Regionale kerncijfers Nederland

Regionale kerncijfers Nederland

Perioden Regio's Verkeer en vervoer Lengte van wegen Totale weglengte (kilometer) Verkeer en vervoer Lengte van wegen Gemeentelijke en waterschapswegen (kilometer) Verkeer en vervoer Lengte van wegen Provinciale wegen (kilometer) Verkeer en vervoer Lengte van wegen Rijkswegen (kilometer)
2018 Nederland 139.587 126.458 7.745 5.384
2018 Groningen (PV) 6.702 5.920 569 213
2018 Fryslân (PV) 8.965 7.970 667 328
2018 Drenthe (PV) 7.575 6.815 516 244
2018 Overijssel (PV) 13.585 12.373 836 375
2018 Flevoland (PV) 3.804 3.130 506 168
2018 Gelderland (PV) 20.621 18.577 1.344 699
2018 Utrecht (PV) 7.042 6.254 384 403
2018 Noord-Holland (PV) 13.501 12.202 646 654
2018 Zuid-Holland (PV) 16.546 15.050 676 819
2018 Zeeland (PV) 6.995 6.245 508 242
2018 Noord-Brabant (PV) 22.799 21.323 602 873
2018 Limburg (PV) 11.454 10.599 490 365
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel zijn voor een groot aantal onderwerpen de belangrijkste statistische gegevens weergegeven voor diverse regionale indelingen.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1995.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief tenzij is aangegeven in de toelichting bij 'perioden' of 'onderwerp' dat ze voorlopig of nader voorlopig zijn.

Het CBS gaat over op een nieuwe indeling van de bevolking naar herkomst. Voortaan is meer bepalend waar iemand zelf geboren is, naast waar iemands ouders geboren zijn. Daarbij wordt het woord migratieachtergrond niet meer gebruikt. De hoofdindeling westers/niet-westers wordt vervangen door een indeling op basis van werelddelen en veelvoorkomende immigratielanden. Deze indeling wordt geleidelijk ingevoerd in tabellen en publicaties met bevolking naar herkomst.
Voor deze StatLinetabel is besloten dat de indeling naar migratieachtergrond niet meer wordt bijgewerkt vanaf 2023. De nieuwe indeling zal in deze tabel worden opgenomen worden als er voldoende jaren beschikbaar zijn voor een nieuwe reeks. Regionale cijfers naar herkomstland zijn onder meer te vinden in de tabellen 'Bevolking; herkomstland, geboorteland, leeftijd, regio, 1 januari' en 'Kerncijfers wijken en buurten 2023'. Koppelingen naar deze tabellen staan in paragraaf 3.


Wijzigingen per 8 april 2024:

Bevolking
Totale bevolking op 1 januari: de voorlopige cijfers van 2024 zijn toegevoegd.
Doodsoorzaken: de definitieve cijfers van 2022 zijn toegevoegd.

Landbouw
Mineralenuitscheiding en mestproductie: de definitieve cijfers van 2022 en de voorlopige cijfers van 2023 zijn toegevoegd.

Milieu
Afval van huishoudens: de definitieve cijfers van 2019 en de nader voorlopige cijfers van 2022 zijn toegevoegd.

Lokalisering
Lokalisering van gemeenten: de definitieve gegevens van 2024 zijn toegevoegd. De regionale eenheden (Politie) van 2024 worden in de tweede helft van dit jaar gepubliceerd.
Aantal gemeenten per regio: de definitieve gegevens van 2024 zijn toegevoegd.


Wijzigingen per 18 december 2023:
Correctie: Vanwege een wijziging in de brondata van de studieschulden zijn bij het onderwerp Vermogen de cijfers van 2019 en 2020 aangepast.


Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Juni 2024.

Toelichting onderwerpen

Verkeer en vervoer
Lengte van wegen
Als uitgangspunt voor lengte van wegen is het Nationale Wegenbestand (NWB) van Rijkswaterstaat gebruikt. Dit is mede gedaan met behulp van de meest recente kaartbladen van Top10NL (voorheen Top10Vector) van van het Kadaster (voorheen Topografische Dienst Kadaster). Voor de indeling naar gemeenten is de gemeentelijke codering van de wegvakken uit het NWB gebruikt. Fiets- en voetpaden zijn uitgesloten.

In verband met het gebruik van nieuwe programmatuur bij de berekening van de cijfers voor de lengte der wegen (toegepast voor de jaren 2018 en later), is er in beperkte mate sprake van trendbreuk tussen de jaren 2017 en 2018.

Het NWB is in samenwerking met de gemeenten, de provincies en Rijkswaterstaat een verbeterslag aan het uitvoeren.
Hierbij zijn in 2021 eerder niet geclassificeerde wegen gewijzigd naar fietspaden.
De fietspaden worden niet meegenomen in de lengteberekening van de autowegen, daarom is er in 2021 een afname in de lengte van de autowegen.

Totale weglengte
Totale lengte van alle wegen die worden beheerd door het Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen. Het betreft uitsluitend die wegen, die zijn voorzien van een naam of nummer en waarop verkeer met motorvoertuigen op meer dan twee wielen is toegestaan.
Privéwegen zijn uitgesloten.
Wegen met verkeersmaatregelen die het weggebruik voor een deel van deze motorvoertuigen-op-meer-dan-twee-wielen beperken, zijn niet uitgesloten. Het gaat daarbij onder meer om busbanen, wegen met verbod voor tractoren en wegen met beperkingen ten zien van de afmetingen van voertuigen (breedte, lengte, hoogte of zwaarte). Ook wegen met eenrichtingsverkeer en wegen met een beperkte openstelling (zoals spitsstroken) zijn niet uitgesloten.

Dit gegeven is beschikbaar vanaf 2001.
Gemeentelijke en waterschapswegen
Wegen beheerd door gemeente of waterschap. Waterschapswegen vormen een belangrijk deel van het wegennet buiten de bebouwde kom van de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Zeeland.
Door de overgang van gemeente Vianen van Zuid-Holland naar Utrecht op 1 januari 2002 heeft vanaf deze datum ook provincie Utrecht waterschapswegen.
Dit gegeven is beschikbaar vanaf 2001.
Provinciale wegen
Totale lengte van wegen beheerd door de provincies.
Dit gegeven is beschikbaar vanaf 2001.
Rijkswegen
Totale lengte van wegen beheerd door het Rijk.
Dit gegeven is beschikbaar vanaf 2001.