Kerncijfers wijken en buurten 1995

Kerncijfers wijken en buurten 1995

Wijken en buurten 1995 Wijk en buurtgegevens 1995 Regioaanduiding (code) Wijk en buurtgegevens 1995 Gemeentenaam (absoluut) Wijk en buurtgegevens 1995 Gemeentecode (code) Wijk en buurtgegevens 1995 Wijkcode (code) Wijk en buurtgegevens 1995 Stedelijkheid (klasse) Wijk en buurtgegevens 1995 Buurtcode (code) Wijk en buurtgegevens 1995 Omgevingsadressendichtheid per km2 (dichtheid) Wijk en buurtgegevens 1995 Meest voorkomende numerieke postcode (postcode) Wijk en buurtgegevens 1995 % Adressen met dezelfde postcode (klasse) Bevolking Aantal inwoners (absoluut) Bevolking Bevolking naar geslacht Mannen (absoluut) Bevolking Bevolking naar geslacht Vrouwen (absoluut) Bevolking Bevolking naar leeftijd Leeftijd 0-14 jaar (%) Bevolking Bevolking naar leeftijd Leeftijd 15-24 jaar (%) Bevolking Bevolking naar leeftijd Leeftijd 25-44 jaar (%) Bevolking Bevolking naar leeftijd Leeftijd 45-64 jaar (%) Bevolking Bevolking naar leeftijd Leeftijd 65 jaar en ouder (%) Bevolking Gezinnen Aantal gezinnen (absoluut) Bevolking Gezinnen Niet in gezinsverband levende personen (%) Bevolking Gezinnen Gezinnen met kinderen (%) (%) Bevolking Gezinnen Gemiddelde gezinsgrootte (gem.) Bevolking Bevolkingsdichtheid (aantal/km2) Bevolking Allochtonen (%) (%)
Appingedam G Appingedam 0003 4 921 . . 12.400 5.970 6.430 16 13 29 24 18 3.310 21 58 2,9 520 3
Wijk 00 W Appingedam 0003 00 4 929 . . 12.410 5.970 6.430 16 13 29 24 18 3.320 21 58 2,9 510 3
Appingedam-Centrum B Appingedam 0003 00 3 00 1.003 9.901 1 2.310 1.050 1.270 11 12 25 23 29 580 32 48 2,7 2.800 .
Appingedam-West B Appingedam 0003 00 4 01 702 9.903 5 2.730 1.370 1.350 18 13 32 24 12 790 13 61 3,0 1.780 1
Appingedam-Oost B Appingedam 0003 00 3 02 1.028 9.902 1 6.910 3.310 3.590 17 14 29 24 16 1.830 22 60 3,0 2.420 4
Verspreide huizen tussen Damsterdiep en B Appingedam 0003 00 5 07 152 9.902 5 160 90 80 18 11 40 21 9 50 17 . . 30 .
Verspreide huizen ten zuiden van het Eem B Appingedam 0003 00 5 08 55 9.902 1 120 60 60 17 . 34 30 . 40 14 . . 30 .
Verspreide huizen ten noorden van het Da B Appingedam 0003 00 5 09 119 9.901 1 170 80 80 18 16 26 34 7 40 16 . . 20 .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Gegevens beschikbaar: 1995
Frequentie: eenmalig

De publicatie "Kerncijfers Wijken en Buurten 1995" bevat statistische
gegevens voor alle gemeenten, wijken en buurten van Nederland. Aan elk van
deze gebieden is een unieke code van acht posities toegekend in de
'Landelijke wijk- en buurtindeling op 1 januari 1995'. Deze wijk- en
buurtcode is opgebouwd uit een gemeentecode van vier posities, gevolgd door
een wijkcode van twee posities, gevolgd door een buurtcode van twee
posities. De kerncijfers hebben hoofdzakelijk tot doel de verschillende
onderdelen van gemeenten onderling te vergelijken. Door de landelijke
aanpak is het ook mogelijk om buurten van verschillende gemeenten
onderling te vergelijken

