Huwen; huwelijkssluitingen en huwende personen naar diverse kenmerken

Huwen; huwelijkssluitingen en huwende personen naar diverse kenmerken

Perioden Huwelijkssluitingen Huwelijkssluitingen tussen man en vrouw Naar leeftijdsverschil van de partners Geen leeftijdsverschil (aantal) Huwelijkssluitingen Huwelijkssluitingen tussen man en vrouw Naar wederzijdse burgerlijke staat Beiden partnerschap (aantal) Huwelijkssluitingen Huwelijkssluitingen tussen twee mannen Naar leeftijdsverschil van de partners Geen leeftijdsverschil (aantal) Huwelijkssluitingen Huwelijkssluitingen tussen twee mannen Naar leeftijdsverschil van de partners 1 tot 5 jaar verschil (aantal) Huwelijkssluitingen Huwelijkssluitingen tussen twee mannen Naar leeftijdsverschil van de partners 5 tot 10 jaar verschil (aantal) Huwelijkssluitingen Huwelijkssluitingen tussen twee mannen Naar leeftijdsverschil van de partners 10 tot 15 jaar verschil (aantal) Huwelijkssluitingen Huwelijkssluitingen tussen twee mannen Naar leeftijdsverschil van de partners 15 tot 20 jaar verschil (aantal) Huwelijkssluitingen Huwelijkssluitingen tussen twee mannen Naar leeftijdsverschil van de partners 20 jaar of meer verschil (aantal) Huwelijkssluitingen Huwelijkssluitingen tussen twee mannen Naar wederzijdse burgerlijke staat Beiden partnerschap (aantal) Huwelijkssluitingen Huwelijkssluitingen tussen twee vrouwen Naar leeftijdsverschil van de partners Geen leeftijdsverschil (aantal) Huwelijkssluitingen Huwelijkssluitingen tussen twee vrouwen Naar leeftijdsverschil van de partners 1 tot 5 jaar verschil (aantal) Huwelijkssluitingen Huwelijkssluitingen tussen twee vrouwen Naar leeftijdsverschil van de partners 5 tot 10 jaar verschil (aantal) Huwelijkssluitingen Huwelijkssluitingen tussen twee vrouwen Naar leeftijdsverschil van de partners 10 tot 15 jaar verschil (aantal) Huwelijkssluitingen Huwelijkssluitingen tussen twee vrouwen Naar leeftijdsverschil van de partners 15 tot 20 jaar verschil (aantal) Huwelijkssluitingen Huwelijkssluitingen tussen twee vrouwen Naar leeftijdsverschil van de partners 20 jaar of meer verschil (aantal) Huwelijkssluitingen Totaal huwelijkssluitingen Naar leeftijdsverschil van de partners Geen leeftijdsverschil (aantal) Huwelijkssluitingen Totaal huwelijkssluitingen Naar leeftijdsverschil van de partners 1 tot 5 jaar verschil (aantal) Huwelijkssluitingen Totaal huwelijkssluitingen Naar leeftijdsverschil van de partners 5 tot 10 jaar verschil (aantal) Huwelijkssluitingen Totaal huwelijkssluitingen Naar leeftijdsverschil van de partners 10 tot 15 jaar verschil (aantal) Huwelijkssluitingen Totaal huwelijkssluitingen Naar leeftijdsverschil van de partners 15 tot 20 jaar verschil (aantal) Huwelijkssluitingen Totaal huwelijkssluitingen Naar leeftijdsverschil van de partners 20 jaar of meer verschil (aantal) Huwelijkssluitingen Totaal huwelijkssluitingen Naar wederzijdse burgerlijke staat Beiden partnerschap (aantal) Huwelijkssluitingen Totaal huwelijkssluitingen Naar wederzijds geboorteland Beide partners in Nederland geboren (aantal) Huwelijkssluitingen Totaal huwelijkssluitingen Naar wederzijds geboorteland Beide partners hetzelfde buitenland Buitenland (aantal) Huwelijkssluitingen Totaal huwelijkssluitingen Naar wederzijds geboorteland Beide partners hetzelfde buitenland Europese Unie (exclusief Nederland) (aantal) Huwelijkssluitingen Totaal huwelijkssluitingen Naar wederzijds geboorteland Beide partners hetzelfde buitenland België (aantal) Huwelijkssluitingen Totaal huwelijkssluitingen Naar wederzijds geboorteland Beide partners hetzelfde buitenland Duitsland (aantal) Huwelijkssluitingen Totaal huwelijkssluitingen Naar wederzijds geboorteland Beide partners hetzelfde buitenland Marokko (aantal) Huwelijkssluitingen Totaal huwelijkssluitingen Naar wederzijds geboorteland Beide partners hetzelfde buitenland (Voormalig) Ned. Antillen en Aruba (aantal) Huwelijkssluitingen Totaal huwelijkssluitingen Naar wederzijds geboorteland Beide partners hetzelfde buitenland Suriname (aantal) Huwelijkssluitingen Totaal huwelijkssluitingen Naar wederzijds geboorteland Beide partners hetzelfde buitenland Turkije (aantal) Huwelijkssluitingen Totaal huwelijkssluitingen Naar wederzijds geboorteland Beide partners verschillend buitenland (aantal) Huwende personen Huwenden in man / vrouw huwelijken Naar geslacht en burgerlijke staat Mannen Partnerschap (aantal) Huwende personen Huwenden in man / vrouw huwelijken Naar geslacht en burgerlijke staat Vrouwen Partnerschap (aantal) Huwende personen Huwenden in man / man huwelijken Naar burgerlijke staat Oudste man Partnerschap (aantal) Huwende personen Huwenden in man / man huwelijken Naar burgerlijke staat Jongste man Partnerschap (aantal) Huwende personen Huwenden in vrouw / vrouw huwelijken Naar burgerlijke staat Oudste vrouw Partnerschap (aantal) Huwende personen Huwenden in vrouw / vrouw huwelijken Naar burgerlijke staat Jongste vrouw Partnerschap (aantal) Huwende personen Totaal huwende personen Naar geslacht en burgerlijke staat Mannen Partnerschap (aantal) Huwende personen Totaal huwende personen Naar geslacht en burgerlijke staat Vrouwen Partnerschap (aantal)
2021 5.888 1.326 38 212 156 60 21 40 39 58 355 165 64 15 8 5.984 31.669 13.010 3.682 1.254 820 1.388 38.110 5.347 1.607 44 70 480 110 252 457 2.586 1.320 1.324 41 34 25 21 1.395 1.370
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


