Huwenden; leeftijd (op 31 december), voorgaande burgerlijke staat

Huwenden; leeftijd (op 31 december), voorgaande burgerlijke staat

Geslacht Leeftijd (op 31 december) Perioden Totaal huwende personen Huwende personen (aantal) Totaal huwende personen Huwende personen, per 1 000 inwoners (promille) Totaal huwende personen Huwende personen per 1 000 niet-gehuwden (promille) Voor de eerste maal huwende personen Voor de eerste maal huwende personen (aantal) Huwenden na eerder partnerschap Huwenden na eerder partnerschap (aantal) Hertrouwende personen Hertrouwende personen: eerder verweduwd (aantal) Hertrouwende personen Hertrouwende personen: eerder gescheiden (aantal)
Mannen Totaal 1950 82.389 22,6 54,6 72.941 4.053 5.395
Mannen Totaal 1960 88.016 21,3 56,0 80.880 3.221 3.915
Mannen Totaal 1970 122.287 25,2 69,7 113.399 3.187 5.701
Mannen Totaal 1980 90.375 16,2 41,7 79.090 1.794 9.491
Mannen Totaal 1990 97.321 15,9 36,8 80.409 1.270 15.642
Mannen Totaal 2000 84.573 13,0 28,5 66.957 . 1.811 15.805
Mannen Totaal 2005 69.493 10,4 21,7 54.555 . 1.670 13.268
Mannen Totaal 2010 72.946 10,6 21,2 55.434 955 1.639 14.918
Mannen Totaal 2015 62.208 8,7 16,6 47.450 1.263 1.383 12.112
Mannen Totaal 2020 48.224 6,5 11,9 35.931 1.090 1.132 10.071
Mannen Totaal 2023 88.357 11,6 20,7 68.516 2.906 1.560 15.375
Vrouwen Totaal 1950 82.572 22,1 51,6 74.620 2.976 4.976
Vrouwen Totaal 1960 88.713 20,8 52,6 83.014 1.785 3.914
Vrouwen Totaal 1970 123.521 24,9 65,8 116.141 1.812 5.568
Vrouwen Totaal 1980 89.978 15,6 38,4 80.307 1.154 8.517
Vrouwen Totaal 1990 97.148 15,3 33,7 81.476 970 14.702
Vrouwen Totaal 2000 82.773 12,3 25,8 66.769 . 1.441 14.563
Vrouwen Totaal 2005 68.200 9,8 19,8 54.347 . 1.372 12.481
Vrouwen Totaal 2010 70.544 9,9 19,2 54.967 933 1.254 13.390
Vrouwen Totaal 2015 60.440 8,3 15,3 47.049 1.255 1.136 11.000
Vrouwen Totaal 2020 47.079 6,2 11,1 35.555 1.093 947 9.484
Vrouwen Totaal 2023 85.620 11,0 19,2 67.108 2.887 1.269 14.356
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over huwende personen (inclusief personen die een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan) onder de bevolking van Nederland naar geslacht, leeftijd en burgerlijke staat vóór huwelijkssluiting.
In de tabel zijn ook verhoudingscijfers opgenomen.

In de tabel zijn de gegevens uit te splitsen naar de volgende kenmerken:
- Huwende personen naar geslacht en leeftijd;
- Voor de eerste maal huwende personen naar geslacht en leeftijd;
- Huwende personen die hun partnerschap hebben omgezet naar een huwelijk;
- Hertrouwende personen naar geslacht en leeftijd.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1950

Status van de cijfers:
Alle in de tabel opgenomen cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 23 mei 2024:
De definitieve cijfers over 2023 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het 3e kwartaal van 2025 worden de definitieve cijfers over 2024 in deze tabel opgenomen.

Toelichting onderwerpen

Totaal huwende personen
Inclusief personen die een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.

Trendbreuk huwende personen
Door een verbetering in het productieproces is vanaf 2010 een stijging zichtbaar in de cijfers met betrekking tot huwelijkssluitingen en huwende personen. Met ingang van 2010 worden vooral in het buitenland gesloten huwelijken beter waargenomen.

Trendbreuk burgerlijke staat
Vanaf 2010 is een kleine verschuiving tussen de verschillende burgerlijke staten opgetreden (minder ongehuwd en meer gehuwd, gescheiden en verweduwd).
Dit komt omdat in de periode 1998 tot 2010 niet alle burgerlijke staten beschikbaar zijn in de bronbestanden die het CBS gebruikt. De burgerlijke staten 'partnerschap', 'verweduwd na partnerschap' en 'gescheiden na partnerschap' worden daardoor binnen deze statistiek binnen deze periode genegeerd. Voor deze statistiek betekent dit dat de burgerlijke staat van vóór het partnerschap is gebruikt wat in de meeste gevallen ongehuwd was.
Vanaf 2010 zijn alle burgerlijke staten beschikbaar.

