Bodemgebruik; uitgebreide gebruiksvorm, per gemeente

Bodemgebruik; uitgebreide gebruiksvorm, per gemeente

Regio's Perioden Buitenwater Totaal buitenwater (ha) Buitenwater Waddenzee, Eems, Dollard (ha) Buitenwater Oosterschelde (ha) Buitenwater Westerschelde (ha) Buitenwater Noordzee (ha)
Nederland 2017 415.211 254.432 34.578 29.812 96.389
Noord-Nederland (LD) 2017 230.041 204.352 25.690
Oost-Nederland (LD) 2017
West-Nederland (LD) 2017 185.170 50.080 34.578 29.812 70.699
Zuid-Nederland (LD) 2017
Groningen (PV) 2017 55.965 51.074 4.891
Fryslân (PV) 2017 174.077 153.278 20.799
Drenthe (PV) 2017
Overijssel (PV) 2017
Flevoland (PV) 2017
Gelderland (PV) 2017
Utrecht (PV) 2017
Noord-Holland (PV) 2017 68.288 50.080 18.208
Zuid-Holland (PV) 2017 16.432 16.432
Zeeland (PV) 2017 100.449 34.578 29.812 36.059
Noord-Brabant (PV) 2017
Limburg (PV) 2017
Oost-Groningen (CR) 2017 5.547 5.547
Delfzijl en omgeving (CR) 2017 9.120 9.120
Overig Groningen (CR) 2017 41.298 36.407 4.891
Noord-Friesland (CR) 2017 173.434 152.635 20.799
Zuidwest-Friesland (CR) 2017 643 643
Zuidoost-Friesland (CR) 2017
Noord-Drenthe (CR) 2017
Zuidoost-Drenthe (CR) 2017
Zuidwest-Drenthe (CR) 2017
Noord-Overijssel (CR) 2017
Zuidwest-Overijssel (CR) 2017
Twente (CR) 2017
Veluwe (CR) 2017
Achterhoek (CR) 2017
Arnhem/Nijmegen (CR) 2017
Zuidwest-Gelderland (CR) 2017
Utrecht (CR) 2017
Kop van Noord-Holland (CR) 2017 62.344 50.080 12.263
Alkmaar en omgeving (CR) 2017 2.030 2.030
IJmond (CR) 2017 2.424 2.424
Agglomeratie Haarlem (CR) 2017 1.491 1.491
Zaanstreek (CR) 2017
Groot-Amsterdam (CR) 2017
Het Gooi en Vechtstreek (CR) 2017
Agglomeratie Leiden en Bollenstreek (CR) 2017 2.033 2.033
Agglomeratie 's-Gravenhage (CR) 2017 2.198 2.198
Delft en Westland (CR) 2017 773 773
Oost-Zuid-Holland (CR) 2017
Groot-Rijnmond (CR) 2017 11.429 11.429
Zuidoost-Zuid-Holland (CR) 2017
Zeeuwsch-Vlaanderen (CR) 2017 12.800 12.543 257
Overig Zeeland (CR) 2017 87.649 34.578 17.269 35.803
West-Noord-Brabant (CR) 2017
Midden-Noord-Brabant (CR) 2017
Noordoost-Noord-Brabant (CR) 2017
Zuidoost-Noord-Brabant (CR) 2017
Noord-Limburg (CR) 2017
Midden-Limburg (CR) 2017
Zuid-Limburg (CR) 2017
Flevoland (CR) 2017
Geen stadsgewest (SG) 2017
Groningen (SG) 2017
Leeuwarden (SG) 2017
Zwolle (SG) 2017
Enschede (SG) 2017
Apeldoorn (SG) 2017
Arnhem (SG) 2017
Nijmegen (SG) 2017
Amersfoort (SG) 2017
Utrecht (SG) 2017
Amsterdam (SG) 2017
Haarlem (SG) 2017
Leiden (SG) 2017
's-Gravenhage (SG) 2017
Rotterdam (SG) 2017
Dordrecht (SG) 2017
Breda (SG) 2017
Tilburg (SG) 2017
's-Hertogenbosch (SG) 2017
Eindhoven (SG) 2017
Geleen/Sittard (SG) 2017
Heerlen (SG) 2017
Maastricht (SG) 2017
Geen grootstedelijke agglomeratie (GA) 2017
Groningen (GA) 2017
Leeuwarden (GA) 2017
Zwolle (GA) 2017
Enschede (GA) 2017
Apeldoorn (GA) 2017
Arnhem (GA) 2017
Nijmegen (GA) 2017
Amersfoort (GA) 2017
Utrecht (GA) 2017
Amsterdam (GA) 2017
Haarlem (GA) 2017
Leiden (GA) 2017
's-Gravenhage (GA) 2017
Rotterdam (GA) 2017
Dordrecht (GA) 2017
Breda (GA) 2017
Tilburg (GA) 2017
's-Hertogenbosch (GA) 2017
Eindhoven (GA) 2017
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel heeft als doel inzicht te verschaffen in het gebruik van de beschikbare ruimte van Nederland en in de veranderingen die zich daarin voordoen.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1996

