Bevolking en bevolkingsontwikkeling per maand; 1995-2018

Bevolking en bevolkingsontwikkeling per maand; 1995-2018

Perioden Bevolkingsontwikkeling Overledenen (aantal) Bevolkingsontwikkeling Immigratie (aantal) Bevolkingsontwikkeling Emigratie inclusief administratieve c... (aantal) Bevolkingsontwikkeling Emigratie exclusief administratieve c... (aantal) Bevolkingsontwikkeling Saldo correcties (aantal) Bevolkingsontwikkeling Totale bevolkingsgroei (aantal) Bevolkingsontwikkeling Bevolking aan eind van gekozen periode (aantal) Bevolkingsontwikkeling Tussen gemeenten verhuisde personen (aantal) Bevolkingsontwikkeling Binnen gemeenten verhuisde personen (aantal) Huwen / partnerschap: sluiting Huwen / partnerschap: personen Mannen Totaal mannen (aantal) Huwen / partnerschap: sluiting Huwen / partnerschap: personen Vrouwen Totaal vrouwen (aantal) Huwen / partnerschap: ontbinding Scheidende personen Mannen (aantal) Huwen / partnerschap: ontbinding Scheidende personen Vrouwen (aantal)
2017 november 12.247 17.489 11.453 8.925 -2.528 7.787 17.180.690 62.131 87.388 4.455 4.363 2.892 2.993
2017 december 13.740 13.744 12.613 10.662 -2.661 394 17.181.084 62.946 92.797 4.706 4.542 2.448 2.522
2018 januari* 14.858 18.054 13.061 11.284 -1.777 4.212 17.185.296 65.390 87.932 4.176 3.969 2.810 2.927
2018 februari* 14.454 19.694 10.714 9.246 -1.468 6.752 17.192.048 59.738 83.359 4.066 3.924 2.556 2.661
2018 maart* 16.315 15.672 11.084 9.569 -1.515 1.628 17.193.676 63.680 92.553 4.427 4.339 2.737 2.810
2018 april* 12.152 14.804 10.184 8.640 -1.544 5.835 17.199.511 55.339 81.139 5.790 5.666 2.540 2.663
2018 mei* 11.801 16.331 10.844 8.350 -2.494 8.257 17.207.768 56.887 84.237 8.224 8.134 2.674 2.763
2018 juni* 11.228 16.005 13.516 11.987 -1.529 5.418 17.213.186 57.982 84.766 10.339 10.271 2.455 2.530
2018 juli* 11.987 19.891 17.999 16.392 -1.607 5.142 17.218.328 68.990 90.312 8.178 7.977 2.657 2.759
2018 augustus* 11.746 33.479 16.158 14.803 -1.355 20.665 17.238.993 77.316 88.743 10.272 10.157 2.497 2.583
2018 september* 11.246 31.933 12.947 11.443 -1.504 22.629 17.261.622 66.675 80.942 9.993 9.903 2.306 2.391
2018 oktober* 12.186 23.151 13.219 10.725 -2.494 12.124 17.273.746 65.947 89.408 6.621 6.490 2.465 2.568
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Maand-, kwartaal- en jaarcijfers van de omvang van de bevolking van Nederland.
De tabel omvat aantallen van levendgeborenen, overledenen, buitenlandse migratie, administratieve correcties, binnen gemeenten verhuisde personen en tussen gemeenten verhuisde personen, sluitingen en ontbindingen van huwelijk en partnerschapsregistratie (personen en gebeurtenissen) en asielaanvragen (tot en met statistiekjaar 2011).

