Bodemgebruik; uitgebreide gebruiksvorm, per gemeente

Bodemgebruik; uitgebreide gebruiksvorm, per gemeente

Perioden Regio's Totale oppervlakte (ha) Verkeersterrein Spoorterrein (ha) Bebouwd terrein Woonterrein (ha) Semi-bebouwd terrein Bouwterrein (ha) Recreatieterrein Sportterrein (ha) Agrarisch terrein Terrein voor glastuinbouw (ha) Bos en open natuurlijk terrein Bos (ha) Binnenwater Totaal binnenwater (ha) Buitenwater Totaal buitenwater (ha)
2006 Nederland 4.154.307 8.510 227.810 37.625 33.394 16.241 344.700 362.628 418.815
2008 Nederland 4.154.307 8.585 230.103 36.795 34.121 16.791 344.792 363.529 418.874
2010 Nederland 4.154.307 8.630 231.375 36.896 34.474 16.622 345.380 366.121 419.483
2012 Nederland 4.154.302 8.882 233.575 36.983 35.321 15.868 344.043 367.982 418.325
2015 Nederland 4.154.303 8.885 235.839 34.949 35.962 15.511 341.270 371.941 415.264
2006 Noord-Brabant (PV) 508.176 1.022 38.346 5.251 5.461 1.640 71.866 16.611
2008 Noord-Brabant (PV) 508.176 1.035 38.691 5.947 5.582 1.724 71.856 16.735
2010 Noord-Brabant (PV) 508.176 1.028 38.790 5.365 5.680 1.795 71.939 16.824
2012 Noord-Brabant (PV) 508.206 1.032 39.254 5.788 5.817 1.711 71.344 17.377
2015 Noord-Brabant (PV) 508.206 1.013 39.666 5.566 5.970 1.749 70.780 17.659
2006 Groningen (SG) 93.812 227 5.391 521 722 14 4.508 2.535
2008 Groningen (SG) 93.812 224 5.456 487 749 12 4.488 2.566
2010 Groningen (SG) 93.812 228 5.463 702 711 12 4.525 2.607
2012 Groningen (SG) 93.827 220 5.506 835 731 9 4.489 2.645
2015 Groningen (SG)
2006 Utrecht (SG) 38.976 234 6.529 1.301 1.072 81 4.265 1.586
2008 Utrecht (SG) 38.976 231 6.695 929 1.087 83 4.283 1.622
2010 Utrecht (SG) 38.976 244 6.702 939 1.034 77 4.282 1.655
2012 Utrecht (SG) 46.569 318 7.123 830 1.065 65 4.453 2.394
2015 Utrecht (SG)
2006 Slochteren 15.884 0 353 34 43 0 853 774
2008 Slochteren 15.884 0 379 7 44 0 861 785
2010 Slochteren 15.884 0 383 124 40 0 761 830
2012 Slochteren 15.887 0 386 251 86 0 681 835
2015 Slochteren 15.887 0 401 190 86 0 586 936
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel heeft als doel inzicht te verschaffen in het gebruik van de beschikbare ruimte van Nederland en in de veranderingen die zich daarin voordoen.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1996

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 7 september2018:
Cijfers van het bodemgebruik 2015 zijn toegevoegd.

Met ingang van verslagjaar 2016 worden er door CBS geen gegevens meer gepubliceerd over grootstedelijke agglomeraties en stadsgewesten. Door diverse maatschappelijke ontwikkelingen zijn de filosofie en methode die ten grondslag liggen aan de afbakening niet langer actueel. Daarnaast blijkt dat andere instanties, afhankelijk van het toepassingsgebied, een afwijkende indeling van grootstedelijke agglomeraties en stadsgewesten hanteren, waardoor er niet meer gesproken kan worden van één standaard.
De grootstedelijke agglomeraties en stadsgewesten worden vanaf verslagjaar 2015 niet meer gepubliceerd als standaard regionale indeling. Op aanvraag zijn deze gegevens nog beschikbaar.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De cijfers van het bodemgebruik 2017 zullen medio 2021 worden gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Totale oppervlakte
Totale oppervlakte van Nederland.
Verkeersterrein
Terrein in gebruik voor spoor-, weg- en luchtverkeer.
Spoorterrein
Terrein in gebruik voor vervoer en transport per rail.

