Landbouw; gemeente, 1980 - 2000

Landbouw; gemeente, 1980 - 2000

Regio's Perioden Aantal agrarische bedrijven Naar oppervlakte cultuurgrond Aantal bedrijven, totaal (absoluut) Grondgebruik, eigendom en pacht Grondgebruik kadastrale maat Oppervlakte kadastrale maat, totaal (are) Grondgebruik, eigendom en pacht Grondgebruik kadastrale maat Totaal cultuurgrond, kadastrale maat (are) Grondgebruik, eigendom en pacht Grondgebruik kadastrale maat Niet in gebruik zijnde cultuurgrond (are) Grondgebruik, eigendom en pacht Grondgebruik kadastrale maat Natuurlijke graslanden (are) Grondgebruik, eigendom en pacht Grondgebruik kadastrale maat Bos (incl. kerstdennen) (are) Grondgebruik, eigendom en pacht Grondgebruik kadastrale maat Snelgroeiend hout (are) Grondgebruik, eigendom en pacht Grondgebruik kadastrale maat Overige gronden (are) Grondgebruik, eigendom en pacht Grondgebruik, gemeten maat Totaal cultuurgrond, gemeten maat (are) Grondgebruik, eigendom en pacht Grondgebruik, gemeten maat Akkerbouwgewassen (are) Grondgebruik, eigendom en pacht Grondgebruik, gemeten maat Grasland Grasland, totaal (are) Grondgebruik, eigendom en pacht Grondgebruik, gemeten maat Grasland Blijvend en tijdelijk grasland Blijvend grasland (are) Grondgebruik, eigendom en pacht Grondgebruik, gemeten maat Grasland Blijvend en tijdelijk grasland Tijdelijk grasland (are) Grondgebruik, eigendom en pacht Grondgebruik, gemeten maat Tuinbouw open grond (are) Grondgebruik, eigendom en pacht Grondgebruik, gemeten maat Tuinbouw onder glas (are) Grondgebruik, eigendom en pacht Grondgebruik, gemeten maat Tuinbouw, totaal (are) Grondgebruik, eigendom en pacht Grondgebruik, gemeten maat Braakland (are) Grondgebruik, eigendom en pacht Grondgebruik, gemeten maat Snelgroeiend hout (are) Veestapel Rundveestapel Rundveestapel, totaal (absoluut) Veestapel Varkensstapel Varkensstapel, totaal (absoluut) Veestapel Schapen Schapen, totaal (absoluut) Veestapel Paarden & pony's Paarden en pony's, totaal (absoluut) Veestapel Geiten Geiten, totaal (absoluut) Veestapel Pluimvee Kippen Kippen, totaal (absoluut) Veestapel Konijnen Konijnen, totaal (absoluut)
Zeeland (Prv) 1980 5.960 13.163.938 12.751.469 - - - . 412.469 12.654.777 9.792.737 1.553.430 1.485.937 67.493 1.272.118 6.535 1.278.653 29.957 . 68.525 70.856 29.573 1.491 . 1.233.315 .
Zeeland (Prv) 1990 5.076 13.000.505 12.423.146 10.046 144.221 7.477 - 415.615 12.354.638 10.263.399 1.330.388 1.248.734 81.654 730.847 7.264 738.111 22.740 - 56.246 76.154 61.923 1.512 929 1.278.020 .
Zeeland (Prv) 1995 4.757 13.782.298 12.469.742 40.944 315.066 221.495 6.243 728.808 12.414.641 10.124.775 1.408.660 1.306.973 101.687 782.661 6.704 789.365 91.841 - 53.929 76.398 59.563 1.924 259 1.463.620 6.055
Zeeland (Prv) 1999 4.370 12.906.137 12.502.799 43.640 102.446 27.894 . 229.358 12.378.400 9.739.906 1.500.585 1.267.279 233.306 853.764 8.071 861.835 261.300 14.774 51.845 136.065 52.414 2.056 277 1.944.540 540
Noordelijk Zeeland (Lbg) 1980 1.489 3.425.898 3.318.304 - - - . 107.594 3.303.508 2.572.849 320.351 305.679 14.672 401.143 2.301 403.444 6.864 . 13.182 12.004 9.187 263 . 322.460 .