Met ingang van de cijfers over januari 2010 wordt er gebruik gemaakt van een nieuw productiesysteem voor het verwerken van de berichten uit de gemeentelijke bevolkingsregisters.
In verband hiermee zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd:
- Voor levendgeborenen geldt dat vanaf 2010 geen voorlopige cijfers naar rangnummer uit de moeder en burgerlijke staat van de moeder meer beschikbaar zullen zijn. Wel worden jaarlijks definitieve aantallen aan de tabel toegevoegd.
- Huwelijkssluiting is vanaf 2010 inclusief partnerschapsregistratie.
- De reeks van partnerschapsregistraties zal in deze tabel vanaf 2010 niet meer worden aangevuld.
- Huwende personen zijn vanaf 2010 inclusief personen die een partnerschap zijn aangegaan. Hierdoor is een extra voorgaande burgerlijke staat (gehuwd) toegevoegd.
- Huwelijksontbinding is vanaf 2010 inclusief ontbindingen van partnerschap.
- Van echt scheidende personen zijn vanaf 2010 inclusief personen die gescheiden zijn uit een partnerschap.
- Voor binnen Nederland verhuisde personen geldt dat met ingang van 2010 geen aantallen naar plaats in het gezin meer beschikbaar zullen zijn.

Gegevens beschikbaar van januari 1995 tot en met oktober 2018.

Status van de cijfers:
Alle cijfers over asielaanvragen zijn definitief.
Van de bevolkingscijfers zijn de cijfers over 1995 tot en met 2017 definitief. De cijfers per 1 januari 2018 zijn definitief, de overige bevolkingscijfers over 2018 zijn voorlopig.
De actualisering van asielaanvragen in deze tabel is met ingang van 2012 stopgezet.

Wijzigingen per 14 januari 2019:
Deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing. Deze tabel wordt opgevolgd door 'Bevolkingsontwikkeling; maand en jaar', zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Bevolkingsontwikkeling
Verandering van de omvang van de bevolking.

Trendbreuk nagekomen berichten
Vanaf verslagjaar 2010 worden méér nagekomen berichten meegeteld. Voor een beschrijving van nagekomen berichten en de gevolgen voor de cijfers in de tabel zie de Korte onderzoeksbeschrijving Bevolkingsstatistiek. Een link naar de Korte onderzoeksbeschrijving Bevolkingsstatistiek is te vinden in de Tabeltoelichting.

Bevolking:
De bewoners van Nederland.
In de bevolkingsaantallen zijn uitsluitend personen begrepen die zijn opgenomen in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente. In principe wordt iedereen die voor onbepaalde tijd in Nederland woont, opgenomen in het bevolkingsregister van de woongemeente.
Personen die tot de bevolking van Nederland behoren, maar voor wie geen vaste woonplaats valt aan te wijzen, zijn opgenomen in het bevolkingsregister van de gemeente 's-Gravenhage.
In de bevolkingsregisters zijn niet opgenomen de in Nederland wonende personen waarvoor uitzonderingsregels gelden met betrekking tot opneming in de bevolkingsregisters (bijvoorbeeld diplomaten en NAVO militairen) en personen die niet legaal in Nederland verblijven.
Overledenen
Overledene:
Persoon die is overleden waarbij een bevoegde arts een overlijdensakte heeft ondertekend.
Immigratie
Vestiging van personen vanuit het buitenland in Nederland. Om als immigrant te kunnen worden geteld dienen deze personen ingeschreven te worden in de gemeentelijke bevolkingsregisters. Men wordt ingeschreven als men verwacht minimaal vier maanden Nederland te blijven.
Emigratie inclusief administratieve c...
Emigratie inclusief het saldo van de administratieve correcties.
Cijfers over emigratie inclusief het saldo van de administratieve correcties geven een beter beeld van de werkelijke emigratie dan cijfers over emigratie exclusief deze correcties.

Emigratie:
Vertrek van personen naar het buitenland. Men wordt uit het bevolkingsregister afgevoerd wanneer de verwachte verblijfsduur in het buitenland ten minste acht maanden bedraagt. Het gaat hier steeds om de aan de gemeente gemelde emigratie.

Saldo administratieve correcties:
Administratieve opnemingen in de gemeentelijke bevolkingsregisters min de administratieve afvoeringen uit de gemeentelijke bevolkingsregisters.

Administratieve opnemingen:
Opneming van een persoon in de bevolkingsregisters van een gemeente op verzoek van de betrokkene. Deze opneming is niet het gevolg van geboorte, immigratie of vestiging van die persoon vanuit een andere gemeente in Nederland. Een administratieve opneming is meestal een hervestiging van een persoon die eerder administratief is afgevoerd en die verklaart nooit uit Nederland te zijn weggeweest.

