Nieuwbouwwoningen; bouwvergunningen, gereedgekomen, 1995-2012

Nieuwbouwwoningen; bouwvergunningen, gereedgekomen, 1995-2012

Regio's Perioden Vergunningen nieuwbouwwoningen Totaal (aantal) Vergunningen nieuwbouwwoningen Huurwoningen (aantal) Vergunningen nieuwbouwwoningen Koopwoningen (aantal) Vergunningen nieuwbouwwoningen Naar opdrachtgever Overheid en woningcorporaties Totaal (aantal) Vergunningen nieuwbouwwoningen Naar opdrachtgever Bouwers voor de markt Totaal (aantal) Vergunningen nieuwbouwwoningen Naar opdrachtgever Andere particuliere opdrachtgevers Totaal (aantal) Woningen nog gereed te komen (aantal) Gereedgekomen woningen Totaal (aantal) Gereedgekomen woningen Naar opdrachtgever Totaal overheid en woningcorporaties (aantal) Gereedgekomen woningen Naar opdrachtgever Totaal bouwers voor de markt (aantal) Gereedgekomen woningen Naar opdrachtgever Totaal andere particuliere opdr.gevers (aantal) Gereedgekomen woningen Naar eigendomsvorm en type Huurwoningen Totaal huurwoningen (aantal) Gereedgekomen woningen Naar eigendomsvorm en type Huurwoningen Eéngezins huurwoningen (aantal) Gereedgekomen woningen Naar eigendomsvorm en type Huurwoningen Meergezins huurwoningen (aantal) Gereedgekomen woningen Naar eigendomsvorm en type Koopwoningen Totaal eigen woningen (aantal) Gereedgekomen woningen Naar eigendomsvorm en type Koopwoningen Eéngezins koopwoning (aantal) Gereedgekomen woningen Naar eigendomsvorm en type Koopwoningen Meergezins koopwoning (aantal) Gereedgekomen woningen Naar type Eéngezinswoningen (aantal) Gereedgekomen woningen Naar type Meergezinswoningen (aantal) Gereedgekomen woningen Naar aantal kamers Woningen met 1 kamer (aantal) Gereedgekomen woningen Naar aantal kamers Woningen met 2 kamers (aantal) Gereedgekomen woningen Naar aantal kamers Woningen met 3 kamers (aantal) Gereedgekomen woningen Naar aantal kamers Woningen met 4 kamers (aantal) Gereedgekomen woningen Naar aantal kamers Woningen met 5 kamers (aantal) Gereedgekomen woningen Naar aantal kamers Woningen 6 of meer kamers (aantal)
Nederland 1995 98.405 34.292 64.113 36.120 46.482 15.803 113.542 93.836 28.143 49.584 16.109 29.090 11.501 17.589 64.746 58.016 6.730 69.517 24.319 103 5.070 23.813 51.826 11.402 1.622
Nederland 1996 101.116 24.759 76.357 23.703 61.733 15.680 123.755 88.934 31.002 43.426 14.506 31.079 10.353 20.726 57.855 50.654 7.201 61.007 27.927 689 5.389 24.467 46.849 9.876 1.664
Nederland 1997 101.501 21.554 79.947 23.014 64.377 14.110 130.756 92.315 25.160 52.682 14.473 25.876 7.424 18.452 66.439 58.138 8.301 65.562 26.753 350 4.628 23.186 51.751 10.837 1.563
Nederland 1998 87.673 19.452 68.221 19.326 54.166 14.181 124.097 90.516 20.390 57.184 12.942 21.454 7.919 13.535 69.062 58.166 10.896 66.085 24.431 516 3.225 22.361 50.234 12.398 1.782
