Hernieuwbare elektriciteit; binnenlandse prod., import en export, 1990-2013

Hernieuwbare elektriciteit; binnenlandse prod., import en export, 1990-2013

Bron/Techniek Perioden Elektriciteitsproductie Genormaliseerd Bruto productie Elektriciteitsproductie (mln kWh) Elektriciteitsproductie Genormaliseerd Bruto productie Aandeel in totaal elektriciteitsverbruik (%) Elektriciteitsproductie Niet genormaliseerd Bruto productie Elektriciteitsproductie (mln kWh) Elektriciteitsproductie Niet genormaliseerd Bruto productie Aandeel in totaal elektriciteitsverbruik (%)
Totaal energiebronnen 2013* 11.849 10,06 12.085 10,26
Waterkracht 2013* 101 0,09 115 0,10
Totaal windenergie 2013* 5.352 4,54 5.574 4,73
Windenergie op land 2013* 4.612 3,92 4.803 4,08
Windenergie op zee 2013* 740 0,63 771 0,65
Totaal zonnestroom 2013* . . . .
Zonnestroom, niet aan het net gekoppeld 2013* . . . .
Zonnestroom, netgekoppeld energiebedr. 2013* . . . .
Zonnestroom, netgekoppeld, overig 2013* . . . .
Totaal biomassa 2013* 5.934 5,04 5.934 5,04
Afvalverbrandingsinstallaties 2013* 2.135 1,81 2.135 1,81
Bij- en meestoken biomassa in centrales 2013* 1.780 1,51 1.780 1,51
Overige biomassaverbranding 2013* 993 0,84 993 0,84
Totaal biogas 2013* . . . .
Biogas uit stortplaatsen 2013* . . . .
Biogas, rioolwaterzuiveringsinstallaties 2013* . . . .
Biogas, co-vergisting van mest 2013* 512 0,43 512 0,43
Overige biogas 2013* . . . .
Bron: CBS
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over de binnenlandse productie van hernieuwbare elektriciteit en de import en export van certificaten voor hernieuwbare elektriciteit. Bij de productie wordt daarbij een onderscheid gemaakt naar netto/bruto en genormaliseerd/niet genormaliseerd. De gegevens zijn uitgesplitst naar het soort energiebron en de toegepaste techniek om de elektriciteit te verkrijgen. Daarbij wordt onderscheid gemaakt naar 4 hoofdcategorieën: waterkracht, windenergie, zonnestroom en biomassa.

Gegevens beschikbaar van:
1990-2001 per jaar en van 2002-2013 ook per kwartaal.

Status van de cijfers:
Deze tabel geeft de definitieve cijfers tot en met 2012 en voorlopige cijfers 2013.
Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens 2013 niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 12 juni 2014:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers:
Niet meer van toepassing.
Deze tabel wordt opgevolgd door de tabel "Hernieuwbare elektriciteit: productie en vermogen".

Toelichting onderwerpen

Elektriciteitsproductie
Binnenlandse productie van hernieuwbare elektriciteit.
Genormaliseerd
Om de invloed van toevallige weersomstandigheden op de cijfers te reduceren normaliseert het CBS de productie uit wind en waterkracht volgens de procedure uit de EU-Richtlijn Hernieuwbare Energie. De genormaliseerde productie in een bepaald jaar wordt daarbij berekend als de capaciteit in het betreffende jaar maal de gemiddelde productie per eenheid capaciteit in de afgelopen vijf jaar (voor wind) of vijftien jaar (voor waterkracht). De productie van zonnestroom is in principe ook afhankelijk van het weer. In de EU-Richtlijn is echter afgesproken om voor zonnestroom geen normalisatie toe te passen. Voor zonnestroom en elektriciteit uit biomassa is de genormaliseerde productie gelijk aan de niet-genormaliseerde productie. Genormaliseerde cijfers zijn alleen beschikbaar op jaarbasis.
Bruto productie
Bruto binnenlandse productie van hernieuwbare elektriciteit. Dit is de productie inclusief het eigen verbruik. Het eigen verbruik is de elektriciteit die wordt gebruikt bij de elektriciteitsopwekking.
Elektriciteitsproductie
Hernieuwbare, genormaliseerde, bruto elektriciteitsproductie in miljoenen kilowattuur.
Aandeel in totaal elektriciteitsverbruik
Hernieuwbare, genormaliseerde, bruto elektriciteitsproductie als percentage van het totale bruto binnenlands elektriciteitsverbruik (inclusief de netverliezen).
Niet genormaliseerd
Niet genormaliseerde elektriciteitsproductie is de werkelijke productie.
Bruto productie
Bruto binnenlandse productie van hernieuwbare elektriciteit. Dit is de productie inclusief het eigen verbruik. Het eigen verbruik is de elektriciteit die wordt gebruikt bij de elektriciteitsopwekking.
Elektriciteitsproductie
Hernieuwbare, niet genormaliseerde, bruto elektriciteitsproductie in miljoenen kilowattuur.
Aandeel in totaal elektriciteitsverbruik
Hernieuwbare, niet genormaliseerde, bruto elektriciteitsproductie als percentage van het totale bruto binnenlands elektriciteitsverbruik (inclusief de netverliezen).