Landbouw; gewassen, dieren en grondgebruik naar bedrijfstype, nationaal

Landbouw; gewassen, dieren en grondgebruik naar bedrijfstype, nationaal

Bedrijfstype Perioden Akkerbouw Oppervlakte Akkerbouwgroenten Kroten / rode bieten (are) Akkerbouw Aantal bedrijven Akkerbouwgroenten Kroten / rode bieten (aantal) Tuinbouw open grond Oppervlakte Fruit open grond Kleinfruit Rode bessen, frambozen, bramen (are) Tuinbouw open grond Oppervlakte Tuinbouwgroenten Sluitkool Rode kool (are) Tuinbouw open grond Aantal bedrijven Fruit open grond Kleinfruit Rode bessen, frambozen, bramen (aantal) Tuinbouw open grond Aantal bedrijven Tuinbouwgroenten Sluitkool Rode kool (aantal) Tuinbouw onder glas Oppervlakte Glasgroenten Paprika's Rode paprika (m2) Tuinbouw onder glas Aantal bedrijven Glasgroenten Paprika's Rode paprika (aantal)
Totaal alle bedrijfstype 2022 81.405 129 60.441 58.536 195 190 9.350.043 122
Totaal akkerbouwbedrijven 2022 45.880 58 12 6.177 1 28 0 0
Graan-, oliezaad- en eiwitgewasbedrijven 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
Zetmeelaardappelbedrijven 2022 593 1 12 0 1 0 0 0
Akkerbouwgroentebedrijven 2022 40.052 43 0 406 0 5 0 0
Akkerbouwbedr. met vooral voedergewassen 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
Overige akkerbouwbedrijven 2022 5.235 14 0 5.771 0 23 0 0
Totaal tuinbouwbedrijven 2022 2.197 22 3.515 31.612 20 88 9.349.868 119
Glasgroentebedrijven 2022 219 2 105 0 1 0 9.343.496 110
Snijbloemenbedrijven 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
Pot- en perkplantenbedrijven 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
Overige glastuinbouwbedrijven 2022 23 1 0 0 0 0 5.880 3
Opengrondsgroentenbedrijven 2022 1.137 8 925 23.785 4 68 0 0
Bloembollenbedrijven 2022 529 1 10 444 1 1 0 0
Paddenstoelbedrijven 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
Boomkwekerijbedrijven 2022 0 0 7 0 1 0 0 0
Overige tuinbouwbedrijven 2022 289 10 2.468 7.383 13 19 492 6
Totaal blijvendeteeltbedrijven 2022 0 0 44.094 0 119 0 0 0
Wijngaardbedrijven 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
Fruitbedrijven 2022 0 0 42.205 0 107 0 0 0
Overige blijvende teeltbedrijven 2022 0 0 1.889 0 12 0 0 0
Totaal graasdierbedrijven 2022 1.722 6 23 1.295 5 6 150 2
Melkveebedrijven 2022 1.518 4 9 1.090 1 5 150 2
Vleeskalverenbedrijven 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
Overige rundveebedrijven 2022 2 1 14 0 4 0 0 0
Schapenbedrijven 2022 202 1 0 0 0 0 0 0
Geitenbedrijven 2022 0 0 0 205 0 1 0 0
Paard- en ponybedrijven 2022 . . . . . . . .
Graasdierbedr. met vooral voedergewassen 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
Overige graasdierbedrijven 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal hokdierbedrijven 2022 658 1 3 928 1 1 0 0
Fokzeugenbedrijven 2022 0 0 3 0 1 0 0 0
Vleesvarkensbedrijven 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
Overige varkensbedrijven 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
Leghennenbedrijven tbv consumptie eieren 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
Vleeskuikenbedrijven 2022 658 1 0 928 0 1 0 0
Overige pluimveebedrijven 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
Overige hokdierbedrijven 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
Gewascombinaties 2022 26.630 33 9.473 17.362 41 62 25 1
Totaal veeteeltcombinaties 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
Veeteeltcombinatie, vooral graasdieren 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
Veeteeltcombinatie, vooral hokdieren 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
Gewas/veecombinaties 2022 4.318 9 3.321 1.162 8 5 0 0
Akkerbouw-graasdiercombinaties 2022 3.075 4 0 32 0 1 0 0
Overige gewas/veecombinaties 2022 1.243 5 3.321 1.130 8 4 0 0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over grondgebruik, akkerbouw, tuinbouw, grasland, graasdieren en hokdieren, op nationaal niveau naar (hoofd)bedrijfstype. Voor alle onderwerpen wordt zowel het telgegeven (oppervlakte, aantal dieren), als het bijbehorend aantal bedrijven gepresenteerd.

