Provincies; tarieven opcenten motorrijtuigenbelasting

Provincies; tarieven opcenten motorrijtuigenbelasting

Regio's Perioden Tarief opcenten motorrijtuigenbelasting (%)
Groningen (PV) 2024* 95,7
Fryslân (PV) 2024* 89,6
Drenthe (PV) 2024* 92,0
Overijssel (PV) 2024* 82,2
Flevoland (PV) 2024* 83,0
Gelderland (PV) 2024* 97,9
Utrecht (PV) 2024* 81,9
Noord-Holland (PV) 2024* 77,4
Zuid-Holland (PV) 2024* 98,7
Zeeland (PV) 2024* 84,4
Noord-Brabant (PV) 2024* 82,8
Limburg (PV) 2024* 83,1
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat de tarieven van de opcenten motorrijtuigenbelasting die door de provincies worden geheven. Houders van personenauto's en motorrijwielen betalen bovenop de motorrijtuigenbelasting een bedrag aan provinciale opcenten. De opcenten op de motorrijtuigenbelasting worden geïnd door de Belastingdienst, gelijk met de motorrijtuigenbelasting, en vervolgens aan de provincie overgemaakt. De gegevens in de tabel zijn afkomstig uit de begrotingen die de provincies voorafgaand aan het verslagjaar vaststellen.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2000

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn bij eerste publicatie voorlopig. Als er zich wijzigingen voordoen is dit het gevolg van het beschikbaar komen van nieuwe of geactualiseerde gegevens.

Wijzigingen per 13 december 2023:
Voorlopige cijfers over het jaar 2024 zijn toegevoegd.
De cijfers over het jaar 2023 zijn nu definitief.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe voorlopige cijfers worden uiterlijk in de maand januari in het begrotingsjaar geplaatst. De cijfers kunnen worden aangepast op grond van het beschikbaar komen van nieuw of geactualiseerd bronmateriaal. Over het algemeen zijn de aanpassingen gering van omvang. De aanpassingen worden doorgevoerd op het moment dat een nieuw jaar aan de reeks wordt toegevoegd.

Toelichting onderwerpen

Tarief opcenten motorrijtuigenbelasting
Opcenten motorrijtuigenbelasting is een provinciale belasting die wordt opgelegd aan de in de provincie wonende of gevestigde houders van personenauto's en motorrijwielen en aan degenen op wier naam een kenteken is gesteld (zoals erkende autohandelaren). De opcenten motorrijtuigenbelasting worden geheven over het tarief van de hoofdsom van de motorrijtuigenbelasting. Het is een percentage van de hoofdsom zoals die in 1995 opgelegd zou worden. De basis voor de opcentenheffing verandert dus niet als het tarief voor de hoofdsom wordt verhoogd of verlaagd. De omvang van de hoofdsom is wel afhankelijk van het gewicht van het voertuig (hoe zwaarder, hoe hoger de hoofdsom) en het type brandstofverbruik (benzine, diesel, gas).