Tot spoorterrein wordt gerekend:
- spoorweg, tot de voet van de spoordijk, bij een ingesneden baan inclusief de taluds;
- doodlopend zijspoor naar bedrijfsterrein;
- rangeerterrein;
- spoorwegemplacement inclusief stationsgebouwen en bijbehorende parkeerterreinen.

Niet tot spoorterrein wordt gerekend:
- smalspoor, dit wordt gerekend tot de aangrenzende vorm van grondgebruik
Bebouwd terrein
Terrein in gebruik voor wonen, werken, winkelen, uitgaan, cultuur en openbare voorzieningen.
Woonterrein
Terrein dat voornamelijk voor het wonen bestemd is, inclusief primaire woonvoorzieningen.

Tot woonterrein worden gerekend:
- terrein met bestemming wonen;
- primaire voorzieningen als (buurt)winkels, scholen voor kleuter- en basisonderwijs;
- bijkantoren van onder andere banken;
- groenvoorziening kleiner dan 1 hectare;
- straten en parkeerplaatsen;
- erven, tuinen;
- trapveldjes en speelplaatsen;
- woonwagenkamp (exclusief wrakkenopslagplaatsen > 0,1 hectare).

Wanneer woonwijken in bos zijn gelegen, wordt het gehele terrein als woongebied aangemerkt indien er van een stratenpatroon sprake is.
Semi-bebouwd terrein
Terrein met een zekere mate van verharding dat niet in gebruik is als verkeersterrein of bebouwd terrein.
Bouwterrein
Terrein in gebruik als bouwlocatie.

Tot bouwterrein wordt gerekend:
- terrein waarop wordt gebouwd of voorbereidende bouwsporen voorkomen;
- braakliggende grond in bedrijfsterrein.
Recreatieterrein
Terrein bestemd voor recreatief gebruik.
Sportterrein
Terrein in gebruik voor sportactiviteiten.

Tot sportterrein wordt gerekend:
- terrein voor veldsport inclusief draf- en rensport, golfterrein;
- zwembad, (kunst)ijsbaan;
- sporthal en manege;
- permanente motorcrossbaan (ook provisorisch ingericht);
- bijbehorende tribunes, parkeerterreinen en bos- of heesterstroken;
- bos voor zover gelegen in het sportterrein.

Ondergrens is 0,5 hectare.
Agrarisch terrein
Terrein bestemd voor agrarisch gebruik.
Terrein voor glastuinbouw
Terrein in gebruik voor agrarische bedrijfsvoering onder staand glas.

Tot terrein voor glastuinbouw wordt gerekend:
- terrein in gebruik voor de teelt van gewassen onder staand glas;
- in- en aanliggende waterbassins.
Bos en open natuurlijk terrein
Terrein in gebruik als bos of open natuurlijk terrein.
Bos
Terrein begroeid met bomen bestemd voor houtproductie en/of natuurbeheer.

Tot bos wordt gerekend:
- terrein zodanig begroeid met bomen, dat de kruinen een min of meer gesloten geheel vormen dan wel zullen gaan vormen;
- kapvlakte;
- brandgang;
- bospad;
- boomkwekerij;
- houtopslagplaats;
- verspreide bebouwing, voor zover die in het bos ligt;
- populierenweide.

Niet tot bos worden gerekend:
- beboste delen van parken;
- niet in het bos gelegen boomkwekerijen;
- woongebieden (met stratenpatroon) en terreinen voor verblijfsrecreatie die in bos gelegen zijn.
Binnenwater
Inlandig water in gebruik als vaarweg, recreatiewater, delfstofwinplaats, vloei en/of slibveld, of als spaarbekken, inclusief het IJsselmeer.
Totaal binnenwater
Totale oppervlakte van de hoofdgroep 'Binnenwater'.
Buitenwater
Water buiten de gemiddelde hoogwaterlijn.
Totaal buitenwater
Totale oppervlakte van de hoofdgroep 'Buitenwater'.