Bodemgebruik; uitgebreide gebruiksvorm, per gemeente

Bodemgebruik; uitgebreide gebruiksvorm, per gemeente

Perioden Regio's Totale oppervlakte (ha) Verkeersterrein Totaal verkeersterrein (ha) Bebouwd terrein Totaal bebouwd terrein (ha) Semi-bebouwd terrein Totaal semi-bebouwd terrein (ha) Recreatieterrein Totaal recreatieterrein (ha) Agrarisch terrein Totaal agrarisch terrein (ha) Bos en open natuurlijk terrein Totaal bos en open natuurlijk terrein (ha) Bos en open natuurlijk terrein Bos (ha) Bos en open natuurlijk terrein Open droog natuurlijk terrein (ha) Bos en open natuurlijk terrein Open nat natuurlijk terrein (ha) Binnenwater Totaal binnenwater (ha) Buitenwater Totaal buitenwater (ha)
1996 Almere 24.877 648 1.901 1.417 980 5.129 3.020 2.621 5 395 11.782
2012 Almere 24.877 700 3.142 1.073 1.382 3.256 3.370 2.851 45 474 11.953
1996 Dronten 42.386 625 790 195 884 27.088 3.686 3.509 18 158 9.119
2012 Dronten 42.389 588 1.082 312 1.130 26.583 3.676 3.397 152 126 9.020
1996 Lelystad 76.539 808 1.482 438 773 12.747 7.230 3.677 295 3.258 53.061
2012 Lelystad 76.545 806 2.116 590 860 10.937 7.746 3.657 1.462 2.628 53.490
1996 Noordoostpolder 60.032 860 999 174 361 41.697 2.408 2.298 17 93 13.533
2012 Noordoostpolder 59.543 889 1.377 378 467 40.393 2.501 2.304 18 180 13.537
1996 Wieringermeer 30.778 378 305 99 76 17.865 760 735 0 25 11.296
2012 Wieringermeer
1996 Zeewolde 26.897 491 372 105 480 17.909 5.560 5.149 49 362 1.979
2012 Zeewolde 26.886 339 564 195 725 17.263 5.662 5.122 254 286 2.137
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel heeft als doel inzicht te verschaffen in het gebruik van de beschikbare ruimte van Nederland en in de veranderingen die zich daarin voordoen.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1996

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 7 september 2018:
Cijfers van het bodemgebruik 2015 zijn toegevoegd.

Met ingang van verslagjaar 2016 worden er door CBS geen gegevens meer gepubliceerd over grootstedelijke agglomeraties en stadsgewesten. Door diverse maatschappelijke ontwikkelingen zijn de filosofie en methode die ten grondslag liggen aan de afbakening niet langer actueel. Daarnaast blijkt dat andere instanties, afhankelijk van het toepassingsgebied, een afwijkende indeling van grootstedelijke agglomeraties en stadsgewesten hanteren, waardoor er niet meer gesproken kan worden van één standaard.
De grootstedelijke agglomeraties en stadsgewesten worden vanaf verslagjaar 2015 niet meer gepubliceerd als standaard regionale indeling. Op aanvraag zijn deze gegevens nog beschikbaar.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De cijfers van het bodemgebruik 2017 zullen uiterlijk december 2021 worden gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Totale oppervlakte
Totale oppervlakte van Nederland.
Verkeersterrein
Terrein in gebruik voor spoor-, weg- en luchtverkeer.
Totaal verkeersterrein
Totale oppervlakte van de hoofdgroep 'Verkeersterrein'.
Bebouwd terrein
Terrein in gebruik voor wonen, werken, winkelen, uitgaan, cultuur en openbare voorzieningen.
Totaal bebouwd terrein
Totale oppervlakte van de hoofdgroep 'Bebouwd terrein'.
Semi-bebouwd terrein
Terrein met een zekere mate van verharding dat niet in gebruik is als verkeersterrein of bebouwd terrein.
Totaal semi-bebouwd terrein
Totale oppervlakte van de hoofdgroep 'Semi-bebouwd terrein'.
Recreatieterrein
Terrein bestemd voor recreatief gebruik.
Totaal recreatieterrein
Totale oppervlakte van de hoofdgroep 'Recreatieterrein'.
Agrarisch terrein
Terrein bestemd voor agrarisch gebruik.
Totaal agrarisch terrein
Totale oppervlakte van de hoofdgroep 'Agrarisch terrein'.
Bos en open natuurlijk terrein
Terrein in gebruik als bos of open natuurlijk terrein.
Totaal bos en open natuurlijk terrein
Totale oppervlakte van de hoofdgroep 'Bos en open natuurlijk terrein'.
Bos
Terrein begroeid met bomen bestemd voor houtproductie en/of natuurbeheer.

Tot bos wordt gerekend:
- terrein zodanig begroeid met bomen, dat de kruinen een min of meer gesloten geheel vormen dan wel zullen gaan vormen;
- kapvlakte;
- brandgang;
- bospad;
- boomkwekerij;
- houtopslagplaats;
- verspreide bebouwing, voor zover die in het bos ligt;
- populierenweide.

Niet tot bos worden gerekend:
- beboste delen van parken;
- niet in het bos gelegen boomkwekerijen;
- woongebieden (met stratenpatroon) en terreinen voor verblijfsrecreatie die in bos gelegen zijn.
Open droog natuurlijk terrein
Open terrein met een droge ondergrond, met als belangrijkste functie natuur.

Tot open droog natuurlijk terrein wordt gerekend:
- droog heideterrein;
- met grasachtig gewas begroeid natuurlijk terrein (niet voor agrarisch of hoofdzakelijk recreatief gebruik);
- duin;
- zandverstuiving;
- zandplaat;
- strand.
Open nat natuurlijk terrein
Open terrein met een natte ondergrond met als belangrijkste functie natuur.

Tot open nat natuurlijk terrein wordt gerekend:
- nat heideterrein;
- riet en biezen (ook indien in cultuur);
- kwelder, schor of gors (bij gemiddeld hoogwater niet onderlopend);
- drooggevallen grond, mits onbegroeid;
- blauwgrasland.

Niet tot open nat natuurlijk terrein wordt gerekend:
- griend;
- nat bos.
Binnenwater
Inlandig water in gebruik als vaarweg, recreatiewater, delfstofwinplaats, vloei en/of slibveld, of als spaarbekken, inclusief het IJsselmeer.
Totaal binnenwater
Totale oppervlakte van de hoofdgroep 'Binnenwater'.
Buitenwater
Water buiten de gemiddelde hoogwaterlijn.
Totaal buitenwater
Totale oppervlakte van de hoofdgroep 'Buitenwater'.