Status van de cijfers:
De gegevens zijn definitief

Wijzigingen per 26 april 2023:
Cijfers van het bodemgebruik 2017 zijn toegevoegd.

Reeds eerder gepubliceerde peiljaren in deze tabel worden nooit herzien op basis van correcties die bij de productie van een nieuw Bestand Bodemgebruik worden vastgesteld. Bij dergelijke correcties gaat het om herstelde fouten en verbeterde interpretaties op basis van nieuwe bronnen. Dit gecorrigeerde bodemgebruik wordt wel vastgelegd in het BBG-mutatiebestand, een digitale kaart die deel uitmaakt van elke publicatie van het Bestand Bodemgebruik. Zie de webpagina Bestand Bodemgebruik (paragraaf 3) voor een nadere toelichting op gecorrigeerd bodemgebruik en beschikbare publicaties.

Met ingang van verslagjaar 2016 worden er door CBS geen gegevens meer gepubliceerd over grootstedelijke agglomeraties en stadsgewesten. Door diverse maatschappelijke ontwikkelingen zijn de filosofie en methode die ten grondslag liggen aan de afbakening niet langer actueel. Daarnaast blijkt dat andere instanties, afhankelijk van het toepassingsgebied, een afwijkende indeling van grootstedelijke agglomeraties en stadsgewesten hanteren, waardoor er niet meer gesproken kan worden van één standaard.
De grootstedelijke agglomeraties en stadsgewesten worden vanaf verslagjaar 2015 niet meer gepubliceerd als standaard regionale indeling.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Deze tabel wordt na toevoeging van de gegevens voor peiljaar 2017 stopgezet.

De methodiek van het Bestand Bodemgebruik wordt vernieuwd. Zie voor meer informatie over de vernieuwing van het Bestand Bodemgebruik en de beschikbaarheid van gegevens volgens deze vernieuwde methodiek de webpagina Bestand Bodemgebruik.

Toelichting onderwerpen

Buitenwater
Water buiten de gemiddelde hoogwaterlijn.
Totaal buitenwater
Totale oppervlakte van de hoofdgroep 'Buitenwater'.
Waddenzee, Eems, Dollard
Het water gelegen tussen de Waddeneilanden, de Afsluitdijk en de kust van Noord-Holland, Friesland en Groningen.
Per 2003 is er een nieuwe grens getrokken tussen de Waddenzee en de Noordzee.
Oosterschelde
Het water gelegen tussen de Oosterscheldekering, de Grevelingendam, de Philipsdam en de Oesterdam.
Westerschelde
Het water gelegen landinwaarts van de denkbeeldige lijn tussen Vlissingen en Breskens.
Noordzee
Het water dat is gelegen aan de zeezijde van de kust van Zeeland, Noord-Holland, Zuid-Holland en van de Waddeneilanden. Het gaat hierbij alleen om dat deel van de Noordzee dat gemeentelijk ingedeeld is.
Bij de Nieuwe Waterweg, een vrij in zee uitstromende rivier, wordt de scheidingslijn tussen binnen- en buitenwater bepaald door een denkbeeldige verbinding tussen de uiteinden van de havenhoofden.
Per 2003 is er een nieuwe grens getrokken tussen de Waddenzee en de Noordzee.