Noordelijk Zeeland (Lbg) 1990 1.229 3.406.330 3.244.795 2.795 45.719 1.469 - 111.552 3.234.680 2.730.407 288.615 266.992 21.623 205.841 3.229 209.070 6.588 - 11.898 19.478 21.819 287 511 276.830 .
Noordelijk Zeeland (Lbg) 1995 1.109 3.305.752 3.189.709 12.225 28.226 268 330 74.994 3.176.721 2.622.501 315.358 292.806 22.552 214.354 3.375 217.729 21.133 - 12.127 19.567 17.827 329 49 268.640 155
Noordelijk Zeeland (Lbg) 1999 1.019 3.321.897 3.212.864 11.253 30.072 11.297 . 56.411 3.183.435 2.459.114 388.920 322.943 65.977 251.157 4.432 255.589 75.932 3.880 12.233 34.956 15.665 510 46 425.000 -
Noord-Beveland 1980 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Noord-Beveland 1990 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Noord-Beveland 1995 158 633.716 616.515 443 3.245 - 100 13.413 615.527 567.204 23.739 21.165 2.574 19.585 7 19.592 4.992 - 814 5.529 2.418 41 13 26.400 -
Noord-Beveland 1999 148 639.312 626.450 1.993 220 100 . 10.549 622.380 529.987 56.297 47.180 9.117 21.432 7 21.439 14.557 100 1.742 3.818 2.974 46 9 56.600 -
Tholen 1980 577 996.695 971.160 - - - . 25.535 970.668 703.115 125.323 122.563 2.760 140.261 1.409 141.670 560 . 5.171 2.123 3.011 107 . 38.690 .
Tholen 1990 454 1.009.218 953.676 590 3.138 - - 51.814 952.857 753.743 113.639 101.312 12.327 82.380 1.815 84.195 1.280 - 4.645 2.275 7.758 83 138 34.000 .
Tholen 1995 432 1.140.761 1.103.937 1.257 4.907 10 230 30.420 1.102.739 887.861 112.305 104.991 7.314 92.608 2.088 94.696 7.877 - 4.191 3.970 6.084 104 1 35.450 30
Tholen 1999 388 1.147.212 1.108.740 1.234 21.243 235 . 15.760 1.101.011 833.599 134.882 113.910 20.972 107.762 2.410 110.172 22.128 230 3.955 11.804 5.017 145 3 89.380 -
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting

Gegevens over aantallen bedrijven, geteelde gewassen, veestapel,
arbeidskrachten en pacht; naar regio (vanaf gemeente).
1980 - 2000
Gewijzigd op 30 maart 2009.
Verschijningsfrequentie: Stopgezet.

Toelichting onderwerpen

Aantal agrarische bedrijven
Aantal agrarische bedrijven uitgesplitst naar diverse kenmerken,
namelijk de bedrijfsomvang, het hoofdbedrijfstype, de oppervlakte
akkerbouw, de oppervlakte tuinbouw (open grond en onder glas), de omvang
van de veestapel, en de leeftijd van het bedrijfshoofd. De
bedrijfsomvang kan de fysieke omvang zijn (de oppervlakte
cultuurgrond), of de economische omvang, uitgedrukt in Nederlandse
Grootte Eenheden (NGE).
Naar oppervlakte cultuurgrond
Onder cultuurgrond wordt verstaan: alle op de teldatum in gebruik
zijnde beteelde grond (incl. braakland). Het betreft hier het aantal
land- en tuinbouwbedrijven naar bedrijfsgrootte in termen van
oppervlakte cultuurgrond.
Aantal bedrijven, totaal
Grondgebruik, eigendom en pacht
De tabellen onder grondgebruik bevatten gegevens over:
* landbouwkundig grondgebruik en bedrijfsindeling in kadastrale maat,
* landbouwkundig grondgebruik en bedrijfsindeling in gemeten maat,
* oppervlakte cultuurgrond die beregend kan worden,
* exploitatievorm (eigendom of pacht).
Grondgebruik kadastrale maat
De tabellen onder grondgebruik kadastrale maat geven de indeling van
de bedrijfsoppervlakte in cultuurgrond, niet in gebruik zijnde
cultuurgrond, natuurlijke graslanden, bos en overige oppervlakten.
De oppervlakten zijn gegeven in kadastrale maat, dat wil zeggen inclusief
wegen, sloten en houtwallen van maximaal 4 meter breed die de
oppervlakte doorsnijden of begrenzen.