Nederland 1999 84.201 14.324 69.877 15.658 54.904 13.639 127.443 78.625 17.660 48.979 11.986 17.651 7.367 10.284 60.974 50.283 10.691 57.650 20.975 252 3.281 19.354 43.771 10.123 1.844
Nederland 2000 78.563 14.311 64.252 14.696 51.041 12.826 135.934 70.650 14.563 43.837 12.250 15.209 6.987 8.222 55.441 46.202 9.239 53.189 17.461 615 2.844 17.634 37.889 10.171 1.497
Nederland 2001 62.326 11.108 51.218 11.452 40.764 10.110 120.890 72.958 13.725 48.933 10.300 14.089 6.415 7.674 58.869 47.902 10.967 54.317 18.641 278 2.106 17.953 40.409 10.421 1.791
Nederland 2002 67.183 13.159 54.024 14.056 44.917 8.210 119.213 66.704 13.101 43.596 10.007 12.654 5.985 6.669 54.050 43.589 10.461 49.574 17.130 265 2.452 16.576 37.117 8.549 1.745
Nederland 2003 72.454 15.848 56.606 18.220 47.171 7.063 129.881 59.629 13.365 37.726 8.538 12.974 5.920 7.054 46.655 37.283 9.372 43.203 16.426 608 2.526 14.898 31.939 8.064 1.594
Nederland 2004 76.180 17.300 58.880 20.870 47.293 8.017 138.872 65.314 14.609 42.233 8.472 14.140 7.699 6.441 51.174 41.269 9.905 48.968 16.346 194 2.515 16.554 34.958 9.287 1.806
Nederland 2005 83.273 18.637 64.636 22.600 52.504 8.169 149.598 67.016 16.993 42.527 7.496 16.900 8.435 8.465 50.116 38.735 11.381 47.170 19.846 488 3.154 17.637 34.893 8.984 1.860
Nederland 2006 96.447 23.917 72.530 22.978 64.280 9.189 169.992 72.382 18.971 45.184 8.227 20.216 7.266 12.950 52.166 39.753 12.413 47.019 25.363 605 4.248 19.988 36.840 8.734 1.967
Nederland 2007 87.918 23.743 64.175 25.645 53.291 8.982 176.645 80.234 20.960 50.885 8.348 22.764 7.878 14.886 57.470 41.575 15.854 49.453 30.740 1.833 4.710 22.833 37.426 11.037 2.354
Nederland 2008 87.198 23.741 63.457 25.007 53.238 8.953 184.196 78.882 21.415 49.054 8.413 23.781 8.075 15.706 55.101 40.036 15.065 48.111 30.771 1.652 5.444 23.457 34.674 10.909 2.746
Nederland 2009 72.646 25.951 46.695 24.977 39.629 8.040 171.939 82.932 24.124 50.372 8.436 25.464 8.867 16.597 57.468 39.415 18.053 48.282 34.650 2.227 6.130 25.694 35.866 10.385 2.630
Nederland 2010 61.028 19.397 41.631 17.929 36.148 6.951 171.509 55.999 18.297 31.466 6.236 21.430 6.931 14.499 34.569 23.355 11.214 30.286 25.713 1.054 4.479 19.779 22.813 6.505 1.369
Nederland 2011 55.804 17.681 38.123 15.743 33.461 6.600 166.614 57.703 20.467 30.766 6.470 22.466 8.018 14.448 35.237 25.564 9.673 33.582 24.121 1.267 4.027 19.973 24.475 6.406 1.555
Nederland 2012 37.370 15.484 21.886 12.119 20.649 4.602
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel worden cijfers gepubliceerd over:
- het aantal nieuwbouwwoningen waarvoor een ‘omgevingsvergunningen met activiteit bouwen’ (voorheen bouwvergunningen) is verleend;
- het aantal nog gereed te komen nieuwbouwwoningen.
- het aantal gereedgekomen nieuwbouwwoningen.

