Landbouw; gewassen, dieren en grondgebruik naar bedrijfstype, nationaal

Landbouw; gewassen, dieren en grondgebruik naar bedrijfstype, nationaal

Bedrijfstype Perioden Akkerbouw Oppervlakte Akkerbouwgroenten Kroten / rode bieten (are) Akkerbouw Aantal bedrijven Akkerbouwgroenten Kroten / rode bieten (aantal) Tuinbouw open grond Oppervlakte Fruit open grond Kleinfruit Rode bessen, frambozen, bramen (are) Tuinbouw open grond Oppervlakte Tuinbouwgroenten Sluitkool Rode kool (are) Tuinbouw open grond Aantal bedrijven Fruit open grond Kleinfruit Rode bessen, frambozen, bramen (aantal) Tuinbouw open grond Aantal bedrijven Tuinbouwgroenten Sluitkool Rode kool (aantal) Tuinbouw onder glas Oppervlakte Glasgroenten Paprika's Rode paprika (m2) Tuinbouw onder glas Aantal bedrijven Glasgroenten Paprika's Rode paprika (aantal)
Totaal alle bedrijfstype 2023 89.800 152 59.288 56.119 219 172 8.762.329 108
Totaal akkerbouwbedrijven 2023 55.492 71 38 7.172 11 28 0 0
Graan-, oliezaad- en eiwitgewasbedrijven 2023 0 0 0 0 0 0 0 0
Zetmeelaardappelbedrijven 2023 150 2 7 0 2 0 0 0
Akkerbouwgroentebedrijven 2023 49.871 48 0 2.352 0 9 0 0
Akkerbouwbedr. met vooral voedergewassen 2023 0 0 0 0 0 0 0 0
Overige akkerbouwbedrijven 2023 5.471 21 31 4.820 9 19 0 0
Totaal tuinbouwbedrijven 2023 2.921 26 3.448 27.021 32 76 8.761.934 102
Glasgroentebedrijven 2023 0 0 222 0 4 0 8.760.658 95
Snijbloemenbedrijven 2023 0 0 20 0 2 0 2 1
Pot- en perkplantenbedrijven 2023 0 0 0 0 0 0 0 0
Overige glastuinbouwbedrijven 2023 10 1 0 10 0 1 918 2
Opengrondsgroentenbedrijven 2023 1.409 11 1.517 20.361 8 54 100 1
Bloembollenbedrijven 2023 699 1 49 614 2 2 0 0
Paddenstoelbedrijven 2023 0 0 0 0 0 0 0 0
Boomkwekerijbedrijven 2023 0 0 119 0 2 0 0 0
Overige tuinbouwbedrijven 2023 803 13 1.521 6.036 14 19 256 3
Totaal blijvendeteeltbedrijven 2023 6 1 44.334 0 122 0 0 0
Wijngaardbedrijven 2023 0 0 0 0 0 0 0 0
Fruitbedrijven 2023 0 0 35.831 0 101 0 0 0
Overige blijvende teeltbedrijven 2023 6 1 8.503 0 21 0 0 0
Totaal graasdierbedrijven 2023 2.824 4 71 773 11 2 225 2
Melkveebedrijven 2023 2.824 4 53 511 4 1 225 2
Vleeskalverenbedrijven 2023 0 0 0 0 0 0 0 0
Overige rundveebedrijven 2023 0 0 17 0 6 0 0 0
Schapenbedrijven 2023 0 0 1 0 1 0 0 0
Geitenbedrijven 2023 0 0 0 262 0 1 0 0
Paard- en ponybedrijven 2023 0 0 0 0 0 0 0 0
Graasdierbedr. met vooral voedergewassen 2023 0 0 0 0 0 0 0 0
Overige graasdierbedrijven 2023 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal hokdierbedrijven 2023 833 2 250 2.182 2 5 0 0
Fokzeugenbedrijven 2023 0 0 3 144 1 1 0 0
Vleesvarkensbedrijven 2023 0 0 247 0 1 0 0 0
Overige varkensbedrijven 2023 1 1 0 340 0 2 0 0
Leghennenbedrijven tbv consumptie eieren 2023 0 0 0 0 0 0 0 0
Vleeskuikenbedrijven 2023 832 1 0 1.698 0 2 0 0
Overige pluimveebedrijven 2023 0 0 0 0 0 0 0 0
Overige hokdierbedrijven 2023 0 0 0 0 0 0 0 0
Gewascombinaties 2023 22.975 35 10.744 17.584 34 57 150 3
Totaal veeteeltcombinaties 2023 0 0 0 0 0 0 0 0
Veeteeltcombinatie, vooral graasdieren 2023 0 0 0 0 0 0 0 0
Veeteeltcombinatie, vooral hokdieren 2023 0 0 0 0 0 0 0 0
Gewas/veecombinaties 2023 4.749 13 403 1.387 7 4 20 1
Akkerbouw-graasdiercombinaties 2023 2.854 6 0 0 0 0 0 0
Overige gewas/veecombinaties 2023 1.895 7 403 1.387 7 4 20 1
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over grondgebruik, akkerbouw, tuinbouw, grasland, graasdieren en hokdieren, op nationaal niveau naar (hoofd)bedrijfstype. Voor alle onderwerpen wordt zowel het telgegeven (oppervlakte, aantal dieren), als het bijbehorend aantal bedrijven gepresenteerd.