Huwende persoon:
Persoon die een huwelijk is aangegaan.
Welke huwende personen zijn geteld?
Huwende personen die op het moment van de huwelijkssluiting in de Bevolkingsadministratie van een Nederlandse gemeente stonden ingeschreven.
Inclusief personen betrokken bij huwelijkssluitingen tussen paren van gelijk geslacht.

Partnerschapsregistratie:
Een op het huwelijk lijkende relatie tussen twee personen van gelijk of van verschillend geslacht, vastgelegd in een akte van de Burgerlijke Stand.
Per 1 januari 1998 is in Nederland het geregistreerd partnerschap ingevoerd.
Huwende personen
Huwende personen, per 1 000 inwoners
Huwende personen per duizend van de gemiddelde bevolking met gelijke leeftijd en geslacht.

Gemiddelde bevolking:
De helft van de personen met een bepaald geboortejaar aan het begin van de geselecteerde periode plus de helft van de personen met dat zelfde geboortejaar aan het einde van deze periode.

Bevolking:
De inwoners van een bepaald gebied.
In de bevolkingsaantallen zijn uitsluitend personen begrepen die zijn opgenomen in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente. In principe wordt iedereen die voor onbepaalde tijd in Nederland woont, opgenomen in het bevolkingsregister van de woongemeente. Personen die tot de bevolking van Nederland behoren, maar voor wie geen vaste woonplaats valt aan te wijzen, zijn opgenomen in het bevolkingsregister van de gemeente 's-Gravenhage. In de bevolkingsregisters zijn niet opgenomen de in Nederland wonende personen waarvoor uitzonderingsregels gelden met betrekking tot opneming in de bevolkingsregisters (bijvoorbeeld diplomaten en NAVO militairen) en personen die niet legaal in Nederland verblijven.

Leeftijd:
Het aantal gehele jaren dat op 31 december van het jaar van huwelijkssluiting is verstreken sinds de geboortedatum van de persoon. Te berekenen als jaar van huwelijkssluiting min het geboortejaar van de persoon.
Huwende personen per 1 000 niet-gehuwden
Huwende personen per duizend van de gemiddelde niet-gehuwde bevolking met gelijke leeftijd en geslacht.

Gemiddelde bevolking:
De helft van de personen met een bepaald geboortejaar aan het begin van de geselecteerde periode plus de helft van de personen met dat zelfde geboortejaar aan het einde van deze periode.

Bevolking:
De inwoners van een bepaald gebied.
In de bevolkingsaantallen zijn uitsluitend personen begrepen die zijn opgenomen in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente. In principe wordt iedereen die voor onbepaalde tijd in Nederland woont, opgenomen in het bevolkingsregister van de woongemeente. Personen die tot de bevolking van Nederland behoren, maar voor wie geen vaste woonplaats valt aan te wijzen, zijn opgenomen in het bevolkingsregister van de gemeente 's-Gravenhage. In de bevolkingsregisters zijn niet opgenomen de in Nederland wonende personen waarvoor uitzonderingsregels gelden met betrekking tot opneming in de bevolkingsregisters (bijvoorbeeld diplomaten en NAVO militairen) en personen die niet legaal in Nederland verblijven.

Niet-gehuwd:
Ongehuwd, verweduwd of gescheiden.

Bevolking ongehuwd:
Vanaf 2010: burgerlijke staat die aangeeft dat een persoon nog nooit een huwelijk heeft gesloten of een geregistreerd partnerschap is aangegaan.
1998 tot 2010: burgerlijke staat die aangeeft dat een persoon nog nooit een huwelijk heeft gesloten of een geregistreerd partnerschap heeft.
Omdat in de periode 1998 tot 2010 niet alle burgerlijke staten beschikbaar zijn in de bronbestanden die het CBS gebruikt, zijn de burgerlijke staten 'verweduwd na partnerschap' en 'gescheiden na partnerschap' in deze statistiek binnen deze periode genegeerd. Voor deze statistiek betekent dit dat de burgerlijke staat van vóór het partnerschap is gebruikt. Dat was meestal ongehuwd.
Tot 1998: burgerlijke staat die aangeeft dat een persoon nog nooit een huwelijk heeft gesloten.

Bevolking verweduwd:
Vanaf 2010: verweduwd na wettig huwelijk plus verweduwd na partnerschap.
Tot 2010: verweduwd na wettig huwelijk.
Omdat in de periode 1998 tot 2010 niet alle burgerlijke staten beschikbaar zijn in de bronbestanden die het CBS gebruikt, is 'verweduwd na partnerschap' in deze statistiek binnen deze periode niet meegeteld.

