Kerncijfers wijken en buurten 1997

Kerncijfers wijken en buurten 1997

Wijken en buurten 1997 Wijken en buurten gegevens Regio aanduiding (code) Wijken en buurten gegevens Stedelijkheid gemeente, wijk of buurt (code) Wijken en buurten gegevens Gemeentenaam (naam) Wijken en buurten gegevens Gemeentecode (code) Wijken en buurten gegevens Wijkcode (code) Wijken en buurten gegevens Buurtcode (code) Wijken en buurten gegevens Omgevingsadressen dichtheid (dichtheid) Wijken en buurten gegevens Meest voorkomende numerieke postcode (code) Wijken en buurten gegevens % Adressen met dezelfde postcode (code) Bevolking Inwoners (absoluut) Bevolking Bevolking naar geslacht Mannen (absoluut) Bevolking Bevolking naar geslacht Vouwen (absoluut) Bevolking Bevolking naar leeftijd Personen 0-14 jaar (%) (%) Bevolking Bevolking naar leeftijd Personen 15-24 jaar (%) (%) Bevolking Bevolking naar leeftijd Personen 25-44 jaar (%) (%) Bevolking Bevolking naar leeftijd Personen 45-64 jaar (%) (%) Bevolking Bevolking naar leeftijd Personen 65 jaar en ouder (%) (%) Bevolking Gezinnen Niet in gezinsverband levende personen (%) Bevolking Gezinnen Gezinnen (absoluut) Bevolking Gezinnen Gezinnen met kinderen (%) (%) Bevolking Gezinnen Gezinsgrootte (gemiddelde) (gem.) Bevolking Allochtonen (%) (%)
Aalsmeer G 4 Aalsmeer 0358 590 . . 22.280 11.140 11.150 17 12 31 27 13 19 5.930 63 3,0 1
Wijk 00 Aalsmeer W 4 Aalsmeer 0358 00 686 . . 10.660 5.200 5.440 14 12 27 28 18 22 2.870 57 2,9 1
Centrum B 4 Aalsmeer 0358 00 00 545 1.431 1 1.430 630 790 10 11 26 19 34 40 320 53 2,7 .
Zuid I B 4 Aalsmeer 0358 00 01 836 1.431 1 2.260 1.100 1.150 18 11 32 23 17 22 590 60 3,0 0
Zuid II B 4 Aalsmeer 0358 00 02 865 1.431 1 2.300 1.100 1.200 16 11 31 23 19 28 570 58 2,9 2
Zuid III B 4 Aalsmeer 0358 00 03 676 1.431 1 1.100 560 550 14 10 25 32 18 12 350 52 2,8 1
Hornmeer B 4 Aalsmeer 0358 00 04 596 1.431 1 2.910 1.480 1.430 12 14 22 40 12 14 870 56 2,9 1
Uiterweg B 5 Aalsmeer 0358 00 05 380 1.431 1 640 330 320 14 11 29 28 18 22 170 56 2,9 .
Wijk 01 Kudelstraat en Kalslagen W 4 Aalsmeer 0358 01 572 . . 6.300 3.200 3.090 23 14 37 22 6 17 1.550 75 3,4 2
Kudelstaart (Kom) B 4 Aalsmeer 0358 01 00 593 1.433 1 5.480 2.780 2.690 24 14 38 20 4 17 1.330 77 3,4 2
Omgeving Kudelstaart B 5 Aalsmeer 0358 01 08 450 1.433 1 810 420 400 14 12 28 33 13 17 220 59 3,0 .
Kalslagen B . Aalsmeer 0358 01 09 . . . 0 0 0 . . . . . . 0 . . .
Wijk 02 Oosteinde W 5 Aalsmeer 0358 02 399 . . 5.340 2.740 2.600 17 12 30 30 12 14 1.520 63 3,0 1
Zuidwestboezem B 5 Aalsmeer 0358 02 00 402 1.432 1 740 380 360 16 13 32 25 14 19 200 65 3,1 .
Zuidwestpolder B 5 Aalsmeer 0358 02 01 323 1.432 1 770 390 390 16 13 30 29 13 12 220 64 3,1 .
Kompolder B 5 Aalsmeer 0358 02 02 409 1.432 1 310 170 160 15 11 32 26 15 18 80 67 3,1 3
Oranjewijk B 5 Aalsmeer 0358 02 03 415 1.432 1 1.770 910 870 19 12 30 33 7 11 520 65 3,0 3
Noordoostboezem B 5 Aalsmeer 0358 02 04 342 1.432 1 740 370 370 15 9 29 29 18 19 200 61 3,0 .
Noordoostpolder B 5 Aalsmeer 0358 02 05 429 1.432 1 840 440 400 17 11 29 30 14 11 250 57 3,0 .
Schinkelpolder B 5 Aalsmeer 0358 02 06 139 1.432 1 40 30 10 . . . . . . 20 . . .
Bij de Poel B 4 Aalsmeer 0358 02 07 873 1.432 1 120 60 50 14 9 23 35 19 14 30 . . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Gegevens beschikbaar: 1997
Frequentie: eenmalig

