Strafzaken; bijzondere procedures, 1990-2016

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over schadevergoedingen aan ex-verdachten en over
gratieverlening.

De cijfers over schadevergoedingen zijn uitgesplitst naar vergoeding wegens onterechte hechtenis en vergoeding van gemaakte kosten.
Van deze schadevergoedingen zijn cijfers beschikbaar over
- ingediende verzoeken
- toegekende verzoeken
- toegekende bedragen en het gemiddeld toegekende bedrag per toegekend verzoek.

De cijfers over gratieverlening zijn onderverdeeld in ontvangen verzoekschriften en beslissingen.
De beslissingen zijn verder uitgesplitst naar
- onvoorwaardelijke gratieverlening
- voorwaardelijke gratieverlening
- afwijzing gratieverlening.

Gegevens beschikbaar van 1990 tot en met 2016.

Status van de cijfers:
De cijfers hebben de status definitief.

Wijzigingen per 30 november 2017:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Door het wegvallen van financiering komen voor deze statistiek geen nieuwe gegevens meer beschikbaar vanaf 1 januari 2018. Voor meer informatie zie de link in paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Schadevergoedingen aan ex-verdachten
Aantal verzoeken om schadevergoeding aan ex-verdachten.
Een ex-verdachte die voor een strafzaak in verzekering is gesteld en/of in voorlopige hechtenis is genomen, kan schadevergoeding claimen als de strafzaak is geëindigd zonder dat een straf of maatregel is opgelegd of als de verdachte wel is veroordeeld, maar er voorlopige hechtenis is toegepast voor een feit waarvoor dat niet is toegelaten.
Als een zaak is geëindigd zonder oplegging van straf of maatregel kan
de verdachte bovendien een beroep doen op vergoeding van kosten
volgens artikel 591a Sv.
De ex-verdachte kan ook gelijktijdig een beroep doen op beide regelingen.
In dat geval worden de verzoeken op grond van art. 89 Sv en art. 591a Sv als aparte verzoeken behandeld. In de tabel worden beide verzoeken als aparte verzoeken geteld.
Totaal schadevergoedingen
Totaal aantal verzoeken om schadevergoeding aan ex-verdachten.
De ex-verdachte kan gelijktijdig een beroep doen op zowel
schadevergoeding wegens onterechte hechtenis als vergoeding van kosten.
In dat geval worden de verzoeken als aparte verzoeken geteld.
Toegekende verzoeken
Het totaal aantal toegekende verzoeken om schadevergoeding wegens onterechte hechtenis of vergoeding van kosten.
Toegekend bedrag
Het totale bedrag van toegekende schadevergoedingen wegens onterechte hechtenis of vergoeding van kosten.
Wegens onterechte hechtenis
Aantal verzoeken om schadevergoeding wegens onterechte hechtenis.
Een ex-verdachte die in verzekering is gesteld en/of in voorlopige
hechtenis is genomen komt op grond van artikel 89 van het Wetboek van strafvordering in aanmerking voor een schadevergoeding als hij schade heeft opgelopen door onrechtmatig handelen door de overheid of als de verdachte ten onrechte heeft vastgezeten.
Voor vergoeding van schade wegens onterechte hechtenis komen zowel de materiële als de immateriële schade in aanmerking als de verdachte in een huis van bewaring of een politiecel heeft vastgezeten.
Er wordt uitgegaan van een vaste dagvergoeding. Deze schadevergoeding is exclusief gemaakte kosten en gederfde inkomsten.

Toegekende verzoeken
Het aantal toegekende verzoeken om schadevergoeding wegens
onterechte hechtenis.
Toegekend bedrag
Het totale bedrag van toegekende schadevergoedingen wegens
onterechte hechtenis.

Vergoeding van gemaakte kosten
Aantal verzoeken om vergoeding van gemaakte kosten.
Als een zaak is geëindigd zonder oplegging van een straf of maatregel
kan de verdachte een beroep doen op vergoeding van kosten volgens artikel 591a van het Wetboek van Strafvordering. De kosten die hiervoor in aanmerking komen zijn reis- en verblijfskosten,
gederfde inkomsten en kosten van een raadsman.
Toegekende verzoeken
Het aantal toegekende verzoeken om vergoeding van gemaakte kosten.
Toegekend bedrag
Het totale bedrag van toegekende vergoedingen van gemaakte
kosten.
Gratieverlening
Aantal verzoeken om gratie.
Na een veroordeling kan de veroordeelde of een ander een gratieverzoek indienen. Dit heeft tot doel dat de opgelegde straf geheel of gedeeltelijk wordt kwijtgescholden. De Gratiewet noemt twee gronden op grond waarvan gratie kan worden verleend.
In de eerste plaats kan er sprake zijn van omstandigheden waarmee de rechter bij de uitspraak niet of onvoldoende rekening heeft gehouden, terwijl die omstandigheden wel zouden hebben geleid tot een lagere straf.
In de tweede plaats kan het zo zijn dat met (de voortzetting van) de straf geen redelijk doel meer wordt gediend.
Beslissingen
Aantal beslissingen over verzoeken om gratieverlening.
Een verzoekschrift kan meer dan één straf bevatten. Er wordt per straf een beslissing genomen en geteld.
Totaal beslissingen
Het totaal aantal beslissingen over gratieverzoeken.
Onvoorwaardelijke gratieverlening
Het aantal verzoeken waarop is beslist tot onvoorwaardelijke
gratieverlening.
Bij een onvoorwaardelijke gratieverlening worden geen voorwaarden
gesteld aan de veroordeelde.
Voorwaardelijke gratieverlening
Het aantal verzoeken waarop is beslist tot voorwaardelijke gratieverlening.
Bij een gratieverlening kunnen voorwaarden worden gesteld aan de
veroordeelde.
Als voorwaarde kan worden gesteld dat de veroordeelde een werk- of
leerstraf uitvoert, of de schade herstelt die door het strafbare feit is
aangericht. Een voorwaarde kan ook zijn dat de veroordeelde een boete betaalt, of dat de aangerichte schade geheel of gedeeltelijk wordt vergoedt.
Meestal geldt bij een voorwaardelijke gratieverlening een proeftijd van 2 jaar, maar de minister van Justitie en Veiligheid kan deze periode verlengen of verkorten.
Afwijzing gratieverlening
Het aantal afgewezen gratieverzoeken.