Woningbouw; voorraadmutaties, regio, 1988 - 2011

Woningbouw; voorraadmutaties, regio, 1988 - 2011

Regio's Perioden Woonruimtenvoorraad op 1 januari Capaciteit bijzondere woongebouwen (aantal) Woningen Woningvoorraad wijzigingen Woningvoorraad op 1 januari (aantal) Woningen Woningvoorraad wijzigingen Woningvoorraad toevoegingen Woningvoorraad toevoeging door nieuwbouw (aantal) Woningen Woningvoorraad wijzigingen Woningvoorraad toevoegingen Woningvoorraad toevoeging anderszins (aantal) Woningen Woningvoorraad wijzigingen Woningvoorraad saldo vermeerdering (aantal) Woningen Woningvoorraad wijzigingen Woningen administratieve correcties (aantal) Woningen Woningvoorraad wijzigingen Woningvoorraad op 31 december (aantal) Woningen Woningen bouwvergunning verleend Totaal nieuwbouwwoningen (aantal) Woningen Woningen nog gereed te komen (aantal) Woningen Gereedgekomen woningen Totaal gereedgekomen woningen (aantal) Recreatiewoningenvoorraad wijzigingen Recreatiewoningenvoorraad 1 januari (aantal) Recreatiewoningenvoorraad wijzigingen Recreatiewoningenvoorraad 31 december (aantal)
Nederland 2009 349.899 7.104.518 82.932 6.948 70.876 -2.958 7.172.436 72.646 171.939 82.932 103.041 104.794
Nederland 2010 351.431 7.172.436 55.999 6.004 46.893 -1.526 7.217.803 61.028 171.509 55.999 104.794 105.884
Nederland 2011 356.612 7.217.803 57.703 7.636 50.872 -2.380 7.266.295 55.804 166.614 57.703 105.884 106.282
Zuid-Holland (PV) 2009 64.016 1.552.666 19.582 1.938 15.493 -623 1.567.536 16.908 37.140 19.582 12.207 12.277
Zuid-Holland (PV) 2010 64.699 1.567.536 13.161 1.908 11.535 -190 1.578.881 12.669 35.824 13.161 12.277 12.493
Zuid-Holland (PV) 2011 67.354 1.578.881 12.067 1.200 8.715 -195 1.587.401 10.576 33.774 12.067 12.493 12.511
Amsterdam 2009 8.250 391.181 4.224 1.419 3.201 -186 394.196 2.575 10.618 4.224 - -
Amsterdam 2010 8.250 394.196 4.551 1.359 3.393 -129 397.460 5.313 10.824 4.551 - 1
Amsterdam 2011 9.442 397.460 3.273 1.214 2.414 -57 399.817 2.054 9.871 3.273 1 1
's-Gravenhage (gemeente) 2009 13.039 234.393 3.742 407 3.187 -75 237.505 1.743 4.886 3.742 203 203
's-Gravenhage (gemeente) 2010 13.223 237.505 1.814 462 1.680 -40 239.145 1.623 4.716 1.814 203 341
's-Gravenhage (gemeente) 2011 14.061 239.145 1.469 267 1.413 14 240.572 1.304 4.478 1.469 341 341
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat een deel van de uitkomsten van de statistiek Verleende bouwvergunningen, de Woningstatistiek en het Woningregister. In deze tabel worden de volgende gegevens over de woningbouw gepubliceerd:
- het aantal woningen waarvoor een bouwvergunning is verleend;
- het aantal nog gereed te komen woningen;
- het aantal gereedgekomen woningen;
- de voorraad op 1 januari en 31 december;
- de mutaties van woningen, wooneenheden en recreatiewoningen;
- de voorraad op 1 januari van de capaciteit bijzondere woongebouwen.

Deze gegevens worden verder uitgesplitst naar de volgende regionale indelingen:
- Landsdelen, provincies, COROP-gebieden, stadsgewesten, grootstedelijke agglomeraties en gemeenten.

Gegevens beschikbaar over de periode 1988 tot en met 2011.