De tabel bevat gegevens over huwelijkssluitingen (exclusief partnerschapsregistraties) en huwende personen (exclusief personen die een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan) onder de bevolking van Nederland naar geslachtsverhouding, leeftijd (op 31 december), burgerlijke staat, rangnummer van het huwelijk en geboorteland.

In de tabel zijn de gegevens uit te splitsen naar de volgende kenmerken:
- Huwelijkssluitingen naar geslachtsverhouding en leeftijdsverschil;
- Huwelijkssluitingen naar geslachtsverhouding en wederzijdse burgerlijke staat;
- Huwelijkssluitingen naar geslachtsverhouding en wederzijds rangnummer van het huwelijk;
- Huwelijkssluitingen naar geslachtsverhouding en wederzijds geboorteland;
- Huwende personen naar geslacht en leeftijd;
- Huwende personen naar geslacht en burgerlijke staat;
- Huwende personen naar geslacht en rangnummer van het huwelijk.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1996

Status van de cijfers
Alle in de tabel opgenomen cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 28 juni 2022:
- Definitieve cijfers over 2021 zijn toegevoegd.
- Het CBS gaat over op een nieuwe indeling van de bevolking naar herkomst. Voortaan is meer bepalend waar iemand zelf geboren is, en minder bepalend waar iemands ouders geboren zijn. Daarbij wordt het woord migratieachtergrond niet meer gebruikt. De hoofdindeling westers/niet-westers wordt vervangen door een indeling op basis van werelddelen en veelvoorkomende immigratielanden. Deze indeling wordt geleidelijk ingevoerd in tabellen en publicaties met bevolking naar herkomst. Er kan worden besloten dat de herkomstindeling komt te vervallen voor een StatLinetabel.
De nieuwe indeling kan ook gevolgen hebben voor tabellen met kenmerken als geboorteland, nationaliteit en land vanwaar gekomen / land van bestemming.
Om aan te sluiten op deze nieuwe indeling zijn in deze tabel alle onderwerpen over huwelijkssluitingen naar wederzijds geboorteland die verwijzen naar de groepen 'westers' en 'niet-westers' verwijderd uit de tabel. De verwijderde informatie is blijvend beschikbaar in tabel 'Huwen; huwelijkssluitingen en huwende personen naar diverse kenmerken, 1996 - 2020' (zie link onder 3. KOPPELINGEN NAAR RELEVANTE TABELLEN EN ARTIKELEN).

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het vierde kwartaal van 2023 worden de definitieve cijfers over 2022 in deze publicatie opgenomen.

Toelichting onderwerpen

Huwelijkssluitingen
Trendbreuk nagekomen berichten
Vanaf verslagjaar 2010 worden méér nagekomen berichten meegeteld. Voor een beschrijving van nagekomen berichten en de gevolgen voor de cijfers in de tabel zie de Korte onderzoeksbeschrijving Bevolkingsstatistiek.

Trendbreuk huwelijkssluitingen en huwende personen
Door een verbetering in het productieproces is vanaf 2010 een stijging zichtbaar in de cijfers met betrekking tot huwelijkssluitingen en huwende personen. Met ingang van 2010 worden vooral in het buitenland gesloten huwelijken beter waargenomen.

Trendbreuk burgerlijke staat
Vanaf 2010 is een kleine verschuiving tussen de verschillende burgerlijke staten opgetreden (minder ongehuwd en meer gehuwd, gescheiden en verweduwd).
Dit komt omdat in de periode 1998 tot 2010 niet alle burgerlijke staten beschikbaar zijn in de bronbestanden die het CBS gebruikt. De burgerlijke staten 'partnerschap', 'verweduwd na partnerschap' en 'gescheiden na partnerschap' worden daardoor binnen deze statistiek binnen deze periode genegeerd. Voor deze statistiek betekent dit dat de burgerlijke staat van vóór het partnerschap is gebruikt wat in de meeste gevallen ongehuwd was.
Vanaf 2010 zijn alle burgerlijke staten beschikbaar.

Exclusief partnerschapsregistraties.

Huwelijkssluiting:
Het aangaan van een huwelijk.
Sinds 1 april 2001 staat het huwelijk ook open voor paren van gelijk geslacht.

Om een huwelijk in Nederland te mogen aangaan moeten beide partners de leeftijd van achttien jaren hebben bereikt.
Onder bepaalde omstandigheden kan echter al tijdens de minderjarigheid een huwelijk worden gesloten. Dit kan wanneer beide aanstaande echtgenoten tenminste 16 jaar oud zijn en de bruid zwanger is.
Ook buiten de genoemde uitzonderingssituaties kan het gewenst zijn een huwelijk van minderjarigen te sluiten. De Minister van Justitie kan om belangrijke redenen ontheffing verlenen.