De publicatie "Kerncijfers Wijken en Buurten 1997" bevat statistische
gegevens voor alle gemeenten, wijken en buurten van Nederland. Aan elk van
deze gebieden is een unieke code van acht posities toegekend in de
'Landelijke wijk- en buurtindeling op 1 januari 1997'. Deze wijk- en
buurtcode is opgebouwd uit een gemeentecode van vier posities, gevolgd door
een wijkcode van twee posities, gevolgd door een buurtcode van twee
posities. De kerncijfers hebben hoofdzakelijk tot doel de verschillende
onderdelen van gemeenten onderling te vergelijken. Door de landelijke
aanpak is het ook mogelijk om buurten van verschillende gemeenten
onderling te vergelijken

Toelichting onderwerpen

Wijken en buurten gegevens
Regio aanduiding
G= Gemeente
W= Wijk
B= Buurt
Stedelijkheid gemeente, wijk of buurt
Op grond van de omgevingsadressendichtheid is aan iedere buurt, wijk of
gemeente een stedelijkheidsklasse toegekend. De volgende klassenindeling
is gehanteerd:
1: zeer sterk stedelijk > = 2500 omgevingsadressen per km2
2: sterk stedelijk 1500 - < 2500 omgevingsadressen per km2
3: matig stedelijk 1000 - < 1500 omgevingsadressen per km2
4: weinig stedelijk 500 - < 1000 omgevingsadressen per km2
5: niet stedelijk < 500 omgevingsadressen per km2
Gemeentenaam
Naam van de gemeente opgenomen. Deze gemeentenaam volgt in het algemeen de
officiele schrijfwijze. In een beperkt aantal gevallen zijn afkortingen
gebruikt.
Gemeentecode
De gemeentecode geeft de numerieke aanduiding van gemeenten weer, die door
het CBS in overleg met het Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties (BZK) wordt vastgesteld. Deze viercijferige code is
gekoppeld aan de naam van de gemeente: wijzigt de naam van een gemeente,
dan wijzigt ook de code.
Wijkcode
Voor de codering van de binnen gemeenten onderscheiden wijken is een twee-
cijferige code opgenomen
Buurtcode
Voor de codering van de binnen wijken onderscheiden buurten is een
tweecijferige code opgenomen.
Omgevingsadressen dichtheid
In theorie wordt dit gegeven bepaald door voor ieder adres in een buurt,
wijk of gemeente de adressendichtheid vast te stellen in een gebied met
een straal van 1 km rondom dat adres. We noemen deze dichtheid de
omgevingsadressendichtheid van het adres. Om praktische redenen wordt deze
dichtheid echter niet per adres berekend, maar per vierkant van 500 x 500
meter volgens de Rijksdriehoeksmeting. Daarna wordt het met het aantal
adressen gewogen gemiddelde van de omgevingsadressendichtheden van alle
afzonderlijke vierkanten binnen de buurt, wijk of gemeente berekend. Dit
gegeven is ontleend aan het Geografisch Basis-register 1997 (definitieve
versie).
Meest voorkomende numerieke postcode
Voor iedere buurt is een viercijferige postcode in het bestand opgenomen.
Dit is het meest voorkomende numerieke deel van de postcode van de
adressen in de desbetreffende buurt. De toekenning van deze viercijferige
postcode per buurt is gebaseerd op de relatie tussen de wijk- en buurtcode
en de zespositie postcode voor de adressen in het Geografisch
Basisregister 1997 (GBR). Dit GBR is het afgiftepuntenbestand van PTT
Post, verrijkt met de wijk- en buurtcodes van het CBS en de coordinaten
van vierkanten van 500 x 500 meter volgens de Rijksdriehoeksmeting van de
Rijksplanologische Dienst (RPD). Voor buurten die niet in het GBR
voorkomen is geen postcode in het bestand opgenomen. Dit is voor 102
buurten het geval.
% Adressen met dezelfde postcode
Indicatie (in zes klassen) van het percentage adressen in een buurt met de
meest voorkomende postcode. Dit percentage is ontleend aan het GBR 1997.
