Afvalwaterzuivering bij bedrijven; afvoer zuiveringsslib, 1993-2009

Afvalwaterzuivering bij bedrijven; afvoer zuiveringsslib, 1993-2009

Kenmerken Perioden Hoeveelheden slib naar bestemming Totaal hoeveelheid slib afgevoerd (1 000 kg) Hoeveelheden slib naar bestemming Landbouw/bodem (1 000 kg) Hoeveelheden slib naar bestemming Diervoeders/destructiebedrijven (1 000 kg) Hoeveelheden slib naar bestemming Composteren (1 000 kg) Hoeveelheden slib naar bestemming Storten (1 000 kg) Hoeveelheden slib naar bestemming Verbranden (1 000 kg) Hoeveelheden slib naar bestemming Overige bestemmingen (1 000 kg) Hoeveelheden droge stof naar bestemming Totaal droge stof afgevoerd (1 000 kg) Hoeveelheden droge stof naar bestemming Landbouw/bodem (1 000 kg) Hoeveelheden droge stof naar bestemming Diervoeders/destructiebedrijven (1 000 kg) Hoeveelheden droge stof naar bestemming Composteren (1 000 kg) Hoeveelheden droge stof naar bestemming Storten (1 000 kg) Hoeveelheden droge stof naar bestemming Verbranden (1 000 kg) Hoeveelheden droge stof naar bestemming Overige bestemmingen (1 000 kg)
Totaal 2009 1.046.138 186.467 37.144 67.421 122.112 185.638 447.356 169.386 17.182 5.198 9.557 21.777 28.382 87.289
C Industrie 2009 941.164 186.308 37.144 64.996 97.362 176.153 379.201 129.611 17.135 5.198 9.032 10.655 26.601 60.991
G-U Dienstverlening 2009 15.906 - - - 2.391 2.792 10.723 3.524 - - - 157 708 2.660
Mechanische installaties 2009 6.282 - - - 1.383 1.737 3.163 1.898 - - - 646 803 450
Fysisch/chemische installaties 2009 270.427 9.723 - - 94.549 42.600 123.556 46.706 1.081 - - 14.836 7.220 23.569
Biologische installaties 2009 645.180 165.505 37.144 67.221 10.747 88.588 275.975 88.198 14.697 5.198 9.467 1.997 7.686 49.153
Combinatie biologisch-fysisch/chemisch 2009 124.249 11.240 - 200 15.434 52.713 44.663 32.584 1.405 - 90 4.298 12.674 14.117
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Het CBS verzamelt, binnen het kader van de milieustatistieken, gegevens over de zuivering van stedelijk afvalwater en over de particuliere zuivering van afvalwater van voornamelijk industriële oorsprong.
Stedelijke ofwel openbare afvalwaterzuivering betreft het zuiveren van afvalwater dat door huishoudens en bedrijven op het riool wordt geloosd. Bij particuliere afvalwaterzuivering gaat het om bedrijven en instellingen die over een eigen zuiveringsinstallatie beschikken. In de zuiveringsinstallaties worden uit het aangevoerde afvalwater (influent) de verontreinigingen verwijderd door middel van mechanische, biologische en/of fysisch-chemische zuiveringstechnieken. Het gezuiverde afvalwater (effluent) wordt op het oppervlaktewater geloosd. Bij de afvalwaterzuivering ontstaat een restproduct, het zuiveringsslib. In zuiveringsslib afkomstig van biologische installaties kunnen de organische stoffen nog verder worden afgebroken (slibgisting). Bij dit proces komt biogas vrij, dat kan worden gebruikt voor energieopwekking. Het zuiveringsslib wordt daarna eventueel ontdaan van het overtollige water (ontwatering). Daarna kan het slib, afhankelijk van de kwaliteit, worden hergebruikt (voor bijvoorbeeld compostbereiding) of wordt het uiteindelijk gestort of verbrand.

Deze tabel bevat een deel van de uitkomsten van de jaarlijkse enquête Afvalwaterzuiveringsslib van bedrijven en instellingen: de hoeveelheden en bestemming van het vrijkomende zuiveringsslib van particuliere bedrijven met een eigen afvalwaterzuiveringsinstallatie. Alle gegevens zijn uitgesplitst naar bedrijfsklasse volgens de SBI 2008, slibsoort, zuiveringstype of klasse van droge stof.

Gegevens beschikbaar: 1993-2009

Status van de cijfers:
De cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 9 augustus 2012:
De tabel is stopgezet omdat de gegevens nu zijn gesplitst over 2 nieuwe tabellen. Gegevens voor 2010 en later, over afvoer van zuiveringsslib volgens de SBI2008-indeling zijn opgenomen in de StatLinetabel Afvalwaterzuivering bij bedrijven; naar bedrijfstak (SBI 2008). Gegevens over afvoer van zuiveringsslib naar slibkenmerken zijn opgenomen in de StatLinetabel Afvalwaterzuivering bij bedrijven; afvoer zuiveringsslib naar bestemming.