Welke huwelijkssluitingen zijn geteld?
Huwelijken waarbij ten minste één van de partners in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente staat ingeschreven, ongeacht het land waar het huwelijk is gesloten.

Partnerschapsregistratie:
Een op het huwelijk lijkende relatie tussen twee personen van gelijk of van verschillend geslacht, vastgelegd in een akte van de Burgerlijke Stand.
Per 1 januari 1998 is in Nederland het geregistreerd partnerschap ingevoerd.
Huwelijkssluitingen tussen man en vrouw
Trendbreuk nagekomen berichten
Vanaf verslagjaar 2010 worden méér nagekomen berichten meegeteld. Voor een beschrijving van nagekomen berichten en de gevolgen voor de cijfers in de tabel zie de Korte onderzoeksbeschrijving Bevolkingsstatistiek.

Trendbreuk huwelijkssluitingen en huwende personen
Door een verbetering in het productieproces is vanaf 2010 een stijging zichtbaar in de cijfers met betrekking tot huwelijkssluitingen en huwende personen. Met ingang van 2010 worden vooral in het buitenland gesloten huwelijken beter waargenomen.

Trendbreuk burgerlijke staat
Vanaf 2010 is een kleine verschuiving tussen de verschillende burgerlijke staten opgetreden (minder ongehuwd en meer gehuwd, gescheiden en verweduwd).
Dit komt omdat in de periode 1998 tot 2010 niet alle burgerlijke staten beschikbaar zijn in de bronbestanden die het CBS gebruikt. De burgerlijke staten 'partnerschap', 'verweduwd na partnerschap' en 'gescheiden na partnerschap' worden daardoor binnen deze statistiek binnen deze periode genegeerd. Voor deze statistiek betekent dit dat de burgerlijke staat van vóór het partnerschap is gebruikt wat in de meeste gevallen ongehuwd was.
Vanaf 2010 zijn alle burgerlijke staten beschikbaar.

Exclusief partnerschapsregistraties.

Huwelijkssluiting:
Het aangaan van een huwelijk.
Sinds 1 april 2001 staat het huwelijk ook open voor paren van gelijk geslacht.

Om een huwelijk in Nederland te mogen aangaan moeten beide partners de leeftijd van achttien jaren hebben bereikt.
Onder bepaalde omstandigheden kan echter al tijdens de minderjarigheid een huwelijk worden gesloten. Dit kan wanneer beide aanstaande echtgenoten tenminste 16 jaar oud zijn en de bruid zwanger is.
Ook buiten de genoemde uitzonderingssituaties kan het gewenst zijn een huwelijk van minderjarigen te sluiten. De Minister van Justitie kan om belangrijke redenen ontheffing verlenen.

Welke huwelijkssluitingen zijn geteld?
Huwelijken waarbij ten minste één van de partners in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente staat ingeschreven, ongeacht het land waar het huwelijk is gesloten.

Partnerschapsregistratie:
Een op het huwelijk lijkende relatie tussen twee personen van gelijk of van verschillend geslacht, vastgelegd in een akte van de Burgerlijke Stand.
Per 1 januari 1998 is in Nederland het geregistreerd partnerschap ingevoerd.
Naar leeftijdsverschil van de partners
Huwelijkssluitingen naar leeftijdsverschil van de partners.

Leeftijdsverschil:
Het leeftijdsverschil is bepaald als het verschil tussen de geboortejaren van de partners.
Geen leeftijdsverschil
Huwelijkssluitingen tussen man en vrouw waarbij beide partners in hetzelfde jaar zijn geboren.
Naar wederzijdse burgerlijke staat
Trendbreuk burgerlijke staat
Vanaf 2010 is een kleine verschuiving tussen de verschillende burgerlijke staten opgetreden (minder ongehuwd en meer gehuwd, gescheiden en verweduwd). Dit komt omdat in de periode 1998 tot 2010 niet alle burgerlijke staten beschikbaar zijn in de bronbestanden die het CBS gebruikt. De burgerlijke staten 'partnerschap', 'verweduwd na partnerschap'en 'gescheiden na partnerschap' worden daardoor binnen deze statistiek binnen deze periode genegeerd. Voor deze statistiek betekent dit dat de burgerlijke staat van vóór het partnerschap is gebruikt wat in de meeste gevallen ongehuwd was. Vanaf 2010 zijn alle burgerlijke staten beschikbaar.

Huwelijkssluitingen tussen twee mannen naar wederzijdse burgerlijke staat vóór het huwelijk.

Burgerlijke staat:
Formele positie van een persoon waarbij wordt verwezen naar het huwelijk en het geregistreerd partnerschap. Per 1 januari 1998 is het geregistreerd partnerschap ingevoerd. Doorgaans worden het geregistreerd partnerschap en het huwelijk op dezelfde wijze behandeld.
Beiden partnerschap
Partnerschap
Burgerlijke staat die ontstaat na het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Per 1 januari 1998 is in Nederland het geregistreerd partnerschap ingevoerd.

Het betreft een omzetting van een geregistreerd partnerschap naar een huwelijk. Beschikbaar vanaf 2010.
Huwelijkssluitingen tussen twee mannen
Trendbreuk nagekomen berichten
Vanaf verslagjaar 2010 worden méér nagekomen berichten meegeteld. Voor een beschrijving van nagekomen berichten en de gevolgen voor de cijfers in de tabel zie de Korte onderzoeksbeschrijving Bevolkingsstatistiek.