De gegevens voor deze tabel komen uit de landbouwtelling. De landbouwtelling maakt deel uit van de gecombineerde opgave, die onder meer gebruikt wordt voor de uitvoering van het landbouwbeleid en handhaving van de Meststoffenwet.

De peildatum voor het aantal dieren is 1 april; de peildatum voor de gewassen is 15 mei.

In 2022 maken paarden, pony’s en ezels geen onderdeel uit van de Landbouwtelling. Dit heeft invloed op de bedrijfstypering en het totaal aantal landbouwbedrijven in de Landbouwtelling. Bedrijven met paarden en pony's die eerder ingedeeld werden bij 'paard -en ponybedrijven' worden in 2022, als er naast het houden van paarden en pony's ook nog landbouwactiviteiten zijn, ingedeeld bij een ander bedrijfstype. Dit heeft met name effect op graasdierbedrijven en 'akkerbouwbedrijven met vooral voedergewassen', hier treedt een duidelijke trendbreuk op.

Met ingang van 2020 geldt de SO2017, gebaseerd op de jaren 2015 tot en met 2019 (zie ook de toelichting bij SO: Standaard Opbrengst).

Met ingang van 2018 wordt het aantal vleeskalveren, vleesvarkens, kippen en kalkoenen bijgesteld bij tijdelijke leegstand op de peildatum. Voor de bijstelling wordt gebruik gemaakt van de opgave van voorgaand jaar.
De Landbouwtelling is een structuur enquête, daarin is een bijstelling bij tijdelijke leegstand o.a. van belang voor de bepaling van het bedrijfstype en de economische omvang van de bedrijven.
Bij de omvang van de veestapels is het aantal dieren op de peildatum van belang, daarom worden de dieraantallen in de veestapeltabellen niet bijgesteld bij tijdelijke leegstand.
Als gevolg hiervan kunnen er verschillen optreden tussen de dieraantallen in de Landbouwtellingstabellen en de veestapeltabellen (zie ‘koppeling naar relevante tabellen en artikelen’).

Met ingang van 2017 worden de dieraantallen in toenemende mate afgeleid uit I&R registers (Identificatie en Registratie van dieren), in plaats van d.m.v. directe uitvraag in de Gecombineerde Opgave. De I&R registers vallen onder verantwoordelijkheid van RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland). Sinds 2017 worden de rundvee aantallen afgeleid uit I&R-rund, en vanaf 2018 worden ook schapen, geiten en pluimvee afgeleid uit de betreffende I&R registers. De registratie van rundvee, schapen en geiten vindt rechtstreeks bij RVO plaats. Pluimvee gegevens worden ingewonnen via de aangewezen databank Koppel Informatiesysteem Pluimvee (KIP) van Avined. Avined is een brancheorganisatie voor de eier- en pluimveevleessector. Avined geeft de gegevens door aan de centrale database van RVO.nl. Door de overgang naar het gebruik van I&R registers treedt er voor schapen en geiten vanaf 2018 een wijziging in de indeling op.

Met ingang van 2016 wordt voor de afbakening van de Landbouwtelling gebruik gemaakt van informatie uit het Handelsregister. Inschrijving in het Handelsregister met een agrarische SBI (Standaard BedrijfsIndeling) is leidend bij de bepaling of er sprake is van een landbouwbedrijf. Met deze afbakening wordt zo nauw mogelijk aangesloten bij de statistische verordeningen van Eurostat en de (Nederlandse) implementatie van het begrip 'actieve landbouwer' uit het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB).

De afbakening van de Landbouwtelling op basis van informatie uit het Handelsregister heeft vooral invloed op het aantal bedrijven, hier treedt een duidelijke trendbreuk op. De invloed op arealen (behalve bij niet-cultuurgrond en natuurlijk grasland) en de dieraantallen (behalve bij schapen, en paarden en pony's) zijn beperkt. Dit heeft met name te maken met het soort bedrijven dat bij de nieuwe afbakening wordt uitgesloten (zoals maneges, kinderboerderijen en natuurbeheer organisaties).