Status van de cijfers:
De cijfers zijn definitief.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Deze tabel is stopgezet per 29 maart 2013.

Reden van stopzetting:
De gegevens over veranderingen in de woningvoorraad zijn vanaf 2012 afkomstig zijn uit de BAG. Om trendbreuken binnen één tabel te voorkomen is een nieuwe tabellenserie gestart. De cijfers over de bouwvergunningen worden vanaf 2012 gepubliceerd in enkele andere, reeds langer bestaande tabellen. Zie voor de verwijzingen naar deze tabellen paragraaf 3. Koppelingen naar relevante tabellen en artikelen.

Toelichting onderwerpen

Woonruimtenvoorraad op 1 januari
De voorraadcijfers zijn uitgesplitst naar woningen,
wooneenheden, recreatiewoningen, en bijzondere woongebouwen.
Capaciteit bijzondere woongebouwen
De capaciteit bijzondere woongebouwen op 1 januari.
Onder capaciteit bijzondere woongebouwen wordt verstaan:
het aantal plaatsen dat in het gebouw aanwezig is voor permanente
huisvesting en bedrijfsmatige huishoudelijke verzorging van een
verzameling personen (institutioneel huishouden).
---
De capaciteit bijzondere woongebouwen is gebaseerd op de uitkomsten van de administratieve woningtelling met peildatum 1 januari 1992.
Woningen
Veranderingen door toevoeging en onttrekking van woningen aan de woningvoorraad.
Een woning is een gebouw, of deel van een gebouw, dat bestemd is voor permanente bewoning door een particulier huishouden.
Woningvoorraad wijzigingen
Wijzigingen in de woningvoorraad als gevolg van toevoegingen aan de
voorraad en onttrekkingen van de voorraad.
De woningvoorraadcijfers voor 1992 zijn gebaseerd op de Volks- annex
woningtelling van 28 februari 1971 en een tussentijdse enquête bij de
gemeenten per ultimo 1975 en de daarna door de gemeenten aan het CBS gemelde mutaties. De voorraadcijfers zijn met ingang van 1992 gebaseerd op de administratieve woningtelling met peildatum 1-1-1992 en de daarna door de gemeenten aan het CBS gemelde mutaties.
Een woning is een gebouw, of deel van een gebouw, dat bestemd is voor permanente bewoning door een particulier huishouden.
Woningvoorraad op 1 januari
Het aantal woningen op 1 januari.
Een woning is een gebouw, of deel van een gebouw, dat bestemd is voor permanente bewoning door een particulier huishouden.
---
De woningvoorraadcijfers voor 1992 zijn gebaseerd op de Volks- annex
woningtelling van 28 februari 1971 en een tussentijdse enquête bij de
gemeenten per ultimo 1975. De voorraadcijfers zijn met ingang van 1992 gebaseerd op de administratieve woningtelling van 1 januari 1992.
Woningvoorraad toevoegingen
De vermeerdering van de woningvoorraad uitgesplitst naar nieuwbouw en andere redenen.
Een woning is een gebouw, of deel van een gebouw, dat bestemd is voor permanente bewoning door een particulier huishouden.
Woningvoorraad toevoeging door nieuwbouw
Het aantal woningen dat aan de woningvoorraad door nieuwbouw is
toegevoegd.
Een woning is een gebouw, of deel van een gebouw, dat bestemd is voor permanente bewoning door een particulier huishouden.
Woningvoorraad toevoeging anderszins
Het aantal woningen dat aan de voorraad is toegevoegd om andere redenen dan nieuwbouw, zoals woningsplitsing en verbouw van een kantoor tot woning.
Een woning is een gebouw, of deel van een gebouw, dat bestemd is voor permanente bewoning door een particulier huishouden.
Woningvoorraad saldo vermeerdering
Het saldo waarmee de woningvoorraad in het betreffende jaar is
toegenomen of afgenomen. Dit is het verschil tussen het aantal woningen dat aan de voorraad is toegevoegd en het aantal woningen dat aan de voorraad is onttrokken.
Een woning is een gebouw, of deel van een gebouw, dat bestemd is voor permanente bewoning door een particulier huishouden.