Trendbreuk huwelijkssluitingen en huwende personen
Door een verbetering in het productieproces is vanaf 2010 een stijging zichtbaar in de cijfers met betrekking tot huwelijkssluitingen en huwende personen. Met ingang van 2010 worden vooral in het buitenland gesloten huwelijken beter waargenomen.

Trendbreuk burgerlijke staat
Vanaf 2010 is een kleine verschuiving tussen de verschillende burgerlijke staten opgetreden (minder ongehuwd en meer gehuwd, gescheiden en verweduwd).
Dit komt omdat in de periode 1998 tot 2010 niet alle burgerlijke staten beschikbaar zijn in de bronbestanden die het CBS gebruikt. De burgerlijke staten 'partnerschap', 'verweduwd na partnerschap' en 'gescheiden na partnerschap' worden daardoor binnen deze statistiek binnen deze periode genegeerd. Voor deze statistiek betekent dit dat de burgerlijke staat van vóór het partnerschap is gebruikt wat in de meeste gevallen ongehuwd was.
Vanaf 2010 zijn alle burgerlijke staten beschikbaar.

Exclusief partnerschapsregistraties.

Huwelijkssluiting:
Het aangaan van een huwelijk.
Sinds 1 april 2001 staat het huwelijk ook open voor paren van gelijk geslacht.

Om een huwelijk in Nederland te mogen aangaan moeten beide partners de leeftijd van achttien jaren hebben bereikt.
Onder bepaalde omstandigheden kan echter al tijdens de minderjarigheid een huwelijk worden gesloten. Dit kan wanneer beide aanstaande echtgenoten tenminste 16 jaar oud zijn en de bruid zwanger is.
Ook buiten de genoemde uitzonderingssituaties kan het gewenst zijn een huwelijk van minderjarigen te sluiten. De Minister van Justitie kan om belangrijke redenen ontheffing verlenen.

Welke huwelijkssluitingen zijn geteld?
Huwelijken waarbij ten minste één van de partners in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente staat ingeschreven, ongeacht het land waar het huwelijk is gesloten.

Partnerschapsregistratie:
Een op het huwelijk lijkende relatie tussen twee personen van gelijk of van verschillend geslacht, vastgelegd in een akte van de Burgerlijke Stand.
Per 1 januari 1998 is in Nederland het geregistreerd partnerschap ingevoerd.
Naar leeftijdsverschil van de partners
Huwelijkssluitingen tussen twee mannen naar leeftijdsverschil van de partners.
Het leeftijdsverschil is bepaald als het verschil tussen de geboortejaren van de partners.
Geen leeftijdsverschil
Huwelijkssluitingen tussen twee mannen waarbij beide partners in hetzelfde jaar zijn geboren.
1 tot 5 jaar verschil
Huwelijkssluitingen tussen twee mannen waarbij één man 1 tot 5 jaar ouder is dan de ander.
5 tot 10 jaar verschil
Huwelijkssluitingen tussen twee mannen waarbij één man 5 tot 10 jaar ouder is dan de ander.
10 tot 15 jaar verschil
Huwelijkssluitingen tussen twee mannen waarbij één man 10 tot 15 jaar ouder is dan de ander.
15 tot 20 jaar verschil
Huwelijkssluitingen tussen twee mannen waarbij één man 15 tot 20 jaar ouder is dan de ander.
20 jaar of meer verschil
Huwelijkssluitingen tussen twee mannen waarbij één man 20 of meer jaar ouder is dan de ander.
Naar wederzijdse burgerlijke staat
Trendbreuk burgerlijke staat
Vanaf 2010 is een kleine verschuiving tussen de verschillende burgerlijke staten opgetreden (minder ongehuwd en meer gehuwd, gescheiden en verweduwd). Dit komt omdat in de periode 1998 tot 2010 niet alle burgerlijke staten beschikbaar zijn in de bronbestanden die het CBS gebruikt. De burgerlijke staten 'partnerschap', 'verweduwd na partnerschap'en 'gescheiden na partnerschap' worden daardoor binnen deze statistiek binnen deze periode genegeerd. Voor deze statistiek betekent dit dat de burgerlijke staat van vóór het partnerschap is gebruikt wat in de meeste gevallen ongehuwd was. Vanaf 2010 zijn alle burgerlijke staten beschikbaar.

Huwelijkssluitingen tussen twee mannen naar wederzijdse burgerlijke staat vóór het huwelijk.

Burgerlijke staat:
Formele positie van een persoon waarbij wordt verwezen naar het huwelijk en het geregistreerd partnerschap. Per 1 januari 1998 is het geregistreerd partnerschap ingevoerd. Doorgaans worden het geregistreerd partnerschap en het huwelijk op dezelfde wijze behandeld.
Beiden partnerschap
Partnerschap
Burgerlijke staat die ontstaat na het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Per 1 januari 1998 is in Nederland het geregistreerd partnerschap ingevoerd.

Het betreft een omzetting van een geregistreerd partnerschap naar een huwelijk. Beschikbaar vanaf 2010.
Huwelijkssluitingen tussen twee vrouwen
Trendbreuk nagekomen berichten
Vanaf verslagjaar 2010 worden méér nagekomen berichten meegeteld. Voor een beschrijving van nagekomen berichten en de gevolgen voor de cijfers in de tabel zie de Korte onderzoeksbeschrijving Bevolkingsstatistiek.

Trendbreuk huwelijkssluitingen en huwende personen
Door een verbetering in het productieproces is vanaf 2010 een stijging zichtbaar in de cijfers met betrekking tot huwelijkssluitingen en huwende personen. Met ingang van 2010 worden vooral in het buitenland gesloten huwelijken beter waargenomen.

