Emissies naar lucht op Nederlands grondgebied; totalen

Emissies naar lucht op Nederlands grondgebied; totalen

Bronnen Perioden CO2 (mln kg) SO2 (mln kg) NOx (mln kg) PM10 (mln kg)
Totaal Stationaire en mobiele bronnen 2020 163.721 22,9 313,8 29,94
Stationaire bronnen, totaal 2020 126.048 18,9 91,0 21,81
Energiesector 2020 50.612 8,9 17,2 0,27
06 Winning van aardolie en aardgas 2020 1.527 0,1 2,4 0,00
192 Aardolie-industrie 2020 10.323 7,3 4,6 0,19
35 Energiebedrijven 2020 38.762 1,5 10,2 0,08
Nijverheid (geen energiesector) 2020 34.219 9,1 21,7 7,58
20-21 Chemie en farmaceutische industrie 2020 18.981 1,5 9,1 0,87
24 Basismetaalindustrie 2020 6.075 4,2 5,5 1,22
Overige industrie 2020 8.623 3,4 6,7 4,20
F Bouwnijverheid 2020 540 0,0 0,5 1,28
Particulier huishouden 2020 17.149 0,4 7,7 7,53
A,E,G-U Overige sectoren (stationair) 2020 24.068 0,6 44,3 6,43
01 Landbouw (stationaire bronnen) 2020 8.601 0,1 37,8 5,57
Diensten, afval en water 2020 15.468 0,4 6,5 0,86
Mobiele bronnen; totaal 2020 37.674 4,0 222,8 8,13
Vervoer 2020 34.055 3,8 195,7 7,11
Railverkeer 2020 73 0,0 1,6 0,05
Wegverkeer 2020 26.119 0,2 60,1 3,50
Scheepvaart 2020 7.397 3,5 131,7 3,54
Binnenvaart 2020 1.882 0,0 24,6 0,80
Zeevaart 2020 5.516 3,5 107,2 2,74
Luchtvaart 2020 465 0,1 2,3 0,03
Overige mobiele bronnen, totaal 2020 3.619 0,2 27,1 1,02
Landbouw (mobiele bronnen) 2020 1.213 0,0 8,0 0,29
Visserij 2020 202 0,1 3,0 0,11
Overige sectoren (mobiele bronnen) 2020 2.204 0,0 16,1 0,62
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over de totale emissies naar lucht in Nederland door stationaire en mobiele bronnen. Het betreft de feitelijke emissies op of boven Nederlands grondgebied en op het Nederlandse deel van het Continentaal Plat (NCP) (zie paragraaf 2).
De berekening van de emissies door stationaire bronnen is gebaseerd op onder andere de emissie-opgaven in de milieujaarverslagen van individuele bedrijven en CBS-productie- en energiegegevens. De cokesfabriek van Tata Steel (Hoogovens) behoort volgens de CBS Standaard Bedrijfsindeling (SBI) tot de energiesector. In deze tabel zijn de emissies hiervan echter opgenomen bij de Basismetaalindustrie.
De emissies door mobiele bronnen zijn berekend door vermenigvuldiging van activiteitsgegevens, zoals voertuigkilometers en brandstofverbruik, met bijbehorende emissiefactoren.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1990.

Status van de cijfers:
Alle cijfers zijn definitief. Om een samenhangende en consistente tijdreeks te verkrijgen wordt ieder jaar de complete tijdreeks (her)berekend, zodat de laatste inzichten, met name ten aanzien van de emissiefactoren, in de berekeningen kunnen worden meegenomen.

Wijzigingen per 9 maart 2022:
Toevoeging definitieve cijfers 2020.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Voorlopige cijfers over 2021 worden in oktober 2022 gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

CO2
Kooldioxide.

CO2 ontstaat onder andere bij verbranding van de koolstof in brandstoffen. Het is een broeikasgas (veroorzaakt opwarming van de aarde).
SO2
Zwaveldioxide.

SO2 komt vooral vrij bij de verbranding van de in brandstoffen aanwezige zwavel. Het veroorzaakt verzuring van het milieu.
NOx
Stikstofoxiden (NOx = NO en NO2, berekend als NO2).

Stikstofoxiden worden met name gevormd bij verbrandingsprocessen. Hierbij wordt stikstof uit de (verbrandings)lucht omgezet tot NOx. Stikstofoxiden veroorzaken verzuring en spelen een rol bij smogvorming. Stikstofdioxide (NO2) is schadelijk voor de gezondheid.
PM10
Fijn stof (= deeltjes met doorsnede kleiner dan 10 micrometer).

PM10 ontstaat onder andere bij de verbranding van dieselolie ('dieselrook') en allerlei industriële processen. Fijn stof is schadelijk voor de gezondheid. Het dringt diep door in de longen.