Bodemgebruik; uitgebreide gebruiksvorm, per gemeente

Bodemgebruik; uitgebreide gebruiksvorm, per gemeente

Perioden Regio's Totale oppervlakte (ha) Verkeersterrein Spoorterrein (ha) Bebouwd terrein Woonterrein (ha) Semi-bebouwd terrein Bouwterrein (ha) Recreatieterrein Sportterrein (ha) Agrarisch terrein Terrein voor glastuinbouw (ha) Bos en open natuurlijk terrein Bos (ha) Binnenwater Totaal binnenwater (ha) Buitenwater Totaal buitenwater (ha)
2006 Nederland 4.154.307 8.510 227.810 37.625 33.394 16.241 344.700 362.628 418.815
2008 Nederland 4.154.307 8.585 230.103 36.795 34.121 16.791 344.792 363.529 418.874
2010 Nederland 4.154.307 8.630 231.375 36.896 34.474 16.622 345.380 366.121 419.483
2012 Nederland 4.154.302 8.882 233.575 36.983 35.321 15.868 344.043 367.982 418.325
2015 Nederland 4.154.303 8.885 235.839 34.949 35.962 15.511 341.270 371.941 415.264
2006 Zuid-Nederland (LD) 729.098 1.748 57.852 7.638 8.185 2.777 103.791 22.505
2008 Zuid-Nederland (LD) 729.101 1.769 58.460 7.384 8.408 2.989 103.679 22.676
2010 Zuid-Nederland (LD) 729.098 1.754 58.641 6.868 8.495 3.116 104.159 22.918
2012 Zuid-Nederland (LD) 729.156 1.748 59.134 7.920 8.616 3.016 103.501 23.570
2015 Zuid-Nederland (LD) 729.156 1.725 59.608 7.876 8.804 3.023 102.811 23.960
2006 Utrecht (PV) 144.912 635 14.888 2.105 2.123 235 18.463 6.530
2008 Utrecht (PV) 144.912 632 15.059 1.898 2.147 235 18.412 6.597
2010 Utrecht (PV) 144.912 648 15.035 1.966 2.125 217 18.449 6.726
2012 Utrecht (PV) 144.913 688 15.280 1.581 2.093 192 18.332 6.884
2015 Utrecht (PV) 144.913 688 15.356 1.489 2.164 190 18.261 7.088
2006 Zuidoost-Noord-Brabant (CR) 145.783 195 12.632 1.404 1.741 381 31.421 1.761
2008 Zuidoost-Noord-Brabant (CR) 145.781 189 12.730 1.656 1.751 435 31.386 1.790
2010 Zuidoost-Noord-Brabant (CR) 145.783 191 12.632 1.259 1.714 477 31.317 1.865
2012 Zuidoost-Noord-Brabant (CR) 145.766 190 12.761 1.517 1.849 429 30.998 1.897
2015 Zuidoost-Noord-Brabant (CR) 145.766 188 12.915 1.298 1.969 426 30.783 1.912
2006 Aa en Hunze 27.886 0 706 90 153 0 5.193 248
2008 Aa en Hunze 27.886 0 710 57 154 0 5.188 252
2010 Aa en Hunze 27.886 0 725 80 155 0 5.207 261
2012 Aa en Hunze 27.888 0 730 93 156 0 5.218 262
2015 Aa en Hunze 27.888 0 751 65 159 0 5.133 279
2006 Zwolle 11.928 121 1.424 388 208 3 351 791
2008 Zwolle 11.928 122 1.422 301 226 3 363 795
2010 Zwolle 11.928 122 1.451 342 229 3 360 802
2012 Zwolle 11.936 123 1.457 330 227 3 359 805
2015 Zwolle 11.936 123 1.486 375 223 3 358 826
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel heeft als doel inzicht te verschaffen in het gebruik van de beschikbare ruimte van Nederland en in de veranderingen die zich daarin voordoen.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1996

Status van de cijfers:
De gegevens zijn definitief

Wijzigingen per 26 april 2023:
Cijfers van het bodemgebruik 2017 zijn toegevoegd.

Reeds eerder gepubliceerde peiljaren in deze tabel worden nooit herzien op basis van correcties die bij de productie van een nieuw Bestand Bodemgebruik worden vastgesteld. Bij dergelijke correcties gaat het om herstelde fouten en verbeterde interpretaties op basis van nieuwe bronnen. Dit gecorrigeerde bodemgebruik wordt wel vastgelegd in het BBG-mutatiebestand, een digitale kaart die deel uitmaakt van elke publicatie van het Bestand Bodemgebruik. Zie de webpagina Bestand Bodemgebruik (paragraaf 3) voor een nadere toelichting op gecorrigeerd bodemgebruik en beschikbare publicaties.

Met ingang van verslagjaar 2016 worden er door CBS geen gegevens meer gepubliceerd over grootstedelijke agglomeraties en stadsgewesten. Door diverse maatschappelijke ontwikkelingen zijn de filosofie en methode die ten grondslag liggen aan de afbakening niet langer actueel. Daarnaast blijkt dat andere instanties, afhankelijk van het toepassingsgebied, een afwijkende indeling van grootstedelijke agglomeraties en stadsgewesten hanteren, waardoor er niet meer gesproken kan worden van één standaard.
De grootstedelijke agglomeraties en stadsgewesten worden vanaf verslagjaar 2015 niet meer gepubliceerd als standaard regionale indeling.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Deze tabel wordt na toevoeging van de gegevens voor peiljaar 2017 stopgezet.