Trendbreuk burgerlijke staat
Vanaf 2010 is een kleine verschuiving tussen de verschillende burgerlijke staten opgetreden (minder ongehuwd en meer gehuwd, gescheiden en verweduwd).
Dit komt omdat in de periode 1998 tot 2010 niet alle burgerlijke staten beschikbaar zijn in de bronbestanden die het CBS gebruikt. De burgerlijke staten 'partnerschap', 'verweduwd na partnerschap' en 'gescheiden na partnerschap' worden daardoor binnen deze statistiek binnen deze periode genegeerd. Voor deze statistiek betekent dit dat de burgerlijke staat van vóór het partnerschap is gebruikt wat in de meeste gevallen ongehuwd was.
Vanaf 2010 zijn alle burgerlijke staten beschikbaar.

Exclusief partnerschapsregistraties.

Huwelijkssluiting:
Het aangaan van een huwelijk.
Sinds 1 april 2001 staat het huwelijk ook open voor paren van gelijk geslacht.

Om een huwelijk in Nederland te mogen aangaan moeten beide partners de leeftijd van achttien jaren hebben bereikt.
Onder bepaalde omstandigheden kan echter al tijdens de minderjarigheid een huwelijk worden gesloten. Dit kan wanneer beide aanstaande echtgenoten tenminste 16 jaar oud zijn en de bruid zwanger is.
Ook buiten de genoemde uitzonderingssituaties kan het gewenst zijn een huwelijk van minderjarigen te sluiten. De Minister van Justitie kan om belangrijke redenen ontheffing verlenen.

Welke huwelijkssluitingen zijn geteld?
Huwelijken waarbij ten minste één van de partners in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente staat ingeschreven, ongeacht het land waar het huwelijk is gesloten.

Partnerschapsregistratie:
Een op het huwelijk lijkende relatie tussen twee personen van gelijk of van verschillend geslacht, vastgelegd in een akte van de Burgerlijke Stand.
Per 1 januari 1998 is in Nederland het geregistreerd partnerschap ingevoerd.
Naar leeftijdsverschil van de partners
Huwelijkssluitingen tussen twee vrouwen naar leeftijdsverschil van de
partners.
Het leeftijdsverschil is bepaald als het verschil tussen de geboortejaren
van de partners.
Geen leeftijdsverschil
Huwelijkssluitingen tussen twee vrouwen waarbij beide partners in
hetzelfde jaar zijn geboren.
1 tot 5 jaar verschil
Huwelijkssluitingen tussen twee vrouwen waarbij één vrouw 1 tot 5 jaar
ouder is dan de ander.
5 tot 10 jaar verschil
Huwelijkssluitingen tussen twee vrouwen waarbij één vrouw 5 tot 10 jaar
ouder is dan de ander.
10 tot 15 jaar verschil
Huwelijkssluitingen tussen twee vrouwen waarbij één vrouw 10 tot 15 jaar
ouder is dan de ander.
15 tot 20 jaar verschil
Huwelijkssluitingen tussen twee vrouwen waarbij één vrouw 15 tot 20 jaar
ouder is dan de ander.
20 jaar of meer verschil
Huwelijkssluitingen tussen twee vrouwen waarbij één vrouw 20 of meer jaar
ouder is dan de ander.
Totaal huwelijkssluitingen
Totaal van alle huwelijkssluitingen van zowel paren van gelijk als paren van verschillend geslacht.

Trendbreuk nagekomen berichten
Vanaf verslagjaar 2010 worden méér nagekomen berichten meegeteld. Voor een beschrijving van nagekomen berichten en de gevolgen voor de cijfers in de tabel zie de Korte onderzoeksbeschrijving Bevolkingsstatistiek.

Trendbreuk huwelijkssluitingen en huwende personen
Door een verbetering in het productieproces is vanaf 2010 een stijging zichtbaar in de cijfers met betrekking tot huwelijkssluitingen en huwende personen. Met ingang van 2010 worden vooral in het buitenland gesloten huwelijken beter waargenomen.

Trendbreuk burgerlijke staat
Vanaf 2010 is een kleine verschuiving tussen de verschillende burgerlijke staten opgetreden (minder ongehuwd en meer gehuwd, gescheiden en verweduwd).
Dit komt omdat in de periode 1998 tot 2010 niet alle burgerlijke staten beschikbaar zijn in de bronbestanden die het CBS gebruikt. De burgerlijke staten 'partnerschap', 'verweduwd na partnerschap' en 'gescheiden na partnerschap' worden daardoor binnen deze statistiek binnen deze periode genegeerd. Voor deze statistiek betekent dit dat de burgerlijke staat van vóór het partnerschap is gebruikt wat in de meeste gevallen ongehuwd was.
Vanaf 2010 zijn alle burgerlijke staten beschikbaar.

Exclusief partnerschapsregistraties.

Huwelijkssluiting:
Het aangaan van een huwelijk.
Sinds 1 april 2001 staat het huwelijk ook open voor paren van gelijk geslacht.

Om een huwelijk in Nederland te mogen aangaan moeten beide partners de leeftijd van achttien jaren hebben bereikt.
Onder bepaalde omstandigheden kan echter al tijdens de minderjarigheid een huwelijk worden gesloten. Dit kan wanneer beide aanstaande echtgenoten tenminste 16 jaar oud zijn en de bruid zwanger is.
Ook buiten de genoemde uitzonderingssituaties kan het gewenst zijn een huwelijk van minderjarigen te sluiten. De Minister van Justitie kan om belangrijke redenen ontheffing verlenen.

