Nationaliteitswijziging; geslacht, leeftijd, soort regeling, verblijfsduur

Nationaliteitswijziging; geslacht, leeftijd, soort regeling, verblijfsduur

Geslacht Perioden Totaal verkrijging Nederlanderschap (aantal) Nederlanderschap door verlening Totaal Nederlanderschap door verlening Naar leeftijd (op 31 december) Totaal Nederlanderschap door verlening (aantal)
Totaal mannen en vrouwen 1985 34.671 15.743
Totaal mannen en vrouwen 1986 18.758 11.798
Totaal mannen en vrouwen 1987 19.258 9.827
Totaal mannen en vrouwen 1988 9.114 7.310
Totaal mannen en vrouwen 1989 28.730 27.435
Totaal mannen en vrouwen 1990 12.794 11.544
Totaal mannen en vrouwen 1991 29.112 27.291
Totaal mannen en vrouwen 1992 36.237 33.961
Totaal mannen en vrouwen 1993 43.069 40.015
Totaal mannen en vrouwen 1994 49.448 46.590
Totaal mannen en vrouwen 1995 71.444 67.912
Totaal mannen en vrouwen 1996 82.687 78.731
Totaal mannen en vrouwen 1997 59.831 55.743
Totaal mannen en vrouwen 1998 59.173 55.679
Totaal mannen en vrouwen 1999 62.093 58.144
Totaal mannen en vrouwen 2000 49.968 45.940
Totaal mannen en vrouwen 2001 46.667 42.742
Totaal mannen en vrouwen 2002 45.321 41.879
Totaal mannen en vrouwen 2003 28.799 24.581
Totaal mannen en vrouwen 2004 26.173 20.589
Totaal mannen en vrouwen 2005 28.488 21.300
Totaal mannen en vrouwen 2006 29.089 20.980
Totaal mannen en vrouwen 2007 30.653 22.206
Totaal mannen en vrouwen 2008 28.229 22.333
Totaal mannen en vrouwen 2009 29.754 22.619
Totaal mannen en vrouwen 2010 26.275 18.101
Totaal mannen en vrouwen 2011 28.612 20.565
Totaal mannen en vrouwen 2012 30.955 23.994
Totaal mannen en vrouwen 2013 25.882 20.490
Totaal mannen en vrouwen 2014 32.675 27.049
Totaal mannen en vrouwen 2015 27.877 22.102
Totaal mannen en vrouwen 2016 28.534 21.546
Totaal mannen en vrouwen 2017 27.663 19.602
Totaal mannen en vrouwen 2018 27.852 20.685
Totaal mannen en vrouwen 2019 34.191 25.551
Totaal mannen en vrouwen 2020 55.943 49.273
Totaal mannen en vrouwen 2021 62.959 56.319
Totaal mannen en vrouwen 2022 53.678 47.235
Totaal mannen en vrouwen 2023 56.901 50.486
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over het verkrijgen van het Nederlanderschap en het verlies ervan door personen die behoren tot de bevolking van Nederland per soort regeling naar geslacht. Enkele regelingen kunnen worden uitgesplitst naar leeftijd, verblijfsduur in Nederland, burgerlijke staat of geboorteland.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1985

De status van de cijfers:
Alle in de tabel opgenomen cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 12 juni 2024:
De cijfers over 2023 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het 3e kwartaal van 2025 worden de definitieve cijfers over 2024 in deze publicatie opgenomen.

