Afvalwaterzuivering bij bedrijven; afvoer zuiveringsslib, 1993-2009


Het CBS verzamelt, binnen het kader van de milieustatistieken, gegevens over de zuivering van stedelijk afvalwater en over de particuliere zuivering van afvalwater van voornamelijk industriële oorsprong.
Stedelijke ofwel openbare afvalwaterzuivering betreft het zuiveren van afvalwater dat door huishoudens en bedrijven op het riool wordt geloosd. Bij particuliere afvalwaterzuivering gaat het om bedrijven en instellingen die over een eigen zuiveringsinstallatie beschikken. In de zuiveringsinstallaties worden uit het aangevoerde afvalwater (influent) de verontreinigingen verwijderd door middel van mechanische, biologische en/of fysisch-chemische zuiveringstechnieken. Het gezuiverde afvalwater (effluent) wordt op het oppervlaktewater geloosd. Bij de afvalwaterzuivering ontstaat een restproduct, het zuiveringsslib. In zuiveringsslib afkomstig van biologische installaties kunnen de organische stoffen nog verder worden afgebroken (slibgisting). Bij dit proces komt biogas vrij, dat kan worden gebruikt voor energieopwekking. Het zuiveringsslib wordt daarna eventueel ontdaan van het overtollige water (ontwatering). Daarna kan het slib, afhankelijk van de kwaliteit, worden hergebruikt (voor bijvoorbeeld compostbereiding) of wordt het uiteindelijk gestort of verbrand.

Deze tabel bevat een deel van de uitkomsten van de jaarlijkse enquête Afvalwaterzuiveringsslib van bedrijven en instellingen: de hoeveelheden en bestemming van het vrijkomende zuiveringsslib van particuliere bedrijven met een eigen afvalwaterzuiveringsinstallatie. Alle gegevens zijn uitgesplitst naar bedrijfsklasse volgens de SBI 2008, slibsoort, zuiveringstype of klasse van droge stof.

Gegevens beschikbaar: 1993-2009

Status van de cijfers:
De cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 9 augustus 2012:
De tabel is stopgezet omdat de gegevens nu zijn gesplitst over 2 nieuwe tabellen. Gegevens voor 2010 en later, over afvoer van zuiveringsslib volgens de SBI2008-indeling zijn opgenomen in de StatLinetabel Afvalwaterzuivering bij bedrijven; naar bedrijfstak (SBI 2008). Gegevens over afvoer van zuiveringsslib naar slibkenmerken zijn opgenomen in de StatLinetabel Afvalwaterzuivering bij bedrijven; afvoer zuiveringsslib naar bestemming.

Afvalwaterzuivering bij bedrijven; afvoer zuiveringsslib, 1993-2009

Kenmerken Perioden Hoeveelheden slib naar bestemmingTotaal hoeveelheid slib afgevoerd (1 000 kg) Hoeveelheden slib naar bestemmingLandbouw/bodem (1 000 kg) Hoeveelheden slib naar bestemmingDiervoeders/destructiebedrijven (1 000 kg) Hoeveelheden slib naar bestemmingComposteren (1 000 kg) Hoeveelheden slib naar bestemmingStorten (1 000 kg) Hoeveelheden slib naar bestemmingVerbranden (1 000 kg) Hoeveelheden slib naar bestemmingOverige bestemmingen (1 000 kg) Hoeveelheden droge stof naar bestemmingTotaal droge stof afgevoerd (1 000 kg) Hoeveelheden droge stof naar bestemmingLandbouw/bodem (1 000 kg) Hoeveelheden droge stof naar bestemmingDiervoeders/destructiebedrijven (1 000 kg) Hoeveelheden droge stof naar bestemmingComposteren (1 000 kg) Hoeveelheden droge stof naar bestemmingStorten (1 000 kg) Hoeveelheden droge stof naar bestemmingVerbranden (1 000 kg) Hoeveelheden droge stof naar bestemmingOverige bestemmingen (1 000 kg)
Totaal 2009 1.046.138 186.467 37.144 67.421 122.112 185.638 447.356 169.386 17.182 5.198 9.557 21.777 28.382 87.289
C Industrie 2009 941.164 186.308 37.144 64.996 97.362 176.153 379.201 129.611 17.135 5.198 9.032 10.655 26.601 60.991
G-U Dienstverlening 2009 15.906 - - - 2.391 2.792 10.723 3.524 - - - 157 708 2.660
Mechanische installaties 2009 6.282 - - - 1.383 1.737 3.163 1.898 - - - 646 803 450
Fysisch/chemische installaties 2009 270.427 9.723 - - 94.549 42.600 123.556 46.706 1.081 - - 14.836 7.220 23.569
Biologische installaties 2009 645.180 165.505 37.144 67.221 10.747 88.588 275.975 88.198 14.697 5.198 9.467 1.997 7.686 49.153
Combinatie biologisch-fysisch/chemisch 2009 124.249 11.240 - 200 15.434 52.713 44.663 32.584 1.405 - 90 4.298 12.674 14.117
Bron: CBS.
Verklaring van tekens