Welke huwelijkssluitingen zijn geteld?
Huwelijken waarbij ten minste één van de partners in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente staat ingeschreven, ongeacht het land waar het huwelijk is gesloten.

Partnerschapsregistratie:
Een op het huwelijk lijkende relatie tussen twee personen van gelijk of van verschillend geslacht, vastgelegd in een akte van de Burgerlijke Stand.
Per 1 januari 1998 is in Nederland het geregistreerd partnerschap ingevoerd.
Naar leeftijdsverschil van de partners
Huwelijkssluitingen naar leeftijdsverschil van de partners.
Het leeftijdsverschil is bepaald als het verschil tussen de geboortejaren
van de partners.
Geen leeftijdsverschil
Huwelijkssluitingen waarbij beide partners in hetzelfde jaar zijn geboren.
1 tot 5 jaar verschil
Huwelijkssluitingen met een leeftijdsverschil tussen de partners van 1 tot
5 jaar.
5 tot 10 jaar verschil
Huwelijkssluitingen met een leeftijdsverschil tussen de partners van 5 tot
10 jaar.
10 tot 15 jaar verschil
Huwelijkssluitingen met een leeftijdsverschil tussen de partners van 10
tot 15 jaar.
15 tot 20 jaar verschil
Huwelijkssluitingen met een leeftijdsverschil tussen de partners van 15
tot 20 jaar.
20 jaar of meer verschil
Huwelijkssluitingen met een leeftijdsverschil tussen de partners van 20
jaar of meer.
Naar wederzijdse burgerlijke staat
Trendbreuk burgerlijke staat
Vanaf 2010 is een kleine verschuiving tussen de verschillende burgerlijke
staten opgetreden (minder ongehuwd en meer gehuwd, gescheiden en
verweduwd).Dit komt omdat in de periode 1998 tot 2010 niet alle
burgerlijke staten beschikbaar zijn in de bronbestanden die het CBS
gebruikt. De burgerlijke staten 'partnerschap', 'verweduwd na
partnerschap' en 'gescheiden na partnerschap' worden daardoor binnen deze
statistiek binnen deze periode genegeerd. Voor deze statistiek betekent
dit dat de burgerlijke staat van vóór het partnerschap is gebruikt wat in
de meeste gevallen ongehuwd was. Vanaf 2010 zijn alle burgerlijke staten
beschikbaar.
.
Huwelijkssluitingen naar wederzijdse burgerlijke staat vóór het huwelijk.
.
Burgerlijke staat:
Formele positie van een persoon waarbij wordt verwezen naar het huwelijk
en het geregistreerd partnerschap. Per 1 januari 1998 is het
geregistreerd partnerschap ingevoerd. Doorgaans worden het geregistreerd
partnerschap en het huwelijk op dezelfde wijze behandeld.
Beiden partnerschap
Partnerschap
Burgerlijke staat die ontstaat na het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Per 1 januari 1998 is
in Nederland het geregistreerd partnerschap ingevoerd.

Het betreft een omzetting van een geregistreerd partnerschap naar een huwelijk. Beschikbaar vanaf 2010.
  
Naar wederzijds geboorteland
Huwelijkssluitingen naar wederzijds geboorteland.
.
Geboorteland:
Het land waar een persoon geboren is.
Beide partners in Nederland geboren
Huwelijkssluitingen waarbij beide partners in Nederland zijn geboren.
Beide partners hetzelfde buitenland
Huwelijkssluitingen waarbij beide partners in eenzelfde buitenland zijn
geboren.
Buitenland
Totaal huwelijkssluitingen waarbij beide partners in eenzelfde buitenland
zijn geboren.
Europese Unie (exclusief Nederland)
Huwelijkssluitingen waarbij beide partners in dezelfde lidstaat van de Europese Unie zijn geboren (exclusief Nederland).