De gegevens voor deze tabel komen uit de landbouwtelling. De landbouwtelling maakt deel uit van de gecombineerde opgave, die onder meer gebruikt wordt voor de uitvoering van het landbouwbeleid en handhaving van de Meststoffenwet.

De peildatum voor het aantal dieren is 1 april; de peildatum voor de gewassen is 15 mei.

In 2022 maken paarden, pony’s en ezels geen onderdeel uit van de Landbouwtelling. Dit heeft invloed op de bedrijfstypering en het totaal aantal landbouwbedrijven in de Landbouwtelling. Bedrijven met paarden en pony's die eerder ingedeeld werden bij 'paard -en ponybedrijven' worden in 2022, als er naast het houden van paarden en pony's ook nog landbouwactiviteiten zijn, ingedeeld bij een ander bedrijfstype. Dit heeft met name effect op graasdierbedrijven en 'akkerbouwbedrijven met vooral voedergewassen', hier treedt een duidelijke trendbreuk op.

Met ingang van 2020 geldt de SO2017, gebaseerd op de jaren 2015 tot en met 2019 (zie ook de toelichting bij SO: Standaard Opbrengst).

Met ingang van 2018 wordt het aantal vleeskalveren, vleesvarkens, kippen en kalkoenen bijgesteld bij tijdelijke leegstand op de peildatum. Voor de bijstelling wordt gebruik gemaakt van de opgave van voorgaand jaar.
De Landbouwtelling is een structuur enquête, daarin is een bijstelling bij tijdelijke leegstand o.a. van belang voor de bepaling van het bedrijfstype en de economische omvang van de bedrijven.
Bij de omvang van de veestapels is het aantal dieren op de peildatum van belang, daarom worden de dieraantallen in de veestapeltabellen niet bijgesteld bij tijdelijke leegstand.
Als gevolg hiervan kunnen er verschillen optreden tussen de dieraantallen in de Landbouwtellingstabellen en de veestapeltabellen (zie ‘koppeling naar relevante tabellen en artikelen’).

Met ingang van 2017 worden de dieraantallen in toenemende mate afgeleid uit I&R registers (Identificatie en Registratie van dieren), in plaats van d.m.v. directe uitvraag in de Gecombineerde Opgave. De I&R registers vallen onder verantwoordelijkheid van RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland). Sinds 2017 worden de rundvee aantallen afgeleid uit I&R-rund, en vanaf 2018 worden ook schapen, geiten en pluimvee afgeleid uit de betreffende I&R registers. De registratie van rundvee, schapen en geiten vindt rechtstreeks bij RVO plaats. Pluimvee gegevens worden ingewonnen via de aangewezen databank Koppel Informatiesysteem Pluimvee (KIP) van Avined. Avined is een brancheorganisatie voor de eier- en pluimveevleessector. Avined geeft de gegevens door aan de centrale database van RVO.nl. Door de overgang naar het gebruik van I&R registers treedt er voor schapen en geiten vanaf 2018 een wijziging in de indeling op.

Met ingang van 2016 wordt voor de afbakening van de Landbouwtelling gebruik gemaakt van informatie uit het Handelsregister. Inschrijving in het Handelsregister met een agrarische SBI (Standaard BedrijfsIndeling) is leidend bij de bepaling of er sprake is van een landbouwbedrijf. Met deze afbakening wordt zo nauw mogelijk aangesloten bij de statistische verordeningen van Eurostat en de (Nederlandse) implementatie van het begrip 'actieve landbouwer' uit het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB).

De afbakening van de Landbouwtelling op basis van informatie uit het Handelsregister heeft vooral invloed op het aantal bedrijven, hier treedt een duidelijke trendbreuk op. De invloed op arealen (behalve bij niet-cultuurgrond en natuurlijk grasland) en de dieraantallen (behalve bij schapen, en paarden en pony's) zijn beperkt. Dit heeft met name te maken met het soort bedrijven dat bij de nieuwe afbakening wordt uitgesloten (zoals maneges, kinderboerderijen en natuurbeheer organisaties).