Administratieve afvoeringen:
Verwijdering van een persoon uit de bevolkingsregisters van een gemeente nadat de gemeente heeft vastgesteld dat de verblijfplaats van deze persoon niet bekend is, deze persoon niet bereikbaar is en waarschijnlijk geen inwoner meer is van een Nederlandse gemeente. Een administratieve afvoering is meestal het gevolg van het vertrek van een persoon naar het buitenland zonder dat deze de gemeente hiervan op de hoogte heeft gesteld.
Emigratie exclusief administratieve c...
Emigratie exclusief het saldo van de administratieve correcties.
Cijfers over emigratie inclusief het saldo van de administratieve correcties geven een beter beeld van de werkelijke emigratie dan cijfers
over emigratie exclusief deze correcties.

Emigratie:
Vertrek van personen naar het buitenland. Men wordt uit het bevolkingsregister afgevoerd wanneer de verwachte verblijfsduur in het buitenland ten minste acht maanden bedraagt. Het gaat hier steeds om de aan de gemeente gemelde emigratie.

Saldo administratieve correctie:
Administratieve opnemingen in de gemeentelijke bevolkingsregisters min de administratieve afvoeringen uit de gemeentelijke bevolkingsregisters.

Administratieve opneming:
Opneming van een persoon in de bevolkingsregisters van een gemeente op verzoek van de betrokkene. Deze opneming is niet het gevolg van geboorte, immigratie of vestiging van die persoon vanuit een andere gemeente in Nederland. Een administratieve opneming is meestal een hervestiging van een persoon die eerder administratief is afgevoerd en die verklaart nooit uit Nederland te zijn weggeweest.

Administratieve afvoering:
Verwijdering van een persoon uit de bevolkingsregisters van een gemeente nadat de gemeente heeft vastgesteld dat de verblijfplaats van deze persoon niet bekend is, deze persoon niet bereikbaar is en waarschijnlijk geen inwoner meer is van een Nederlandse gemeente.
Een administratieve afvoering is meestal het gevolg van het vertrek van een persoon naar het buitenland zonder dat deze de gemeente hiervan op de hoogte heeft gesteld.
Saldo correcties
Saldo administratieve correcties plus overige correcties.
Er is voor gekozen overige correcties alleen in de definitieve cijfers op te nemen en in één maand, namelijk de maand december.

Saldo administratieve correctie:
Administratieve opnemingen in de gemeentelijke bevolkingsregisters min de administratieve afvoeringen uit de gemeentelijke bevolkingsregisters.

Overige correcties:
Verschillen in de bevolkingsomvang en samenstelling tussen twee opeenvolgende jaren die niet kunnen worden verklaard uit de door de gemeenten gedurende het jaar doorgevoerde wijzigingen in de bevolkingsregisters.

Administratieve opneming:
Opneming van een persoon in de bevolkingsregisters van een gemeente op verzoek van de betrokkene. Deze opneming is niet het gevolg van geboorte, immigratie of vestiging van die persoon vanuit een andere gemeente in Nederland. Een administratieve opneming is meestal een hervestiging van een persoon die eerder administratief is afgevoerd en die verklaart nooit uit Nederland te zijn weggeweest.

