkoopprijs en dragen deze
belasting af. De BTW kent twee tarieven: het hoge (algemene) tarief en
het verlaagde tarief en wordt in procenten van de prijs exclusief BTW
berekend. Verder zijn een aantal goederen en diensten vrijgesteld van BTW.
Laag BTW-tarief
Het gemiddelde van de bestedingen aan goederen en diensten die onder het
lage tarief van de BTW vallen.
--
De omzetbelasting oftewel BTW (= belasting toegevoegde waarde) wordt
indirect door de burger betaald bij het kopen van goederen of diensten.
Ondernemers berekenen deze door in hun verkoopprijs en dragen deze
belasting af. De BTW kent twee tarieven: het hoge (algemene) tarief en
het verlaagde tarief en wordt in procenten van de prijs exclusief BTW
berekend. Verder zijn een aantal goederen en diensten vrijgesteld van BTW.
Verbruiksbelasting frisdrank
Het gemiddelde bedrag aan verbruiksbelasting op alcoholvrije dranken.
--
Verbruiksbelasting wordt geheven van alcoholvrije dranken, pruimtabak en
snuiftabak. Deze belasting is ook al inbegrepen in de aanschafprijs en
wordt door producent of importeur afgedragen aan de overheid. Deze
belasting wordt ook indirect betaald door de burger, net als bij de
omzetbelasting (BTW).
Accijns
De accijns is een bedrag wat aangeeft hoeveel aan indirecte belastingen
op alcoholhoudende dranken, op tabaksproducten en op brandstoffen wordt
geheven. Accijns is begrepen in de aanschafprijs en wordt door producent
of importeur afgedragen aan de overheid.
Totaal accijns
Het gemiddelde totaal bedrag per huishouden aan accijns op
alcoholhoudende dranken, accijns op tabaksproducten en accijns op
brandstoffen.
--
Accijns is een kostprijsverhogende belasting die de overheid heft op
bepaalde goederen, zoals alcoholhoudende dranken, tabaksproducten en
benzine. In veel gevallen gaat het om goederen waarvan de overheid het
gebruik probeert af te remmen omdat ze schadelijk zijn voor de gezondheid
of voor het milieu.
Accijns op alcoholhoudende dranken
Het gemiddelde bedrag aan accijns op bier, wijn, tussenproducten en
overige alcoholhoudende dranken.
--
Accijns is een kostprijsverhogende belasting die de overheid heft op
bepaalde goederen, zoals alcoholhoudende dranken, tabaksproducten en
benzine. In veel gevallen gaat het om goederen waarvan de overheid het
gebruik probeert af te remmen omdat ze schadelijk zijn voor de gezondheid
of voor het milieu.
Accijns op tabaksproducten
Het gemiddelde bedrag aan accijns op sigaretten, sigaren en rooktabak.
--
Accijns is een kostprijsverhogende belasting die de overheid heft op
bepaalde goederen, zoals alcoholhoudende dranken, tabaksproducten en
benzine. In veel gevallen gaat het om goederen waarvan de overheid het
gebruik probeert af te remmen omdat ze schadelijk zijn voor de gezondheid
of voor het milieu.
Accijns op brandstoffen
Het gemiddelde bedrag aan accijns op benzine, dieselolie, LPG en
motorolie.
--
Accijns is een kostprijsverhogende belasting die de overheid heft op
bepaalde goederen, zoals alcoholhoudende dranken, tabaksproducten en
benzine. In veel gevallen gaat het om goederen waarvan de overheid het
gebruik probeert af te remmen omdat ze schadelijk zijn voor de gezondheid
of voor het milieu.
Milieubelasting
De tabel laat de gemiddelde bedragen aan milieubelasting op gas,
elektriciteit en leidingwater zien.
Totaal milieubelasting
Het gemiddelde bedrag aan milieubelasting op gas, elektriciteit en
leidingwater.
--
Een samenvatting van een aantal milieugerelateerde belastingen. Bij deze
tabel opgenomen zijn de betaalde energiebelasting, wat een heffing is op
aardgas, elektriciteit en andere verwarmingsbrandstoffen en de belasting
op de hoeveelheid leidingwater, al dan niet van drinkwaterkwaliteit, die
een waterleidingbedrijf of een afzonderlijke watervoorziening aan derden
ter beschikking stelt.
Milieubelasting op energie
Het gemiddelde bedrag aan milieubelasting op gas en elektriciteit.
--
Een samenvatting van een aantal milieugerelateerde belastingen. Bij deze
tabel opgenomen zijn de betaalde energiebelasting, wat een heffing is op
aardgas, elektriciteit en andere verwarmingsbrandstoffen en de belasting
op de hoeveelheid leidingwater, al dan niet van drinkwaterkwaliteit, die
een waterleidingbedrijf of een afzonderlijke watervoorziening aan derden
ter beschikking stelt.
Milieubelasting op water
Het gemiddelde bedrag aan milieubelasting op leidingwater.
--
Een samenvatting van een aantal milieugerelateerde belastingen. Bij deze
tabel opgenomen zijn de betaalde energiebelasting, wat een heffing is op
aardgas, elektriciteit en andere verwarmingsbrandstoffen en de belasting
op de hoeveelheid leidingwater, al dan niet van drinkwaterkwaliteit, die
een waterleidingbedrijf of een afzonderlijke watervoorziening aan derden
ter beschikking stelt.
Assurantiebelasting
Het gemiddelde bedrag aan assurantiebelasting.
--
De assurantiebelasting is een belasting op verzekeringen. Er wordt
belasting geheven over het bedrag dat moet worden betaald in verband met
de verzekering (dit zijn meestal de poliskosten en de premie).
Voor de volgende verzekeringen is geen assurantiebelasting verschuldigd:
-levensverzekeringen -ongevallen-, invaliditeits-, en
arbeidsongeschiktheidsverzekeringen
-ziekte- en ziektekostenverzekeringen -werkloosheidsverzekeringen
-verzekeringen van zeeschepen (behalve pleziervaartuigen) en
luchtvaartuigen die bedoeld zijn als openbaar vervoermiddel in het
internationale verkeer -transportverzekeringen -herverzekeringen
-exportkredietverzekeringen.
Premies voor deze verzekeringen zijn daarom niet in deze post opgenomen.
Motorrijtuigenbelasting
Het gemiddeld bedrag aan motorrijtuigenbelasting.
--
Motorrijtuigenbelasting, ook wel wegenbelasting genoemd, wordt betaald over het bezit van een voertuig (jonger dan 40 jaar). Het bedrag van de
belasting is afhankelijk van het soort voertuig, het gewicht, het soort
brandstof en de provincie waar men woont.
Belastingdruk
De belastingdruk is een percentage dat aangeeft hoeveel procent van
het bruto-inkomen, besteedbaar inkomen en bestedingen er wordt uitgegeven
aan indirecte belastingen.
Druk op bruto inkomen
Het totaal bedrag aan indirecte belastingen als percentage van het
bruto-inkomen.
Druk op besteedbaar inkomen
Het totaal bedrag aan indirecte belastingen als percentage van het
besteedbaar inkomen.
Druk op bestedingen
Het totaal bedrag aan indirecte belastingen als percentage van de
bestedingen.