De methodiek van het Bestand Bodemgebruik wordt vernieuwd. Zie voor meer informatie over de vernieuwing van het Bestand Bodemgebruik en de beschikbaarheid van gegevens volgens deze vernieuwde methodiek de webpagina Bestand Bodemgebruik.

Toelichting onderwerpen

Totale oppervlakte
Totale oppervlakte van Nederland.
Verkeersterrein
Terrein in gebruik voor spoor-, weg- en luchtverkeer.
Spoorterrein
Terrein in gebruik voor vervoer en transport per rail.

Tot spoorterrein wordt gerekend:
- spoorweg, tot de voet van de spoordijk, bij een ingesneden baan inclusief de taluds;
- doodlopend zijspoor naar bedrijfsterrein;
- rangeerterrein;
- spoorwegemplacement inclusief stationsgebouwen en bijbehorende parkeerterreinen.

Niet tot spoorterrein wordt gerekend:
- smalspoor, dit wordt gerekend tot de aangrenzende vorm van grondgebruik
Bebouwd terrein
Terrein in gebruik voor wonen, werken, winkelen, uitgaan, cultuur en openbare voorzieningen.
Woonterrein
Terrein dat voornamelijk voor het wonen bestemd is, inclusief primaire woonvoorzieningen.

Tot woonterrein worden gerekend:
- terrein met bestemming wonen;
- primaire voorzieningen als (buurt)winkels, scholen voor kleuter- en basisonderwijs;
- bijkantoren van onder andere banken;
- groenvoorziening kleiner dan 1 hectare;
- straten en parkeerplaatsen;
- erven, tuinen;
- trapveldjes en speelplaatsen;
- woonwagenkamp (exclusief wrakkenopslagplaatsen > 0,1 hectare).

Wanneer woonwijken in bos zijn gelegen, wordt het gehele terrein als woongebied aangemerkt indien er van een stratenpatroon sprake is.
Semi-bebouwd terrein
Terrein met een zekere mate van verharding dat niet in gebruik is als verkeersterrein of bebouwd terrein.
Bouwterrein
Terrein in gebruik als bouwlocatie.

Tot bouwterrein wordt gerekend:
- terrein waarop wordt gebouwd of voorbereidende bouwsporen voorkomen;
- braakliggende grond in of aangrenzend aan bedrijfsterrein, indien geoordeeld wordt dat dit braakliggende terrein als mogelijk nog in gebruik te nemen toekomstig bedrijfsterrein beschouwd kan worden. Hieronder vallen ook uitbreidingen van bestaande bedrijventerreinen, voor zover ter plaatse nog geen sprake is van voltooide nieuwbouw en terreinaanleg.
Recreatieterrein
Terrein bestemd voor recreatief gebruik.
Sportterrein
Terrein in gebruik voor sportactiviteiten.

Tot sportterrein wordt gerekend:
- terrein voor veldsport inclusief draf- en rensport, golfterrein;
- zwembad, (kunst)ijsbaan;
- sporthal en manege;
- permanente motorcrossbaan (ook provisorisch ingericht);
- bijbehorende tribunes, parkeerterreinen en bos- of heesterstroken;
- bos voor zover gelegen in het sportterrein.

Ondergrens is 0,5 hectare.
Agrarisch terrein
Terrein bestemd voor agrarisch gebruik.
Terrein voor glastuinbouw
Terrein in gebruik voor agrarische bedrijfsvoering onder staand glas.

Tot terrein voor glastuinbouw wordt gerekend:
- terrein in gebruik voor de teelt van gewassen onder staand glas;
- in- en aanliggende waterbassins.
Bos en open natuurlijk terrein
Terrein in gebruik als bos of open natuurlijk terrein.
Bos
Terrein begroeid met bomen bestemd voor houtproductie en/of natuurbeheer.

Tot bos wordt gerekend:
- terrein zodanig begroeid met bomen, dat de kruinen een min of meer gesloten geheel vormen dan wel zullen gaan vormen;
- kapvlakte;
- brandgang;
- bospad;
- boomkwekerij;
- houtopslagplaats;
- verspreide bebouwing, voor zover die in het bos ligt;
- populierenweide.

Niet tot bos worden gerekend:
- beboste delen van parken;
- niet in het bos gelegen boomkwekerijen;
- woongebieden (met stratenpatroon) en terreinen voor verblijfsrecreatie die in bos gelegen zijn.
Binnenwater
Inlandig water in gebruik als vaarweg, recreatiewater, delfstofwinplaats, vloei en/of slibveld, of als spaarbekken, inclusief het IJsselmeer.
Totaal binnenwater
Totale oppervlakte van de hoofdgroep 'Binnenwater'.
Buitenwater
Water buiten de gemiddelde hoogwaterlijn.
Totaal buitenwater
Totale oppervlakte van de hoofdgroep 'Buitenwater'.