Landbouw; gewassen, dieren en grondgebruik naar regio

Landbouw; gewassen, dieren en grondgebruik naar regio

Regio's Perioden Akkerbouw Oppervlakte Akkerbouwgroenten Erwten (groen te oogsten) (are) Akkerbouw Oppervlakte Akkerbouwgroenten Tuinbonen (groen te oogsten) (are) Akkerbouw Oppervlakte Peulvruchten Tuinbonen (droog te oogsten) (are) Akkerbouw Aantal bedrijven Akkerbouwgroenten Erwten (groen te oogsten) (aantal) Akkerbouw Aantal bedrijven Akkerbouwgroenten Tuinbonen (groen te oogsten) (aantal) Akkerbouw Aantal bedrijven Peulvruchten Tuinbonen (droog te oogsten) (aantal) Tuinbouw overig Oppervlakte, hoeveelheid Paddenstoelenteelt Champignons Champignons handmatig geoogst (m2) Tuinbouw overig Oppervlakte, hoeveelheid Paddenstoelenteelt Champignons Champignons machinaal geoogst (m2) Tuinbouw overig Aantal bedrijven Paddenstoelenteelt Champignons Champignons handmatig geoogst (aantal) Tuinbouw overig Aantal bedrijven Paddenstoelenteelt Champignons Champignons machinaal geoogst (aantal)
Nederland 2023 621.428 63.863 14.803 877 178 43 290.220 454.604 66 19
Noord-Nederland (LD) 2023 125.696 4.264 3.984 143 14 7 14.150 0 3 0
Oost-Nederland (LD) 2023 126.134 8.684 3.612 171 24 10 77.734 85.676 20 4
West-Nederland (LD) 2023 141.281 17.857 5.396 209 36 17 12.722 0 3 0
Zuid-Nederland (LD) 2023 228.317 33.058 1.811 354 104 9 185.614 368.928 40 15
Groningen (PV) 2023 86.025 2.096 257 90 7 2 4.725 0 1 0
Fryslân (PV) 2023 20.065 385 1.609 25 2 3 0 0 0 0
Drenthe (PV) 2023 19.606 1.783 2.118 28 5 2 9.425 0 2 0
Overijssel (PV) 2023 4.371 616 340 13 8 1 0 0 0 0
Flevoland (PV) 2023 106.559 5.637 1.780 116 7 4 0 0 0 0
Gelderland (PV) 2023 15.204 2.431 1.492 42 9 5 77.734 85.676 20 4
Utrecht (PV) 2023 983 18 0 7 3 0 0 0 0 0
Noord-Holland (PV) 2023 6.072 2.062 227 16 4 1 4.242 0 2 0
Zuid-Holland (PV) 2023 92.031 11.282 1.060 128 22 3 0 0 0 0
Zeeland (PV) 2023 42.195 4.495 4.109 58 7 13 8.480 0 1 0
Noord-Brabant (PV) 2023 136.765 24.507 1.235 219 78 6 135.536 158.400 30 7
Limburg (PV) 2023 91.552 8.551 576 135 26 3 50.078 210.528 10 8
Bouwhoek en Hogeland (LG) 2023 31.004 1.859 774 36 4 2 0 0 0 0
Veenkoloniën en Oldambt (LG) 2023 81.525 1.834 2.375 87 9 4 0 0 0 0
Noordelijk Weidegebied (LG) 2023 10.555 0 835 16 0 1 4.725 0 1 0
Oostelijk Veehouderijgebied (LG) 2023 14.308 3.541 586 39 15 3 9.425 0 2 0
Centraal Veehouderijgebied (LG) 2023 3.873 1 0 13 1 0 0 0 0 0
IJsselmeerpolders (LG) 2023 108.953 5.637 1.780 119 7 4 4.092 0 1 0
Westelijk Holland (LG) 2023 4.001 1.269 348 13 8 2 150 0 1 0
Waterland en Droogmakerijen (LG) 2023 639 2.048 0 3 2 0 0 0 0 0
Hollands/Utrechts Weidegebied (LG) 2023 2.186 10 0 6 2 0 0 0 0 0
Rivierengebied (LG) 2023 4.269 338 1.246 11 10 3 77.734 85.676 20 4
Zuidwestelijk Akkerbouwgebied (LG) 2023 157.303 20.656 5.072 217 33 16 21.480 0 3 0
Zuidwest-Brabant (LG) 2023 16.063 6.713 0 28 26 0 20.354 0 2 0
Zuidelijk Veehouderijgebied (LG) 2023 178.845 19.916 1.436 277 59 7 152.195 368.928 35 15
Zuid-Limburg (LG) 2023 7.904 41 351 12 2 1 65 0 1 0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens op regioniveau over grondgebruik, akkerbouw, tuinbouw, grasland, graasdieren en hokdieren.
Voor alle onderwerpen wordt zowel het telgegeven (oppervlakte, aantal dieren), als het bijbehorend aantal bedrijven gepresenteerd.