Europese Unie:
Verdrag tussen Europese lidstaten.
De Europese Unie bestaat uit de volgende landen (exclusief Nederland).
1996-2004: België, Duitsland, Denemarken, Finland, Frankrijk, Griekenland, Ierland, Italië, Luxemburg, Oostenrijk, Portugal, Spanje, Verenigd Koninkrijk en Zweden.
2005-2006: België, Cyprus, Duitsland, Denemarken, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Oostenrijk, Polen, Portugal, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk en Zweden.
Vanaf 2007: België, Bulgarije, Cyprus, Duitsland, Denemarken, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk en Zweden.
Vanaf 2013: België, Bulgarije, Cyprus, Duitsland, Denemarken, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk en Zweden.
Verlaten op 31-1-2020: Verenigd Koninkrijk. Om praktische redenen is het Verenigd Koninkrijk over geheel 2020 niet meegeteld.
België
Huwelijkssluitingen waarbij beide partners in België zijn geboren.
Duitsland
Huwelijkssluitingen waarbij beide partners in Duitsland zijn geboren.
.
Duitsland:
Bondsrepubliek Duitsland, Duitse Democratische Republiek, Duitsland (oud)
en Saarland.
Marokko
Huwelijkssluitingen waarbij beide partners in Marokko zijn geboren.
.
Marokko:
Marokko, Ifni, Spaanse Sahara en Westelijke Sahara.
(Voormalig) Ned. Antillen en Aruba
Betreft een samentelling van de eilanden die tot het grondgebied van de
Nederlandse Antillen en Aruba van vóór 10 oktober 2010 behoorden.
Het gaat om de eilanden Bonaire, Curaçao, Saba, Sint-Eustatius,
Sint-Maarten en Aruba.
.
Vanaf 10 oktober 2010 zijn de Nederlandes Antillen ontbonden.
Het Koninkrijk der Nederlanden bestaat dan uit vier landen: Nederland,
Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Alle eilanden hebben een nieuwe status.
Curaçao en Sint Maarten zijn nieuwe landen binnen het Koninkrijk. Met een
'Status aparte' binnen het Koninkrijk zijn Curaçao en Sint Maarten
autonome landen. De landen hebben een zelfstandig bestuur en zijn niet
meer afhankelijk van Nederland.
De openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba, ook wel Caribisch
Nederland, hebben een diepere band met Nederland en functioneren als
bijzondere gemeente van Nederland.
.
Op 1 januari 1986 werd Aruba afgescheiden van de Nederlandse Antillen.
Sinds die datum is Aruba een nieuw land binnen het Koninkrijk de
Nederlanden. Met een 'Status aparte' binnen het Koninkrijk is Aruba een
autonoom land. Aruba heeft een zelfstandig bestuur en is niet meer
afhankelijk van Nederland.
.
Huwelijkssluitingen waarbij beide partners op de Nederlandse Antillen of
Aruba zijn geboren.
.
Nederlandse Antillen:
Bonaire, Curaçao, Saba, Sint-Eustatius en Sint-Maarten.
Suriname
Huwelijkssluitingen waarbij beide partners in Suriname zijn geboren.
Turkije
Huwelijkssluitingen waarbij beide partners in Turkije zijn geboren.
Beide partners verschillend buitenland
Huwelijkssluitingen waarbij beide partners in een verschillend buitenland
zijn geboren.
Huwende personen
Trendbreuk nagekomen berichten
Vanaf verslagjaar 2010 worden méér nagekomen berichten meegeteld. Voor een beschrijving van nagekomen berichten en de gevolgen voor de cijfers in de tabel zie de Korte onderzoeksbeschrijving Bevolkingsstatistiek.

Trendbreuk huwelijkssluitingen en huwende personen
Door een verbetering in het productieproces is vanaf 2010 een stijging zichtbaar in de cijfers met betrekking tot huwelijkssluitingen en huwende personen. Met ingang van 2010 worden vooral in het buitenland gesloten huwelijken beter waargenomen.

Exclusief personen die een geregistreerd partnerschap zijn aangegeaan.

Huwende persoon:
Persoon die een huwelijk is aangegaan.
Welke huwende personen zijn geteld?
Huwende personen die op het moment van de huwelijkssluiting in de Bevolkingsadministratie van een Nederlandse gemeente stonden ingeschreven.
Inclusief personen betrokken bij huwelijkssluitingen tussen paren van gelijk geslacht.

Partnerschapsregistratie:
Een op het huwelijk lijkende relatie tussen twee personen van gelijk of van verschillend geslacht, vastgelegd in een akte van de Burgerlijke Stand.
Per 1 januari 1998 is in Nederland het geregistreerd partnerschap ingevoerd.
Huwenden in man / vrouw huwelijken
Huwende personen in huwelijken tussen man en vrouw.
Naar geslacht en burgerlijke staat
Trendbreuk burgerlijke staat
Vanaf 2010 is een kleine verschuiving tussen de verschillende burgerlijke staten opgetreden (minder ongehuwd en meer gehuwd, gescheiden en verweduwd).Dit komt omdat in de periode 1998 tot 2010 niet alle burgerlijke staten beschikbaar zijn in de bronbestanden die het CBS gebruikt. De burgerlijke staten 'partnerschap', 'verweduwd na partnerschap' en 'gescheiden na partnerschap' worden daardoor binnen deze statistiek binnen deze periode genegeerd. Voor deze statistiek betekent dit dat de burgerlijke staat van vóór het partnerschap is gebruikt wat in de meeste gevallen ongehuwd was. Vanaf 2010 zijn alle burgerlijke staten beschikbaar.

Huwende personen in huwelijken tussen man en vrouw naar geslacht en burgerlijke staat vóór het huwelijk.