Toelichting onderwerpen

Totaal verkrijging Nederlanderschap
Totaal verkrijging Nederlanderschap
Verkrijging van het Nederlanderschap anders dan door geboorte.
Het Nederlanderschap kan worden verkregen van rechtswege (waaronder door adoptie), door optie, door naturalisatie (zelfstandige of medenaturalisatie) en door erkenning. Tussen 1 april 2003 en 1 maart 2009 was het niet mogelijk om het Nederlanderschap te verkrijgen door erkenning.
Niet meegeteld zijn (volgens artikel 3 van de Rijkswet op het Nederlanderschap):
- kinderen waarvan de vader en / of moeder Nederlander is tijdens de geboorte van het kind;
- vondelingen;
- personen van de derde generatie.
Zij zijn automatisch Nederlander en worden opgenomen in de geboortestatistiek.
Nederlanderschap door verlening
Verkrijging van het Nederlanderschap door verlening kan door middel van zelfstandige naturalisatie of medenaturalisatie.
Zelfstandige naturalisatie:
Verlening van de Nederlandse nationaliteit aan meerderjarige niet-Nederlanders die daarom verzoeken.
Om het Nederlanderschap te kunnen toekennen, mogen er geen bedenkingen bestaan tegen het verblijf voor onbepaalde tijd in Nederland, de Nederlandse Antillen of Aruba. Degene die om naturalisatie verzoekt, moet ten minste vijf jaren onmiddellijk voorafgaand aan het verzoek in Nederland, de Nederlandse Antillen of Aruba woonplaats of werkelijk verblijf hebben gehad. Verzoeker moet als ingeburgerd worden beschouwd in de Nederlandse, de Nederlands-Antilliaanse of Arubaanse samenleving, hetgeen onder andere blijkt uit een redelijke kennis van de Nederlandse taal en de opname in de Nederlandse, de Nederlands- Antilliaanse of Arubaanse samenleving. Sinds 1 april 2003 wordt dit bepaald door middel van het afnemen van een naturalisatietoets (Besluit naturalisatietoets van 15 april 2002, in werking getreden op 1 april 2003). De toets sluit aan bij niveau 2 van de inburgeringstoets die wordt gebruikt in de Wet Inburgering Nieuwkomers. De toets kent een mondeling en een schriftelijk deel. Wie al een inburgeringstraject op niveau 2 of hoger heeft afgelegd, en wie een ruime Nederlandse schoolervaring heeft, is van de toets vrijgesteld.
Op de woonplaatstermijn van vijf jaar bestaat een aantal uitzonderingen.
Zo geldt bijvoorbeeld deze termijn niet voor verzoekers die ooit de Nederlandse nationaliteit hebben bezeten en is deze termijn drie jaar voor verzoekers die gehuwd zijn met een Nederlander of een duurzame relatie anders dan het huwelijk met een Nederlander hebben (artikelen 7 en 8 van de Rijkswet op het Nederlanderschap).
Medenaturalisatie:
Minderjarige kinderen delen in de naturalisatie van de vader of moeder aan wie het Nederlanderschap is verleend, indien dit is vastgelegd in het besluit. Minderjarigen van twaalf jaar en ouder hebben daarbij inspraak. Wil het kind niet worden genaturaliseerd, dan zal dat ook niet gebeuren (artikel 11 van de Rijkswet op het Nederlanderschap).
Meerderjarig:
Heeft betrekking op een persoon van 18 jaar of ouder of een persoon die vóór het bereiken van de 18e verjaardag in het huwelijk is getreden. Vóór 1986 lag deze leeftijd op 21 jaar of ouder.
Minderjarig:
Heeft betrekking op een (ongehuwd) persoon jonger dan 18 jaar. Vóór 1986: jonger dan 21 jaar.
Staatloos:
Persoon die door geen enkele staat als onderdaan kan worden beschouwd.
Totaal Nederlanderschap door verlening
Totaal verkrijging van het Nederlanderschap door verlening.
Naar leeftijd (op 31 december)
Verkrijging van het Nederlanderschap door verlening naar leeftijd van de persoon.
Leeftijd:
Het aantal gehele jaren dat op 31 december van het jaar van verkrijging van het Nederlanderschap is verstreken sinds de geboortedatum van de persoon. Te berekenen als jaar van verkrijging van het Nederlanderschap min geboortejaar.
Totaal Nederlanderschap door verlening