Toelichting onderwerpen

Hoeveelheden slib naar bestemming
Hoeveelheden zuiveringsslib, gemeten in gewichtshoeveelheden als zodanig,
dus inclusief het zich daarin bevindende water.
Zuiveringsslib is een restproduct van de zuivering van afvalwater. In deze
tabel wordt onder zuiveringsslib verstaan:
- slib afkomstig van een installatie voor de zuivering van huishoudelijk-
en/of bedrijfsafvalwater.
- slib afkomstig van septic-tanks en andere installaties voor verzameling,
afvoer en behandeling van afvalwater, met uitzondering van
olieafscheiders, vetputten, vetvangers en zandvangers.
Totaal hoeveelheid slib afgevoerd
Hoeveelheden zuiveringsslib, gemeten in gewichtshoeveelheden als zodanig,
dus inclusief het zich daarin bevindende water.
Landbouw/bodem
Gebruik als meststof of als bodemverbeteraar. Sinds 1995 is deze
toepassing gebonden aan een strenge normstelling voor wat betreft de
gehalten aan zware metalen.
Diervoeders/destructiebedrijven
Afvoer naar destructiebedrijven (bedrijven die kadavers, slachtafval en
afgekeurd vlees vernietigen of verwerken) en/of bedrijven die het slib
gebruiken voor de bereiding van diervoeders. Het betreft hier vrijwel
alleen slibstromen van bedrijven in de voedingsmiddelenindustrie.
Composteren
Hierbij wordt zuiveringsslib met compost en houtsnippers vermengd en
onder bepaalde omstandigheden belucht, waardoor in een biologisch proces
organische stoffen in het zuiveringsslib worden afgebroken door bacteriën
en schimmels.
Storten
Afhankelijk van de kwaliteit wordt zuiveringsslib op regionale
stortplaatsen of op speciale slibstortplaatsen (deponiën) gestort.
Verbranden
Hierbij wordt zuiveringsslib, afhankelijk van de kwaliteit, samen met
huishoudelijk afval verbrand of wordt het in speciale slibverbrandings-
installaties verwerkt.
Overige bestemmingen
Te noemen zijn: toepassing in bouwmaterialen en wegenverharding,
afvoer naar installaties waar bepaalde componenten worden
teruggewonnen of hergebruik als entslib (zuiveringsslib voor de opstart
van andere zuiveringsinstallaties).
Hoeveelheden droge stof naar bestemming
Hoeveelheden zuiveringsslib, gemeten als droge stof, dus exclusief het
zich daarin bevindende water.
Zuiveringsslib is een restproduct van de zuivering van afvalwater. In deze
tabel wordt onder zuiveringsslib verstaan:
- slib afkomstig van een installatie voor de zuivering van huishoudelijk-
en/of bedrijfsafvalwater.
- slib afkomstig van septic-tanks en andere installaties voor verzameling,
afvoer en behandeling van afvalwater, met uitzondering van
olieafscheiders, vetputten, vetvangers en zandvangers.
Totaal droge stof afgevoerd
Hoeveelheden zuiveringsslib, gemeten als droge stof, dus exclusief het
zich daarin bevindende water.
Landbouw/bodem
Gebruik als meststof of als bodemverbeteraar. Sinds 1995 is deze
toepassing gebonden aan een strenge normstelling voor wat betreft de
gehalten aan zware metalen.
Diervoeders/destructiebedrijven
Afvoer naar destructiebedrijven (bedrijven die kadavers, slachtafval en
afgekeurd vlees vernietigen of verwerken) en/of bedrijven die het slib
gebruiken voor de bereiding van diervoeders. Het betreft hier vrijwel
alleen slibstromen van bedrijven in de voedingsmiddelenindustrie.
Composteren
Hierbij wordt zuiveringsslib met compost en houtsnippers vermengd en
onder bepaalde omstandigheden belucht, waardoor in een biologisch proces
organische stoffen in het zuiveringsslib worden afgebroken door bacteriën
en schimmels.
Storten
Afhankelijk van de kwaliteit wordt zuiveringsslib op regionale
stortplaatsen of op speciale slibstortplaatsen (deponiën) gestort.
Verbranden
Hierbij wordt zuiveringsslib, afhankelijk van de kwaliteit, samen met
huishoudelijk afval verbrand of wordt het in speciale slibverbrandings-
installaties verwerkt.
Overige bestemmingen
Te noemen zijn: toepassing in bouwmaterialen en wegenverharding,
afvoer naar installaties waar bepaalde componenten worden
teruggewonnen of hergebruik als entslib (zuiveringsslib voor de opstart
van andere zuiveringsinstallaties).