Emissies naar lucht op Nederlands grondgebied; wegverkeer

Emissies naar lucht op Nederlands grondgebied; wegverkeer

Bronnen Perioden Emissies Emissie VOS totaal Totaal (mln kg) Emissies Emissie NOx Totaal (mln kg) Emissies Emissie PM10 door verbranding Totaal (mln kg) Emissies Emissie SO2 Totaal (mln kg)
Wegverkeer-totaal 1990 192,97 255,12 15,25 12,78
Wegverkeer-totaal 2000 69,86 155,03 8,18 2,99
Wegverkeer-totaal 2010 37,21 107,56 4,07 0,18
Wegverkeer-totaal 2014 32,01 85,14 2,50 0,17
Wegverkeer-totaal 2015 31,58 84,16 2,34 0,18
Wegverkeer-totaal 2016 30,77 80,46 2,03 0,18
Wegverkeer-totaal 2017 30,88 77,13 1,86 0,18
Wegverkeer-totaal 2018* 27,45 72,69 1,59 0,19
Personenauto's 1990 140,26 142,67 5,50 4,62
Personenauto's 2000 40,47 62,96 2,87 1,26
Personenauto's 2010 18,54 32,40 1,53 0,11
Personenauto's 2014 16,42 29,89 0,92 0,11
Personenauto's 2015 16,55 31,33 0,84 0,11
Personenauto's 2016 16,30 29,69 0,70 0,11
Personenauto's 2017 16,30 29,75 0,66 0,11
Personenauto's 2018* 15,73 28,28 0,58 0,11
Motortweewielers 1990 1,70 0,25 0,02 0,01
Motortweewielers 2000 3,80 0,70 0,05 0,01
Motortweewielers 2010 3,70 0,91 0,05 0,00
Motortweewielers 2014 3,22 0,82 0,05 0,00
Motortweewielers 2015 3,06 0,80 0,05 0,00
Motortweewielers 2016 2,92 0,79 0,05 0,00
Motortweewielers 2017 2,57 0,70 0,04 0,00
Motortweewielers 2018* 2,70 0,76 0,04 0,00
Bromfietsen 1990 25,24 0,19 0,34 0,03
Bromfietsen 2000 16,70 0,17 0,23 0,01
Bromfietsen 2010 11,91 0,28 0,20 0,00
Bromfietsen 2014 10,55 0,30 0,17 0,00
Bromfietsen 2015 10,23 0,30 0,17 0,00
Bromfietsen 2016 9,88 0,31 0,16 0,00
Bromfietsen 2017 10,41 0,34 0,17 0,00
Bromfietsen 2018* 7,45 0,24 0,08 0,00
Bestelauto's 1990 12,20 20,50 3,66 1,82
Bestelauto's 2000 3,11 18,50 2,37 0,60
Bestelauto's 2010 0,98 17,53 1,42 0,02
Bestelauto's 2014 0,63 16,93 0,90 0,02
Bestelauto's 2015 0,56 17,23 0,84 0,02
Bestelauto's 2016 0,52 17,53 0,72 0,02
Bestelauto's 2017 0,48 17,16 0,62 0,03
Bestelauto's 2018* 0,45 16,47 0,55 0,03
Vrachtauto's 1990 5,20 44,94 2,52 3,21
Vrachtauto's 2000 2,27 31,42 1,10 0,46
Vrachtauto's 2010 0,74 17,92 0,32 0,01
Vrachtauto's 2014 0,36 11,47 0,15 0,01
Vrachtauto's 2015 0,36 10,91 0,14 0,01
Vrachtauto's 2016 0,33 10,29 0,13 0,01
Vrachtauto's 2017 0,31 9,59 0,12 0,01
Vrachtauto's 2018* 0,31 8,72 0,11 0,01
Trekkers 1990 2,68 33,17 1,64 2,18
Trekkers 2000 1,56 30,31 0,91 0,51
Trekkers 2010 0,91 31,96 0,40 0,02
Trekkers 2014 0,51 21,22 0,22 0,02
Trekkers 2015 0,55 19,55 0,23 0,02
Trekkers 2016 0,56 18,04 0,21 0,02
Trekkers 2017 0,56 16,07 0,19 0,02
Trekkers 2018* 0,57 14,94 0,18 0,03
Autobussen 1990 5,15 10,14 1,31 0,64
Autobussen 2000 1,67 8,33 0,51 0,10
Autobussen 2010 0,31 4,08 0,09 0,00
Autobussen 2014 0,24 2,64 0,05 0,00
Autobussen 2015 0,21 2,31 0,04 0,00
Autobussen 2016 0,20 2,09 0,04 0,00
Autobussen 2017 0,19 1,91 0,03 0,00
Autobussen 2018* 0,18 1,78 0,03 0,00
Speciale voertuigen 1990 0,56 3,27 0,27 0,26
Speciale voertuigen 2000 0,27 2,63 0,12 0,04
Speciale voertuigen 2010 0,12 2,47 0,06 0,00
Speciale voertuigen 2014 0,08 1,89 0,04 0,00
Speciale voertuigen 2015 0,07 1,75 0,03 0,00
Speciale voertuigen 2016 0,07 1,72 0,03 0,00
Speciale voertuigen 2017 0,06 1,61 0,03 0,00
Speciale voertuigen 2018* 0,06 1,51 0,03 0,00
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over feitelijke emissies naar lucht op Nederlands grondgebied door het wegverkeer, inclusief de emissies door buitenlandse voertuigen. Daarnaast worden de daaruit afgeleide gemiddelde emissies per voertuigkilometer gegeven. Deze zijn uitgedrukt in gram emissie per verreden kilometer en worden ook wel parkemissiefactoren genoemd.
Het betreft de emissies door het verbranden van (motor)brandstoffen en de emissies door verdamping van brandstof uit het brandstofsysteem van de voertuigen.
De emissies zijn berekend door vermenigvuldiging van activiteitsgegevens, zoals voertuigkilometers en brandstofverbruik, met de bijbehorende emissiefactoren.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1980.

