Professionele podiumkunsten; werkgelegenheid, baten en lasten

Professionele podiumkunsten; werkgelegenheid, baten en lasten

Perioden Totaal bedrijven/organisaties (aantal) Werkzame personen Totaal werkzame personen (x 1 000) Werkzame personen In loondienst Totaal werknemers (x 1 000) Werkzame personen In loondienst Uitgeleend personeel (x 1 000) Werkzame personen Niet in loondienst Ingeleend personeel (x 1 000) Werkzame personen Niet in loondienst Vrijwilligers/stagiaires (x 1 000) Werkzame personen Niet in loondienst Overige werkzame personen (x 1 000) Werkzame personen FTE's Werknemers (x 1 000) Werkzame personen FTE's Werkzame personen (x 1 000) Baten Totale baten (1 000 euro) Baten Bedrijfsomzet Totaal bedrijfsomzet (1 000 euro) Baten Bedrijfsomzet Publieksgebonden inkomsten (1 000 euro) Baten Bedrijfsomzet Verhuur voor niet-theatrale evenementen (1 000 euro) Baten Bedrijfsomzet Omzet horeca, pachtopbrengsten (1 000 euro) Baten Bedrijfsomzet Inkomsten uit sponsoring (1 000 euro) Baten Subsidies Totaal subsidies (1 000 euro) Baten Subsidies Subsidies van gemeente (1 000 euro) Baten Subsidies Overige subsidies (1 000 euro) Baten Overige bedrijfsopbrengsten en baten (1 000 euro) Lasten Totale lasten (1 000 euro) Lasten Personeelskosten Totaal personeelskosten (1 000 euro) Lasten Personeelskosten Arbeidskosten werknemers (1 000 euro) Lasten Personeelskosten Overige personeelskosten (1 000 euro) Lasten Inkoopwaarde omzet Totaal inkoopwaarde omzet (1 000 euro) Lasten Inkoopwaarde omzet Directe voorstellingskosten (1 000 euro) Lasten Inkoopwaarde omzet Overige inkoop (1 000 euro) Lasten Overige bedrijfskosten en -lasten (1 000 euro) Lasten Overige lasten (1 000 euro)
2016* 298 21,7 7,6 0,0 3,6 10,5 0,1 4,6 6,4 826.315 484.411 304.487 48.911 113.813 17.199 315.684 295.019 20.665 26.221 809.504 263.530 200.854 60.833 274.805 251.606 23.199 237.828 33.341
2017* 287 23,0 8,0 0,1 4,2 10,8 0,1 4,8 6,8 843.872 485.573 310.496 49.240 112.581 13.256 327.693 295.783 31.910 30.606 820.818 272.431 214.390 55.861 286.791 270.946 15.845 223.588 37.990
2018* 287 24,6 8,0 0,0 4,7 11,9 0,1 4,9 7,1 870.400 494.986 319.741 49.381 112.365 13.499 338.508 302.489 36.019 36.906 865.304 287.832 230.583 55.739 308.830 293.697 15.132 231.803 36.839
2019* 298 26,1 8,3 0,0 5,2 12,5 0,1 5,0 7,4 902.829 536.360 337.636 52.889 129.154 16.681 330.030 302.857 27.173 36.439 908.842 310.269 235.399 73.341 322.002 294.761 27.241 240.359 36.212
2020* 293 21,8 7,1 0,0 3,9 10,8 0,1 4,6 6,1 663.166 178.512 111.559 19.847 33.846 13.259 462.278 316.890 145.388 22.376 620.346 266.192 230.155 35.385 113.549 89.816 23.733 215.770 24.835
2021* 305 23,4 7,8 0,0 3,9 11,6 0,2 4,8 6,1 687.207 146.687 84.940 22.788 26.710 12.248 510.007 340.400 169.606 30.513 640.295 268.144 233.464 33.876 103.113 83.180 19.933 241.535 27.502
2022* 305 29,4 8,9 0,0 6,7 13,7 0,1 5,2 7,4 977.358 507.829 321.177 48.990 121.049 16.613 431.553 359.540 72.013 37.975 954.952 350.102 274.259 75.843 296.498 238.794 57.704 284.698 23.654
Bron: CBS
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat uitkomsten over werkgelegenheid, baten en lasten van organisaties die het tonen van professionele podiumkunsten als hoofdactiviteit hebben. Evenementenhallen, stadions en accommodaties voor tentoonstellingen en beurzen worden niet meegeteld in de uitkomsten gepresenteerd in deze tabel.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2002.

Status van de cijfers:
De cijfers van 2016 t/m 2022 zijn voorlopig. De overige cijfers zijn definitief vastgesteld.

Wijzigingen per december 2023:
De voorlopige cijfers van 2022 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het vierde kwartaal 2024 verschijnen de voorlopige cijfers over het voorafgaande jaar.

Toelichting onderwerpen

Totaal bedrijven/organisaties
De bedrijven/organisaties die het podium of de podia beheren en waarvoor het tonen van professionele podiumkunsten hun hoofdactiviteit is.