Woningen administratieve correcties
Administratieve correcties van de woningvoorraad in het betreffende jaar, door het CBS opgemaakt na afstemming met de gemeenten.
Een woning is een gebouw, of deel van een gebouw, dat bestemd is voor permanente bewoning door een particulier huishouden.
Woningvoorraad op 31 december
Het aantal woningen op 31 december.
De woningvoorraadcijfers tot 1992 zijn gebaseerd op de Volks- annex
woningtelling van 28 februari 1971 en een tussentijdse enquête bij de
gemeenten per ultimo 1975. De woningvoorraadcijfers zijn vanaf 1992
gebaseerd op de administratieve woningtelling van 1 januari 1992.
Een woning is een gebouw, of deel van een gebouw, dat bestemd is voor permanente bewoning door een particulier huishouden.
Woningen bouwvergunning verleend
Het aantal nieuwbouwwoningen waarvoor een bouwvergunning is verleend, uitgesplitst naar opdrachtgever en eigendomsverhouding.
Een woning is een gebouw, of deel van een gebouw, dat bestemd is voor permanente bewoning door een particulier huishouden.
Totaal nieuwbouwwoningen
Het aantal nieuwbouwwoningen waarvoor een bouwvergunning is verleend.
Een woning is een gebouw, of deel van een gebouw, dat bestemd is voor permanente bewoning door een particulier huishouden.
Woningen nog gereed te komen
Het aantal nieuwbouwwoningen waarvoor een bouwvergunning is verleend en dat nog gereed moet komen, de stand op het einde van het verslagjaar. De bouw is of nog niet gestart of de bouw is in uitvoering.
Een woning is een gebouw, of deel van een gebouw, dat bestemd is voor permanente bewoning door een particulier huishouden.
Gereedgekomen woningen
Het aantal gereedgekomen nieuwbouwwoningen, uitgesplitst naar
opdrachtgever, soort (type en eigendomsverhouding) en aantal kamers.
Een woning is een gebouw, of deel van een gebouw, dat bestemd is voor permanente bewoning door een particulier huishouden.
Totaal gereedgekomen woningen
Het aantal gereedgekomen nieuwbouwwoningen.
Een woning is een gebouw, of deel van een gebouw, dat bestemd is voor permanente bewoning door een particulier huishouden.
Recreatiewoningenvoorraad wijzigingen
Veranderingen door toevoeging en onttrekking van recreatiewoningen aan de recreatiewoningenvoorraad.
Een recreatiewoning is een tot bewoning bestemd gebouw dat gelegen is op een officieel voor recreatie aangewezen terrein en/of bestemd is voor bewoning gedurende de vakantie. Een recreatiewoning voldoet aan alle criteria die gelden voor woningen, maar hoeft niet geschikt te zijn voor bewoning gedurende het gehele jaar.
---
De recreatiewoningvoorraadcijfers zijn vanaf 1992 gebaseerd op de uitkomsten van de administratieve woningtelling met peildatum 1 januari 1992.
Recreatiewoningenvoorraad 1 januari
Het aantal recreatiewoningen op 1 januari.
Een recreatiewoning is een tot bewoning bestemd gebouw dat gelegen is op een officieel voor recreatie aangewezen terrein en/of bestemd is voor bewoning gedurende de vakantie. Een recreatiewoning voldoet aan alle criteria die gelden voor woningen, maar hoeft niet geschikt te zijn voor bewoning gedurende het gehele jaar.
---
De recreatiewoningvoorraadcijfers zijn vanaf 1992 gebaseerd op
de uitkomsten van de administratieve woningtelling met peildatum
1 januari 1992.
Recreatiewoningenvoorraad 31 december
Het aantal recreatiewoningen op 31 december.
Een recreatiewoning is een tot bewoning bestemd gebouw dat gelegen is op een officieel voor recreatie aangewezen terrein en/of bestemd is voor vakantiedoeleinden. Een recreatiewoning voldoet aan alle criteria die gelden voor woningen, maar hoeft niet geschikt te zijn voor bewoning gedurende het gehele jaar.