Emissies naar lucht op Nederlands grondgebied; totalen

Emissies naar lucht op Nederlands grondgebied; totalen

Bronnen Perioden CO2 (mln kg)
Totaal Stationaire en mobiele bronnen 2021 169.200
Stationaire bronnen, totaal 2021 131.200
Energiesector 2021 52.400
06 Winning van aardolie en aardgas 2021 1.400
192 Aardolie-industrie 2021 10.500
35 Energiebedrijven 2021 40.500
Nijverheid (geen energiesector) 2021 34.800
20-21 Chemie en farmaceutische industrie 2021 18.500
24 Basismetaalindustrie 2021 6.300
Overige industrie 2021 9.400
F Bouwnijverheid 2021 500
Particulier huishouden 2021 19.500
A,E,G-U Overige sectoren (stationair) 2021 24.500
01 Landbouw (stationaire bronnen) 2021 8.900
Diensten, afval en water 2021 15.600
Mobiele bronnen; totaal 2021 38.100
Vervoer 2021 34.200
Railverkeer 2021 100
Wegverkeer 2021 26.400
Scheepvaart 2021 7.100
Binnenvaart 2021 1.900
Zeevaart 2021 5.300
Luchtvaart 2021 500
Overige mobiele bronnen, totaal 2021 3.900
Landbouw (mobiele bronnen) 2021 1.400
Visserij 2021 200
Overige sectoren (mobiele bronnen) 2021 2.300
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over de totale emissies naar lucht in Nederland door stationaire en mobiele bronnen. Het betreft de feitelijke emissies op of boven Nederlands grondgebied en op het Nederlandse deel van het Continentaal Plat (NCP) (zie paragraaf 2).
De berekening van de emissies door stationaire bronnen is gebaseerd op onder andere de emissie-opgaven in de milieujaarverslagen van individuele bedrijven en CBS-productie- en energiegegevens. De cokesfabriek van Tata Steel (Hoogovens) behoort volgens de CBS Standaard Bedrijfsindeling (SBI) tot de energiesector. In deze tabel zijn de emissies hiervan echter opgenomen bij de Basismetaalindustrie.
De emissies door mobiele bronnen zijn berekend door vermenigvuldiging van activiteitsgegevens, zoals voertuigkilometers en brandstofverbruik, met bijbehorende emissiefactoren.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1990.

Status van de cijfers:
De cijfers van 1990 tot en met 2021 zijn definitief. Om een samenhangende en consistente tijdreeks te verkrijgen wordt ieder jaar de complete tijdreeks (her)berekend, zodat de laatste inzichten, met name ten aanzien van de emissiefactoren, in de berekeningen kunnen worden meegenomen.

Wijzigingen per 16 februari 2023:
Toevoeging definitieve cijfers 2021.
Het onderwerp fijnstof PM2.5 is toegevoegd, deze deeltjes (met een doorsnede kleiner dan 2,5 micrometer) zijn kleiner en schadelijker dan PM10.
De hobbydieren zijn opgenomen onder de sector 01 Landbouw.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Voorlopige cijfers over 2022 worden in oktober 2023 gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

CO2
Kooldioxide.

CO2 ontstaat onder andere bij verbranding van de koolstof in brandstoffen. Het is een broeikasgas (veroorzaakt opwarming van de aarde).