Burgerlijke staat:
Formele positie van een persoon waarbij wordt verwezen naar het huwelijk en het geregistreerd partnerschap. Per 1 januari 1998 is het geregistreerd partnerschap ingevoerd. Doorgaans worden het geregistreerd partnerschap en het huwelijk op dezelfde wijze behandeld.
Mannen
Partnerschap
Partnerschap
Burgerlijke staat die ontstaat na het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Per 1 januari 1998 is
in Nederland het geregistreerd partnerschap ingevoerd.
Het betreft een omzetting van een geregistreerd partnerschap naar een huwelijk. Beschikbaar vanaf 2010.
Vrouwen
Partnerschap
Partnerschap
Burgerlijke staat die ontstaat na het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Per 1 januari 1998 is
in Nederland het geregistreerd partnerschap ingevoerd.
Het betreft een omzetting van een geregistreerd partnerschap naar een huwelijk. Beschikbaar vanaf 2010.
Huwenden in man / man huwelijken
Huwende mannen in huwelijken tussen twee mannen.
Sinds 1 april 2001 is het in Nederland ook voor paren van gelijk geslacht
mogelijk in het huwelijk te treden.
Naar burgerlijke staat
Trendbreuk burgerlijke staat
Vanaf 2010 is een kleine verschuiving tussen de verschillende burgerlijke
staten opgetreden (minder ongehuwd en meer gehuwd, gescheiden en
verweduwd).Dit komt omdat in de periode 1998 tot 2010 niet alle
burgerlijke staten beschikbaar zijn in de bronbestanden die het CBS
gebruikt. De burgerlijke staten 'partnerschap', 'verweduwd na
partnerschap' en 'gescheiden na partnerschap' worden daardoor binnen deze
statistiek binnen deze periode genegeerd. Voor deze statistiek betekent
dit dat de burgerlijke staat van vóór het partnerschap is gebruikt wat in
de meeste gevallen ongehuwd was. Vanaf 2010 zijn alle burgerlijke staten
beschikbaar.
.
Huwende mannen in huwelijken tussen twee mannen naar geslacht en
burgerlijke staat vóór het huwelijk.
.
Burgerlijke staat:
Formele positie van een persoon waarbij wordt verwezen naar het huwelijk
en het geregistreerd partnerschap. Per 1 januari 1998 is het
geregistreerd partnerschap ingevoerd. Doorgaans worden het geregistreerd
partnerschap en het huwelijk op dezelfde wijze behandeld.
Oudste man
Partnerschap
Partnerschap
Burgerlijke staat die ontstaat na het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Per 1 januari 1998 is
in Nederland het geregistreerd partnerschap ingevoerd.
Het betreft een omzetting van een geregistreerd partnerschap naar een huwelijk. Beschikbaar vanaf 2010.
Jongste man
Partnerschap
Partnerschap
Burgerlijke staat die ontstaat na het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Per 1 januari 1998 is
in Nederland het geregistreerd partnerschap ingevoerd.
Het betreft een omzetting van een geregistreerd partnerschap naar een huwelijk. Beschikbaar vanaf 2010.
Huwenden in vrouw / vrouw huwelijken
Huwende vrouwen in huwelijken tussen twee vrouwen.
Sinds 1 april 2001 is het in Nederland ook voor paren van gelijk geslacht
mogelijk in het huwelijk te treden.
Naar burgerlijke staat
Trendbreuk burgerlijke staat
Vanaf 2010 is een kleine verschuiving tussen de verschillende burgerlijke
staten opgetreden (minder ongehuwd en meer gehuwd, gescheiden en
verweduwd).Dit komt omdat in de periode 1998 tot 2010 niet alle
burgerlijke staten beschikbaar zijn in de bronbestanden die het CBS
gebruikt. De burgerlijke staten 'partnerschap', 'verweduwd na
partnerschap' en 'gescheiden na partnerschap' worden daardoor binnen deze
statistiek binnen deze periode genegeerd. Voor deze statistiek betekent
dit dat de burgerlijke staat van vóór het partnerschap is gebruikt wat in
de meeste gevallen ongehuwd was. Vanaf 2010 zijn alle burgerlijke staten
beschikbaar.
.
Huwende vrouwen in huwelijken tussen twee vrouwen naar geslacht en
burgerlijke staat vóór het huwelijk.
.
Burgerlijke staat:
Formele positie van een persoon waarbij wordt verwezen naar het huwelijk
en het geregistreerd partnerschap. Per 1 januari 1998 is het
geregistreerd partnerschap ingevoerd. Doorgaans worden het geregistreerd
partnerschap en het huwelijk op dezelfde wijze behandeld.
Oudste vrouw
Partnerschap
Partnerschap
Burgerlijke staat die ontstaat na het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Per 1 januari 1998 is
in Nederland het geregistreerd partnerschap ingevoerd.
Het betreft een omzetting van een geregistreerd partnerschap naar een huwelijk. Beschikbaar vanaf 2010.
Jongste vrouw
Partnerschap
Partnerschap
Burgerlijke staat die ontstaat na het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Per 1 januari 1998 is
in Nederland het geregistreerd partnerschap ingevoerd.
Het betreft een omzetting van een geregistreerd partnerschap naar een huwelijk. Beschikbaar vanaf 2010.
Totaal huwende personen
Totaal huwende personen in zowel huwelijken tussen twee mannen, twee
vrouwen of man en vrouw.
Naar geslacht en burgerlijke staat
Trendbreuk burgerlijke staat
Vanaf 2010 is een kleine verschuiving tussen de verschillende burgerlijke
staten opgetreden (minder ongehuwd en meer gehuwd, gescheiden en
verweduwd).Dit komt omdat in de periode 1998 tot 2010 niet alle
burgerlijke staten beschikbaar zijn in de bronbestanden die het CBS
gebruikt. De burgerlijke staten 'partnerschap', 'verweduwd na
partnerschap' en 'gescheiden na partnerschap' worden daardoor binnen deze
statistiek binnen deze periode genegeerd. Voor deze statistiek betekent
dit dat de burgerlijke staat van vóór het partnerschap is gebruikt wat in
de meeste gevallen ongehuwd was. Vanaf 2010 zijn alle burgerlijke staten
beschikbaar.
.
.
Huwende personen naar geslacht en burgerlijke staat vóór het huwelijk.
.
Burgerlijke staat:
Formele positie van een persoon waarbij wordt verwezen naar het huwelijk
en het geregistreerd partnerschap. Per 1 januari 1998 is het
geregistreerd partnerschap ingevoerd. Doorgaans worden het geregistreerd
partnerschap en het huwelijk op dezelfde wijze behandeld.
Mannen
Partnerschap
Partnerschap
Burgerlijke staat die ontstaat na het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Per 1 januari 1998 is
in Nederland het geregistreerd partnerschap ingevoerd.
Het betreft een omzetting van een geregistreerd partnerschap naar een huwelijk. Beschikbaar vanaf 2010.
Vrouwen
Partnerschap
Partnerschap
Burgerlijke staat die ontstaat na het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Per 1 januari 1998 is
in Nederland het geregistreerd partnerschap ingevoerd.
Het betreft een omzetting van een geregistreerd partnerschap naar een huwelijk. Beschikbaar vanaf 2010.