Stadions, evenementenhallen en accommodaties voor tentoonstellingen en beurzen behoren niet tot de populatie van deze tabel omdat het vertonen van professionele podiumkunstvoorstellingen niet tot de hoofdactiviteit behoort. Het aantal organisaties is daarom minder dan bij de statistiek over voorstellingen en bezoekers waar dergelijke accommodaties wel worden meegeteld.
Werkzame personen
Alle personen die arbeid verrichten onder leiding van een bedrijf en/of organisatie, ongeacht het feit of ze als werknemer op de loonlijst staan.
---
Tot de werkzame personen worden gerekend:
- Werknemers op de eigen loonlijst;
- Ingehuurd of ingeleend personeel (van andere bedrijven), waaronder uitzendkrachten;
- Vrijwilligers of stagiaires;
- Meewerkende eigenaren of gezinsleden;
- Personele inzet van de gemeente.
---
Peildatum is 30 september (voor openluchttheaters geldt 31 juli).
Totaal werkzame personen
In loondienst
Alle personen die op de loonlijst staan van een bedrijf en/of organisatie.
---  
Peildatum is 30 september (voor openluchttheaters geldt 31 juli).Totaal werknemers
Uitgeleend personeel
Alle personen die zijn uitgeleend aan andere bedrijven.
---
Peildatum is 30 september (voor openluchttheaters geldt 31 juli).
Niet in loondienst
Ingeleend personeel
Alle personen die zijn ingeleend van andere bedrijven, waaronder uitzendkrachten en zzp’ers.
---
Peildatum is 30 september (voor openluchttheaters geldt 31 juli).
Vrijwilligers/stagiaires
Alle personen waarvoor geen loonverplichting bestaat.
---
Peildatum is 30 september (voor openluchttheaters geldt 31 juli).
Overige werkzame personen
Overige personen, die niet op de loonlijst staan, waaronder meewerkende eigenaren en/of gezinsleden en personele inzet van de gemeente.
---
Peildatum is 30 september (voor openluchttheaters geldt 31 juli).
FTE's
Fulltime equivalent (FTE) is een maatstaf voor het arbeidsvolume, die wordt berekend door alle banen (voltijd en deeltijd) om te rekenen naar voltijdbanen.
---
Een FTE kan een baan zijn die door meerdere personen (met een deeltijdbaan) wordt gedeeld.
Werknemers
Alle personen die op de loonlijst staan van een bedrijf en/of organisatie, omgerekend naar voltijdbanen.
---
Peildatum is 30 september (voor openluchttheaters geldt 31 juli).
Werkzame personen
Alle personen die arbeid verrichten onder leiding van een bedrijf en/of organisatie, ongeacht het feit of ze als werknemer op de loonlijst staan, omgerekend naar voltijdbanen.
---
Peildatum is 30 september (voor openluchttheaters geldt 31 juli).
Baten
Totale baten
Bedrijfsomzet
Bedrijfsomzet bestaat uit de som van publieksgebonden inkomsten en inkomsten uit verhuur voor niet-theatrale evenementen, inkomsten uit horeca en pachtopbrengsten en inkomsten uit sponsoring.
Totaal bedrijfsomzet
Publieksgebonden inkomsten
Baten uit recettes, partages, reserveringsgeld, theatertoeslagen, inkomsten garderobe, merchandising e.d., verhuur voor theatrale evenementen.
Verhuur voor niet-theatrale evenementen
Baten uit verhuur voor niet-theatrale evenementen zoals recepties, congressen en vergaderingen.
Omzet horeca, pachtopbrengsten
Inkomsten uit sponsoring
Subsidies
Totaal subsidies
Subsidies van gemeente
Overige subsidies
Loonkostensubsidies, subsidies van provincie, rijksoverheid en particuliere fondsen of andere partijen. In 2020 en 2021 zijn in deze categorie ook bijdragen opgenomen uit coronasteunmaatregelen vanuit de overheid en overige steun i.v.m. corona (bijvoorbeeld vanuit private fondsen).
Overige bedrijfsopbrengsten en baten
Financiële baten (zoals rentebaten en winsten op beleggingen), bijzondere baten (zoals boekwinsten uit de verkoop van een bedrijf) en andersoortige bedrijfsopbrengsten (zoals vergoedingen voor uitgeleend personeel en schade-uitkeringen).
Lasten
Totale lasten
Personeelskosten
Arbeidskosten eigen personeel, kosten ingehuurd personeel, kosten vrijwilligers, kosten stagiaires en overige personeelskosten.
Totaal personeelskosten
Arbeidskosten werknemers
Arbeidskosten van personen die op de loonlijst staan van het bedrijf en/of organisatie.
Overige personeelskosten
Kosten voor ingeleend personeel en overige personeelskosten zoals opleidingskosten, kosten kantines, kosten Arbo-diensten en wervingskosten.
Inkoopwaarde omzet
Enerzijds directe programma-inkoopkosten (zoals gages, uitkopen, partageafdrachten, BUMA-/SENA-rechten, artiestencatering, decor, overnachtingskosten en boekingskosten; anderzijds overige inkoopkosten (zoals voor de voorstellingsondersteunende horeca, kosten voor huur meubilair/techniekapparatuur voor de verhuuractiviteiten, kosten voor het tonen van films)
Totaal inkoopwaarde omzet
Directe voorstellingskosten
Kosten die direct samenhangen met het realiseren van omzet zoals gages voor artiesten, uitkopen, partage-afdrachten en BUMA-rechten (exclusief publiciteitskosten).
Overige inkoop
Inkoop van ondersteunende horeca, inkoop van overige materialen en goederen e.d.
Overige bedrijfskosten en -lasten
Huisvestingskosten (zoals huur- en leaskosten), publiciteits- en overige voorstellingskosten, overige bedrijfskosten (zoals onderhoudskosten voor apparatuur) en afschrijvingen.
Overige lasten
Hypotheekrentelasten, overige financiële lasten (zoals boekverliezen) en bijzondere lasten (zoals toevoegingen aan voorzieningen).