Deze gegevens worden uitgesplitst naar de volgende kenmerken:
- regio: landsdelen, provincies, COROP-gebieden, stadsgewesten, grootstedelijke agglomeraties en gemeenten;
- opdrachtgevers;
- eigendomsvorm.

En voor de gereedgekomen woningen:
- woninggrootte aantal kamers;
- woningtype eengezins- en meergezinswoningen.

Gegevens beschikbaar van 1995 tot en met 2011.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Deze tabel is stopgezet per 29 maart 2013.

Reden van stopzetting:
Deze tabel is na de verslagperiode 2011 niet meer geactualiseerd met cijfers over gereedgekomen nieuwbouwwoningen.
Deze cijfers komen vanaf januari 2012 uit de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) en zullen in mei 2013 worden gepubliceerd in nieuwe tabellen.
De cijfers over vergunningen voor nieuwbouwwoningen worden voortgezet in een nieuwe tabel 'Nieuwbouwwoningen, vergunningen' (zie ook paragraaf 3)

Toelichting onderwerpen

Vergunningen nieuwbouwwoningen
Nieuwbouwwoningen waarvoor een omgevingsvergunning met activiteit bouwen is verleend.
Een woning is een tot bewoning bestemd gebouw of deel van een gebouw dat, vanuit bouwtechnisch oogpunt gezien, bestemd is voor permanente bewoning door een particulier huishouden.
Totaal
Huurwoningen
Woningen die door de eigenaren, tegen betaling, tijdelijk voor bewoning aan derden aangeboden worden.
Koopwoningen
Woningen die eigendom zijn of worden van de toekomstige bewoners.
Naar opdrachtgever
Overheid en woningcorporaties
Hiertoe behoren rijksoverheid, provincies, gemeenten, overige regionale overheden, waterschappen, woningcorporaties, woningbouwverenigingen en andere toegelaten instellingen voor de sociale woningbouw.
Totaal
Het totaal aantal nieuwbouwwoningen waarvoor een bouwvergunning is verleend in opdracht van overheid en woningcorporaties.
Bouwers voor de markt
Hieronder vallen projectontwikkelaars, makelaars, aannemers die voor eigen risico bouwen en financiële instellingen zoals banken, pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen.
Totaal
Het totaal aantal nieuwbouwwoningen waarvoor een bouwvergunning is verleend in opdracht van bouwers voor de markt.
Andere particuliere opdrachtgevers
Opdrachtgevers die (laten) bouwen voor eigen gebruik, zoals particuliere personen, bedrijven en stichtingen (met uitzondering van die stichtingen die tot de toegelaten instellingen voor de sociale woningbouw behoren).
Totaal
Het totaal aantal nieuwbouwwoningen waarvoor een bouwvergunning is verleend in opdracht van andere particuliere opdrachtgevers.
Woningen nog gereed te komen
Nieuwbouwwoningen waarvoor een omgevingsvergunning met activiteit bouwen is verleend en die nog gereed moeten komen aan het einde van de verslagperiode. De bouw is of nog niet gestart of de bouw is in uitvoering.
Een woning is een tot bewoning bestemd gebouw of deel van een gebouw dat, vanuit bouwtechnisch oogpunt gezien, bestemd is voor permanente bewoning door een particulier huishouden.
Alleen per kwartaal en jaar beschikbaar.
Gereedgekomen woningen
Een woning is een tot bewoning bestemd gebouw of deel van een gebouw dat, vanuit bouwtechnisch oogpunt gezien, bestemd is voor permanente bewoning door een particulier huishouden.
Totaal
Het totaal aantal gereedgekomen woningen
Naar opdrachtgever
Totaal overheid en woningcorporaties
Het aantal gereedgekomen woningen dat is gebouwd in opdracht van de overheid en woningcorporaties.
Totaal bouwers voor de markt
Het aantal gereedgekomen woningen dat is gebouwd in opdracht van bouwers voor de markt.
Totaal andere particuliere opdr.gevers
Het aantal gereedgekomen woningen dat is gebouwd in opdracht van andere particuliere opdrachtgevers.
Naar eigendomsvorm en type
Huurwoningen
Woningen die door de eigenaren, tegen betaling,
tijdelijk voor bewoning aan derden aangeboden worden. De (toekomstige) bewoners zijn geen eigenaar van de woning.
Totaal huurwoningen
Het totaal aantal gereedgekomen huurwoningen.
Eéngezins huurwoningen
Het aantal gereedgekomen ééngezins huurwoningen.
Als type eengezinswoning wordt beschouwd elke woning welke een geheel pand vormt.
Hieronder vallen vrijstaande woningen, aan elkaar gebouwde woningen, zoals twee onder één kap gebouwde hele huizen, boerderijen met woningen en alle rijenhuizen.
Meergezins huurwoningen
Het aantal gereedgekomen meergezins huurwoningen.
Elke woning die samen met andere woonruimten en/of bedrijfsruimten een geheel pand vormt, is een meergezinswoning.
Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten, indien deze een buiten de bedrijfsruimte gelegen eigen toegangsdeur hebben.
Koopwoningen
Woningen die eigendom zijn of worden van de toekomstige bewoners
Totaal eigen woningen
Het totaal aantal gereedgekomen eigen woningen.
Eéngezins koopwoning
Het aantal gereedgekomen ééngezins koopwoningen.
Meergezins koopwoning
Het aantal gereedgekomen meergezins koopwoningen.
Naar type
Eéngezinswoningen
Als type eengezinswoning wordt beschouwd elke woning welke een geheel pand vormt.
Hieronder vallen vrijstaande woningen, aan elkaar gebouwde woningen, zoals twee onder één kap gebouwde hele huizen, boerderijen met woningen en alle rijenhuizen.
Meergezinswoningen
Elke woning die samen met andere woonruimten en/of bedrijfsruimten een geheel pand vormt, is een meergezinswoning.
Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen,
appartementen en woningen boven bedrijfsruimten, indien deze een buiten de bedrijfsruimte gelegen eigen toegangsdeur hebben.
Naar aantal kamers
Als kamers worden niet meegeteld: keukens en bijkeukens, badkamers,
inpandige hobbyruimten, serres, gangen, hallen, kelders, zolders en
ruimten die volgens de bouw voor bedrijfsuitoefening bestemd zijn zoals
winkelruimten, werkplaatsen en kantoorruimten.
Woningen met 1 kamer
Het aantal gereedgekomen woningen met 1 kamer.
Woningen met 2 kamers
Het aantal gereedgekomen woningen met 2 kamers.
Woningen met 3 kamers
Het aantal gereedgekomen woningen met 3 kamers.
Woningen met 4 kamers
Het aantal gereedgekomen woningen met 4 kamers.
Woningen met 5 kamers
Het aantal gereedgekomen woningen met 5 kamers.
Woningen 6 of meer kamers
Het aantal gereedgekomen woningen met 6 of meer kamers.