Professionele podiumkunsten; werkgelegenheid, baten en lasten

Professionele podiumkunsten; werkgelegenheid, baten en lasten

Perioden Totaal bedrijven/organisaties (aantal) Werkzame personen Totaal werkzame personen (x 1 000) Werkzame personen In loondienst Totaal werknemers (x 1 000) Werkzame personen Niet in loondienst Ingeleend personeel (x 1 000) Werkzame personen Niet in loondienst Vrijwilligers/stagiaires (x 1 000) Werkzame personen Niet in loondienst Overige werkzame personen (x 1 000) Werkzame personen FTE's Werknemers (x 1 000) Werkzame personen FTE's Werkzame personen (x 1 000) Baten Totale baten (1 000 euro) Baten Bedrijfsomzet Totaal bedrijfsomzet (1 000 euro) Baten Bedrijfsomzet Publieksgebonden inkomsten (1 000 euro) Baten Bedrijfsomzet Verhuur voor niet-theatrale evenementen (1 000 euro) Baten Bedrijfsomzet Omzet horeca, pachtopbrengsten (1 000 euro) Baten Bedrijfsomzet Inkomsten uit sponsoring (1 000 euro) Baten Subsidies Totaal subsidies (1 000 euro) Baten Subsidies Subsidies van gemeente (1 000 euro) Baten Subsidies Overige subsidies (1 000 euro) Baten Overige bedrijfsopbrengsten en baten (1 000 euro) Lasten Totale lasten (1 000 euro) Lasten Personeelskosten Totaal personeelskosten (1 000 euro) Lasten Personeelskosten Arbeidskosten werknemers (1 000 euro) Lasten Personeelskosten Overige personeelskosten (1 000 euro) Lasten Inkoopwaarde omzet Totaal inkoopwaarde omzet (1 000 euro) Lasten Inkoopwaarde omzet Directe voorstellingskosten (1 000 euro) Lasten Inkoopwaarde omzet Overige inkoop (1 000 euro) Lasten Overige bedrijfskosten en -lasten (1 000 euro) Lasten Overige lasten (1 000 euro)
2015 303 21,2 7,7 3,1 10,4 0,1 4,6 6,3 798.512 465.617 281.332 62.992 104.029 17.264 306.764 282.550 24.214 26.131 787.750 253.449 . . 272.433 . . 231.625 30.243
2016* 298 21,7 7,6 3,6 10,5 0,1 4,6 6,4 826.315 484.411 304.487 48.911 113.813 17.199 315.684 295.019 20.665 26.221 809.504 263.530 200.854 60.833 274.805 251.606 23.199 237.828 33.341
2017* 287 23,0 8,0 4,2 10,8 0,1 4,8 6,8 843.872 485.573 310.496 49.240 112.581 13.256 327.693 295.783 31.910 30.606 820.818 272.431 214.390 55.861 286.791 270.946 15.845 223.588 37.990
2018* 287 24,6 8,0 4,7 11,9 0,1 4,9 7,1 870.400 494.986 319.741 49.381 112.365 13.499 338.508 302.489 36.019 36.906 865.304 287.832 230.583 55.739 308.830 293.697 15.132 231.803 36.839
2019* 290 25,9 8,3 5,3 12,2 0,1 5,0 7,4 902.026 510.813 327.790 53.524 115.608 13.890 351.170 312.565 38.605 40.044 899.234 300.628 234.681 64.473 317.717 299.042 18.675 243.353 37.537
Bron: CBS
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat uitkomsten over werkgelegenheid, baten en lasten van organisaties die het tonen van professionele podiumkunsten als hoofdactiviteit hebben. Evenementenhallen, stadions en accommodaties voor tentoonstellingen en beurzen worden niet meegeteld in de uitkomsten gepresenteerd in deze tabel.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2002.

Status van de cijfers:
De cijfers van 2016 t/m 2019 zijn voorlopig. De overige cijfers zijn definitief vastgesteld.

Wijzigingen per december 2020:
De voorlopige cijfers van 2019 zijn toegevoegd. De cijfers 2016, 2017 en 2018 zijn herzien.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het vierde kwartaal 2021 verschijnen de voorlopige cijfers over het voorafgaande jaar.

Toelichting onderwerpen

Totaal bedrijven/organisaties
De bedrijven/organisaties die het podium of de podia beheren en waarvoor het tonen van professionele podiumkunsten hun hoofdactiviteit is.