De gegevens voor deze tabel komen uit de landbouwtelling. De landbouwtelling maakt deel uit van de gecombineerde opgave, die onder meer gebruikt wordt voor de uitvoering van het landbouwbeleid en handhaving van de Meststoffenwet.

De regionale indeling van de Landbouwtelling is gebaseerd op het hoofdvestigingsadres. Hierdoor kan de regio, waaraan de landbouwactiviteiten (houden van dieren, teelt van gewassen) worden toegerekend, afwijken van de plaats waar deze activiteiten daadwerkelijk plaatsvinden.

De peildatum voor het aantal dieren is 1 april; de peildatum voor de gewassen is 15 mei.

In 2022 maken paarden, pony’s en ezels geen onderdeel uit van de Landbouwtelling. Dit heeft invloed op de bedrijfstypering en het totaal aantal landbouwbedrijven in de Landbouwtelling. Bedrijven met paarden en pony's die eerder ingedeeld werden bij 'paard -en ponybedrijven' worden in 2022, als er naast het houden van paarden en pony's ook nog landbouwactiviteiten zijn, ingedeeld bij een ander bedrijfstype. Dit heeft met name effect op graasdierbedrijven en 'akkerbouwbedrijven met vooral voedergewassen', hier treedt een duidelijke trendbreuk op.

Met ingang van 2018 wordt het aantal vleeskalveren, vleesvarkens, kippen en kalkoenen bijgesteld bij tijdelijke leegstand op de peildatum. Voor de bijstelling wordt gebruik gemaakt van de opgave van voorgaand jaar.

De Landbouwtelling is een structuur enquête, daarin is een bijstelling bij tijdelijke leegstand o.a. van belang voor de bepaling van het bedrijfstype en de economische omvang van de bedrijven.
Bij de omvang van de veestapels is het aantal dieren op de peildatum van belang, daarom worden de dieraantallen in de veestapeltabellen niet bijgesteld bij tijdelijke leegstand.
Als gevolg hiervan kunnen er verschillen optreden tussen de dieraantallen in de Landbouwtellingstabellen en de veestapeltabellen (zie ‘koppeling naar relevante tabellen en artikelen’).

Met ingang van 2017 worden de dieraantallen in toenemende mate afgeleid uit I&R registers (Identificatie en Registratie van dieren), in plaats van d.m.v. directe uitvraag in de Gecombineerde Opgave. De I&R registers vallen onder verantwoordelijkheid van RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland). Sinds 2017 worden de rundvee aantallen afgeleid uit I&R-rund, en vanaf 2018 worden ook schapen, geiten en pluimvee afgeleid uit de betreffende I&R registers. De registratie van rundvee, schapen en geiten vindt rechtstreeks bij RVO plaats. Pluimvee gegevens worden ingewonnen via de aangewezen databank Koppel Informatiesysteem Pluimvee (KIP) van Avined. Avined is een brancheorganisatie voor de eier- en pluimveevleessector. Avined geeft de gegevens door aan de centrale database van RVO.nl. Door de overgang naar het gebruik van I&R registers treedt er voor schapen en geiten vanaf 2018 een wijziging in de indeling op.

Met ingang van 2016 wordt voor de afbakening van de Landbouwtelling gebruik gemaakt van informatie uit het Handelsregister. Inschrijving in het Handelsregister met een agrarische SBI (Standaard BedrijfsIndeling) is leidend bij de bepaling of er sprake is van een landbouwbedrijf. Met deze afbakening wordt zo nauw mogelijk aangesloten bij de statistische verordeningen van Eurostat en de (Nederlandse) implementatie van het begrip ‘actieve landbouwer’ uit het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB).
De afbakening van de Landbouwtelling op basis van informatie uit het Handelsregister heeft vooral invloed op het aantal bedrijven, hier treedt een duidelijke trendbreuk op. De invloed op arealen (behalve bij niet-cultuurgrond en natuurlijk grasland) en de dieraantallen (behalve bij schapen, en paarden en pony’s) zijn beperkt. Dit heeft met name te maken met het soort bedrijven dat bij de nieuwe afbakening wordt uitgesloten (zoals maneges, kinderboerderijen en natuurbeheer organisaties).