Oppervlakte kadastrale maat, totaal
Totale oppervlakte in kadastrale maat bevat ook wegen, sloten en
houtwallen van maximaal 4 meter breed die de oppervlakte doorsnijden
of begrenzen.
Totaal cultuurgrond, kadastrale maat
Onder totaal cultuurgrond, kadastrale maat wordt verstaan: alle op
de teldatum in gebruik zijnde beteelde grond, inclusief braakland en
-vanaf 1996- snelgroeiend hout. De oppervlakte is gegeven in
kadastrale maat, d.w.z. inclusief wegen, sloten en houtwallen van
maximaal 4 meter breed die de oppervlakte doorsnijden of begrenzen.
Niet in gebruik zijnde cultuurgrond
Onder niet in gebruik zijnde cultuurgrond wordt verstaan:
cultuurgrond welke wegens economische, sociale of andere redenen
niet voor landbouw in gebruik is maar daar wel voor geschikt is. De
oppervlakte is gegeven in kadastrale maat, dat wil zeggen inclusief wegen,
sloten en houtwallen van maximaal 4 meter breed die de oppervlakte
doorsnijden of begrenzen.
Natuurlijke graslanden
Van natuurlijke graslanden is sprake wanneer (a) meer dan 3/4 van de
oppervlakte bedekt is met grassen, (b) het beheer gedurende meerdere
jaren niet gericht is op een verhoging of handhaving van de
landbouwkundige productie en (c) de opbrengst niet meer bedraagt dan
5 ton droge stof/ha per jaar. De oppervlakte is gegeven in
kadastrale maat, dat wil zeggen inclusief wegen, sloten en houtwallen van
maximaal 4 meter breed die de oppervlakte doorsnijden of begrenzen.
Bos (incl. kerstdennen)
Tot bos worden ook houtwallen van meer dan 4 meter breed gerekend.
Snelgroeiend hout
Bomenaanplant die niet onder de boswet valt, wordt tot het
snelgroeiend hout gerekend (kadastrale maat, wordt niet
bij cultuurgrond geteld). Na 1996 is het snelgroeiend hout
bij cultuurgrond geteld. In de periode 1993-1995 niet.
Overige gronden
Onder overige gronden vallen onder meer de oppervlakte van de
bedrijfsgebouwen en het erf, tuin voor eigen gebruik, grienden,
riet, biezen, heide en woeste grond, verharde of brede wegen,
kwelders, schorren, vennen, etc.
Grondgebruik, gemeten maat
Grondgebruik, gemeten maat geeft de indeling van de bedrijfs-
oppervlakte in akkerbouw, grasland, tuinbouw en braakland. De
oppervlakten zijn gegeven in gemeten maat, dat wil zeggen de netto
beteelbare oppervlakte, inclusief voren en paden die voor de teelt
noodzakelijk zijn.
Totaal cultuurgrond, gemeten maat
Totale oppervlakte cultuurgrond in gemeten maat: netto beteelbare
oppervlakte, inclusief voren en paden die voor de teelt noodzakelijk
zijn.
Akkerbouwgewassen
Tot akkerbouwgewassen worden gerekend: granen, peulvruchten,
graszaad, handelsgewassen, knol- en wortelgewassen,
groenvoedergewassen, groenbemestingsgewassen, uien en overige
akkerbouwgewassen.
In de jaren 1980-1985 zijn groen te oogsten erwten en uien niet als
akkerbouwgewas maar als groente open grond geteld.
Grasland
Grasland onderverdeeld in:
* Tijdelijk en blijvend,
* Wel of niet gelegen in uiterwaarden van grote rivieren.
Grasland, totaal
Totaal grasland is de totale oppervlakte blijvend en tijdelijk
grasland.
Blijvend en tijdelijk grasland
Blijvend grasland
Blijvend grasland is grasland dat niet in de vruchtwisseling is
opgenomen en niet bestemd is om binnen 4 à 5 jaar te worden
gescheurd.
Tijdelijk grasland
Tijdelijk grasland is grasland dat in de normale vruchtwisseling is
opgenomen en bestemd is om binnen 4 à 5 jaar te worden gescheurd.