Met ingang van 2010 wordt een nieuwe norm voor de economische omvang van bedrijven en een nieuwe bedrijfstypering gehanteerd. Tot en met 2009 werd de economische omvang van agrarische bedrijven uitgedrukt in NGE (Nederlandse Grootte-Eenheid). Met ingang van 2010 is dit vervangen door SO (Standaard Opbrengst). Hierdoor wijzigt de ondergrens voor opname van bedrijven in de publicatie van de Landbouwtelling van 3 nge in 3000 euro SO.
Voor vergelijkbaarheid in de tijd zijn de gegevens van 2000 tot en met 2009 herberekend op basis van SO-normen en -indelingen. SO-normen worden om de drie jaar geactualiseerd. De meest recente actualisatie vond plaats in 2016; bij de herberekening zijn de SO-normen uit 2010 gehanteerd.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2000

Status van de cijfers: de cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 17 maart 2023: de definitieve cijfers van 2022 zijn toegevoegd. Daarnaast is de structuur van de tabel gewijzigd omdat er nieuwe categorieën voor zaaiuien zijn toegevoegd (gele – en rode zaaiuien).

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Volgens de reguliere planning verschijnen in november de voorlopige cijfers en in maart van het jaar daarna volgen de definitieve cijfers.

Toelichting onderwerpen

Akkerbouw
Akkerbouw is teelt in de volle grond, veelal voor industriële verwerking.
Oppervlakte
Akkerbouwgroenten
Akkerbouwgroenten zijn groenten die worden geteeld in de open grond, in vruchtwisseling met andere akkerbouwgewassen. Ze zijn meestal bestemd voor industriële verwerking.
_
Vruchtwisseling is het op een perceel na elkaar telen van verschillende gewassen om bodemziekten te voorkomen.
Kroten / rode bieten
Aantal bedrijven
Let op:
De som van onderliggende delen kan groter zijn dan het totaal voor de hele groep, omdat bij een bedrijf meerdere activiteiten (houden van dieren, teelt van gewassen) kunnen voorkomen (zo’n bedrijf telt mee voor iedere afzonderlijke activiteit, maar slechts eenmaal in het totaal).
Akkerbouwgroenten
Akkerbouwgroenten zijn groenten die worden geteeld in de open grond, in vruchtwisseling met andere akkerbouwgewassen. Ze zijn meestal bestemd voor industriële verwerking.
_
Vruchtwisseling is het op een perceel na elkaar telen van verschillende gewassen om bodemziekten te voorkomen.
Kroten / rode bieten
Tuinbouw open grond
Tuinbouw open grond is teelt in de volle grond, veelal direct voor de markt.
Oppervlakte
Fruit open grond
Kleinfruit
Rode bessen, frambozen, bramen
Tuinbouwgroenten
Tuinbouwgroenten zijn groenten die worden geteeld in de open grond, in vruchtwisseling met andere tuinbouwgewassen. Ze zijn meestal direct bestemd voor de markt.
_
Vruchtwisseling is het op een perceel na elkaar telen van verschillende gewassen om bodemziekten te voorkomen.
Sluitkool
Kool die een gesloten krop vormt, zoals rode kool, savooiekool, witte kool en spitskool.
Rode kool
Aantal bedrijven
Let op:
De som van onderliggende delen kan groter zijn dan het totaal voor de hele groep, omdat bij een bedrijf meerdere activiteiten (houden van dieren, teelt van gewassen) kunnen voorkomen (zo’n bedrijf telt mee voor iedere afzonderlijke activiteit, maar slechts eenmaal in het totaal).
Fruit open grond
Kleinfruit
Rode bessen, frambozen, bramen
Tuinbouwgroenten
Tuinbouwgroenten zijn groenten die worden geteeld in de open grond, in vruchtwisseling met andere tuinbouwgewassen. Ze zijn meestal direct bestemd voor de markt.
_
Vruchtwisseling is het op een perceel na elkaar telen van verschillende gewassen om bodemziekten te voorkomen.
Sluitkool
Kool die een gesloten krop vormt, zoals rode kool, savooiekool, witte kool en spitskool.
Rode kool
Tuinbouw onder glas
Tuinbouw onder glas is teelt in kassen, bedekt met glas of plastic, of in betreedbare plastic tunnels.
Oppervlakte
Glasgroenten
Paprika's
Rode paprika
Aantal bedrijven
Let op:
De som van onderliggende delen kan groter zijn dan het totaal voor de hele groep, omdat bij een bedrijf meerdere activiteiten (houden van dieren, teelt van gewassen) kunnen voorkomen (zo’n bedrijf telt mee voor iedere afzonderlijke activiteit, maar slechts eenmaal in het totaal).
Glasgroenten
Paprika's
Rode paprika