Administratieve afvoering:
Verwijdering van een persoon uit de bevolkingsregisters van een gemeente nadat de gemeente heeft vastgesteld dat de verblijfplaats van deze persoon niet bekend is, deze persoon niet bereikbaar is en waarschijnlijk geen inwoner meer is van een Nederlandse gemeente. Een administratieve afvoering is meestal het gevolg van het vertrek van een persoon naar het buitenland zonder dat deze de gemeente hiervan op de hoogte heeft gesteld.
Totale bevolkingsgroei
De toe- of afname van de bevolking in een bepaalde periode.
Bevolking aan eind van gekozen periode
Tussen gemeenten verhuisde personen
Personen die verhuizen waarbij het oude en het nieuwe adres in verschillende gemeenten liggen.
Wijzigingen van adres door grenswijzigingen tussen gemeenten of door gemeentelijke herindelingen worden niet als verhuizing beschouwd.
Binnen gemeenten verhuisde personen
Personen die verhuizen waarbij het oude en het nieuwe adres in dezelfde gemeente liggen.
Wijzigingen van adres die het gevolg zijn van wijziging van straatnaam, huisnummer of iets dergelijks worden niet als verhuizing beschouwd.
Huwen / partnerschap: sluiting
Trendbreuk nagekomen berichten
Vanaf verslagjaar 2010 worden méér nagekomen berichten meegeteld. Voor een beschrijving van nagekomen berichten en de gevolgen voor de cijfers in de tabel zie de Korte onderzoeksbeschrijving Bevolkingsstatistiek. Een link naar de Korte onderzoeksbeschrijving Bevolkingsstatistiek is te vinden in de Tabeltoelichting.
Huwen / partnerschap: personen
Huwende personen inclusief personen die een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan naar geslacht en burgerlijke staat vóór het huwelijk of het partnerschap.
Beschikbaar vanaf 2010.

Trendbreuk huwelijkssluitingen en huwende personen
Door een verbetering in het productieproces is vanaf 2010 een stijging zichtbaar in de cijfers met betrekking tot huwelijkssluitingen en huwende personen. Met ingang van 2010 worden vooral in het buitenland gesloten huwelijken beter waargenomen.

Trendbreuk nagekomen berichten
Vanaf verslagjaar 2010 worden méér nagekomen berichten meegeteld. Voor een beschrijving van nagekomen berichten en de gevolgen voor de cijfers in de tabel zie de Korte onderzoeksbeschrijving Bevolkingsstatistiek.

Welke personen zijn geteld?
Personen die ten tijde van de huwelijksvoltrekking of de partnerschapsregistratie staan ingeschreven in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente, ongeacht het land van huwelijkssluiting / partnerschapsregistratie.

Burgerlijke staat:
Formele positie van een persoon waarbij wordt verwezen naar het huwelijk en het geregistreerd partnerschap.

Geregistreerd partnerschap:
Een op het huwelijk lijkende relatie tussen twee personen van gelijk of van verschillend geslacht, vastgelegd in een akte van de Burgerlijke Stand. Per 1 januari 1998 is in Nederland het geregistreerd partnerschap ingevoerd.
Mannen
Totaal mannen
Vrouwen
Totaal vrouwen
Huwen / partnerschap: ontbinding
Trendbreuk nagekomen berichten
Vanaf verslagjaar 2010 worden méér nagekomen berichten meegeteld. Voor een beschrijving van nagekomen berichten en de gevolgen voor de cijfers in de tabel zie de Korte onderzoeksbeschrijving Bevolkingsstatistiek. Een link naar de Korte onderzoeksbeschrijving Bevolkingsstatistiek is te vinden in de Tabeltoelichting.
Scheidende personen
Trendbreuk huwelijkssluitingen en huwende personen
Door een verbetering in het productieproces is vanaf 2010 een stijging zichtbaar in de cijfers met betrekking tot huwelijkssluitingen en huwende personen. Met ingang van 2010 worden vooral in het buitenland gesloten huwelijken beter waargenomen.

Trendbreuk nagekomen berichten
Vanaf verslagjaar 2010 worden méér nagekomen berichten meegeteld. Voor een beschrijving van nagekomen berichten en de gevolgen voor de cijfers in de tabel zie de Korte onderzoeksbeschrijving Bevolkingsstatistiek.

Beschikbaar vanaf 2010.

Scheidende personen:
Personen die hun wettig huwelijk laten ontbinden door een echtscheiding inclusief personen die hun partnerschap hebben laten ontbinden anders dan door overlijden.
Geteld worden de personen die in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente zijn opgenomen als de rechter het (echt)scheidingsvonnis uitspreekt.

Geregistreerd partnerschap:
Een op het huwelijk lijkende relatie tussen twee personen van gelijk of van verschillend geslacht, vastgelegd in een akte van de Burgerlijke Stand. Per 1 januari 1998 is in Nederland het geregistreerd partnerschap ingevoerd.
Mannen
Vrouwen