Tuinbouw open grond
Tuinbouw onder glas
Het cijfer van tuinbouw onder glas onder 'Grondgebruik |
Grondgebruik gemeten maat' vertoont een kleine afwijking met het
cijfer onder 'Tuinbouw onder glas | Samenvatting totale
oppervlakte'. Dit komt door:
* Afrondingen in het basisbestand,
* Het vanaf 1996 niet meer meetellen van fruit onder glas bij de
oppervlakte tuinbouw onder glas onder 'Tuinbouw onder glas |
Samenvatting totale oppervlakte' terwijl dat onder 'Grondgebruik |
Grondgebruik gemeten maat' wel is gedaan.
Tuinbouw, totaal
Totale tuinbouw is de totale oppervlakte tuinbouw open grond en
onder glas.
Braakland
Braakland is land dat in het lopende oogstjaar niet meer beteeld
wordt. Ook land dat in het kader van de braakleggingsregeling (set
aside) niet beteeld wordt, valt hieronder. Grond die in het kader
van de set-aside regeling beteeld is met groenbemester of bos, is
echter geteld bij groenbemester resp. bos. Vanaf 2002 wordt
natuurbraak en groenbraak niet langer bij braak maar bij
groenbemestingsgewassen geteld.
Snelgroeiend hout
Bomenaanplant die niet onder de boswet valt, wordt tot het
snelgroeiend hout gerekend (gemeten maat, wordt bij cultuurgrond
geteld). Van 1993 tot 1995 is snelgroeiend hout niet bij
cultuurgrond geteld.
Veestapel
Rundveestapel
Aantallen dieren van het rundvee: jongvee, melk- en kalfkoeien,
zoogkoeien en vlees- en weidekoeien, fokstieren en kalveren.
Vanwege de uitbraak van mond- en klauwzeer ziekte (MKZ) in maart 2001
en de daarop volgende ruimingen zijn de cijfers van de omvang van de
rundveestapel voor het jaar 2001 niet vergelijkbaar met voorgaande
en volgende jaren.
Rundveestapel, totaal
Aantallen dieren van het rundvee: jongvee, melk- en kalfkoeien,
zoogkoeien en vlees- en weidekoeien, fokstieren en kalveren.
Varkensstapel
Aantallen varkens; biggen, vleesvarkens en fokvarkens.
·
De voorschriften van de EU-landbouwtelling schrijven voor dat een varken
van minder dan 20 kg als een big wordt geteld en een varken meer dan
20 kg als een vleesvarken. In de praktijk zal de aard van het bedrijf
(fokbedrijf of mestbedrijf) meer gewicht in de schaal leggen.
Bijvoorbeeld: Een big van 23 kg op een fokbedrijf wordt als big geteld,
terwijl een big van 23 kg op een mestbedrijf als vleesvarken wordt
geteld.
Vanwege de uitbraak van varkenspest in februari 1997
en de daarop volgende ruimingen zijn de cijfers van de omvang van de
varkensstapel voor het jaar 1997 niet vergelijkbaar met voorgaande
en volgende jaren.
Varkensstapel, totaal
Totaal aantal biggen, vleesvarkens en fokvarkens.
Schapen
Schapen, totaal
Paarden & pony's
Paarden en pony's zijn voor 1984 niet afzonderlijk geteld.
Paarden en pony's, totaal
Uitsluitend de op geregistreerde landbouwbedrijven voorkomende paarden
en pony's.
Geiten
Vanaf 1983 zijn geiten geteld.
Vanwege de uitbraak van mond- en klauwzeer ziekte (MKZ) in maart 2001
en de daarop volgende ruimingen zijn de cijfers van de omvang van de
geitenstapel voor het jaar 2001 niet vergelijkbaar met voorgaande
en volgende jaren.
Geiten, totaal
Pluimvee
Vanwege de uitbraak van de vogelpest in maart 2003 en de daarop volgende
ruimingen zijn de cijfers van de omvang van de pluimveestapel voor het
jaar 2003 niet vergelijkbaar met voorgaande jaren. In de periode maart
2003 tot en met juni 2003 zijn ongeveer 27 miljoen pluimveedieren geruimd.
Kippen
Vanwege de uitbraak van de vogelpest in maart 2003 en de daarop volgende
ruimingen zijn de cijfers van de omvang van de pluimveestapel voor het
jaar 2003 niet vergelijkbaar met voorgaande jaren. In de periode maart
2003 tot en met juni 2003 zijn ongeveer 27 miljoen pluimveedieren geruimd.
Kippen, totaal
Konijnen
Konijnen, totaal