Status van de cijfers:
Om een samenhangende en consistente tijdreeks te verkrijgen wordt indien nodig ieder jaar de complete tijdreeks (her)berekend, zodat de laatste inzichten, met name ten aanzien van de emissiefactoren, in de berekeningen kunnen worden meegenomen.

Wijzigingen per 30 maart 2020:
Deze tabel wordt herontworpen en nieuwe cijfers over 2018 worden medio 2021 verwacht.

Wijzigingen per 11 september 2019:
Toevoeging voorlopige cijfers over 2018.

Wijzigingen per 26 februari 2019:
- Vervanging voorlopige cijfers 2017 door definitieve cijfers.
- Er zijn aanpassingen bij de emissiefactoren voor het wegverkeer aangebracht op grond van de meest recente TNO-metingen
- De wegverkeersprestaties van recente jaren, met name van 2016, zijn licht gecorrigeerd op grond van de laatste gegevens van de Nationale Autopas (RDW). Dit heeft uiteraard gevolgen voor de emissies van de desbetreffende jaren.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe cijfers over 2018 worden medio 2021 verwacht.

Toelichting onderwerpen

Emissies
Achtergronden in de algemene toelichting van de publicatie "Emissies naar lucht, mobiele bronnen".
Emissie VOS totaal
Vluchtige organische stoffen, inclusief methaan (verbranding + verdamping).

Vluchtige organische stoffen ontstaan onder andere door onvolledige verbranding van brandstoffen en door verdamping van brandstoffen, koelmiddelen en ander chemische stoffen. Daarnaast ontstaan VOS-emissies tijdens allerlei industriële processen. Vluchtige organische stoffen spelen een rol bij de vorming van smog en zijn soms kankerverwekkend.
Totaal
Op alle wegtypen samen.
Emissie NOx
Stikstofoxiden (NO + NO2, berekend als NO2).

Stikstofoxiden worden in de motor gevormd door verbranding van stikstof uit de lucht. Ze veroorzaken verzuring en spelen een rol bij smogvorming. Stikstofdioxide (NO2) is schadelijk voor de gezondheid.
Totaal
Op alle wegtypen samen.
Emissie PM10 door verbranding
Fijn Stof (deeltjes met doorsnede kleiner dan 10 micrometer).

De emissie van fijn stof door wegverkeer ontstaat voor het grootste deel bij de verbranding van de motorbrandstof. Daarnaast komt fijn stof vrij bij de slijtage van banden, wegdek en remvoeringen. In deze tabel zijn de slijtage-emissies niet meegenomen. Voor de PM10-emissies inclusief emissies door slijtage wordt verwezen naar "Emissies naar lucht; mobiele bronnen". Fijn stof is schadelijk voor de gezondheid. Het dringt diep door in de longen.
Totaal
Op alle wegtypen samen.
Emissie SO2
Zwaveldioxide.

SO2 wordt gevormd door de verbranding van de in brandstoffen aanwezige zwavel. Het veroorzaakt verzuring van het milieu.
Totaal
Op alle wegtypen samen.