Met ingang van 2011 zijn er wijzigingen doorgevoerd in de geografische toedeling van bedrijven met hoofdvestiging in het buitenland. Dit kan met name in de grensgebieden invloed hebben op de regionale cijfers.

Met ingang van 2010 wordt een nieuwe norm voor de economische omvang van bedrijven en een nieuwe bedrijfstypering gehanteerd. Tot en met 2009 werd de economische omvang van agrarische bedrijven uitgedrukt in NGE (Nederlandse Grootte-Eenheid). Met ingang van 2010 is dit vervangen door SO (Standaard Opbrengst). Hierdoor wijzigt de ondergrens voor opname van bedrijven in de publicatie van de Landbouwtelling van 3 nge in 3000 euro SO.
Voor vergelijkbaarheid in de tijd zijn de gegevens van 2000 tot en met 2009 herberekend op basis van SO-normen en -indelingen. SO-normen worden om de drie jaar geactualiseerd. De meest recente actualisatie vond plaats in 2016; bij de herberekening zijn de SO-normen uit 2010 gehanteerd.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2000

Status van de cijfers: De cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 29 maart 2024: de definitieve cijfers van 2023 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Volgens planning verschijnen eind juni de eerste voorlopige cijfers ('snelle cijfers'). Op dat moment zijn nog niet alle opgaven binnen en/of volledig verwerkt, en hebben alleen de belangrijkste plausibiliteitscontroles plaatsgevonden. Voor non-respons is bijgeschat op basis van de opgave van vorig jaar.
In september wordt de gegevensverzameling afgesloten, dan wordt opnieuw bijgeschat en vinden verdere analyses en plausibiliteitscontroles plaats.
Eind september en in november worden bijgestelde voorlopige cijfers gepubliceerd en in maart van het jaar daarna volgen de definitieve cijfers.

Toelichting onderwerpen

Akkerbouw
Akkerbouw is teelt in de volle grond, veelal voor industriële verwerking.
Oppervlakte
Akkerbouwgroenten
Akkerbouwgroenten zijn groenten die worden geteeld in de open grond, in vruchtwisseling met andere akkerbouwgewassen. Ze zijn meestal bestemd voor industriële verwerking.
_
Vruchtwisseling is het op een perceel na elkaar telen van verschillende gewassen om bodemziekten te voorkomen.
Erwten (groen te oogsten)
Tuinbonen (groen te oogsten)
Tot en met 2001 inclusief tuinbonen (droog te oogsten).
Peulvruchten
Peulvruchten zijn planten waaraan de eetbare zaden in peulen groeien.
Tuinbonen (droog te oogsten)
Aantal bedrijven
Let op:
De som van onderliggende delen kan groter zijn dan het totaal voor de hele groep, omdat bij een bedrijf meerdere activiteiten (houden van dieren, teelt van gewassen) kunnen voorkomen (zo’n bedrijf telt mee voor iedere afzonderlijke activiteit, maar slechts eenmaal in het totaal).
Akkerbouwgroenten
Akkerbouwgroenten zijn groenten die worden geteeld in de open grond, in vruchtwisseling met andere akkerbouwgewassen. Ze zijn meestal bestemd voor industriële verwerking.
_
Vruchtwisseling is het op een perceel na elkaar telen van verschillende gewassen om bodemziekten te voorkomen.
Erwten (groen te oogsten)
Tuinbonen (groen te oogsten)
Tot en met 2001 inclusief tuinbonen (droog te oogsten).
Peulvruchten
Peulvruchten zijn planten waaraan de eetbare zaden in peulen groeien.
Tuinbonen (droog te oogsten)
Tuinbouw overig
Tuinbouw overig omvat de teelten waarvoor geen grond wordt gebruikt (paddenstoelenteelt, bollenbroei, witloftrek).
Oppervlakte, hoeveelheid
Paddenstoelenteelt
Champignons
Gegeven is de oppervlakte van de geoogste cellen (= oppervlakte van de cellen na aftrek van de paden, vermenigvuldigd met het aantal lagen van de teeltbakken).
Champignons handmatig geoogst
Champignons machinaal geoogst
Aantal bedrijven
Let op:
De som van onderliggende delen kan groter zijn dan het totaal voor de hele groep, omdat bij een bedrijf meerdere activiteiten (houden van dieren, teelt van gewassen) kunnen voorkomen (zo’n bedrijf telt mee voor iedere afzonderlijke activiteit, maar slechts eenmaal in het totaal).
Paddenstoelenteelt
Champignons
Champignons handmatig geoogst
Champignons machinaal geoogst