Toelichting onderwerpen

Wijk en buurtgegevens 1995
Regioaanduiding
G= gemeente
W=wijk
B=buurt
Gemeentenaam
Naam van de gemeente opgenomen. Deze gemeentenaam volgt in het algemeen de
officiële schrijfwijze. In een beperkt aantal gevallen zijn afkortingen
gebruikt.
Gemeentecode
De gemeentecode geeft de numerieke aanduiding van gemeenten weer, die door
het CBS in overleg met het Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties (BZK) wordt vastgesteld. Deze viercijferige code is
gekoppeld aan de naam van de gemeente: wijzigt de naam van een gemeente,
dan wijzigt ook de code.
Wijkcode
Voor de codering van de binnen gemeenten onderscheiden wijken is een twee-
cijferige code opgenomen
Stedelijkheid
Op grond van de omgevingsadressendichtheid is aan iedere buurt, wijk of
gemeente een stedelijkheidsklasse toegekend. De volgende klassenindeling
is gehanteerd:
1: zeer sterk stedelijk > = 2500 omgevingsadressen per km2
2: sterk stedelijk 1500 - < 2500 omgevingsadressen per km2
3: matig stedelijk 1000 - < 1500 omgevingsadressen per km2
4: weinig stedelijk 500 - < 1000 omgevingsadressen per km2
5: niet stedelijk < 500 omgevingsadressen per km2
Buurtcode
Voor de codering van de binnen wijken onderscheiden buurten is een
tweecijferige code opgenomen.
Omgevingsadressendichtheid per km2
In theorie wordt dit gegeven bepaald door voor ieder adres in een buurt,
wijk of gemeente de adressendichtheid vast te stellen in een gebied
met een straal van 1 km rondom dat adres. We noemen deze dichtheid de
omgevingsadressendichtheid van het adres. Om praktische redenen wordt
deze dichtheid echter niet per adres berekend, maar per vierkant van 500 x
500 meter volgens de Rijksdriehoeksmeting. Daarna wordt het met het aantal
adressen gewogen gemiddelde van de omgevingsadressendichtheden van
alle afzonderlijke vierkanten binnen de buurt, wijk of gemeente berekend.
Dit gegeven is ontleend aan het Geografisch Basis-register 1995.
Meest voorkomende numerieke postcode
Voor iedere buurt is een viercijferige postcode in het bestand opgenomen.
Dit is het meest voorkomende numerieke deel van de postcode van de
adressen in de desbetreffende buurt. De toekenning van deze
viercijferige postcode per buurt is gebaseerd op de relatie tussen de
wijk- en buurtcode en de zespositie postcode voor de adressen in het
Geografisch Basisregister 1995 (GBR). Dit GBR is het afgiftepuntenbestand
van PTT Post, verrijkt met de wijk- en buurtcodes van het CBS en de
coordinaten van vierkanten van 500 x 500 meter volgens de
Rijksdriehoeksmeting van de Rijksplanologische Dienst (RPD). Voor buurten
die niet in het GBR voorkomen is geen postcode in het bestand opgenomen.
Dit is voor 102 buurten het geval.
% Adressen met dezelfde postcode
Indicatie (in zes klassen) van het percentage adressen in een buurt
met de meest voorkomende postcode. Dit percentage is ontleend aan het GBR
1997. De volgende klassenindeling is gehanteerd:
1: > 90% van de adressen heeft dezelfde vermelde numerieke postcode;
2: 81-90% van de adressen heeft dezelfde vermelde numerieke postcode;
3: 71-80% van de adressen heeft dezelfde vermelde numerieke postcode;
4: 61-70% van de adressen heeft dezelfde vermelde numerieke postcode;
5: 51-60% van de adressen heeft dezelfde vermelde numerieke postcode;
6: 50% of minder van de adressen heeft dezelfde vermelde numerieke
postcode.
In 86 % van alle buurten heeft de vermelde postcode een dekkingspercentage
van meer dan 90% (klasse 1).
Bevolking
Het aantal inwoners heeft betrekking op 1 januari 1995. Aantallen
inwoners zijn aselect afgerond op tientallen en zijn ontleend aan de
Structuurtelling Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) 1995.
Aantal inwoners
Bevolking naar geslacht
Mannen
Vrouwen
Bevolking naar leeftijd
Leeftijd 0-14 jaar
Leeftijd 15-24 jaar
Leeftijd 25-44 jaar
Leeftijd 45-64 jaar
Leeftijd 65 jaar en ouder
Gezinnen
Aantal gezinnen
Niet in gezinsverband levende personen
Het aantal inwoners dat geen deel uitmaakt van een echtpaar, een
eenoudergezin of een samenwonend paar met (door de man erkende)
gemeenschappelijke kinderen, uitgedrukt in hele procenten van het
aantal inwoners.
Gezinnen met kinderen (%)
Het aantal gezinnen is aselect afgerond op tientallen.
Als gezinnen zijn hier beschouwd echtparen met of zonder kinderen,
eenoudergezinnen en samenwoners met tenminste een (door de man erkend)
gemeenschappelijk kind.
Gemiddelde gezinsgrootte
Dit gemiddelde is berekend als het aantal in gezinsverband levende
personen gedeeld door het aantal gezinnen.
Bevolkingsdichtheid
Het aantal inwoners per km2 land is bepaald door het niet afgeronde
aantal inwoners op 1 januari 1995 te delen door de landoppervlakte in
km2. Het resultaat van deze berekening is vervolgens aselect afgerond op
tientallen.
Allochtonen (%)
Dit is het procentueel aandeel van allochtonen onder de bevolking op 1
januari 1995, volgens de definitie 'minderheden' uit de Financiele
Verhoudingswet 1997 (zie Staatsblad 1996, 576). Dit zijn de eerste en
tweede generatie allochtonen afkomstig uit Marokko, Turkije, Suriname en
de Nederlandse Antillen en Aruba.
Bron: Structuurtelling Gemeentelijke Basisadministratie 1995