Gemeenterekeningen; baten en lasten per functie, 1999 - 2003

Gemeenterekeningen; baten en lasten per functie, 1999 - 2003

Regio's Gemeentelijke hoofdfuncties Perioden Functies euro/inwoner Saldo (euro/inwoner)
Nederland Bestuursorganen 2003 -42,7
Nederland Bestuursondersteuning 2003 -69,9
Nederland Burgerzaken 2003 -19,2
Nederland Totaal algemeen bestuur 2003 -131,9
Nederland Politie 2003 -2,9
Nederland Brandweer en rampenbestrijding 2003 -44,7
Nederland Overige beschermende maatregelen 2003 -6,4
Nederland Totaal openbare orde en veiligheid 2003 -54,0
Nederland Wegen, straten en pleinen 2003 -110,9
Nederland Verkeersmaatregelen te land 2003 -16,3
Nederland Openbaar vervoer 2003 -7,5
Nederland Overig vervoer te land 2003 -0,2
Nederland Parkeren 2003 2,0
Nederland Zeehavens 2003 3,0
Nederland Binnenhavens en waterwegen 2003 -3,2
Nederland Verkeersmaatregelen te water 2003 0,0
Nederland Veerdiensten 2003 -0,5
Nederland Overig vervoer te water 2003 0,0
Nederland Luchtvaart 2003 0,0
Nederland Waterkering, afwatering en landaanw. 2003 -3,7
Nederland Totaal verkeer, vervoer en waterstaat 2003 -137,4
Nederland Handel en ambacht 2003 -7,9
Nederland Industrie 2003 -0,8
Nederland Nutsbedrijven 2003 9,3
Nederland Agrarische productie en ontginning 2003 0,1
Nederland Overige agrar. zaken, jacht en visserij 2003 0,0
Nederland Totaal economische zaken 2003 0,6
Nederland Openbaar basisonderwijs 2003 -23,8
Nederland Bijzonder basisonderwijs 2003 -21,8
Nederland Openbaar (vrtg.) speciaal onderwijs 2003 -1,8
Nederland Bijzonder (vrtg.) speciaal onderwijs 2003 -3,7
Nederland Openbaar -avo en vwo 2003 -2,9
Nederland Bijzonder -avo en vwo 2003 -4,5
Nederland Openb. lager en/of mid. beroepsonderwijs 2003 0,0
Nederland Bijz. lager en/of mid. beroepsonderwijs 2003 -0,1
Nederland Openbare scholengemeenschappen 2003 -1,8
Nederland Bijzondere scholengemeenschappen 2003 -1,2
Nederland Openbaar hoger onderwijs 2003 0,0
Nederland Bijzonder hoger onderwijs 2003 0,0
Nederland Gemeensch. baten en lasten van onderwijs 2003 -51,0
Nederland Volwasseneneducatie 2003 -2,8
Nederland Totaal onderwijs 2003 -115,4
Nederland Openbaar bibliotheekwerk 2003 -23,5
Nederland Vormings- en ontwikkelingswerk 2003 -13,6
Nederland Sport 2003 -52,4
Nederland Kunst 2003 -25,2
Nederland Oudheidkunde, musea 2003 -18,5
Nederland Natuurbescherming 2003 -2,1
Nederland Openbaar groen en openluchtrecreatie 2003 -65,3
Nederland Overige recreatieve voorzieningen 2003 -7,4
Nederland Totaal cultuur en recreatie 2003 -207,8
Nederland Bijstandsverlening 2003 -72,7
Nederland Werkgelegenheid 2003 -25,3
Nederland Inkomensvoorzieningen 2003 -3,2
Nederland Overige soc. zekerheidsregelingen 2003 -3,7
Nederland Maatschapp. begeleiding en advies 2003 -96,8
Nederland Sociaal-cultureel werk 2003 -37,3
Nederland Bejaardenoorden 2003 -0,2
Nederland Overige tehuizen 2003 0,0
Nederland Kinderdagopvang 2003 -17,4
Nederland Dagopvang gehandicapten 2003 -0,3
Nederland Totaal soc. voorz. en maatsch. dnstverl. 2003 -256,9
Nederland Basisgezondheidszorg 2003 -17,8
Nederland Ambulancevervoer 2003 -0,4
Nederland Verpleeginrichtingen 2003 0,0
Nederland Overige volksgezondheid 2003 -3,5
Nederland Slachthuizen 2003 0,0
Nederland Afvalverwijdering en -verwerking 2003 -0,3
Nederland Riolering en waterzuivering 2003 -6,4
Nederland Milieubeheer 2003 -26,6
Nederland Lijkbezorging 2003 -2,4
Nederland Totaal volksgezondheid en milieu 2003 -57,3
Nederland Ruimtelijke ordening 2003 -24,6
Nederland Woningexploitatie, woningbouw 2003 -1,7
Nederland Stads- en dorpsvernieuwing 2003 -8,4
Nederland Overige volkshuisvesting 2003 -20,0
Nederland Bouwgrondexploitatie 2003 8,7
Nederland Totaal ruimtelijke ord. en volkshuisv. 2003 -45,9
Nederland Geldleningen 2003 14,2
Nederland Beleggingen 2003 37,8
Nederland Belastingen 2003 184,4
Nederland Algemene uitkeringen 2003 840,8
Nederland Algemene baten en lasten 2003 -17,5
Nederland Saldo van kostenplaatsen 2003 -8,1
Nederland Saldo van de rek. van baten en lasten 2003 -45,6
Nederland Totaal fin. en alg. dekkingsmiddelen 2003 1.006,0
Nederland Totaal hoofdfuncties 2003 0,0
Nederland OZB gebruikers bruto 2003 87,4
Nederland OZB gebruikers netto 2003 71,4
Nederland OZB eigenaren 2003 110,2
Nederland Hondenbelasting bruto 2003 2,9
Nederland Hondenbelasting netto 2003 2,8
Nederland Toeristenbelasting 2003 5,9
Nederland Precariobelasting 2003 4,4
Nederland Parkeerbelasting 2003 25,4
Nederland Baatbelasting 2003 0,2
Nederland Forensenbelasting 2003 1,0
Nederland Overige belastingen 2003 -
Nederland Totaal belastingen bruto 2003 237,4
Nederland Totaal belastingen netto 2003 221,4
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting

Gemeentenrekeningen, in mln euro en euro per inwoner.
Functionele specificaties, gemeentelijke heffingen in mln euro en
euro per inwoner.
De beleidsgebieden van de gemeenten zijn verdeeld over een aantal
hoofdfuncties, die op hun beurt in functionele specificaties (functies)
zijn verdeeld.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1999
Frequentie: stopgezet

Infoservice: href="http://www.cbs.nl/infoservice">http://www.cbs.nl/infoservice.
Copyright (c) Centraal Bureau voor de Statistiek.
Verveelvoudiging is toegestaan, mits het CBS als bron wordt vermeld.

Toelichting onderwerpen

Functies euro/inwoner
Saldo