Verweduwd na wettig huwelijk:
Burgerlijke staat die ontstaat na ontbinding van een wettig huwelijk door overlijden van de partner.

Verweduwd na partnerschap:
Burgerlijke staat die ontstaat na ontbinding van een geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.

Bevolking gescheiden:
Vanaf 2010: gescheiden na wettig huwelijk plus gescheiden na partnerschap.
Tot 2010: gescheiden na wettig huwelijk.
Omdat in de periode 1998 tot 2010 niet alle burgerlijke staten beschikbaar zijn in de bronbestanden die het CBS gebruikt, is 'gescheiden na partnerschap' in deze statistiek binnen deze periode niet meegeteld.

Gescheiden na wettig huwelijk:
Burgerlijke staat die ontstaat na ontbinding van een wettig huwelijk door echtscheiding. Exclusief personen die zijn gescheiden van tafel en bed, want zij blijven formeel gehuwd.

Gescheiden na partnerschap:
Burgerlijke staat die ontstaat na ontbinding van een geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner.

Leeftijd:
Het aantal gehele jaren dat op 31 december van het jaar van huwelijkssluiting is verstreken sinds de geboortedatum van de persoon. Te berekenen als jaar van huwelijkssluiting min het geboortejaar van de persoon.
Voor de eerste maal huwende personen
Huwende personen met voorgaande burgerlijke staat ongehuwd.
Inclusief personen die een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.

Trendbreuk huwende personen
Door een verbetering in het productieproces is vanaf 2010 een stijging zichtbaar in de cijfers met betrekking tot huwelijkssluitingen en huwende personen. Met ingang van 2010 worden vooral in het buitenland gesloten huwelijken beter waargenomen.

Trendbreuk burgerlijke staat
Vanaf 2010 is een kleine verschuiving tussen de verschillende burgerlijke staten opgetreden (minder ongehuwd en meer gehuwd, gescheiden en verweduwd). Dit komt omdat in de periode 1998 tot 2010 niet alle burgerlijke staten beschikbaar zijn in de bronbestanden die het CBS gebruikt. De burgerlijke staten 'partnerschap', 'verweduwd na partnerschap' en 'gescheiden na partnerschap' worden daardoor binnen deze statistiek binnen deze periode genegeerd. Voor deze statistiek betekent dit dat de burgerlijke staat van vóór het partnerschap is gebruikt wat in de meeste gevallen ongehuwd was. Vanaf 2010 zijn alle burgerlijke staten beschikbaar.

Huwende persoon:
Persoon die een huwelijk is aangegaan.
Welke huwende personen zijn geteld?
Huwende personen die op het moment van de huwelijkssluiting in de Bevolkingsadministratie van een Nederlandse gemeente stonden ingeschreven. Inclusief personen betrokken bij huwelijkssluitingen tussen paren van gelijk geslacht.

Partnerschapsregistratie:
Een op het huwelijk lijkende relatie tussen twee personen van gelijk of van verschillend geslacht, vastgelegd in een akte van de Burgerlijke Stand. Per 1 januari 1998 is in Nederland het geregistreerd partnerschap ingevoerd.

Ongehuwd:
Vanaf 2010: burgerlijke staat die aangeeft dat een persoon nog nooit een huwelijk heeft gesloten of een geregistreerd partnerschap is aangegaan. 1998 tot 2010: burgerlijke staat die aangeeft dat een persoon nog nooit een huwelijk heeft gesloten.
Omdat in de periode 1998 tot 2010 niet alle burgerlijke staten beschikbaar zijn in de bronbestanden die het CBS gebruikt is partnerschap in deze statistiek binnen deze periode genegeerd. Voor deze statistiek betekent dit dat 'partnerschap na ongehuwd' is meegeteld en dat voor de burgerlijke staten 'verweduwd na partnerschap' en 'gescheiden na partnerschap' de burgerlijke staat van vóór het partnerschap is gebruikt. Dat was meestal ongehuwd.
Tot 1998: burgerlijke staat die aangeeft dat een persoon nog nooit een huwelijk heeft gesloten.
Voor de eerste maal huwende personen
Huwenden na eerder partnerschap
Personen die hun geregistreerd partnerschap hebben omgezet naar een huwelijk.
Beschikbaar vanaf 2010.

Trendbreuk en huwende personen
Door een verbetering in het productieproces is vanaf 2010 een stijging zichtbaar in de cijfers met betrekking tot huwelijkssluitingen en huwende personen. Met ingang van 2010 worden vooral in het buitenland gesloten huwelijken beter waargenomen.