Stadions, evenementenhallen en accommodaties voor tentoonstellingen en beurzen behoren niet tot de populatie van deze tabel omdat het vertonen van professionele podiumkunstvoorstellingen niet tot de hoofdactiviteit behoort. Het aantal organisaties is daarom minder dan bij de statistiek over voorstellingen en bezoekers waar dergelijke accommodaties wel worden meegeteld.
Werkzame personen
Alle personen die arbeid verrichten onder leiding van een bedrijf en/of organisatie, ongeacht het feit of ze als werknemer op de loonlijst staan.
---
Tot de werkzame personen worden gerekend:
- Werknemers op de eigen loonlijst;
- Ingehuurd of ingeleend personeel (van andere bedrijven), waaronder uitzendkrachten;
- Vrijwilligers of stagiaires;
- Meewerkende eigenaren of gezinsleden;
- Personele inzet van de gemeente.
---
Peildatum is 30 september (voor openluchttheaters geldt 31 juli).
Totaal werkzame personen
In loondienst
Alle personen die op de loonlijst staan van een bedrijf en/of organisatie.
---  
Peildatum is 30 september (voor openluchttheaters geldt 31 juli).Totaal werknemers
Niet in loondienst
Ingeleend personeel
Alle personen die zijn ingeleend van andere bedrijven, waaronder uitzendkrachten.
---
Peildatum is 30 september (voor openluchttheaters geldt 31 juli).
Vrijwilligers/stagiaires
Alle personen waarvoor geen loonverplichting bestaat.
---
Peildatum is 30 september (voor openluchttheaters geldt 31 juli).
Overige werkzame personen
Overige personen, die niet op de loonlijst staan, waaronder meewerkende eigenaren en/of gezinsleden en personele inzet van de gemeente.
---
Peildatum is 30 september (voor openluchttheaters geldt 31 juli).
FTE's
Fulltime equivalent (FTE) is een maatstaf voor het arbeidsvolume, die wordt berekend door alle banen (voltijd en deeltijd) om te rekenen naar voltijdbanen.
---
Een FTE kan een baan zijn die door meerdere personen (met een deeltijdbaan) wordt gedeeld.
Werknemers
Alle personen die op de loonlijst staan van een bedrijf en/of organisatie, omgerekend naar voltijdbanen.
---
Peildatum is 30 september (voor openluchttheaters geldt 31 juli).
Werkzame personen
Alle personen die arbeid verrichten onder leiding van een bedrijf en/of organisatie, ongeacht het feit of ze als werknemer op de loonlijst staan, omgerekend naar voltijdbanen.
---
Peildatum is 30 september (voor openluchttheaters geldt 31 juli).
Baten
Totale baten
Bedrijfsomzet
Bedrijfsomzet bestaat uit de som van publieksgebonden inkomsten en inkomsten uit verhuur voor niet-theatrale evenementen, inkomsten uit horeca en pachtopbrengsten en inkomsten uit sponsoring.
Totaal bedrijfsomzet
Publieksgebonden inkomsten
Baten uit recettes, partages, reserveringsgeld, theatertoeslagen, inkomsten garderobe, merchandising e.d., verhuur voor theatrale evenementen.
Verhuur voor niet-theatrale evenementen
Baten uit verhuur voor niet-theatrale evenementen zoals recepties, congressen en vergaderingen.
Omzet horeca, pachtopbrengsten
Inkomsten uit sponsoring
Subsidies
Totaal subsidies
Subsidies van gemeente
Overige subsidies
Loonkostensubsidies, subsidies van provincie, rijksoverheid en particuliere fondsen of andere partijen.
Overige bedrijfsopbrengsten en baten
Financiële baten (zoals rentebaten en winsten op beleggingen), bijzondere baten (zoals boekwinsten uit de verkoop van een bedrijf) en andersoortige bedrijfsopbrengsten (zoals vergoedingen voor uitgeleend personeel en schade-uitkeringen).
Lasten
Totale lasten
Personeelskosten
Arbeidskosten eigen personeel, kosten ingehuurd personeel, kosten vrijwilligers, kosten stagiaires en overige personeelskosten.
Totaal personeelskosten
Arbeidskosten werknemers
Arbeidskosten van personen die op de loonlijst staan van het bedrijf en/of organisatie.
Overige personeelskosten
Kosten voor ingeleend personeel en overige personeelskosten zoals opleidingskosten, kosten kantines, kosten Arbo-diensten en wervingskosten.
Inkoopwaarde omzet
Enerzijds directe programma-inkoopkosten (zoals gages, uitkopen, partageafdrachten, BUMA-/SENA-rechten, artiestencatering, decor, overnachtingskosten en boekingskosten; anderzijds overige inkoopkosten (zoals voor de voorstellingsondersteunende horeca, kosten voor huur meubilair/techniekapparatuur voor de verhuuractiviteiten, kosten voor het tonen van films)
Totaal inkoopwaarde omzet
Directe voorstellingskosten
Kosten die direct samenhangen met het realiseren van omzet zoals uitkopen, partage-afdrachten en BUMA-rechten (exclusief publiciteitskosten).
Overige inkoop
Inkoop van ondersteunende horeca, inkoop van overige materialen en goederen e.d.
Overige bedrijfskosten en -lasten
Huisvestingskosten (zoals huur- en leaskosten), publiciteits- en overige voorstellingskosten, overige bedrijfskosten (zoals onderhoudskosten voor apparatuur) en afschrijvingen.
Overige lasten
Hypotheekrentelasten, overige financiële lasten (zoals boekverliezen) en bijzondere lasten (zoals toevoegingen aan voorzieningen).