Met ingang van 2010 wordt een nieuwe norm voor de economische omvang van bedrijven en een nieuwe bedrijfstypering gehanteerd. Tot en met 2009 werd de economische omvang van agrarische bedrijven uitgedrukt in NGE (Nederlandse Grootte-Eenheid). Met ingang van 2010 is dit vervangen door SO (Standaard Opbrengst). Hierdoor wijzigt de ondergrens voor opname van bedrijven in de publicatie van de Landbouwtelling van 3 nge in 3000 euro SO.
Voor vergelijkbaarheid in de tijd zijn de gegevens van 2000 tot en met 2009 herberekend op basis van SO-normen en -indelingen. SO-normen worden om de drie jaar geactualiseerd. De meest recente actualisatie vond plaats in 2016; bij de herberekening zijn de SO-normen uit 2010 gehanteerd.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2000

Status van de cijfers: De cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 29 maart 2024: de definitieve cijfers van 2023 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Volgens de reguliere planning verschijnen in november de voorlopige cijfers en in maart van het jaar daarna volgen de definitieve cijfers.

Toelichting onderwerpen

Akkerbouw
Akkerbouw is teelt in de volle grond, veelal voor industriële verwerking.
Oppervlakte
Akkerbouwgroenten
Akkerbouwgroenten zijn groenten die worden geteeld in de open grond, in vruchtwisseling met andere akkerbouwgewassen. Ze zijn meestal bestemd voor industriële verwerking.
_
Vruchtwisseling is het op een perceel na elkaar telen van verschillende gewassen om bodemziekten te voorkomen.
Kroten / rode bieten
Aantal bedrijven
Let op:
De som van onderliggende delen kan groter zijn dan het totaal voor de hele groep, omdat bij een bedrijf meerdere activiteiten (houden van dieren, teelt van gewassen) kunnen voorkomen (zo’n bedrijf telt mee voor iedere afzonderlijke activiteit, maar slechts eenmaal in het totaal).
Akkerbouwgroenten
Akkerbouwgroenten zijn groenten die worden geteeld in de open grond, in vruchtwisseling met andere akkerbouwgewassen. Ze zijn meestal bestemd voor industriële verwerking.
_
Vruchtwisseling is het op een perceel na elkaar telen van verschillende gewassen om bodemziekten te voorkomen.
Kroten / rode bieten
Tuinbouw open grond
Tuinbouw open grond is teelt in de volle grond, veelal direct voor de markt.
Oppervlakte
Fruit open grond
Kleinfruit
Rode bessen, frambozen, bramen
Tuinbouwgroenten
Tuinbouwgroenten zijn groenten die worden geteeld in de open grond, in vruchtwisseling met andere tuinbouwgewassen. Ze zijn meestal direct bestemd voor de markt.
_
Vruchtwisseling is het op een perceel na elkaar telen van verschillende gewassen om bodemziekten te voorkomen.
Sluitkool
Kool die een gesloten krop vormt, zoals rode kool, savooiekool, witte kool en spitskool.
Rode kool
Aantal bedrijven
Let op:
De som van onderliggende delen kan groter zijn dan het totaal voor de hele groep, omdat bij een bedrijf meerdere activiteiten (houden van dieren, teelt van gewassen) kunnen voorkomen (zo’n bedrijf telt mee voor iedere afzonderlijke activiteit, maar slechts eenmaal in het totaal).
Fruit open grond
Kleinfruit
Rode bessen, frambozen, bramen
Tuinbouwgroenten
Tuinbouwgroenten zijn groenten die worden geteeld in de open grond, in vruchtwisseling met andere tuinbouwgewassen. Ze zijn meestal direct bestemd voor de markt.
_
Vruchtwisseling is het op een perceel na elkaar telen van verschillende gewassen om bodemziekten te voorkomen.
Sluitkool
Kool die een gesloten krop vormt, zoals rode kool, savooiekool, witte kool en spitskool.
Rode kool
Tuinbouw onder glas
Tuinbouw onder glas is teelt in kassen, bedekt met glas of plastic, of in betreedbare plastic tunnels.
Oppervlakte
Glasgroenten
Paprika's
Rode paprika
Aantal bedrijven
Let op:
De som van onderliggende delen kan groter zijn dan het totaal voor de hele groep, omdat bij een bedrijf meerdere activiteiten (houden van dieren, teelt van gewassen) kunnen voorkomen (zo’n bedrijf telt mee voor iedere afzonderlijke activiteit, maar slechts eenmaal in het totaal).
Glasgroenten
Paprika's
Rode paprika