Huwen; huwelijkssluitingen en huwende personen naar diverse kenmerken

Tabeltoelichting


De tabel bevat gegevens over huwelijkssluitingen (exclusief partnerschapsregistraties) en huwende personen (exclusief personen die een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan) onder de bevolking van Nederland naar geslachtsverhouding, leeftijd (op 31 december), burgerlijke staat, rangnummer van het huwelijk en geboorteland.

In de tabel zijn de gegevens uit te splitsen naar de volgende kenmerken:
- Huwelijkssluitingen naar geslachtsverhouding en leeftijdsverschil;
- Huwelijkssluitingen naar geslachtsverhouding en wederzijdse burgerlijke staat;
- Huwelijkssluitingen naar geslachtsverhouding en wederzijds rangnummer van het huwelijk;
- Huwelijkssluitingen naar geslachtsverhouding en wederzijds geboorteland;
- Huwende personen naar geslacht en leeftijd;
- Huwende personen naar geslacht en burgerlijke staat;
- Huwende personen naar geslacht en rangnummer van het huwelijk.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1996

Status van de cijfers
Alle in de tabel opgenomen cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 24 september 2021:
Definitieve cijfers over 2020 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het vierde kwartaal van 2022 worden de definitieve cijfers over 2021 in deze publicatie opgenomen.

Toelichting onderwerpen

Huwelijkssluitingen
Trendbreuk nagekomen berichten
Vanaf verslagjaar 2010 worden méér nagekomen berichten meegeteld. Voor een beschrijving van nagekomen berichten en de gevolgen voor de cijfers in de tabel zie de Korte onderzoeksbeschrijving Bevolkingsstatistiek.

Trendbreuk huwelijkssluitingen en huwende personen
Door een verbetering in het productieproces is vanaf 2010 een stijging zichtbaar in de cijfers met betrekking tot huwelijkssluitingen en huwende personen. Met ingang van 2010 worden vooral in het buitenland gesloten huwelijken beter waargenomen.

Trendbreuk burgerlijke staat
Vanaf 2010 is een kleine verschuiving tussen de verschillende burgerlijke staten opgetreden (minder ongehuwd en meer gehuwd, gescheiden en verweduwd).
Dit komt omdat in de periode 1998 tot 2010 niet alle burgerlijke staten beschikbaar zijn in de bronbestanden die het CBS gebruikt. De burgerlijke staten 'partnerschap', 'verweduwd na partnerschap' en 'gescheiden na partnerschap' worden daardoor binnen deze statistiek binnen deze periode genegeerd. Voor deze statistiek betekent dit dat de burgerlijke staat van vóór het partnerschap is gebruikt wat in de meeste gevallen ongehuwd was.
Vanaf 2010 zijn alle burgerlijke staten beschikbaar.

Exclusief partnerschapsregistraties.

Huwelijkssluiting:
Het aangaan van een huwelijk.
Sinds 1 april 2001 staat het huwelijk ook open voor paren van gelijk geslacht.

Om een huwelijk in Nederland te mogen aangaan moeten beide partners de leeftijd van achttien jaren hebben bereikt.
Onder bepaalde omstandigheden kan echter al tijdens de minderjarigheid een huwelijk worden gesloten. Dit kan wanneer beide aanstaande echtgenoten tenminste 16 jaar oud zijn en de bruid zwanger is.
Ook buiten de genoemde uitzonderingssituaties kan het gewenst zijn een huwelijk van minderjarigen te sluiten. De Minister van Justitie kan om belangrijke redenen ontheffing verlenen.

Welke huwelijkssluitingen zijn geteld?
Huwelijken waarbij ten minste één van de partners in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente staat ingeschreven, ongeacht het land waar het huwelijk is gesloten.

Partnerschapsregistratie:
Een op het huwelijk lijkende relatie tussen twee personen van gelijk of van verschillend geslacht, vastgelegd in een akte van de Burgerlijke Stand.
Per 1 januari 1998 is in Nederland het geregistreerd partnerschap ingevoerd.
Totaal huwelijkssluitingen
In Nederland gesloten huwelijken
In buitenland gesloten huwelijken
Totaal huwelijkssluitingen
Totaal van alle huwelijkssluitingen van zowel paren van gelijk als paren van verschillend geslacht.

Trendbreuk nagekomen berichten
Vanaf verslagjaar 2010 worden méér nagekomen berichten meegeteld. Voor een beschrijving van nagekomen berichten en de gevolgen voor de cijfers in de tabel zie de Korte onderzoeksbeschrijving Bevolkingsstatistiek.

Trendbreuk huwelijkssluitingen en huwende personen
Door een verbetering in het productieproces is vanaf 2010 een stijging zichtbaar in de cijfers met betrekking tot huwelijkssluitingen en huwende personen. Met ingang van 2010 worden vooral in het buitenland gesloten huwelijken beter waargenomen.

