Bodemgebruik; uitgebreide gebruiksvorm, per gemeente

Bodemgebruik; uitgebreide gebruiksvorm, per gemeente

Perioden Regio's Totale oppervlakte (ha) Verkeersterrein Spoorterrein (ha) Bebouwd terrein Woonterrein (ha) Semi-bebouwd terrein Bouwterrein (ha) Recreatieterrein Sportterrein (ha) Agrarisch terrein Terrein voor glastuinbouw (ha) Bos en open natuurlijk terrein Bos (ha) Binnenwater Totaal binnenwater (ha) Buitenwater Totaal buitenwater (ha)
2015 Nederland 4.154.303 8.885 235.839 34.949 35.962 15.511 341.270 371.941 415.264
2015 Groningen (PV) 295.964 493 11.058 2.191 1.447 90 6.383 8.165 55.409
2015 Friesland (PV) 574.877 361 12.218 1.710 1.830 184 11.309 66.656 174.659
2015 Drenthe (PV) 268.043 267 10.654 983 1.858 337 32.599 4.775
2015 Overijssel (PV) 342.074 798 17.217 2.527 2.540 175 34.474 10.174
2015 Flevoland (PV) 241.231 218 5.583 2.012 1.344 510 17.033 100.068
2015 Gelderland (PV) 513.630 1.258 31.170 3.507 4.547 893 93.292 17.260
2015 Utrecht (PV) 144.913 688 15.356 1.489 2.164 190 18.261 7.088
2015 Noord-Holland (PV) 409.193 1.209 30.307 4.478 4.924 1.867 12.959 74.410 68.301
2015 Zuid-Holland (PV) 341.878 1.546 35.465 5.801 5.403 7.818 8.077 44.705 16.445
2015 Zeeland (PV) 293.344 322 7.202 2.373 1.101 425 4.071 14.681 100.450
2015 Noord-Brabant (PV) 508.206 1.013 39.666 5.566 5.970 1.749 70.780 17.659
2015 Limburg (PV) 220.951 712 19.942 2.310 2.834 1.274 32.032 6.300
2015 Amsterdam 21.949 324 4.492 1.010 700 28 193 5.399
2015 's-Gravenhage (gemeente) 9.813 83 3.477 165 433 15 402 308 1.260
2015 Rotterdam 32.416 571 4.651 1.684 521 150 156 7.675 2.985
2015 Utrecht (gemeente) 9.921 158 2.532 430 388 8 179 538
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel heeft als doel inzicht te verschaffen in het gebruik van de beschikbare ruimte van Nederland en in de veranderingen die zich daarin voordoen.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1996

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 7 september 2018:
Cijfers van het bodemgebruik 2015 zijn toegevoegd.

Met ingang van verslagjaar 2016 worden er door CBS geen gegevens meer gepubliceerd over grootstedelijke agglomeraties en stadsgewesten. Door diverse maatschappelijke ontwikkelingen zijn de filosofie en methode die ten grondslag liggen aan de afbakening niet langer actueel. Daarnaast blijkt dat andere instanties, afhankelijk van het toepassingsgebied, een afwijkende indeling van grootstedelijke agglomeraties en stadsgewesten hanteren, waardoor er niet meer gesproken kan worden van één standaard.
De grootstedelijke agglomeraties en stadsgewesten worden vanaf verslagjaar 2015 niet meer gepubliceerd als standaard regionale indeling. Op aanvraag zijn deze gegevens nog beschikbaar.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De cijfers van het bodemgebruik 2017 zullen uiterlijk december 2021 worden gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Totale oppervlakte
Totale oppervlakte van Nederland.
Verkeersterrein
Terrein in gebruik voor spoor-, weg- en luchtverkeer.
Spoorterrein
Terrein in gebruik voor vervoer en transport per rail.

Tot spoorterrein wordt gerekend:
- spoorweg, tot de voet van de spoordijk, bij een ingesneden baan inclusief de taluds;
- doodlopend zijspoor naar bedrijfsterrein;
- rangeerterrein;
- spoorwegemplacement inclusief stationsgebouwen en bijbehorende parkeerterreinen.

Niet tot spoorterrein wordt gerekend:
- smalspoor, dit wordt gerekend tot de aangrenzende vorm van grondgebruik
Bebouwd terrein
Terrein in gebruik voor wonen, werken, winkelen, uitgaan, cultuur en openbare voorzieningen.
Woonterrein
Terrein dat voornamelijk voor het wonen bestemd is, inclusief primaire woonvoorzieningen.

Tot woonterrein worden gerekend:
- terrein met bestemming wonen;
- primaire voorzieningen als (buurt)winkels, scholen voor kleuter- en basisonderwijs;
- bijkantoren van onder andere banken;
- groenvoorziening kleiner dan 1 hectare;
- straten en parkeerplaatsen;
- erven, tuinen;
- trapveldjes en speelplaatsen;
- woonwagenkamp (exclusief wrakkenopslagplaatsen > 0,1 hectare).

Wanneer woonwijken in bos zijn gelegen, wordt het gehele terrein als woongebied aangemerkt indien er van een stratenpatroon sprake is.
Semi-bebouwd terrein
Terrein met een zekere mate van verharding dat niet in gebruik is als verkeersterrein of bebouwd terrein.
Bouwterrein
Terrein in gebruik als bouwlocatie.

Tot bouwterrein wordt gerekend:
- terrein waarop wordt gebouwd of voorbereidende bouwsporen voorkomen;
- braakliggende grond in bedrijfsterrein.
Recreatieterrein
Terrein bestemd voor recreatief gebruik.
Sportterrein
Terrein in gebruik voor sportactiviteiten.

Tot sportterrein wordt gerekend:
- terrein voor veldsport inclusief draf- en rensport, golfterrein;
- zwembad, (kunst)ijsbaan;
- sporthal en manege;
- permanente motorcrossbaan (ook provisorisch ingericht);
- bijbehorende tribunes, parkeerterreinen en bos- of heesterstroken;
- bos voor zover gelegen in het sportterrein.

Ondergrens is 0,5 hectare.
Agrarisch terrein
Terrein bestemd voor agrarisch gebruik.
Terrein voor glastuinbouw
Terrein in gebruik voor agrarische bedrijfsvoering onder staand glas.

Tot terrein voor glastuinbouw wordt gerekend:
- terrein in gebruik voor de teelt van gewassen onder staand glas;
- in- en aanliggende waterbassins.
Bos en open natuurlijk terrein
Terrein in gebruik als bos of open natuurlijk terrein.
Bos
Terrein begroeid met bomen bestemd voor houtproductie en/of natuurbeheer.

Tot bos wordt gerekend:
- terrein zodanig begroeid met bomen, dat de kruinen een min of meer gesloten geheel vormen dan wel zullen gaan vormen;
- kapvlakte;
- brandgang;
- bospad;
- boomkwekerij;
- houtopslagplaats;
- verspreide bebouwing, voor zover die in het bos ligt;
- populierenweide.

Niet tot bos worden gerekend:
- beboste delen van parken;
- niet in het bos gelegen boomkwekerijen;
- woongebieden (met stratenpatroon) en terreinen voor verblijfsrecreatie die in bos gelegen zijn.
Binnenwater
Inlandig water in gebruik als vaarweg, recreatiewater, delfstofwinplaats, vloei en/of slibveld, of als spaarbekken, inclusief het IJsselmeer.
Totaal binnenwater
Totale oppervlakte van de hoofdgroep 'Binnenwater'.
Buitenwater
Water buiten de gemiddelde hoogwaterlijn.
Totaal buitenwater
Totale oppervlakte van de hoofdgroep 'Buitenwater'.