De volgende klassenindeling is gehanteerd:
1: > 90% van de adressen heeft dezelfde vermelde numerieke postcode;
2: 81-90% van de adressen heeft dezelfde vermelde numerieke postcode;
3: 71-80% van de adressen heeft dezelfde vermelde numerieke postcode;
4: 61-70% van de adressen heeft dezelfde vermelde numerieke postcode;
5: 51-60% van de adressen heeft dezelfde vermelde numerieke postcode;
6: 50% of minder van de adressen heeft dezelfde vermelde numerieke
postcode.
In 86 % van alle buurten heeft de vermelde postcode een dekkingspercentage
van meer dan 90% (klasse 1).
Bevolking
Het aantal inwoners heeft betrekking op 1 januari 1997. Aantallen inwoners
zijn aselect afgerond op tientallen en zijn ontleend aan de Structuur-
telling Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) 1997.
Inwoners
Het aantal inwoners heeft betrekking op 1 januari 1997. Aantallen inwoners
zijn aselect afgerond op tientallen en zijn ontleend aan de Structuur-
telling Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) 1997.
Bevolking naar geslacht
Mannen
Vouwen
Bevolking naar leeftijd
Personen 0-14 jaar (%)
Het aantal inwoners dat op 1 januari 1997 tussen 0 en 14 jaar oud is,
uitgedrukt in hele procenten van het aantal inwoners.
Personen 15-24 jaar (%)
Het aantal inwoners dat op 1 januari 1997 tussen 15 en 24 jaar oud is,
uitgedrukt in hele procenten van het aantal inwoners.
Personen 25-44 jaar (%)
Het aantal inwoners dat op 1 januari 1997 tussen 25 en 44 jaar oud is,
uitgedrukt in hele procenten van het aantal inwoners.
Personen 45-64 jaar (%)
Het aantal inwoners dat op 1 januari 1997 tussen 45 en 64 jaar oud is,
uitgedrukt in hele procenten van het aantal inwoners.
Personen 65 jaar en ouder (%)
Het aantal inwoners dat op 1 januari 1997 65 jaar of ouder is, uitgedrukt
in hele procenten van het aantal inwoners.
Gezinnen
Niet in gezinsverband levende personen
Het aantal inwoners dat geen deel uitmaakt van een echtpaar, een
eenoudergezin of een samenwonend paar met (door de man erkende)
gemeenschappelijke kinderen, uitgedrukt in hele procenten van het aantal
inwoners.
Gezinnen
Het aantal gezinnen is aselect afgerond op tientallen.
Als gezinnen zijn hier beschouwd echtparen met of zonder kinderen,
eenoudergezinnen en samenwoners met tenminste een (door de man erkend)
gemeen-schappelijk kind.
Gezinnen met kinderen (%)
Het aantal gezinnen met kinderen uitgedrukt in hele procenten van het
aantal gezinnen. Gezinnen met kinderen zijn echtparen met kinderen,
eenoudergezinnen en samenwoners met tenminste een gemeenschappelijk (in
juridische zin) kind.
Gezinsgrootte (gemiddelde)
Dit gemiddelde is berekend als het aantal in gezinsverband levende
personen gedeeld door het aantal gezinnen.
Allochtonen (%)
Het aantal allochtonen op 1 januari 1997, uitgedrukt in procenten van het
aantal inwoners. Allochtonen staat hier voor de eerste en tweede generatie
allochtonen afkomstig uit Marokko, Turkije, Suriname of de Nederlandse
Antillen en Aruba, volgens de beperkte definitie. Volgens deze definitie
wordt iemand als allochtoon geteld als de persoon in kwestie zelf en
minstens een der ouders in het buitenland is geboren, of als beide ouders
in het buitenland zijn geboren. Het land van herkomst van een allochtoon
is het eigen geboorteland als deze persoon zelf in het buitenland is
geboren. Is een allochtoon in Nederland geboren, dan is het geboorteland
van de moeder bepalend. Voordat het aantal allochtonen is uitgedrukt als
percentage van het aantal inwoners, is het eerst aselect afgerond op
vijftallen.