Trendbreuk burgerlijke staat
Vanaf 2010 is een kleine verschuiving tussen de verschillende burgerlijke staten opgetreden (minder ongehuwd en meer gehuwd, gescheiden en verweduwd).
Dit komt omdat in de periode 1998 tot 2010 niet alle burgerlijke staten beschikbaar zijn in de bronbestanden die het CBS gebruikt. De burgerlijke staten 'partnerschap', 'verweduwd na partnerschap' en 'gescheiden na partnerschap' worden daardoor binnen deze statistiek binnen deze periode genegeerd. Voor deze statistiek betekent dit dat de burgerlijke staat van vóór het partnerschap is gebruikt wat in de meeste gevallen ongehuwd was.
Vanaf 2010 zijn alle burgerlijke staten beschikbaar.

Exclusief partnerschapsregistraties.

Huwelijkssluiting:
Het aangaan van een huwelijk.
Sinds 1 april 2001 staat het huwelijk ook open voor paren van gelijk geslacht.

Om een huwelijk in Nederland te mogen aangaan moeten beide partners de leeftijd van achttien jaren hebben bereikt.
Onder bepaalde omstandigheden kan echter al tijdens de minderjarigheid een huwelijk worden gesloten. Dit kan wanneer beide aanstaande echtgenoten tenminste 16 jaar oud zijn en de bruid zwanger is.
Ook buiten de genoemde uitzonderingssituaties kan het gewenst zijn een huwelijk van minderjarigen te sluiten. De Minister van Justitie kan om belangrijke redenen ontheffing verlenen.

Welke huwelijkssluitingen zijn geteld?
Huwelijken waarbij ten minste één van de partners in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente staat ingeschreven, ongeacht het land waar het huwelijk is gesloten.

Partnerschapsregistratie:
Een op het huwelijk lijkende relatie tussen twee personen van gelijk of van verschillend geslacht, vastgelegd in een akte van de Burgerlijke Stand.
Per 1 januari 1998 is in Nederland het geregistreerd partnerschap ingevoerd.
Naar leeftijdsverschil van de partners
Huwelijkssluitingen naar leeftijdsverschil van de partners.
Het leeftijdsverschil is bepaald als het verschil tussen de geboortejaren
van de partners.
Geen leeftijdsverschil
Huwelijkssluitingen waarbij beide partners in hetzelfde jaar zijn geboren.
1 tot 5 jaar verschil
Huwelijkssluitingen met een leeftijdsverschil tussen de partners van 1 tot
5 jaar.
5 tot 10 jaar verschil
Huwelijkssluitingen met een leeftijdsverschil tussen de partners van 5 tot
10 jaar.
Naar wederzijds geboorteland
Huwelijkssluitingen naar wederzijds geboorteland.
.
Geboorteland:
Het land waar een persoon geboren is.
Beide partners hetzelfde buitenland
Huwelijkssluitingen waarbij beide partners in eenzelfde buitenland zijn
geboren.
(Voormalig) Ned. Antillen en Aruba
Betreft een samentelling van de eilanden die tot het grondgebied van de
Nederlandse Antillen en Aruba van vóór 10 oktober 2010 behoorden.
Het gaat om de eilanden Bonaire, Curaçao, Saba, Sint-Eustatius,
Sint-Maarten en Aruba.
.
Vanaf 10 oktober 2010 zijn de Nederlandes Antillen ontbonden.
Het Koninkrijk der Nederlanden bestaat dan uit vier landen: Nederland,
Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Alle eilanden hebben een nieuwe status.
Curaçao en Sint Maarten zijn nieuwe landen binnen het Koninkrijk. Met een
'Status aparte' binnen het Koninkrijk zijn Curaçao en Sint Maarten
autonome landen. De landen hebben een zelfstandig bestuur en zijn niet
meer afhankelijk van Nederland.
De openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba, ook wel Caribisch
Nederland, hebben een diepere band met Nederland en functioneren als
bijzondere gemeente van Nederland.
.
Op 1 januari 1986 werd Aruba afgescheiden van de Nederlandse Antillen.
Sinds die datum is Aruba een nieuw land binnen het Koninkrijk de
Nederlanden. Met een 'Status aparte' binnen het Koninkrijk is Aruba een
autonoom land. Aruba heeft een zelfstandig bestuur en is niet meer
afhankelijk van Nederland.
.
Huwelijkssluitingen waarbij beide partners op de Nederlandse Antillen of
Aruba zijn geboren.
.
Nederlandse Antillen:
Bonaire, Curaçao, Saba, Sint-Eustatius en Sint-Maarten.
Suriname
Huwelijkssluitingen waarbij beide partners in Suriname zijn geboren.
Turkije
Huwelijkssluitingen waarbij beide partners in Turkije zijn geboren.