Trendbreuk burgerlijke staat
Vanaf 2010 is een kleine verschuiving tussen de verschillende burgerlijke staten opgetreden (minder ongehuwd en meer gehuwd, gescheiden en verweduwd).
Dit komt omdat in de periode 1998 tot 2010 niet alle burgerlijke staten beschikbaar zijn in de bronbestanden die het CBS gebruikt. De burgerlijke staten 'partnerschap', 'verweduwd na partnerschap' en 'gescheiden na partnerschap' worden daardoor binnen deze statistiek binnen deze periode genegeerd. Voor deze statistiek betekent dit dat de burgerlijke staat van vóór het partnerschap is gebruikt wat in de meeste gevallen ongehuwd was.
Vanaf 2010 zijn alle burgerlijke staten beschikbaar.

Huwende persoon:
Persoon die een huwelijk is aangegaan.
Welke huwende personen zijn geteld?
Huwende personen die op het moment van de huwelijkssluiting in de Bevolkingsadministratie van een Nederlandse gemeente stonden ingeschreven. Inclusief personen betrokken bij huwelijkssluitingen tussen paren van gelijk geslacht.

Partnerschapsregistratie:
Een op het huwelijk lijkende relatie tussen twee personen van gelijk of van verschillend geslacht, vastgelegd in een akte van de Burgerlijke Stand.
Per 1 januari 1998 is in Nederland het geregistreerd partnerschap ingevoerd.

Partnerschap:
Burgerlijke staat die ontstaat na het aangaan van een geregistreerd partnerschap.
Huwenden na eerder partnerschap
Hertrouwende personen
Huwenden die ten minste éénmaal eerder gehuwd zijn geweest.
Exclusief personen die een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.

Trendbreuk huwende personen
Door een verbetering in het productieproces is vanaf 2010 een stijging zichtbaar in de cijfers met betrekking tot huwelijkssluitingen en huwende personen. Met ingang van 2010 worden vooral in het buitenland gesloten huwelijken beter waargenomen.

Trendbreuk burgerlijke staat
Vanaf 2010 is een kleine verschuiving tussen de verschillende burgerlijke staten opgetreden (minder ongehuwd en meer gehuwd, gescheiden en verweduwd). Dit komt omdat in de periode 1998 tot 2010 niet alle burgerlijke staten beschikbaar zijn in de bronbestanden die het CBS gebruikt. De burgerlijke staten 'partnerschap', 'verweduwd na partnerschap' en 'gescheiden na partnerschap' worden daardoor binnen deze statistiek binnen deze periode genegeerd. Voor deze statistiek betekent dit dat de burgerlijke staat van vóór het partnerschap is gebruikt wat in de meeste gevallen ongehuwd was. Vanaf 2010 zijn alle burgerlijke staten beschikbaar.

Huwende persoon:
Persoon die een huwelijk is aangegaan.
Welke huwende personen zijn geteld?
Huwende personen die op het moment van de huwelijkssluiting in de Bevolkingsadministratie van een Nederlandse gemeente stonden ingeschreven. Inclusief personen betrokken bij huwelijkssluitingen tussen paren van gelijk geslacht.

Partnerschapsregistratie:
Een op het huwelijk lijkende relatie tussen twee personen van gelijk of van verschillend geslacht, vastgelegd in een akte van de Burgerlijke Stand. Per 1 januari 1998 is in Nederland het geregistreerd partnerschap ingevoerd.
Hertrouwende personen: eerder verweduwd
Huwende personen met voorgaande burgerlijke staat verweduwd.

Verweduwd:
Vanaf 2010: verweduwd na wettig huwelijk plus verweduwd na partnerschap.
1998 tot 2010: verweduwd na wettig huwelijk.
Omdat in de periode 1998 tot 2010 niet alle burgerlijke staten beschikbaar zijn in de bronbestanden die het CBS gebruikt is partnerschap in deze statistiek binnen deze periode genegeerd. Voor deze statistiek betekent dit dat 'partnerschap na verweduwd' is meegeteld en dat voor 'verweduwd na partnerschap' de burgerlijke staat van vóór het partnerschap is gebruikt. Dat was meestal ongehuwd.
Tot 1998: verweduwd na wettig huwelijk.
Hertrouwende personen: eerder gescheiden
Huwenden met voorgaande burgerlijke staat gescheiden.

Gescheiden:
Vanaf 2010: gescheiden na wettig huwelijk plus gescheiden na partnerschap.
1998 tot 2010: gescheiden na wettig huwelijk.
Omdat in de periode 1998 tot 2010 niet alle burgerlijke staten beschikbaar zijn in de bronbestanden die het CBS gebruikt is partnerschap in deze statistiek binnen deze periode genegeerd. Voor deze statistiek betekent dit dat 'partnerschap na gescheiden' is meegeteld en dat voor 'gescheiden na partnerschap' de burgerlijke staat van vóór het partnerschap is gebruikt. Dat was meestal ongehuwd.
Tot 1998: gescheiden na wettig huwelijk.