Kolen en koolproductenbalans; aanbod en verbruik 1990-2018

Kolen en koolproductenbalans; aanbod en verbruik 1990-2018

Kolen en koolproducten Perioden Energieaanbod Totaal aanbod (mln kg) Energieaanbod Productie (mln kg) Energieaanbod Herwonnen producten (mln kg) Energieaanbod Invoer, totaal (mln kg) Energieaanbod Waaronder uit niet-EU-landen (mln kg) Energieaanbod Uitvoer (mln kg) Energieaanbod Beginvoorraad (mln kg) Energieaanbod Eindvoorraad (mln kg) Energieaanbod Voorraadmutatie (mln kg) Statistische verschillen (mln kg) Energieverbruik Totaal verbruik (mln kg) Energieverbruik Totaal energiebedrijven (mln kg) Energieverbruik Cokesfabrieken (mln kg) Energieverbruik Industrie, totaal (mln kg) Energieverbruik Waaronder ijzer- en staalindustrie (mln kg) Energieverbruik Totaal overige verbruikers (mln kg)
Steenkool 2017 november** 1.252 1.156 1.156 0 923 828 96 0 1.252 876 233 143 139 0
Steenkool 2018 augustus* 1.005 1.061 1.061 0 799 856 -56 0 1.005 637 246 122 116 0
Steenkool 2018 september* 1.102 1.143 1.143 0 856 897 -41 0 1.102 757 237 109 103 0
Steenkool 2018 oktober* 1.156 1.221 1.221 0 897 962 -66 0 1.156 861 243 51 48 0
Steenkool 2018 november* 956 988 988 0 964 996 -32 0 956 619 214 123 118 0
Bruinkool en bruinkoolbriketten 2017 november** 7 7 0 0 0 0 0 0 7 6 1
Bruinkool en bruinkoolbriketten 2018 augustus* 10 10 0 0 0 0 0 0 10 10 1
Bruinkool en bruinkoolbriketten 2018 september* 9 9 0 0 0 0 0 0 9 9 1
Bruinkool en bruinkoolbriketten 2018 oktober* 7 7 0 0 0 0 0 0 7 6 1
Bruinkool en bruinkoolbriketten 2018 november* 7 7 0 0 0 0 0 0 7 6 1
Cokesovencokes 2017 november** 172 162 6 5 5 41 32 9 0 172 172 167
Cokesovencokes 2018 augustus* 159 175 8 4 0 45 69 -24 0 159 159 155
Cokesovencokes 2018 september* 134 167 11 9 5 69 107 -39 0 134 134 131
Cokesovencokes 2018 oktober* 168 172 8 3 0 107 119 -12 0 168 168 165
Cokesovencokes 2018 november* 177 154 9 8 14 120 92 27 0 177 177 173
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft het aanbod en verbruik van steenkool, bruinkool + bruinkoolbriketten en cokesovencokes weer in balansvorm. De berekening van het aanbod is als volgt: productie plus herwonnen producten plus invoer minus uitvoer plus voorraadmutatie. Dit is gelijk aan de hoeveelheid steenkool, bruinkool + bruinkoolbriketten en cokesovencokes die in Nederland is verbruikt in dezelfde periode. Dit verbruik wordt nader uitgesplitst naar de verbruikersgroepen energiebedrijven, cokesfabrieken, industrie, ijzer- en staalindustrie en overige verbruikers. Overige verbruikers zijn bijvoorbeeld de dienstensector en huishoudens.

Gegevens beschikbaar vanaf: januari 1990 tot en met november 2018.

Status van de cijfers:
Alle cijfers tot en met verslagjaar 2015 zijn definitief.
Gegevens vanaf januari 2016 en 2017 zijn nader voorlopig.
Gegevens vanaf januari 2018 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 28 februari 2019
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wijzigingen per 3 augustus 2018
- cijfers over het aanbod en verbruik van bruinkool + bruinkoolbriketten en cokesovencokes zijn vanaf 1990 toegevoegd.
- Vanaf verslagjaar 2015 is de doorvoer uit de invoer- en uitvoercijfers van steenkool gehaald.
- voorlopige cijfers van januari tot en met mei 2018 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?

Niet meer van toepassing. Vanwege een revisie op de aanbodzijde is het niet goed mogelijk de maanden, kwartalen en jaren van verslagjaar 2014 en eerder terug te leggen. Deze tabel wordt opgevolgd door Kolen en kolenproductenbalans; aanbod en verbruik. Zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Energieaanbod
De hoeveelheid energie die beschikbaar komt voor verbruik in Nederland.
Totaal aanbod
De hoeveelheid energie die in het land primair beschikbaar komt (productie plus herwonnen producten plus invoer en voorraadonttrekking) minus de hoeveelheid die het land verlaat (uitvoer).
Productie
De hoeveelheid energie die is vervaardigd uit een andere energiedrager.
Herwonnen producten
Slib en afval van schalie gewonnen uit mijnen.
Invoer, totaal
Aanvoer van energiedragers vanuit het buitenland.
Waaronder uit niet-EU-landen
Aanvoer van energiedragers vanuit landen die niet tot de Europese Unie (EU) horen.
Uitvoer
Afvoer van energiedragers naar het buitenland.
Beginvoorraad
De opgeslagen hoeveelheid kool en koolproducten aan het begin van de verslagperiode.
Eindvoorraad
De opgeslagen hoeveelheid kool en koolproducten aan het einde van de verslagperiode.
Voorraadmutatie
De verandering van de omvang van de voorraad. Bij energiestatistieken is dit de beginvoorraad minus de eindvoorraad, conform de internationale richtlijnen voor energiestatistieken. Een positief getal betekent dus dat de voorraad is afgenomen en dat het aanbod in Nederland is toegenomen. Voor een negatief getal geldt het omgekeerde (toename van de voorraad en afname van het aanbod).
Statistische verschillen
Het verschil tussen het energieaanbod en het energieverbruik van een energiedrager.

Dit verschil ontstaat doordat de gegevens over aanbod en verbruik uit verschillende bronnen komen. Voor veel energiedragers wordt het verschil toegedeeld aan aanbod of verbruik. Daarmee wordt het statistisch verschil nihil.
Energieverbruik
Totaal verbruik
De hoeveelheid energie die is verbruikt door bedrijven, huishoudens en vervoer in Nederland. Energie kan zijn verbruikt:
- bij omzetting in andere energiedragers, dit is de inzet minus de productie van energie.
- als finaal verbruik.
Totaal energiebedrijven
Productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas, stoom en gekoelde lucht.
Cokesfabrieken
Vervaardiging van cokesovenproducten, zoals cokes en cokesovengas.
Industrie, totaal
Industrie.
Waaronder ijzer- en staalindustrie
Deze categorie is een samentelling van categorieën:
241 Vervaardiging van ijzer en staal en van ferrolegeringen
242 Vervaardiging van stalen buizen, pijpen, holle profielen en fittings daarvoor
243 Overige eerste verwerking van staal
2451 Gieten van ijzer
2452 Gieten van staal
Totaal overige verbruikers
Deze categorie is een samentelling van categorieën:
- Diensten, afval, water en reparatie
- Woningen
- Landbouw
- Visserij
- Onbekend